De Bötzeknöpp

Ich ben ne Jung us Kölle

(Refräng I:)
Ich ben ne Jung us Kölle
Dat es jet, wo ich stolz drop ben
Ich ben he jebohre, he is mi zuhus
(*|:) Jo, he krett mich je keiner ruus (*:|)

(Refräng II:)
Oh jo, ich ben ne Jung us Kölle
Ich han vun d'r Welt schon vell jesinn
un weiss, wat et heiss, Heimweh noh Kölle zo han,
(*) |: weil ich mich nie vun dir trenne kann (*:|)

Och wenn et am Ring übel stink noh Chemie
un dä Angler met singer Angel nur noch Autoreife fingk.

Refräng I*

Och wenn de Stadt em Beton bal versingk - janz deef,
ich bliev he, sulang noch die Rothuusjlock erklingk.

Refräng II*

Hansis Schlagerseiten