Därpå gick dörren upp, och en mörk gestalt trädde in, i hvilken jag till min förskräckelse igenkände mig själf i kapucinerhabit med skägg och tonsur. Gestalten kom allt närmare min bädd, jag kunde icke röra mig, och hvarje frampressadt ljud kväfdes som af stelkramp. Nu satte sig skepnaden på sängkanten och grinade mot mig som i hån. »Nu måste du komma med mig,« sade den, »vi skola klättra upp på taket under väderflöjeln, den sjunger en lustig visa just nu, ty ufven skall ha bröllop. Där skola vi brottas med hvarandra, och den som stöter ned den andre blir kung och får dricka blod.«

Jag kände hur gestalten grep tag i mig och sökte lyfta mig. Förtviflan gaf mig åter krafter. »Du är icke jag, utan djäfvulen,« skrek jag och klöste det hemska spöket i ansiktet, men det var som om mina fingrar borrade sig in i ögonen som i tomma hålor, och gestalten gaf till ett gällt skratt.

generaldepoten/lxr/index.html
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Djäfvulselixiret

Djefvulselixiret i antikvastilDjävulens elixir i frakturstil

Kapucinermunken broder Medardus'
efterlämnade papper
utgifna af
E.T.A. Hoffmann
Öfversättning af Erik Brogren

Afskrifven af Erik Jonsson <[email protected]> under år 2002 (tvåtusentvå) och 2003 (tvåtusentre) efter det i Landskrona Stadsbibliotek befintliga exemplaret.

Denna bok har äfven utkommit under titlarna »Djäfvulens elixir«, »Trolldrycken« och »Djävulselixiret«.

Hela texten finnes i frakturstil i PDF-filen elixiret.pdf (c:a 1,5 MB), som kan öppnas i Acrobat Reader eller motsvarande PDF-läsare. Texten finnes äfven i antikvastil i PDF-filen lxr.pdf (c:a 760 kB). Frakturstilsutförandet anbefalles i första hand, eftersom frakturstilen genom sin skönhet förhöjer läsupplefvelsen (i synnerhet om man verkligen tycker om att läsa och inte bara vill komma åt innehållet). Den frakturovane kan hämta bägge filerna och ha antikvatexten såsom »stödhjul« tills vana vid att läsa fraktur uppnåtts. PDF-filerna lämpa sig bättre än HTML-filerna för utskrift på papper. PDF-dokumenten äro afsedda för enkelsidig utskrift med lika höger- och vänstersidor. I antikvautförandet äro förlagans sidbrytningar markerade med sidnummer i marginalerna och understrykning af de ord eller delar däraf, som inleda sidorna (kapitelöfverskrifter undantagna, ty kapitel börja alltid på ny sida).

E.T.A. HOFFMANN (1776-1822):
Djäfvulselixiret (1814-1816).
Öfversättning af Erik Brogren (1877-1932).
Stockholm 1904

Följande länkar till olika delar och kapitel leda samtliga till HTML-filen lxr.html (c:a 592 kB).

En del uppenbara tryckfel i förlagan äro rättade (möjligen ha äfven några nya fel oafsiktligen införts i afskriften).
Fullkomlig öfverensstämmelse med den på papper tryckta förlagan utlofvas icke.

Senaste ändringar

Mycket har nu rättats, sedan afskriften först lades ut på Världsväfven. Här äro de senaste rättelserna i frakturtexten:


E.T.A. Hoffmann (1776–1822):
»Djäfvulselixiret« (»Trolldrycken«, »Djävulselixiret«)
Öfversättning af Erik Brogren (1877–1932).
Hela boken finns äfven i PDF-filerna elixiret.pdf (c:a 1,5 MB), hoffmanns_elixir-1.pdf, hoffmanns_elixir-2.pdf, eta_hoffmann_elixir-1.pdf, eta_hoffmann_elixir-2.pdf hvilka äro bättre lämpad för utskrift än dessa HTML-filer.

Emil Tusen <[email protected]> 4.11.2003 (den fjärde november år tvåtusentre)


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Innehåll:

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: