فرم ها ، اظهارنامه ها و اساس نامه و صورت جلسات
 ثبت شرکت

اساسنامه و نمونه فرم صورتجلسات تغیرات در ( شرکت سهامی خاص)
 

اساسنامه خام شرکت سهامی خاص وصورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ولیست سهامداران حاضر در جلسه وصورتجلسه هیئت مدیره شرکت

۱ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه  عادی یاعادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیأت مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب تراز.

۲ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز.

۳ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.

۴ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام (در صورتیکه وفق اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد).

۵ ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.

۶ ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر محل.

۷ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.

۸ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.

۹ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تبدیل نوع شرکت.

۱۰ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.

۱۱ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری.

۱۲ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.

۱۳ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.

۱۴ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.

۱۵ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.

۱۶ـ نمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی.

۱۷ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه.

۱۸ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده.

۱۹ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

۲۰ـ نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تائید ترجمه مدارک شرکت.

۲۱ـ نمونه درخواست ملاحظه دفا‌تر ثبت شرکت‌ها بر اساس ماده ۲۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها.

۲۲ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی‌نام.

۲۳ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی‌نام به بانام.

۲۴ـ نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص.

۲۵ـ نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.

۲۶ـ نمونه صورتجلسه انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/نظار تصفیه.

۲۷ـ نمونه صورتجلسه جلسه هیأت تصفیه.

۲۸ـ نمونه صورتجلسه تعهدنامه هیأت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.

۲۹ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی‌نام در رعایت ماده (۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت

۳۰ـ نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی‌نام به بانام در رعایت ماده (۴۴) لایحه اصلاحی قانون تجارت

۳۱ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

۳۲ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص
 


 

 

 

 

اساسنامه

شرکت (سهامی خاص)
شماره ثبت
تاریخ ثبت / / ۱۳۹۰

بسمه تعالی
بخش اول
نام- موضوع- مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده۱) نام شرکت
نام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)

ماده۲) موضوع شرکت
موضوع شرکت عبارت است
طراحی – مشاوره- نظارت- اجرا – متره و برآورد - مرمت و پیمانکاری کلیه عملیات ساختمانی- تعمیر و ساخت و پیمانکاری پروژه‌های عمرانی و مهندسی سیویل و انبوه سازی- و شهر سازی پیمانکاری در زمینه امور برق و نیرو (تاسیسات برقی و مکانیکی) – خدمات عمومی و تزیینات ساختمانی - تهیه مواد و مصالح ساختمانی -واردات و صادرات در رابطه با موضوع شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی -. اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری – شرکت درنمایشگاه‌ها و... - و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد

ماده ۳) مدت شرکت
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.
ماده۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن
تهران:

بخش دوم
سرمایه و سهام

ماده۵) سرمایه
سرمایه نقدی شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی و صفر سهم بی‌نام هریک به ارزش صفر ریال می‌باشد که مبلغ یک میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ صفر ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده۷) اوراق سهام
کلیه سهام شرکت (بانام و یا بی‌نام و یا توأماً) است. اوراق سهام شرکت متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه۱۳۴۷ بوده و به امضای دونفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شوند خواهد رسید و به مهرشرکت ممهور می‌گردد.

ماده۸) گواهینامه موقت سهام
تازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می‌دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده۹) غیرقابل تقسیم بودن سهام
سهام شرکت غیرقابل تقسیم می‌باشد مالیکن مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده۱۰) انتقال سهام با نام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می‌نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

ماده۱۱) مسئولیت صاحبان سهام
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.

بخش سوم
تغییرات در سرمایه شرکت

ماده۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.
تذکر: اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد.

ماده۱۳) حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم
مجامع عمومی

ماده۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی
مجامع عمومی عادی سالانه مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند. هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می‌تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه براین سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده۱۵) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی
صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هریک یک رأی خواهند داشت مشروط براینکه بهای بلیط مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، منعقد خواهد شد.

ماده۱۷) دعوت مجامع عمومی
دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.
تبصره۱: در مواقعیکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده۱۸) دستور جلسه
هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می‌نماید.
دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت و انعقاد هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده۲۰) وکالت و نمایندگی
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدارک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود و صاحب سهم است.

ماده۲۱) هیئت رئیسه مجمع
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن‌ها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها جزء دستورجلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی باکثریت آراء یکنفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می‌نمایند. هرگاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود

ماده۲۲) صورتجلسه‌ها
از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکزشرکت نگهداری خواهد شد.
چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت‌ها تقدیم می‌گردد.
۱- انتخاب مدیران و بازرسان
۲- تصویب ترازنامه
۳- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یاهرگونه تغییر در مواد اساسنامه
۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده۲۳) اثر تصمیمات
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می‌گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آن‌ها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می‌باشد.

ماده۲۴) مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می‌گردد.

ماده۲۵) حدنصاب مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هرعده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود

بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی می‌تواند باستثناء مواردیکه درباره آن‌ها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می‌باشد تصمیم گیری نماید.

ماده۲۸) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده
در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده۲۹) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده۳۰) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

بخش پنجم
هیئت مدیره

ماده۳۱) عده اعضای هیئت مدیره
شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند.
تبصره۲: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده۳۲) مدت مأموریت مدیران
مدت مأموریت مدیران دوسال است مدت مذکور تاوقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می‌کند و براساس ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفه می‌نمایند.

ماده۳۳) سهام وثیقه مدیران
هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً برشرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی‌باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده۳۴) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره
هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می‌نماید.
مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره می‌تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید تاوظایف رئیس را انجام دهد.

ماده۳۵) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره
هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می‌کند و یا به دعوت کتبی رئیس اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته‌اند ضروری نخواهد بود.

ماده۳۶) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره
جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده۳۷) حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه
جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می‌گردد.

ماده۳۸) تصمیمات امضاءشده
تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده۳۹) صورتجلسات هیئت مدیره
برای هریک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه‌ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می‌رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غیاب می‌باشند و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می‌گردد. در مورد ماده۳۸ تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده۴۰) اختیارات هیئت مدیره
هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع‌ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می‌باشد.

۱-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی

۲- تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل

۳- ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هرنقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران

۴- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها

۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات

۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات

۸- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی

۹- عقدهرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) این اساسنامه.
محل امضاء سهامداران

۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی

۱۱- به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها

۱۲- تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و هرنوع استقراض واخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.

۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کار‌شناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

۱۴- تعیین میزان استهلاک‌ها

۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت

۱۶- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها

۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچوجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

ماده۴۱) پاداش اعضاء هیئت مدیره
مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده۴۲) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره
مسئولین هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده۴۳) معاملات مدیران با شرکت
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می‌باشد.

ماده۴۴) مدیر عامل
هیئت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آن‌ها را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده۴۰این اساسنامه را با حق توکیل به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن‌ها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
تبصره۳: هیأت مدیره در صورت تمایل می‌تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
تبصره۴: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.
تبصره۵: هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.

ماده۴۵) صاحبان امضای مجاز
نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.
تبصره۶: صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز طرف یکماه به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

بخــش ششـم
بـازرس

ماده۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس
مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین می‌کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد وحساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.
گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره۷: در صورت فوت یا استعفا یاسلب شرایط قانونی بازرس اصلی وظیفه او را بازرس‌علی البدل انجام خواهد داد.

ماده۴۷) اختیارات بازرس
بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده۴۸) مسئولیت بازرس
مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد.

ماده۴۹) حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به‌مان میزان باقی خواهد ماند.

ماده۵۰) معاملات بازرس با شرکت
بازرس اصلی و یا علی البدل نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند.

بخـش هفتــم
سال مالی و حسابهای شرکت

ماده۵۱) سال مالی
سال مالی شرکت روز اول فروردین هرسال آغاز می‌شود و روز آخر اسفند‌‌ همان سال به پایان می‌رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفندماه‌‌ همان سال می‌باشد.

ماده۵۲) صورتحساب شش ماهه
هیئت مدیره باید طبق ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم به بازرس بدهد.

ماده۵۳) حسابهای سالانه
هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دری و دیون شرکت و در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحساب‌ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات
ارزیابی دارائی‌های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پائین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه براثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
تبصره۸: تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده۵۶) تقدیم ترازنامه
ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده۵۷) مفاصا
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصاً خواهد بود.

ماده۵۸) سود خالص
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در‌‌ همان سال مالی، منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و اندوخته‌ها

ماده۵۹) اندوخته قانونی و اختیاری
از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن برطبق ماده۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است.

ماده۶۰) سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم عبارت است از سودخالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.
بخـش هشـتم
انحلال و تصفیه

ماده۶۱) انحلال
شرکت در موارد زیر منحل می‌شود:
۱- در مواردیکه براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در‌‌ همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
۲- در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
۳- در موارد مذکور در ماده۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
تبصره۱۰: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده۶۲) تصفیه
هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

بخـش نهــم
متفـرقـه

ماده۶۳) موارد پیش بینی نشده
در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده۶۴)
این اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ / /۱۳۹۰ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

محل امضاء سهامداران

 

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص

بسم الله الرحمن الرحیم
صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی خاص در تاریخ / /90 با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۱- به سمت رئیس
۲- به سمت ناظر
۳- به سمت ناظر
۴- به سمت ناظر
۵- به سمت ناظر
به سمت منشی جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:
۱- تصویب اساسنامه-۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره
۳- انتخاب بازرسان -۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت
۵- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان
پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.
الف) اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.
ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۱-
۲-
۳-
۴- آقای .............
۵- آقای........... کلا برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
ج) با رعایت ماده۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت
اقای............................. فرزند......................... دارای. ش. ش..................... کدملی................................... ساکن............................................................. به عنوان بازرس اصلی و آقای....................................... فرزند.................. به ش ش............. کد ملی..................................... ساکن............................................................................................... کد پستی........................ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
محل امضاء سهامداران

امضاء هیئت رئیسه
۱- رئیس:
۲- ناظر:
۳- ناظر:
۴- بازرس اصلی:
۵- بازرس‌علی‌البدل:
۶- منشی:
د) روزنامه کثیرالانتشار ............ برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
ه) کلیه سهامداران به مدیر عامل با حق توکیل به غیر (احدی از سهامداران - عضو هیئت مدیره- وکیل رسمی) وکالت می‌دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه منشی جلسه

 


لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسس

نام سهامدار تعداد سهام درصد تعهدی درصد پرداخت شده امضاء
۱- آقای....................... سهم .... تماما پرداخت شده
۲- آقای....................... سهم 12 تماما پرداخت شده
۳- خانم....................... سهم .... تماما پرداخت شده
۴- آقای .......................سهم .... تماما پرداخت شده
۵- خانم....................... سهم .... تماما پرداخت شده

محل امضاء سهامداران

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت

بسم الله الرحمن الرحیم
صورتجلسه هیئت مدیره شرکت............................................... (سهامی خاص)
اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت ۱۰ روز / ۱۲ /۱۳۹۰ در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.
۱- مدیر عامل  .....................
۲-  ریس هیت مدیره  ...................
۳- نایب رئیس هیت مدیره   ...................
انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء........................................ با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء................................ با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
کلیه اعضاء هیأت مدیره به آقای........... (احدی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل با حق توکیل به غیروکالت می‌دهند که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق الزحمه و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.
محل امضای اعضای هیئت مدیره
 

 

 

۱
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین وروزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: ………………………… سرمایه ثبت شده: …………………………
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (یا عادی بطور فوق العاده) شرکت …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ….... …… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرسین ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب ـ ۱ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای …………………… خانم/آقای…………………… خانم/آقای …………………… برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌تواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ ۲ـ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای………………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
ب ـ۴ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.
ج: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ……........... … ناظر جلسه ……………… منشی جلسه………………
امضا اعضای هیئت مدیره:
۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………
امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل:

تذکرات:
۱- در صورتیکه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آن‌ها باشد می‌توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
۲- نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی‌باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید‌‌ همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می‌باشد.
۳- زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می‌باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
۴- اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌نمایند و هم چنین می‌توانند طی نامه‌ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگ‌ها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵- چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.
۶- صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.
۷- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۸- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
۹- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۱۰- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۱۱- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

 ۲
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ………………….. ………
جلسه هیات مدیره شرکت …………….. ….. ……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………... …. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس ان محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف: ۱ـ خانم/ آقای …………………… به سمت رئیس هیئت مدیریه
۲ـ خانم/ آقای …………………… به سمت نایب رئیس
۳ـ خانم/ آقای ……………………به سمت مدیر عامل
ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک …….. …... …. …… و …......... ………… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
ج: به خانم /آقای …………….. ……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:
۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

تذکرات:
۱ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب ۳/۲ اعضای حاضر در مجمع برسد.
۲ـ صورتجلسه در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.

۳
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»
نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت.................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره............ در تاریخ.......... ساعت................ با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام، مجمع موافقت و تصویب نمود که:
خانم / آقای …………… با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.
و یا:
خانم / آقای …………… با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای…………… فرزند …………… به شماره شناسنامه……. …… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:
رئیس جلسه:........................... ناظر جلسه:........................... ناظر جلسه:........................... منشی جلسه:...........................

امضاء خریدار امضاء فروشنده

تذکرات:
۱- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده برسد.
۲- یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳- در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد هیات مدیره با استفاده از نمونه صورتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید.
۴- یک نسخه فتوکپی شناسنامه از سهامداران جدید بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
۶- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۷- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اراده ثبت شرکت‌ها شود.
۸- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

۴
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص
نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………. …………. ……… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ………................... …… با واگذاری ……................... …… کلیه سهام خود به خانم/آقای …………… فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.
و یا:
خانم/آقای ………............ … با واگذاری …............. …… سهم از سهام خود به خانم/آقای………................. … فرزند …………… متولد…… به شماره شناسنامه…………… صادره از ………… به آدرس …………… خیابان…………… کوچه…………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به …………… سهم کاهش داد.

امضاء اعضاء هیات مدیره:
۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

امضاء خریدار امضاء فروشنده

تذکرات:
۱- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات مدیره و خریدار و فروشنده برسد.
۲- یک نسخه از صورتجلسه به دارایی مربوطه جهت تعیین مالیات نقل و انتقال سهام تحویل و پس از پرداخت مالیات مربوطه برگ مفاصا حساب بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳- فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت................... سهامی خاص ثبت شده به شماره......... در تاریخ............. ساعت.................... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای....................................... به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای....................................... به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای....................................... به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای....................................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس............................................................................ خیابان...................... کوچه...................... پلاک..................... کدپستی................. به آدرس...................................................................... خیابان................... کوچه.................. پلاک................ کدپستی................... تغییر یافت و ماده................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

ج: به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:
رئیس جلسه:........................... ناظر جلسه:........................... ناظر جلسه:........................... منشی جلسه:...........................

تذکرات:
۱- در صورتی که هیات مدیره طبق اساسنامه شرکت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورتجلسه هیات مدیره نسبت به تغییر محل اقدام شود.
۲- در صورتیکه تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در شهرستان دقیقاً قید شود و پیگیری شود که پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد.
۳- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شود.
۴- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
۵- در صورتی مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۶- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۷- صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۶
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت
در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
جلسه هیات مدیره شرکت........... سهامی خاص ثبت شده به شماره............ با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ.......... ساعت.................. در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ……………… ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از......... ……………… خیابان......... ……… کوچه......... ……… پلاک......... ……… کدپستی......... ……… به آدرس......... ……… خیابان......... ……… کوچه......... ……… پلاک......... ……… کدپستی......... ……… تغییر یابد.

ب: به آقای / خانم.............. ……… احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:
۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

تذکرات:
۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.
۲- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل گردد.
۳- صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضای هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۷
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت...................... سهامی خاص ثبت شده به شماره............ در تاریخ........ ساعت............ با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ………….......... ……… به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ………….......... ……… به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای ………….......... ……… به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای………….......... ……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می‌باشد بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت به ……........... ……… تغییر یابد و در نتیجه ماده.......... ……… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد.
ج: به خانم/ آقای ………….......... ……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفا‌تر اقدام نماید.

رئیس جلسه..................... ناظر جلسه........................ ناظر جلسه......................... منشی جلسه................

تذکرات:
۱- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.
۲- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است.
۳- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء هیات رئیسه برسد یک نسخه آن حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴- قبل از تحویل صورتجلسه تغییر نام شرکت به واحد پذیرش بدواً پس از پرداخت حق الثبت به قسمت تعیین نام مراجعه و پس از اخذ نام و تأیید آن توسط مسئولین اداره ثبت شرکت‌ها، صورتجلسه به واحد پذیرش تحویل گردد.
۵- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته شده و به امضای آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنر اتایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

۸
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت.................................. سهامی خاص ثبت شده به شماره................... در تاریخ.......... ساعت.................... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می‌شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ……............... ………… به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ……............... ………… به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای ……............... ………… به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای……............... ………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، تغییر موضوع (یا الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت ….....................................................................................
........................................................................................... و ماده............................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد.
ج: به خانم / آقای...................................... احدی از سهامداران (یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:
رئیس جلسه.................... ناظر جلسه.................... ناظر جلسه.................... منشی جلسه....................

تذکرات:
۱- در صورتی که موضوع شرکت کلاً تغییر یابد یا مواردی درآن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
۲- در صورتیکه موضع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی باشد می‌توانید بدواً به مرجع مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها نمایید و هم چنین می‌توانید صورتجلسه را تحویل اداره ثبت شرکت نموده و استعلام از مرجع ذیصلاح را اخذ و به آن مرجع مراجعه و پس از دریافت مجوز به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل نمایید.
۳- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده (۹۹) الزامی است.
۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۶- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۷- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۹
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. …................ ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. …در تاریخ ………. …ساعت…………با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ……………. …………… به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ……………. …………… به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای ……………. …………… به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای ……………. …………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بحث و بررسی شد و النهایه تصمیم گرفته شد که نوع شرکت به مسئولیت محدود تغییر یابد.
ج: اساسنامه جدید در ………. … ماده ………. … تبصره تصویب و به امضاء کلیه شرکاء رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
د: دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء رسید.
هـ ـ سرمایه شرکت مبلغ ……………. ………… ریال می‌باشد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح زیر می‌باشد.
۱ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای.............................................. دارای........................... ریال سهم الشرکه
و: اعضای هیات مدیره انتخاب به شرح زیر می‌باشند.
۱ـ خانم / آقای........................... ۲ـ خانم/ آقای........................... ۳ـ خانم / آقای...........................
ز: سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر می‌باشد.
خانم/ آقای................................. به سمت رئیس هیات مدیره
خانم/ آقای................................. به سمت نایب رئیس هیات مدیره
خانم/ آقای................................. به سمت مدیر عامل
ح: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک خانم / آقای.............................. همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم / آقای.............................. همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
ی: به خانم / آقای............................. (احدی از شرکاء یا اعضای هیات مدیره یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضای هیات رئیسه:
۱- رئیس هیات جلسه...........................
۲- ناظر جلسه........................................
۳- ناظر جلسه........................................
۴- منشی جلسه.......................................
امضای اعضای هیات مدیره:
۱ـرئیس هیئت مدیره.......................... ۲ـ نایب رئیس هیات مدیره........................... ۳ـ مدیر عامل..........................

تذکرات:
۱- دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تهیه و ذیل تمام صفحات به امضاء کلیه شرکاء رسیده و به انضمام صورتجلسه تحویل شرکت‌ها شود.
۲- دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳- در صورتی که شرکت سهامی خاص که قصد تبدیل نوع دارد سرمایه تعهدی خود را نپرداخته قبل از تبدیل نوع نسبت به پرداخت سرمایه تعهدی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.
۴- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹). الزامی است.
۶- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۷- نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان در یک لیست نوشته و به امضاء آنان برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۸- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

 

 

۱۰
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. …........ ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای ……………...... …….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای ……………...... …….. به سمت ناظر جلسه 
۳ـ خانم/ آقای ……………...... …….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای……………...... …….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………...... …….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………...... …….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی) ……………...... …….. به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان …………….... کوچه …………….... پلاک …………….... کدپستی…………….... می‌باشد.
مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی‌ها و دفا‌تر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.

امضاء هیئت رئیسه امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه

امضاء منشی جلسه امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

تذکرات:
۱- آخرین روزنامه رسمی شرکت در خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.
۲- فتوکپی شناسنامه مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه شود.
۳- صورتجلسه ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه (وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴- در صورتیکه مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه اصول آن‌ها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده ۹۷. ل. ا. ق. ت)
۶- لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود. (ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)
 

 

 

۱۱
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه، مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری
در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای …………........ ……….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای …………........ ……….. به سمت ناظر جلسه 
۳ـ خانم/ آقای …………........ ……….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای…………........ ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ............................ ریال منقسم به............... سهم.............. ریالی به....................... ریال منقسم به.............. سهم....................... ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده ۱۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می‌شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.
ج: ماده:.............. اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.
د: به خانم/ آقای...................................... (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:
۱ـ رئیس جلسه......................... ۲ـ ناظر جلسه...................
۳ـ ناظر جلسه........................... ۳ـ منشی جلسه...................

تذکرات:
۱- اصل روزنامه‌هایی رسمی و کثیرالانتشار که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۲- گواهی از مرجع قضای مربوطه دایر بر عدم وصول دادخواست (اعتراض به کاهش سرمایه) بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳- صورتجلسه هیات مدیره دایر بر عملی نمودن کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴- لیست سهامداران و تعداد سهام آن‌ها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۶- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
۷- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۸- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهامی آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن‌ها تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۹- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

۱۲
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در
شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه هیات مدیره شرکت ……………. ……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. … در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………. … شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ……………. …… ریال به مبلغ ………………… ریال منقسم به ………… سهم ……................. …… ریالی با نام / بی‌نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می‌باشد کاهش یافت.
ب: ماده ………… اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می‌گردد.
ج: به خانم/ آقای ……................. …… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:
۱ـ................................ ۲ـ................................ ۳ـ................................ ۴ـ................................

تذکرات:
۱ـ اصل صورتجلسه مجمع فوق العاده دایر بر تفویض اختیار کاهش سرمایه به هیات مدیره به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۲ـ اصل روزنامه‌هایی (رسمی و کثیرالانتشار) که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳ـ گواهی از مرجع قضایی ذیصلاح دایر بر عدم وصول دادخواست (اعتراض به کاهش سرمایه) به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴ـ لیست سهامداران و تعداد سهام آن‌ها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۱۳
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت‌های سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای …………..... ……….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای …………..... ……….. به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای …………..... ……….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای…………..... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان‌های وارده موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………....... ریال منقسم به ………… سهم …………....... ریالی به مبلغ…………....... ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت.
ج: ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد.
د: به خانم / آقای …………..... ……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:
۱ـ رئیس هیات جلسه............................... ۲ـ ناظر جلسه...............................
۳ـ ناظر جلسه...................................... ۴ـ منشی جلسه...............................

تذکرات:
۱- لیست سهامداران همراه با تعداد سهام آن‌ها و قید اینکه کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش مبلغ اسمی سهام صورت گرفته (تبصره ذیل ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۲- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹). الزامی است.
۴- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵- نام سهامداران در مجمع و تعداد سهامی آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۶- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

۱۴
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………. ……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ……..... … با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه 
۳ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای…………....... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ………....... …… ریال به مبلغ ………....... …… ریال از محل (۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام) مورد تصویب مجمع واقع شد.
ج: به هیات مدیره اختیار داده می‌شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ………....... ……ریال (و یا تا میزان مبلغ ………....... ……ریال و یا تا مبلغ واریزی ………....... …… حداکثر دو مدت………....... …… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:
۱ـ رئیس جلسه……...... … ۲ـ ناظر جلسه……..... …… ۳ـ ناظر جلسه…….... …… ۴ـ منشی جلسه……..... ……

تذکرات:
۱- قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورتجلسه تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۲- صورتجلسه درچند نسخه تنظیم کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
۴- در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آن‌ها در یک لیست نوشته و به امضاء آن‌ها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۶- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

 

 


۱۵
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه
در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
صورتجلسه هیات مدیره شرکت ……………. ……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ…….... …… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید
الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ.................................................. به مبلغ.................................................. ریال افزایش یافت.
ب: سرمایه شرکت مبلغ........................................... ریال منقسم به سهم.............................. ریالی با نام/ بی‌نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می‌باشد افزایش یافت.
ج: ماده................... اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می‌گردد.
د: به خانم/ آقای........................................... احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.
امضای اعضای هیات مدیره:
۱- رئیس جلسه
۲- ناظر جلسه
۳- ناظر جلسه
۴- منشی جلسه

تذکرات:
۱- دو نسخه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت‌ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیات آنرا امضاء و به همراه صورتجلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۲- گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه بضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۳- اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می‌باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۴- اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
۵- صورتجلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها (در اجرای ماده ۱۶۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود.
۶- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضاء اعضاء هیات مدیره در ذیل کلیه صفحات آن یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت شود.
۷- لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضاء رسیده و هیات مدیره صحت آن را تأیید نموده باشد به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

۱۶
بسمه تعالی
نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص
(برای هر نوع مجمع)

نام شرکت: …………............... ………………
شماره ثبت شرکت: …………………………
سرمایه ثبت شده: ……………. ……………
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ………. ……… شرکت:
شماره نام و نام خانوادگی تعداد سهام امضا سهامدار یا وکیل رسمی
۱- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. ……………
۲- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. ……………
۳- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. ……………
۴- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. ……………
۵- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. ……………
۶- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. ……………
۷- خانم / آقا ……………. ………… ……………… …………. ……………


۱۷
بسمه تعالی
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه
در شرکتهای سهامی خاص

آگهی حق تقدم شرکت.......................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره.................... باطلاع کلیه سهامداران شرکت.......................................... سهامی خاص ثبت شده به شمار.................... می‌رساند.
که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ.................... و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ............................... ریال به مبلغ............................... ریال منقسم به.................... سهم............................ ریالی با نام / بی‌نام یا تواماً از طریق (مطالبات – آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می‌شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به.................... استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره............................. شرکت نزد بانک.................... شعبه.................... واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران خیابان.................... کوچه.................... پلاک................... کد پستی.................... تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می‌تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیات مدیره شرکت

 ۱۸
بسمه تعالی
نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده
در شرکتهای سهامی خاص

آگهی دعوت سهامداران شرکت.......................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره......................... جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت................ مورخ................ در آدرس................ خیابان................ کوچه................ کدپستی................ تلفن................ تشکیل می‌گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره
۲- انتخاب بازرسین
۳- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
۴- تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.
هیات مدیره شرکت


۱۹
بسمه تعالی
نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
در شرکت سهامی خاص

آگهی دعوت سهامدارن شرکت........................................ سهامی خاص ثبت شده به شماره.................. جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت......... مورخ.................... در آدرس......................... خیابان.......................... کوچه......................... کدپستی.......................... تلفن..................... …تشکیل می‌گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:
اتخاذ تصمیم در خصوص: (وظایف مجمع عمومی فوق بشرح ذیل است که یک یا چند تای آن انتخاب و در آگهی نوشته شود.
۱- تغییر محل شرکت
۲- تغییر محل موضوع شرکت
۳- تغییر اصلاح اساسنامه
۴- افزایش سرمایه شرکت
۵- کاهش سرمایه شرکت
۶- انحلال شرکت
۷- تغییر نام شرکت
۸- تأسیس شعبه شرکت

هیات مدیره شرکت


۲۰
بسمه تعالی
نمونه در خواست اعلام موجودیت شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایید ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان


مدیریت محترم اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی

با سلام
احتراماً خواهشمند مراتب عدم انحلال شرکت.................................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره................. را به وزارت امور خارجه اعلام فرمایند.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت
امضاء

۲۱
بسمه تعالی
نمونه درخواست ملاحظه دفا‌تر ثبت شرکت‌ها بر اساس ماده ۲۶ نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت‌ها

ریاست محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

با سلام
احتراماً خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده ۲۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها دفتر شرکت........................................ که تحت شماره.................... به ثبت رسیده را ملاحظه نمایم.

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء
۲۲
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی‌نام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت................................... سهامی خاص به شماره ثبت......... در ساعت............ مورخ............ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.
در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۱ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه 
۳ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای…………....... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی‌نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.
کلیه سهام با نام شرکت به تعداد............ سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بی‌نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده............ در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
سرمایه شرکت مبلغ…….. ……….. ریال منقسم به............ سهم ………….. …….. ریالی بی‌نام که تماماً ۳۵% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد.
ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه‌های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی‌نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.
جلسه در ساعت……….. خاتمه یافته و به آقا/خانم…………....... ……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیسه
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
رئیس جلسه……....... ……….. ناظر……....... ……….. ناظر……....... ……….. منشی……...... ……..

تذکرات:
۱ـ ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران.
۲ـ تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد.
۳ـ در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده ۹۷ و نیز رعایت ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست.
۴ـ رعایت ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

 


۲۳
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی‌نام به با نام

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت................................... سهامی خاص به شماره ثبت.............. در ساعت.............. مورخ.............. با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.
در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت
۱ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه 
۳ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای…………....... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی‌نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.
کلیه سهام بی‌نام شرکت به تعداد ………...... … سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده……… در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
سرمایه شرکت مبلغ ………...... ……….. ریال منقسم به ………...... … سهم …………....... ……….. ریالی
بانام که تماماً/ ۳۵% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد. ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه‌های سهام بی‌نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.
جلسه در ساعت ……… خاتمه یافته و به آقا/خانم ………...... ……….. احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

تذکرات:
۱- ارائه لیست سهامداران قبل و پس از تبدیل نوع سهام به امضاء کلیه سهامداران.
۲- تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه سهام قبلی ابطال و سهام جدید صادر گردد.
۳- در خصوص مجمع اکثریت ارائه اصل آگهی دعوت روزنامه برای مجمع در رعایت ماده ۹۷ و نیز رعایت ماده ۴۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت الزامیست.
۴- رعایت ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت.


 


۲۴
بسمه تعالی
نمونه اعلام ختم تصفیه سهامی خاص

اداره محترم ثبت شرکت‌ها
احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت...................................... به شماره ثبت........................ با رعایت ماده ۲۲۵ قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم. مدیر یا مدیران تصفیه 

 


۲۵
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

جلسه هیئت مدیره شرکت................................................ به شماره ثبت در ساعت.................. با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت
به مبلغ …........................... ریال طی گواهی بانکی شماره....................... مورخ......................... بانک........................ شعبه................... پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰% پرداخت شده می‌باشد.

جلسه در ساعت............. خاتمه یافت و به آقا/ خانم............................. وکالت داده می‌شود با مراجعه به ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفا‌تر اقدام نمایند. محل امضاء هیئت مدیره

 ۲۶
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله ……………. ……….. به شماره ثبت…….. …… در حال تصفیه در ساعت ………. …… مورخ ………. …… در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسب به انتخاب هیئت رئیسه انتخاذ تصمیم گردید در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:
۱ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت رئیس جلسه
۲ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه
۳ـ خانم/ آقای …………....... ……….. به سمت ناظر جلسه
۴ـ خانم / آقای…………....... ……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید.
آقایان/ خانم ها…………....... ……….. به سمت مدیر یا مدیران برای مدت …..... …… سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم‌ها …………....... ……….. به سمت ناظر/ نظار برای مدت …..... …… سال انتخاب گردیدند.
جلسه در ساعت…..... …… خاتمه یافت و به آقای…………....... ……….. احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

تذکرات:
۱- لیست حاضران در جلسه با امضاء. (رعایت ماده ۹۹)
۲- ارائه برگه نمایندگی. (رعایت ماده ۱۰۲)
۳- ارائه قبولی سمت مدیر و ناظران تصفیه.


 


۲۷
بسمه تعالی
نمونه جلسه هیئت تصفیه

جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ……………….. …………….. به شماره ثبت ………………. در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ …………. در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
آقای ………………………….. به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم ………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
جلسه در ساعت…………. خاتمه یافت و به آقای ………………………….. احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می‌شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفا‌تر ثبت اقدام نماید.


 


۲۸
بسمه تعالی

نمونه تعهدنامه هیئت مدیره بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق
افزایش سهام پرداخت گردید

اداره محترم ثبت شرکت‌ها
باسلام
احتراما هیئت مدیره شرکت …………………. …………… ثبت شده به شماره …. ……………
در صورتجلسه مورخ …. …………… مربوط به افزایش سرمایه تعهد می‌نماید که به همه سهامداران نسبت به سهمشان سود تعلق گرفته و در افزایش سرمایه شرکت نموده‌اند. امضاء هیئت مدیره 

۲۹
بسمه تعالی
نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی‌نام در رعایت ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ……………….. در اجرای ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بانام به بی‌نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۶۰ روز نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس: ……………………………………………………………... ……………………………………………………
مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی‌نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

تذکرات:
۱ـ آگهی فوق در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه به شرکت منتشر و مهلتی که کمتر از ۶۰ روز از تاریخ آگهی نباشد باید به سهامداران داده شود.
۲ـ مقام دعوت کننده هیئت مدیره می‌باشد.۳۰
بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی‌نام به بانام در رعایت ماده ۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………... …… در اجرای ماده ۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی‌نام به بانام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می‌آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۶ ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس: ……………………………………………………………... ……………………………………………………
مراجعه نمایند.
بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام بی‌نام شرکت باطل شده تلقی می‌گردد.

تذکرات:
۱- آگهی فوق در سه نوبت به فاصله پنج روز در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد.
۲- مقام دعوت کننده هیأت مدیره می‌باشد. 


۳۱
بسمه تعالی
نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده
در شرکتهای سهامی خاص بطور همزمان

بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران شرکت.......................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.............................. دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت مورخ............................ و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت..................... در محل شرکت تشکیل می‌شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده
۱ـ
۲ـ
۳ـ
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱ـ
۲ـ
۳ـ

هیئت مدیره

تذکرات:
۱- رعایت فاصله دعوت حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز.
۲- تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.
۳- موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به‌‌ همان شرکت درج و آگهی شود.
۴- دستور جلسه مشخص گردد.
۵- مقام دعوت کننده مشخص گردد.
۶- طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام گردد. 

۳۲
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره
در شرکتهای سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت........................................................... سهامی خاص به شماره ثبت.......................... مورخ........................ ساعت.......................... با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
ابتداد در اجرای ماده ۱۰۱ ق. ت
آقای/خانم............................................ به سمت رئیس جلسه
آقای/خانم......................................... و........................................ به سمت نظار
آقای/خانم.......................................... به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.
تعداد اعضاء هیأت مدیره به................................ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
به آقای/خانم......................................... احدی از شرکاء وکالت داده می‌شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه‌های قانونی و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.


تذکرات:
۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۲- ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می‌باشد.

 

 

 

 

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام
۱- نام شرکت:.................................... سهامی خاص
۲- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین: در این قسمت مشخصات سجلی و محل اقامت سهامداران قید می‌گردد.
آقا / خانم متولد شماره شناسنامه صادره از
محل تولد ساکن تهران
...................................................................................................
آقا / خانم
...................................................................................................
آقا / خانم
....................................................................................................

۳- موضوع شرکت: در این قسمت موضوع شرکت قید می‌گردد.۴- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک: حداقل یک میلیون ریال

۵- تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آن‌ها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
.............................. سهم           ریالی                   ریال بانام/بی نام تقسیم شده است.
۶- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحویکه بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد.
آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد.
آقا/ خانم................. دارنده................. سهم که................ ریال پرداخت گردیده.............. ریال در تعهد می‌باشد.
که مبلغ ریال بحساب جاری بانک شعبه
واریز گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.
۷- مرکز اصلی شرکت: تهران.................... خیابان.................. می‌دان.................. کوچه...........
پلاک...................
۸- مدت شرکت از تاریخ ثبت...................................... بمدت نامحدود...........................
۹- مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضاء دارند....................................................
آقا/خانم بسمت رئیس هیئت مدیره
آقا/خانم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقا/خانم بسمت مدیر عامل
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات با مهر شرکت معتبراست.
۱۰- نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت:
نام مدیر عامل و اختیارات وی که در اساسنامه پیش بینی شده قید گردد.
.............................................................................
۱۱- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت:
آقا/خانم بسمت بازرس اصلی
آقا/خانم بسمت بازرس علی البدل

۱۲- محل شعب فعلی شرکت در صورتیکه دارای شعبه است نام محل شعبه قید می‌گردد. و در صورتیکه فاقد شعبه است نوشته شود.
۱۳- اساسنامه شرکت مشتمل بر............................. ماده و............................... تبصره می‌باشد که در جلسه مورخ.................. مؤسسین شرکت به تصویب رسیده است.
بتاریخ:
محل امضاء شرکاء با مؤسسین.
 

 

 

 

 

 

  فرم و اظهارنامه های ثبت علامت ونام تجاری (برند)

 

 اظهارنامه ثبت علامت ونام تجاری

 لیست طبقات علامت و نام تجاری

  راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه ثبت علامت

 جدول هزینه های ثبت علامت ونام تجاری

  مدارک لازم جهت ثبت علامت

 

 

 

لیست طبقات علایم
 

طبقه ١ - مواد شیمیائی مورد استفاده در صنایع علوم عکاسی و مچنین کشاورزی باغبانی و جنگلبانی رزینهای مصنوعی پردازش نشده پلاستیکهای پردازش نشده کودهای گیاهی ترکیبات اطبائ حریق مواد آبکاری و جوشکاری فلزات مواد شیمیائی برای نگهداری مواد غذائی مواد دباغی چسبهای صنعتی.
طبقه ٢- رنگ روغن جلا لاک مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب مواد رنگی مواد تثبیت رنگ رزین یا صمغ‌های خام طبیعی فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان چاپگر‌ها و هنرمندان.
طبقه ٣- ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس مواد مخصوص تمیز کردن براق کردن لکه گیری و سائیدن صابون عطریات روغن‌های اسانس مواد آرایشی لوسیونهای مو گرد و خمیردندان.
طبقه۴- روغن‌ها و گریسهای صنعتی روان کننده‌ها ترکیبات گردگیری مرطوب کردن و جذب رطوبت انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنائی انواع شمع و فتیله چراغ.
طبقه ۵- مواد داروئی و بیطاری مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی مواد رژیمی برای مصارف پزشکی غذای کودکان انواع گچ شکسته بندی لوازم زخم بندی مواد پرکردن دندان موم دندان سازی ضدعفونی کننده‌ها مواد نابود کننده حشرات موذی قارچ کش مواد دفع نباتا هرزه.
طبقه ۶- فلزات عادی و آلیاژهای آن‌ها مواد ساختمانی فلزی ساختمانهای فلزی قابل حمل مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند سنگهای معدنی فلزات.
طبقه ٧- انواع ماشین و ماشینهای افزار انواع موتور (استثنائ موتور وسائط نقلیه زمینی) قفل وبست و حلقه‌های اتصال قطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی) لوازم و ابزار کشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی) ماشین جوجه کشی.
طبقه ٨- انواع ابزار و لوازم دستی (که با دست کارمی کنند) سرویس کارد و قاشق و چنگال سلاح کمری تیغ.
طبقه ٩- اسباب و آلات علمی دریانوردی مساحی عکاسی سینمایی بصری وزن کردن اندازه گیری علامت دادن کنترل ومراقبت (نظارت) نجات و آموزش اسباب و لوازم هدایت قطع و وصل تبدیل ذخیره سازی تنظیم یا کنترل جریان برق آلات واسباب ضبط ماشینهای فروش خودکار و مکانیسم دستگاههایی که با سکه کار می‌کنند صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی ماشینهای حساب تجهیزات داده‌پردازی و رایانه‌ای دستگاه آتش نشانی.
طبقه ١٠- آلات و ابزار جراحی پزشکی دندانسازی وبیطاری اندام‌های مصنوعی دندان و چشم مصنوعی اقلام ارتوپدی مواد بخیه زنی.
طبقه ١١- دستگاههای روشنائی حرارتی مولد بخار طبخ خنک کردن تهویه تامین آب بهداشتی.
طبقه ١٢- وسایط نقلیه دستگاههای حمل و نقل زمینی دریائی و هوائی.
طبقه ١٣- اسلحه گرم مهمات و انواع پرتابه (از قبیل موشک خمپاره و غیره) مواد منفجره مواد وسایل آتش بازی.
طبقه ۴١- فلزات گرانب‌ها و آلیاژهای آن‌ها و کالاهائی که با فلزات گرانب‌ها ساخته شده یا با آن‌ها روکش شده‌اند و درسایر طبقات ذکر نشده‌اند جواهرات سنگهای گرانب‌ها اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی.
طبقه ۵١- آلات موسیقی.
طبقه ۶١- کاغذ مقوا و کالاهای ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند مطاب چاپ نشده مواد صحافی عکس نوشت افزار چسب برای مصارف تحریری یا خانگی لوازم نقاشی قلم مو نقاشی ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس (به استثنائ دستگا‌ها) مواد پلاستیکی برای بسته بندی (که در سایرطبقات ذکر نشده‌اند) حروف و کلیشه چاپ.
طبقه ١٧- لاستیک کائوچو صمغ آزبست (پنبه نسوز) می‌کا (سنگ طلق) و کالاهای ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالا‌ها مواد بسته بندی در پوش گذاری انسداد و عایق بندی لوله‌های قابل ارتجاع غیر فلزی.
طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساخته شده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند پوست حیوانات چمدان کیسه و کیفهای مسافرتی چ‌تر چترآفتابگیر و عصا شلاق یراق و زین و برگ.
طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختمانی) (غیر فلزی) لوله‌های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده در ساختمان آسفالت غیرو قطران ساختمانهای متحرک غیر فلزی بناهای یادبود غیر فلزی.
طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثیه آئینه قاب عکس کالاهای ساخته شده از چوب چوب پنبه نی حصیر شاخ استخوان عاج استخوان آرواره نهنگ صدف کهربا صدف مروارید کف دریا وبدل کلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند.
طبقه ٢١- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (که از فلزات قیمتی ساخت یا روکش نشده‌اند) شانه و ابر و اسفنج انواع برس و قلم مو (به استثنای قلم موهای نقاشی) مواد ساخت برس لوازم نظافت و تمیزکاری سیم ظرف شویی شیشه کارشده یا نیمه کارشده (به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان‌ها) شیشه آلات اشیائ ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات ذکر نشده‌اند.
طبقه ٢٢- طناب ریسمان تور چادر سایبان برزن (تارپولین) بادبان وشراع ریسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است مواد لائی و لایه گذاری و پوشال (به استثنائ لاستیک و پلاستیک) مواد خام لیفی برای نساجی.
طبقه ٢٣- انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی. طبقه ٢۴- محصولات نساجی و پارچه‌ای که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند انواع روتختی و رومیزی.
طبقه ٢۵- انواع لباس و پوشاک پاپش و پوشش سر.
طبقه ٢۶- انواع توری و قلاب دوزی روبان بند (نوار) حاشیه وقیطان دگمه قزن قفلی سنجاق و سوزن ته گرد گلهای مصنوعی.
طبقه ٢٧- انواع فرش قالیچه حصیر وزیرانداز لینویوم و سایر کف پوش‌ها آویزهای دیواری (غیر پارچه‌ای).
طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند تزئینات درخت کریسمس.
طبقه ٢٩- گوشت گوشت ماهی گوشت طیور وشکار عصاره گوشت سبزیجات ومیوه جات به صورت کنسرو خشک شده و پخته شده انواع ژله مربا و کمپوت تخم مرغ شبر و محصولات لبنی روغن‌ها و چربیهای خوارکی.
طبقه ٣٠ - قهوه چای کاکائو شکر برنج نشاسته نشاسته کاساریا مانیوک (تاپیوکا) نشاسته نخل خرما (ساگو) بدل قهوه آرد و فراورده‌های تهیه شده از غلات نان نان شیرینی شرینی جات شیرینی یخی عسل ملاس یا شیره قند مایه خمیر گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان نمک خردل سرکه انواع سس (چاشنی) ادویه جات یخ.
طبقه ٣١- محصولات کشاورزی باغداری و جنگلبانی و دانه‌هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند حیوانات زنده میوه و سبزیجات تازه بذر گیاهان و کلهای طبیعی غذای حیوانات مالت (جو سبز خشک شده. (
طبقه ٣٢- مائ الشعیر آبهای معدنی و گازدار و سایر نوشیدنیهای غیر الکلی آب میوه و شربتهای میوه‌ای شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه ٣٣-.........................
طبقه ٣۴- تنباکو لوازم تدخین کبریت.
طبقه ٣۵- تبلیغات مدیریت تجاری امور اداری تجارت کارهای دفتری و اداری.
طبقه ٣۶- بیمه امور مالی امور پولی امر مربوط به معاملات املاک و مستغلات.
طبقه ٣٧- ساختمانسازی تعمیرو بازسازی خدمات نصب.
طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.
طبقه ٣٩- حمل و نقل بسته بندی و نگهداری کالا‌ها تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.
طبقه ۴٠- بهسازی و عمل آوری مواد.
طبقه ۴١- آموزش و پرورش دوره‌های کارآموزی و تعلیمی تفریح و سرگرمی فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.
طبقه ۴٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه خدمات تجزیه و تحیل و تحقیقات صنعتی طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه‌ای خدمات حقوقی.
طبقه ۴٣- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه تامین مسکن و محل اقامت موقت.
طبقه ۴۴- خدمات پزشکی خدمات بیطاری مراقبت‌های بهداشتی و زیبائی برای انسان‌ها یا حیوانات خدمات کشاورزی باغداری و جنگلداری.
طبقه ۴۵- خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع یازهای افراد ارائه می‌شوند خدمات امنیتی برای محافظت از افراد اموال و دارائی‌ها.

 

 

«بسمه تعالی»


دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری
توجه: خواهشمند است قبل از پرینت گرفتن فرم اظهار نامه از فونت B Nazaninجهت پر کردن فرم استفاده گردد.

طبق ماده ۳۰ ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری:
علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالا‌ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ر از هم متمایز سازد.
* متقاضی یا متقاضیان ثبت می‌توانند پس از تکمیل اظهار نامه نسبت به چاپ آن اقدام و با انضمام مدارک لازم (جدول پیوست۱) به اداره ثبت علامت به نشانی: خیابان شهیداحمد قصیر (بخارست) – خیابان چهاردهم پلاک۱۹جدید (۵۳قدیم) مراجعه و تسلیم نمایند.
* اظهارنامه ثبت باید در دونسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. لازم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.
* اظهار نامه مذکور این قابلیت را دارد که چنانچه فضای پیش بینی شده برای نوشتن اطلاعات کافی نباشد فضای مورد نیاز را می‌توانید ایجاد نمایید. در این صورت افزایش تعداد صفحات اظهارنامه بلا اشکال است.
* چنانچه متقاضی اظهارنامه بیش از یک نفر باشد، اگر سهم هریک مشخص نشود حقوق ناشی از اظهارنامه یا گواهی ثبت بالسویه خواهد بود.

 

۱- مشخصات متقاضی / متقاضیان:
منظور از متقاضی، اعم از مالک یا نماینده قانونی (وکیل...) می‌باشد.
الف) مالک اظهارنامه: مالک به کسی اطلاق می‌گردد که علامت به نام وی تقاضای ثبت می‌گردد، مالک (یا مالکین) علامت می‌تواند شخص (یا اشخاص) حقیقی یا حقوقی (ویا هردوی آن‌ها) باشد.

۱- شخص حقیقی: چنانچه متقاضی مایل به ثبت علامت به نام خود یا شخص حقیقی دیگری باشد باید مندرجات این بندرا تکمیل نماید

توجه ۱: چنانچه تعداد مالکین حقیقی بیش از یک نفرباشد در این بند باید مشخصات تمامی آن‌ها با قید میزان سهم هرشخص مشخص گردد
توجه۲: منظور از نوع فعالیت قیدشده در این بند مواردی مانند فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و....

۲- شخص حقوقی:
چنانچه مالک علامت تجاری یک شرکت یا مؤسسه، انجمن، سازمان، حزب، نهاد، و... باشد این بندتکمیل گردد.
* نام شخص حقوقی (نام شرکت یا مؤسسه و...)
* نوع شخص حقوقی که مربوط به شرکت‌ها می‌باشد. (نوع شرکت اعم از مسؤلیت محدود سهامی خاص یا عام، تضامنی، نسبی، مختلط و تعاونی)
* نوع فعالیت (تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و...)
* محل ثبت (شهرستانی که شرکت، موسسه و... در ثبت شرکتهای آن محل به ثبت رسیده است)،
* شماره ثبت شرکت یا مؤسسه (منظور شماره ثبتی است که طی فرآیند قانون به یک شرکت یا مؤسسه... تعلق می‌گیرد)
* تابعیت شخص حقوقی (ایران یا هرکشوردیگرمتقاضی ثبت)
* اقامتگاه (محل استقرار دائمی)
* مرکزاصلی (محل فعالیت اصلی، امورمهم و مکاتبات و...)
* نشانی
* ذکر کد یا صندوق پستی، تلفن، دورنگار و نشانی الکترونیکی الزامی است
* سایراطلاعات: منظور ذکر اطلاعات دیگری که از نظر متقاضی ثبت ضرورت دارد.

توجه ۱: چنانچه متضاضیان اظهارنامه شامل شخص حقیقی و حقوقی باشند باید هردو بند ۱و۲ (از قسمت الف) اظهارنامه را تکمیل نماید.
توجه۲: درصورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اسم و نشانی متقاضی ثبت مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته شود.


ب) نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید این بندتکمیل گردد.
توجه: درصورت تعدد متقاضی ثبت شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه علامت را دارد باید با ذکر اقامتگاه تعیین گردد.

۲- مشخصات دریافت کنندگان ابلاغ‌ها در ایران:
متقاضی یا متقاضیان مقیم خارج از کشور باید آدرس شخصی در ایران که صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها را دارد را اعلام نماید.

۳- رشته فعالیت: متقاضی در این قسمت متناسب با کالا‌ها و خدمات درخواستی و مدارک پیوست مربوطه، رشته فعالیت خودرا قید می‌نماید. به عنوان مثال: فرآورده‌های لبنی، فرآورده‌های گوشتی، محصولات دارویی وبهداشتی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، لوازم کامپیو‌تر و سایر موارد....

۴- کالا /کالا‌ها و خدمات و طبقه بندی المللی آن: کالا یاکالاهایی و یا خدماتی که علامت برای آن‌ها تقاضای ثبت می‌گردد به تفکیک نوشته شود.
ذکر طبقه یا طبقات علامت مورد درخواست از طبقه بندی بین المللی علائم تجاری (موافقت نامه نیس) جدول پیوست۲
توجه: در صورتی که متقاضی درخواست اضافه کالا یا خدمات و طبقه یا طبقات را داشته باشد باید در انتهای این قسمت عبارت اضافه کالا یا طبقه و شماره و تاریخ علامت ثبت شده قبلی درج گردد.

۵- توصیف و تعیین اجزاء علامت: متقاضی باید علامت مورد درخواست را به تفصیل تشریح نماید و اجزاآن را توصیف کند.

توجه: درکادر تعیین شده باید نمونه‌ای از علامت بصورت کامل و واضح (حداکثر۱۰×۱۰سانتی‌متر) الصاق گردد.
۱-۵- حروف مشخص: در صورتیکه علامت مورد درخواست مشتمل بر حروف خاص باشد باید این حروف کاملاً تعیین و توصیف گردد.
۲-۵- در صورتیکه علامت مشتمل بر کلماتی غیر فارسی باشد باید آوا نویسی گردد تلفظ کلمه به فارسی و ترجمه آن در این قسمت قید گردد.
۳-۵- ذکر سه بعدی بودن علامت (در صورت درخواست ثبت آن): این بند در صورت سه بعدی بودن علامت تکمیل می‌گردد، مضافاً براینکه علامت الصاقی درکادر مربوطه بصورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه الصاق گردد به نحوی که از شش زاویه متفاوت در یک نمونه واحد تهیه شود (که‌‌ همان علامت سه بعدی را تشکیل می‌دهد).
۴-۵-ذکر رنگ: در صورتیکه متقاضی مایل به ثبت علامت به صورت رنگی به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد باید رنگهای درخواستی را در این قسمت ذکر کند.
۵-۵- طبقه بندی بین المللی عناصرتصویری: این قسمت توسط اداره تکمیل می‌شود.

۶-ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد این قسمت تکمیل گردد.
تعریف علامت جمعی: یک علامت جمعی علامتی است که استفاده از آن تنها برای اعضای یک نهاد جمعی اجازه داده شده است. چنین نمادی می‌تواند یک اتحادیه یا یک شرکت تعاونی تشکیل شده از سازندگان، تولید کنندگان یا تجار باشد. علامت جمعی متعلق به اتحادیه‌ای است که به صورت انحصاری به اعضای خود حق استفاده از آن را اعطا می‌کند، اتحادیه ممکن است محلی یا منطقه‌ای باشد به عبارت دیگرعلائم جمعی برای تمییز محصولات معین با اشخاص تهیه کننده از آن‌ها استفاده می‌شود مانند «سبلان» که برای تشخیص و تمییز «عسل» آن منطقه (به طور کلی و بدون توجه به شخص معین) از محل دیگر می‌باشد یا مثلا قالی کرمان که از علائم جمعی است.
توجه۱- طبق قانون علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی راکه از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
توجه۲: در اظهارنامه ثبت علامت جمعی، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت، نسخه از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالک علامت جمعی ثبت شده، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.
توجه۳: در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالا‌ها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن‌ها اشخاص می‌توانند از علامت مذکور استفاده ‌کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یادشده تعیین گردد؛
توجه۴: متقاضی ثبت علامت جمعی مکلف است گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه‌ یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید.

۷- ادعای حق تقدم:
درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) استفاده نماید، این بند تکمیل گردد.
توجه ۱: بر طبق ماده ۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای، حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را درخواست نماید، حق تقدم می‌تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین المللی باشد که در هرکشور یا برای هرکشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.
توجه۲: مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت: ۶ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.
توجه۳: مدارک مربوط به حق تقدم باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم گردد.
توجه۴: اسناد و مدارک حق تقدم باید به تأیید اداره مبداء و کنسولگری ایران درآن کشور و اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت خارجه در تهران برسد.
توجه ۵- دراین قسمت شماره اظهارنامه و تاریخ اظهارنامه (که‌‌ همان اظهارنامه حق تقدم می‌باشد) و نیز نام کشورمقدم درج می‌گردد.

 

 

 

 

 

پیوست ۳

هزینه های مربوط به علامت تجاري

اقلام هزینه

 شخص حقیقی

شخص حقوقی

حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه

هر طبقه اضافي

۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰

حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه

حق ثبت هر طبقه اضافي

۱۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

حق ثبت تمديددوره‌هاي ده ساله

معادل حق ثبت علامت

جريمه تأخير در تمديد ثبت

معادل نصف حق ثبت علامت

هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

حق ثبت انتقال  قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ وخاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

حق ثبت اجازه بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي

۱۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر‌ه‌برداري از آن

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

هزینه صدورگواهی المثنی

۱۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

هزینه رونوشت مصدق

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي‌نامه

۱۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

۵۰۰۰۰۰

۷۵۰۰۰۰

هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

۱۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه

۳۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ

۲۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

 

توضیح: در مورد متقاضیان خـارجی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم مرجع ثبت
(اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می‌نمایند، می‌بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه‌ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.
 پیوست ۱

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت علامت تجاری
۱- تکمیل دونسخه اظهارنامه علامت؛
۲- مدارک مثبت هویت متقاضی؛
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
۳- مدارک نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
۴- ۱۰نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد ۱۰×۱۰ سانتی م‌تر
۵- درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
۶- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و...
۷- استفاده از حق تقدم: درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) استفاده نمایند می‌بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
۸- نسخه‌ای ازضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
۹- رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ ۲۰۰. ۰۰۰ریال برای اشخاص حقوقی ۴۰۰. ۰۰۰ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۵۰۰۱ بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور) را ضمیمه نماید. «جدول پیوست۳»
ب) معادل ارزی کلیه هزینه‌ها و تعرفه‌ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می‌بایست به شماره حساب ارزی ۷۴۰۰۰۱ نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی (۸۰۳) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی

 

 

 

  فرم های ثبت موسسات

 اساسنامه موسسات

 نمونه صورتجلسات موسسات

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

اساسنامه مؤسسه


ماده ۱: نام مؤسسه.....................
ماده ۲: موضوعمؤسسه..................................................................
ماده ۳: مرکز اصلی مؤسسه..........................................
ماده ۴: سرمایه مؤسسه.................................................
ماده ۵: مدت مؤسسه................................................... به مدت نا محدود
ماده ۶: تابعیت مؤسسه: تابعیت ایرانی است.
ماده ۷: هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه مؤسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی
ماده ۸: مجمع عمومی عادی مؤسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی مؤسسه تشکیل، ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره و شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده ۹: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:
الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره
ج- تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن
د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده ۱۲: وظایف مجمع عمومی فوق العاده
الف- تغییر اساسنامه یاالحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب- افزایش یا تقلیل سرمایه مؤسسه
ج- ورود شریک یا شرکاء جدید مؤسسه
ماده ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهار سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۴: هیئت مدیره مؤسسه مرکب از................................... نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا خارج انتخاب می شوند.
ماده ۱۵: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.
ماده ۱۶:................................................................. نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:
امور اداری مؤسسه از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداری دیون و وصول مطالبات تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب مؤسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت ای حقیقی و حقوقی، استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و بازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها، در یافت وجه از حسابهای مؤسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها، مرافعات مؤسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل باتمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش: اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.
ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیر با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در مؤسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.
ماده ۱۹: هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یک از شرکاء برای ه مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۲۰: سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس مؤسسه است.
ماده ۲۱: تقسیم سود- از درآمد مؤسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری – حقوق کارکنان و مدیران، استهلاک، مالیات سایر عوارض دولتی کر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۲: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند.
در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از مؤسسه خارج شوند.
ماده ۲۳: انحلال، مؤسسه مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء رأی به انحلال مؤسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج مؤسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده ۲۴: اختلافات حاصله بین شرکاء مؤسسه از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۵: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.
ماده ۲۶: این اساسنامه در ۲۶ ماده تنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین مؤسسه به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد.


بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه
در ساعت........................... مورخ................................... اولین جلسه مجمع شرکاء و مؤسسین مؤسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۱. اساسنامه مؤسسه مشتمل بر ۲۶ ماده تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء مؤسسه رسید.
۲. تقاضانامه مؤسسه به امضاء کلیه شرکاء رسید.
۳. جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه:
خانم/آقا............................................................ به سمت...............................................................
خانم /آقا............................................................ به سمت...............................................................
که بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت.................... انتخاب شدند.
همچنین امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء............................ همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
۴. هر یک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.
۶. مبلغ................................................................. ریال سرمایه مؤسسه که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و در تحویل و اختیار......................................................... مؤسسه قرار گرفت و............................................ با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.
۶. به.......................................................... احدی از شرکاء وکالت و اختیار تام و تمام داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و آگهی های مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت این مؤسسه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.

 

 

 

 

 صورتجلسات موسسات غیر تجاری

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده
در خصوص انتخاب تغییر احدی از مدیران در موسسه
نام مؤسسه:.......................................................
شماره ثبت مؤسسه:.........................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:................................
مجمع عمومی عادی (یا عادی فوق‌العاده) مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................ باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

دستورجلسه: انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب اعضای هیات مدیره موردشورواقع و در نتیجه:
۱- ............................................... به سمت رئیس هیات مدیره
۲ -............................................. به سمت نایب رئیس هیات مدیره
۳ -........................................... به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
امضای اسناد وارواق بهاداروعادی با امضاء متفق......................... و.............................
همراه بامهرمؤسسه معتبراست.
به................................................. (احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده
می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره:
تذکرات:

۱-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاءکلیه شرکاءبرسدویک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده ومابقی نسخ جز مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲-درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاءتشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳-صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴-مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می تواند جز شرکاء نباشد (مشروط به اجازه اساسنامه) ودرصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودرزمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد (در صورت تجویز اساسنامه)

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه هیآت مدیره در مؤسسه

نام مؤسسه:.............................................................
شماره ثبت مؤسسه:.................................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:..........................................

اعضای هیآت مدیره مؤسسه...................................... ثبت شده به شماره......................... درساعت................. مورخ......................... باحضور اعضاءدرمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
دستور جلسه:
اعضای هیات مدیره به................... (احدی از اعضا هیئت مدیره یامدیر عامل یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهانسبت به صورتجلسه وپرداخت حق
الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاءاعضای هیات مدیره:

تذکرات:
۱-بعضی از تصمیمات هیآت مدیره از قبیل تعیین دارندگان امضاء مجاز بایستی به ثبت برسد فلذا درقسمت دستورجلسه مراتب اتخاذ تصمیم قیدشود.
۲-صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل مؤسسه

نام مؤسسه:......................................................
شماره ثبت مؤسسه:.........................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:..................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: تغییرمحل قانونی شرکت
پس از بحث وبررسی محل قانونی مؤسسه ازتهران................... خیابان.............. کوچه................. پلاک....... کدپستی.................. به تهران.......... خیابان.............. کوچه............. پلاک............ کدپستی.................................. انتقال یافت.
به............................ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتهانسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت افدام نماید.
امضا کلیه شرکاءحاضر درمجمع:
تذکرات:
۱-درصورتیکه مجمع باحضوراکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است..
۲-صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه حاضران در مجمع برسد ویک نسخه تحویل اداره ثبت شرکتها شده وبقیه جز مدارک موسسه ضبط گردد.
۳- صورتجلسه حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام مؤسسه

نام مؤسسه:......................................................
شماره ثبت مؤسسه:.........................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:..................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: اتخاذتصمیم درخصوص تغییرنام مؤسسه
پس از بحث وبررسی نام مؤسسه از................................................. به............................... تغییریافت.
به.......................... (احدی ازشرکا یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضا کلیه شرکاء
تذکرات:
۱-چندنام انتخاب وقبل تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش صورتجلسات اداره ثبت شرکتها به قسمت تعیین نام مراجعه وپس از ارایه نام مسول مربوطه یک نام راوفق ضوابط انتخاب ودرحاشیه صورتجلسه درج می نماید وسپس موافقت مسئول اداره در خصوص نام تعیین شده واخذ گردد.
۲-صورتجلسه درچندنسخه تنظیم وذیل تمام صفحات به امضا ءکلیه شرکاء حاضر در مجمع برسد ویک نسخه ازآن تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتهاشود.
۳-صورتجلسه حداکثر درظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها شود
۴-درصورتی که مجمع با حداکثر شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه واراده مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
 نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه
نام مؤسسه:..............................................................
شماره ثبت مؤسسه:....................................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:............................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: افزایش سرمایه مؤسسه
افزایش سرمایه مؤسسه مورد بحث وبررسی فرار گرفت و:
۱-........................... باپرداخت............... ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از.......................... ریال به...................... ریال افزایش داد.
۲-......................... باپرداخت............... ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از.......................... ریال به...................... ریال افزایش داد.
۳-......................... باپرداخت............... ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از.......................... ریال به...................... ریال افزایش داد.
درنتیجه سرمایه موسسه از.......................... ریال به................................... ریال افزایش یافت وماده........... اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل یا هیآت مدیره «ؤسسه اقراربه دریافت وجوه افزایش سرمایه نمود.
به........................ (احدی ازشرکاءیا مدیران یاوکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده میشود که ضمن
مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاترثبت اقدام نماید.
امضاء شرکا:
تذاکرات:
۱-صورتجلسه در چند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه شرکاء برسدویک نسخه ازآن تحویل اداره ثبت شرکتهاشده وباقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲-صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه ازتاریخ تشکیل مؤسسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۳-درصورتی که مجمع اکثریت تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبته شرکتها الزامی است.

 نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه موسسه وورود شریک جدید
نام مؤسسه:..............................................................................
شماره ثبت مؤسسه:.................................................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:........................................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

دستورجلسه: افزایش سرمایه و ورود شریک جدید
۱-.............................. فرزند......................... متولد...... شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران............. خیابان.................. کوچه..................... پلاک.................. کدپستی.................... باپرداخت مبلغ..................... ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد
۲ -.............................. فرزند......................... متولد...... شماره شناسنامه.............. به آدرس تهران............. خیابان.................. کوچه..................... پلاک.................. کدپستی.................... باپرداخت مبلغ..................... ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد
۳- سرمایه مؤسسه از مبلغ.................................. ریال به............................. ریال افزایش یافت وماده.........
اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح ومدیرعامل یاهیآت مدیره اقرار به دریافت وجه افزایش سرمایه نمود.
به........................ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذیل ثبت اقدام نماید.
امضاءشرکاء:

تذکرات:
۱- صورتجلسه درچند نسخه تنظیم وبه امضاء کلیه شرکاء برسد ویک نسخه ازآن تحویل اداره ثبت شرکتها شده وباقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲- درصورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارایه اسنادمثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳- صورتجلسه حداکثر درظرف مهلت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴- کپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه:.....................................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:.............................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: کاهش سرمایه مؤسسه
الف: درخصوص کاهش سرمایه مؤسسه بحث وبررسی شدو........................................ بادریافت مبلغ......................... ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشرکه خود را به....................... ریال کاهش داد.

....................................................... با دریافت مبلغ....................... ریال از صندوق مؤسسه سهم‌الشرکه خود را به....................... ریال کاهش داد.
ب – سرمایه مؤسسه از مبلغ................................... ریال به................................... ریال کاهش یافت و ماده........................... اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.
ج – به....................................................... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء کلیه شرکاء و میزان سهم‌الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه:
۱ -............................................ دارای مبلغ................................ ریال سهم الشرکه امضاء

۲-............................................ دارای مبلغ................................ ریال سهم الشرکه امضاء

۳-............................................ دارای مبلغ................................ ریال سهم الشرکه امضاء

تذکرات:
۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه و خروج شریک در مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه:.....................................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:.............................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: کاهش سرمایه مؤسسه و خروج شریک از مؤسسه
الف: ۱ -........................................ بادریافت مبلغ......................... ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.
۲-........................................ بادریافت مبلغ......................... ریال سهم‌الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه ندارد.
ب – سرمایه مؤسسه از مبلغ............................................ ریال به............................................ ریال کاهش یافت در نتیجه ماده.............................. اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد.
ج به............................................ (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء شرکاء

تذکرات:
۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ – شریکی که از مؤسسه با اخذ سهم‌الشرکه خود خارج می‌شود لازم است که شخصآ یا وکیل رسمی وی با در دست داشتن شناسنامه یا وکالت‌نامه رسمی جهت امضاء ذیل دفاتر ثبت به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.


نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشرکه در مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه:.....................................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:.............................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: نقل و انتقال سهم‌الشرکه
۱-....................................... که دارای.................................. ریال سهم‌الشرکه می‌باشد مجمع موافقت نمود که مبلغ سهم‌الشرکه مذکور به....................................... فرزند............................. متولد.............. شماره شناسنامه........................... به آدرس تهران...................................... خیابان..................... کوچه.................... پلاک................... کدپستی...................................... واگذار و از مؤسسه خارج و دیگر دارای هیچگونه حق و سمتی در مؤسسه نمی‌باشد.
(و یا)
مجمع موافقت نمود
......................... مبلغ...................... ریال از سهم‌الشرکه خود را به................................ فرزند........................ متولد....................... شماره شناسنامه..................... به آدرس تهران............
خیابان..................... کوچه.................... پلاک................... کدپستی...................................... واگذار و سهم‌الشرکه خود از................................ ریال به.................. ریال کاهش داد.
به.......................................... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء شرکاء و خریدار و فروشنده سهم‌الشرکه:

تذکرات:
۱ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ – لازم است خریدار و فروشنده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند انتقال سهم‌الشرکه اقدام واصل یا تصویر برابر اصل سند به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵ – فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه:.....................................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:.............................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص (تغیر موضوع مؤسسه یا الحاق مواردی به موضوع مؤسسه)
موضوع مؤسسه مورد بررسی واقع شد و بشرح زیر تغییر پیدا نمود
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
در نتیجه ماده............................... اساسنامه مؤسسه بشرح فوق اصلاح می‌گردد.
به.......................................... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء شرکاء

تذکرات:
۱ – در صورتی که ثبت موضوع مؤسسه محتاج به اخذ مجوز از مراجع خاصی باشد می‌توانید رأسآ نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها نمائید و همچنین در صورت عدم اخذ مجوز، اداره ثبت شرکتها رأسآ نسبت به استعلام از مراجع ذیصلاح می‌نماید و پس از دریافت استعلام آن را به مرجع مربوطه تحویل و پس از دریافت پاسخ استعلام آن را تحویل اداره ثبت شرکتها نمائید.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ – فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر یا اصلاح بعضی از موارد اساسنامه مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت موسسه:.....................................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:.............................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: اصلاح یا (تغییر) ماده........................ اساسنامه
با توج به ماده........................... اساسنامه و اشکالات بوجود آمده ماده مذکور بشرح ذیل تغییر یا اصلاح می‌شود ..............................................................................
..............................................................................
به.......................................... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء شرکاء:

تذکرات:
۱ – صورتجلسه درچند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و باقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۲ – در صورتی که مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۳ – صورتجلسه حداکثر در ظرف مهلت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ – ماده اساسنامه که تغییر یا اصلاح می‌شود متن ماده بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
۵ – در صورتی ک در نظر باشد کل اساسنامه تغییر پیدا نماید دو جلد اساسنامه جدید تهیه و ذیل کلیه صفحات به امضاء کلیه شرکاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود و پس از ثبت یک جلد از ان که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها شده تحویل گرفته شود.نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تأسیس شعبه مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................

شماره ثبت مؤسسه:.....................................................

سرمایه ثبت شده مؤسسه:.............................................

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................

باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه

۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: تأسیس شعبه در شهرستان.................................
موضوع: تاسیس شعبه درشهرستان........... مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد.
................................ فرزند........................ متولد....................... شماره شناسنامه..........................

بعنوان مدیر شعبه تعیین و آدرس شعبه عبارتست از....................... خیابان................ کوچه.................... پلاک................... کدپستی......................................

به.......................................... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 امضاء کلیه شرکاء:

تذکرات:
۱ – یک نسخه از مدارک شرکت (اساسنامه – تقاضانامه - صورتجلسه مجمع در خصوص تأسیس شعبه – فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه) به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود تا پس از ثبت صورتجلسه مدارک به شهرستان مربوطه برای ثبت شعبه ارسال گردد.
۲ – پس از گذشت مدت زمانی مناسب به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت انجام تشریفات ثبت شعبه مراجعه شود.
۳ - صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکتها شده و مابقی نسخ جزء مدارک مؤسسه ضبط گردد.
۴ – صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵ – در صورتی که مجمع با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.


بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه:.....................................................
سرمایه ثبت شده مؤسسه:.............................................
مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه.......................... ثبت شده به شماره........................... مورخ................
باحضور شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.
۱-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۲-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
۳-....................................................... دارای مبلغ............................................... ریال سهم الشرکه
دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال مؤسسه
۱ – انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت والنهایه مؤسسه بعلت........................................ منحل اعلام می‌گردد و................................ به سمت مدیر تصفیه مؤسسه انتخاب گردید.
۲ – آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران.................. خیابان............................. کوچه............... پلاک....................... کدپستی........................................... تعیین گردید.
۳ – مدیر تصفیه با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و همچنین اقرار به دریافت دفاتر و اسناد و مدارک و اموال مؤسسه نمود.
به.......................................... (احدی از شرکاء یا مدیران یا وکیل رسمی مؤسسه) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء کلیه شرکاء:

تذکرات:
۱ – فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد به ضمیر صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۲ – صورتجلسه انحلال حداکثر در ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۳ – در صورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبه به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است.
۴ – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء حاضر در مجمع برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شده و فسخ دیگر جزء مدارک شرکت ضبط گردد.

 

 

 

 نمونه صورتجلسات شرکت محدود تضامنی نسبی


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

نام شرکت ………………. …………… شماره ثبت ……………… سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی) تهران …………… خیابان…………………………………………………... کوچه………………. ……… پلاک…………… کدپستی……………………. تلفن……………………………
به (آدرس جدید): تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه………………. ……… پلاک………… کد پستی………………... ……… تلفن………………… انتقال یافت در نتیجه ماده …….. ……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱- خانم / آقای …....................................... امضاء
۲- خانم / آقای …....................................... امضاء
۳- خانم / آقای …....................................... امضاء

تذکرات:
۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
۲ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۳ـ در صورتیکه تعداد شرکت از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
۴ـ امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی است.
۵ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۶ـ در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیأت مدیره باشند صورتجلسه هیأت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.
بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… سرمایه ………….. ………… ریال در تاریخ …………. ………… ساعت …………………….. ……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….
به آدرس جدید …………………..... ………….............. …………………………………………………… انتقال یافت و در نتیجه ماده……………… در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
آقای/ خانم ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. امضاء اعضاء هیئت مدیره

تذکرات:
۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص دعوت الزامی می باشد.
۲- صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
 

 


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

نام شرکت …………………………… شماره ثبت.............. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال در تاریخ............. ساعت....... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از …….. ….. …….... …. به …….. ….. ………..... …. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و... در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱- خانم / آقای ….................................. امضاء
۲- خانم / آقای ….................................. امضاء
۳- خانم / آقای ….................................. امضاء

تذکرات:
۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
۲ـ به قسمت حسابداری ثبت شرکتها مراجعه و قبض پرداخت ثبت نام اخذ و به بانک مراجعه و مبلغ مذکور پرداخت شود سپس به واحد حسابداری مراجعه و با ارائه قبض پرداختی صورتجلسه ممهور به مهر حسابداری می گردد.
۳ ـ چند نام را انتخاب و به واحد تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه ویکی از نامها توسط مسئول واحد در صورتجلسه ثبت می شود.
۴ـ صورتجلسه به واحد پذیرش صورتجلسات ارائه و قبض رسید دریافت شود.
۵ـ در صورتی که شرکاء اصالتاً یا ولایتاً یا وکالتاً ذیل صورتجلسه را امضاء می نمایند لازم است با قید عنوان این کار صورت گیرد و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی یا تصویر برابر اصل شده الزامی است.
۶ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
۷ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی، نسبی)

نام شرکت….................................... شماره ثبت ….................... سرمایه ثبت شده …........................ ریال در تاریخ ….................... ساعت ….............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

با توجه به وضعیت شرکت (علل کاهش قید شود)
خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.
خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.
خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.
خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ……………………. ریال به …………………… ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده ……………. اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.
کلیه شرکاء به خانم / آقای …………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
۱- خانم / آقای ….................................. امضاء
۲- خانم / آقای ….................................. امضاء
۳- خانم / آقای ….................................. امضاء
۴- خانم / آقای ….................................. امضاء
تذکرات:
۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
۲ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۳ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شده و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
۴ـ تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
۵ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۶ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی، نسبی)

نام شرکت…............................... شماره ثبت ….................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت
خانم /آقای.................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان................... ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ................................... به.................................... ریال افزایش و ماده....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.
به خانم / آقای...................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
۱- خانم / آقای ….................................. امضاء
۲- خانم / آقای ….................................. امضاء
۳- خانم / آقای ….................................. امضاء
۴- خانم / آقای ….................................. امضاء
تذکرات:
۱ـ در صورتیکه آورده بعضی از شرکاء غیر نقدی باشد طی صورتجلسه آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاء کلیه شرکاء برسید و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.
۲ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
۳ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۴ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظارمرکب از سه نفراز شرکاء الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند.
۵ـ تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
۶ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۷ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
 

 


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی، نسبی)

نام شرکت..................................... شماره ثبت.............. سرمایه ثبت شده................................... ریال در تاریخ............ ساعت......... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:
۱ـ خانم / آقای...................... فرزند......... متولد......... شماره شناسنامه…..................... صادره از....... به آدرس.............................................................................. با پرداخت........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
۲ـ خانم / آقای...................... فرزند......... متولد......... شماره شناسنامه…......................... صادره از....... به آدرس.............................................................................. با پرداخت........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.
سرمایه شرکت از مبلغ...................... ریال به...................... ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده.......... اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
۱- خانم / آقای ….................................. امضاء
۲- خانم / آقای ….................................. امضاء
۳- خانم / آقای ….................................. امضاء
تذکرات:
۱ ـ فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل شود.
۲ـ در صورتیکه آورده شرکاء جدید غیر نقدی باشد طی صورتجلسه ای آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاء وکلیه شرکاء برسد و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.
۳ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۴ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۵ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
۶ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
۷ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۸ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی، نسبی)

نام شرکت….......................................... شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده …......................... ریال در تاریخ.................................... ساعت............................ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه:
۱- خانم / آقای ….............................................. با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.
۲- خانم / آقای ….............................................. با دریافت …................................ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.
در نتیجه سرمایه از …........................................ ریال به …..................................... ریال کاهش یافت و ماده............. اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ….............................................. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
۱- خانم / آقای ….................................. امضاء
۲- خانم / آقای ….................................. امضاء
۳- خانم / آقای ….................................. امضاء

تذکرات:
۱ـ اشخاصی که با دریافت سهم الشرکه خود از شرکت خارج می شوند بایستی ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند و در وقت مقرر با در دست داشتن شناسنامه یا اسناد معتبر که هویت وی را مشخص نماید در اداره ثبت شرکتها حاضر شده و شخصاً یا توسط وکیل رسمی خود (با ارائه وکالت نامه رسمی) ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.
۲ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء و فق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۳ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۴ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
۵ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
۶ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۷ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت(در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی)

نام شرکت................................................... شماره ثبت............................ سرمایه ثبت شده........................ ریال در تاریخ............ ساعت........ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

در نتیجه ماده…......................... اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱- خانم / آقای ….................................. امضاء
۲- خانم / آقای ….................................. امضاء
۳- خانم / آقای ….................................. امضاء
۴- خانم / آقای ….................................. امضاء
تذکرات:
۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۳- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه کارت وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۴- در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
۴ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
۵ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۶ـ در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی دارد می توانید قبل از ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها نسبت به اخذ مجوز اقدام نمائید وهم چنین می توانید صورتجلسه را به اداره تحویل و استعلام اداره را به مرجع ذیربط ارائه نمائید.
۷ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت…..................................... شماره ثبت ….......................... سرمایه ثبت شده …........................... ریال در تاریخ …....................... ساعت …................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها/ آقایان …..................................... به خانم ها / آقایان …..................................... بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای …................................. که دارای …............................ ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای…............................... فرزند …................. متولد…............. شماره شناسنامه …........... آدرس محل سکونت…............................................................................................. منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای …................................. احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱- خانم / آقای ….................................. دارای................... امضاء
۲- خانم / آقای ….................................. دارای................... امضاء
۳- خانم / آقای ….................................. دارای................... امضاء

تذکرات:
۱ـ صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای صدور سند رسمی دراجرای ماده ۱۰۳ قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود.
۲ـ فتوکپی شناسنامه شریک جدید (منتقل الیه) همراه با صورتجلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود.
۳ـ صورتجلسه بایستی به امضاء شرکاء با رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت و مخصوصاً خریدار و فروشنده برسد.
۴ـ در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.
۵ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۶ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۷ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
۸ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
۹ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۱۰ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت............................................... شماره ثبت..................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال در تاریخ.................. ساعت........... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ خانم/ آقای.......................... به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ خانم/ آقای.......................... به سمت نایب هیئت مدیره
۳ـ خانم/ آقای.......................... به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان......................................... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

به خانم / آقای......................... احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام اعضای هیات مدیره
۱ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۲ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۳ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۴ـ خانم / آقای.................................. امضاء

تذکرات:
۱ـ در صورتی که جلسه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است.
۲ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۳ـ در صورتی که سمت اعضای هیأت مدیره تغییر نماید بایستی با تنظیم صورتجلسه هیأت مدیره مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.
۴ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره درشرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت........................................... شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده................................. ریال صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ...................... ساعت.............. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

باتوجه به (انقضای مدت ماموریت مدیران یا استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی از مدیران یا خروج بعضی از مدیران از شرکت یا عوامل دیگری که باعث تجدید و انتخاب مدیران می شود ذکر گردد.
۱ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۲ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۳ـ خانم / آقای.................................. امضاء
به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت............ سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند
به خانم / آقای................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
۱ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۲ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۳ـ خانم / آقای.................................. امضاء

تذکرات:
۱ـ پس از تنظیم صورتجلسه فوق نسبت به تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره بشرح نمونه پیوستی اقدام شود.
۲ـ مدت ماموریت در شرکتهای با مسئولیت محدود هم می تواند مقید به زمان و هم می تواند نامحدود باشد. بنابراین به این نکته با توجه به اساسنامه شرکت توجه شود.
۳ـ در صورتیکه یک نفر از مدیران سهم الشرکه خود را مستقل نمود و ازشرکت خارج شد و یا از سمت خود استعفا دارد بایستی صورتجلسه فوق تنظیم و مدیری بجای فرد خارج شده یا مستعفی انتخاب شود.
۴ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۵ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۶ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
۷ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
۸ ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۹ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 

 


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

نام شرکت............................................... شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده......................... ریال در تاریخ................ ساعت............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنوع شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از بحث و بررسی مقرر گردید که:
الف: نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردد. و دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص تنظیم وامضاء شد و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر............ ماده........... تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات امضاء و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
ب: سرمایه شرکت مبلغ................ ریال منقسم به تعداد........... سهم.......... ریالی با نام (یا بی نام) که تماماً پرداخت شده می باشد در نتیجه پس از تبدیل، لیست سهامداران و سهم آنها بشرح ذیل است.
نام شرکاء میزان سهم
۱ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی
۲ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی
۳ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی
۴ـ خانم / آقای ….......................... دارای…..................... سهم ….......................... ریالی
ج: خانم ها / آقایان …..................... و …...................... و…...................... به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.
محل امضاء


د: خانم / آقای.......................... به سمت بازرس اصلی و خانم /آقای......................... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
هـ: روزنامه کثیرالانتشار............................ جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
کلیه سهامداران به خانم /آقای.......................... احدی از شرکاء عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
نام سهامداران تعداد سهام
۱ـ خانم / آقای.......................... دارای......................... سهم........................... امضاء
۲ـ خانم / آقای.......................... دارای......................... سهم........................... امضاء
۳ـ خانم / آقای.......................... دارای......................... سهم........................... امضاء

تذکرات:
۱ ـ دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی تهیه و به امضاء کلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۲ ـ دو جلد اساسنامه تهیه و ذیل تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۳ ـ در صورتیکه بازرسان جزء (شرکاء قبلی) سهامداران نباشند فتوکپی شناسنامه آنها به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ ـ صورتجلسه هیأت مدیره ای دایر بر انتخاب اعضای هیئت مدیره (رئیس هیأت و نایب رئیس و مدیرعامل) و دارندگان حق امضاء تنظیم و به امضاء تمامی اعضا برسد و ضمیمه صورتجلسه مجمع تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۵ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۶ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۷ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند
۸ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
۹ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاءا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۱۰ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی ـ نسبی)

نام شرکت...................................... شماره ثبت....................... سرمایه ثبت شده............................ ریال در تاریخ...................... ساعت.................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه خانم / آقای............................ به آدرس.................................................................................. به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

به خانم / آقای................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۲ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۳ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۴ـ خانم / آقای.................................. امضاء

تذکرات:
۱ـ آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۲ـ فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد ضمیمه صورتجلسه گردد.
۳ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۴ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۵ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
۶ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
۷ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۸ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت....................................... شماره ثبت..................... سرمایه ثبت شده........................... ریال در تاریخ............ ساعت........ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

ضرورت تأسیس شعبه در شهرستان …......................... مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …................... به آدرس: خیابان.................................... کوچه........................ پلاک................... تعیین و خانم / آقای........................ فرزند......................... متولد............... به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای....................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
۱ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۲ـ خانم / آقای.................................. امضاء
۳ـ خانم / آقای.................................. امضاء

تذکرات:
۱ـ تصویر یک نسخه از صورتجلسه و تصویر اساسنامه و شرکت نامه و تقاضا نامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه درآن جا تأسیس میشود به همراه مدارک تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۲ـ پس از ثبت صورتجلسه و گذشتن مدتی به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت ثبت و اخذ شماره ثبت و اخذ آگهی تأسیس شعبه مراجعه شود.
۳ـ صورتجلسه حداکثر در ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
۴ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۵ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
۶ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
۷ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
۸ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
۹ـدر صورتی که تأسیس شعبه وفق اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره باشد نسبت به تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره با استفاده از متن فوق اقدام شود.


بسمه تعالی

نمونه اعلام ختم تصفیه با مسئولیت محدود و مؤسسات

اداره محترم ثبت شرکتها
احتراماً
بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت................. به شماره ثبت...................... با رعایت ماده ۲۱۵ قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.
مدیر یا مدیران تصفیه 


بسمه تعالی

نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود بطور همزمان

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت....................................................................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت.................................. دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت............ مورخ........................ و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت............... در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده
۱ـ
۲ـ
۳ـ
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱ـ
۲ـ
۳ـ

هیئت مدیره

تذکرات:
۱- رعایت فاصله دعوت حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز.
۲- تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.
۳- موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.
۴- دستور جلسه مشخص گردد.
۵- مقام دعوت کننده مشخص گردد.
۶- طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام گردد.
بسمه تعالی
آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء

بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران محترم شرکت......................................................................... سهامی خاص/ مسئولیت محدود به شماره ثبت........................... دعوت بعمل می آید تا در جلسه.................................................. که در ساعت........................... مورخ................................ در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه
۱ـ
۲ـ
۳ـ
هیئت مدیره

تذکرات:
۱ـ رعایت فاصله دعوت حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز.
۲ـ تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.
۳ـ موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.
۴ـ دستور جلسه مشخص گردد.
۵ـ مقام دعوت کننده مشخص گردد.


بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت …................................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت …........ مورخ …..................... ساعت …................... با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
آقای/ خانم ….................................... دارنده ….......................... ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم ….................................... دارنده ….......................... ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم ….................................... دارنده ….......................... ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم ….................................... دارنده ….......................... ریال سهم الشرکه
آقای/ خانم ….................................... دارنده ….......................... ریال سهم الشرکه

دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.
تعداد اعضاء هیأت مدیره به…............ نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
به آقای/ خانم …................................... احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
 

تذکرات:
۱ـ در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
۲ـ تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند.
۳ـ در شرکتهای محدود صورتجلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت گردد.
۴ـ درشرکتهای محدود شرکاء اصالتاً، وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.

پایان

بازگشت به بالا