The Romanian Royal Army

REGIMENTE InfANTERIE (Reg.Inf.).
The Infantry Regiments.


Regimentul 1 Dorobanti “Dolj” (formed 1.7.1872 in Craiova)

7.872-6.882 Div. 1 Teritorială Craiova
6.882-.17 Bg. 2 Inf Craiova
.889- Bg. 3 Inf Craiova**
.32-.45 Div.2 Inf (Bg. 2 Inf) Craiova

*Decret 830 / 8.4.1879: Bat. I Calafat (with Cp. 1 Calafat, Cp. 2 Bistretu, Cp. 3 Bechet, Cp. 4 Terpezita); Bat. II Craiova (Cp. 5 Craiova, Cp. 6 Bucovăt, Cp. 7 Filiasi, Cp. 8 Negoiesti).
*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Craiova, Bat. II Bechet.

Regimentul 2 Dorobanti “Vâlcea” (formed 1.7.1872 in Râmnicu Vâlcea)

7.872-6.882 Div. 1 Teritorială Râmnicu Vâlcea
6.882...8.16 Bg. 3 Inf Râmnicu Vâlcea
.889- Bg. 4 Inf Râmnicu Vâlcea*
32-38 Bg. 11 Inf, Div. 11 Inf Râmnicu Vâlcea
38 Div. 3 Inf
41-45 Div. 11 Inf

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Râmnicu Vâlcea, Bat. II Drăgăsani.

Regimentul 3 Dorobanti “Olt” (formed 1.7.1872 in Bucuresti, moved 1.1877 to Slatina (Decret 2195 / 26.11.1876))

7.872-1.877 Div. 2 Teritorială Bucuresti
1.877-6.882 Div. 1 Teritorială Slatina
6.882-8.16 Bg. 4 Inf Slatina*
32-38 Bg. 11 Inf, Div. 11 Inf Slatina
38 Div. 4 Inf ‘’
41-45 Div. 11 Inf --

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I, II Slatina.

Regimentul 4 Dorobanti “Arges” (formed 1.7.1872 in Ploiesti, moved 1.1877 to Pitesti (Decret 2195 / 26.11.1876))

7.872-1.877 Div. 2 Teritorială Ploiesti
1.877-6.882 Div. 1 Teritorială Pitesti
6.882 Bg. 3 Inf Pitesti
.889-8.16 Bg. 5 Inf Pitesti*
.32-.45 Div. 3 Inf (Bg. 3 Inf) Pitesti
.45 Div. 3 Inf Topoloveni

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Pitesti, Bat. II Curtea de Arges.

Regimentul 5 Dorobanti “Vlasca” (formed 1.7.1872 in Galati, moved 1.1877 to Giurgiu (Decret 2195 / 26.11.1876))

7.872-1.877 Div. 3 Teritorială Galati
1.877-6.882 Div. 2 Teritorială Giurgiu
6.882 Bg. 6 Inf Giurgiu
.889-8.16 Bg. 7 Inf Giurgiu*
32 Bg. 4 Inf, Div. 4 Inf Giurgiu
36-38 Bg. 6 Inf.Ac. ‘’
38-10.44 Div. 4 Inf (Bg. 4 Inf) ‘’

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I, II Giurgiu.

Regimentul 6 Gardă “Mihai Viteazu” (formed 1.7.1872 in Focsani, moved 1.1877 to Bucuresti (Decret 2195 / 26.11.1876), renamed 1.4.1880 as Regimentul 6 "Bucuresti"; renamed 15.7.1891 as "Mihai Viteazul".)

7.872-1.877 Div. 3 Teritorială Focsani
1.877-6.882 Div. 2 Teritorială Bucuresti
6.882-1.883 Bg. 5 Inf Bucuresti
1.883-8.16 Bg. 8 Inf Bucuresti*
32-8.45- Div. 1 Gardă Bucuresti

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I, II Bucuresti.

Regimentul 7 Dorobanti “Prahova” (formed 1.7.1872 in Iasi, moved 1.1877 to Ploiesti (Decret 2195 / 26.11.1876))

7.872-1.877 Div. 4 Teritorială Iasi
1.877-6.882 Div. 2 Teritorială Ploiesti
6.882-10.886 Bg. 8 Inf Ploiesti
.889-8.16 Bg. 9 Inf Ploiesti*
32-38 Bg. 13 Inf, Div. 13 Inf Ploiesti
38-39 Div. 13 Inf Odorhei
3.39-10.44 Div. 13 Inf (Bg. 13 Inf) Târgoviste

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Ploiesti, Bat. II Câmpina.

Regimentul 8 Dorobanti “Buzău” (formed 1.7.1872 in Roman, moved 1.1877 to Buzău (Decret 2195 / 26.11.1876))

7.872-1.877 Div. 4 Teritorială Roman
1.877-6.882 Div. 2 Teritorială Buzău
6.882 Bg. 9 Inf Buzău
.889-8.16 Bg. 10 Inf Buzău
32-10.44Div. 5 Inf (Bg. 5 Inf) Buzău

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Buzău, Bat. II Pătârlagele.

Regimentul 9 Dorobanti “Râmnicu Sărat” (formed 1.1877 in Brăila (Decret 2195 / 26.11.1876), named 1.4.1880 as Reg. 9 Dorobanti "Brăila-Râmnicu Sărat"; reorganized 1.5.1880 as Reg. 9 Dorobanti "Râmnicu Sărat" (Decret 1459 / 8.5.1880))

1.877-6.882 Div. 3 Teritorială Brăila
6.882...8.16 Bg. 10 Inf Râmnicu Sărat
1.883-.889- Bg. 11 Inf Râmnicu Sărat**
32-10.44 Div. 5 Inf (Bg. 5 Inf) Râmnicu Sărat

*(Decret 830 / 8.4.1879): Bat. I Brăila (Cp. 1-2 Brăila, Cp. 3 Gura Gârlitei), Bat. II Râmnicu Sărat (Cp. 4 Râmnicu Sărat, Cp. 5 Măicănesti, Cp. 6 Cucu, Cp. 7 Dimitresti), Bat. III Galati (Cp. 8 Galati, Cp. 9 Umbrăresti, Cp. 10 Serbesti, Cp. 11 Beresti).
**Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I, II Râmnicu Sărat.

Regimentul 10 Dorobanti “Putna” (formed 1.1877 in Focsani (Decret 2195 / 26.11.1876))

1.877-6.882 Div. 3 Teritorială Focsani
6.882 Bg. 10 Inf Focsani
1.883-8.16 Bg. 11 Inf Focsani*
32-.45 Div. 6 Inf (Bg. 6 Inf) Focsani
.45- Div. 6 Inf Odobesti; 8.45: Târgu Ocna

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. Focsani, Bat. II Adjud.

Regimentul 11 Dorobanti “Siret” (formed 1.1877 in Galati (Decret 2195 / 26.11.1876), disbanded 1.4.1879 (Decret 830 / 8.4.1879); reestablished 1.4.1880 in Galati as Reg.11 Dorobanti "Covurlui" (Decret 1163 / 1.4.1880); 1.5.1880 reorganized as Reg. 11 Dorobanti "Covurlui-Brăila" (Decret 1459 / 8.5.1880); renamed 15.7.1891 as Reg. Siret nr.11).

1.877-4.879 Div. 3 Teritorială Galati
4.880-6.882 Div. 3 Teritorială, Div. 3 Inf Galati
6.882-1.883 Bg. 11 Inf Galati
1.883 Bg. 10 Inf Galati
.889-8.16-.17 Bg. 12 Inf Galati*
32-.45 ? Div. 21 Inf (Bg. 21 Inf) Galati
.45 Div. 21 Inf Bârlad; 8.45: Roman

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Galati, Bat. II Brăila.

Regimentul 12 Dorobanti “Cantemir” (formed 1.1877 in Bârlad (Decret 2195 / 26.11.1876), named 1.4.1880 as Regiment 12 "Tutova")

1.877-6.882 Div. 3 Teritorială Bârlad
6.882 Bg. 11 Inf Bârlad
1.883 Bg. 10 Inf Bârlad
.889- Bg. 13 Inf Bârlad*
8.16 Bg. 12 Inf
32-45 Div. 21 Inf (Bg. 21 Inf) Bârlad

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Bârlad, Bat. II Fălciu.

Regimentul 13 Dorobanti “Stefan cel Mare” (formed 1.1877 in Iasi (Decret 2195 / 26.11.1876), named 1.4.1880 as Regiment 13 "Iasi")

1.877-6.882 Div. 4 Teritorială Iasi
6.882-.889- Bg. 14 Inf Iasi*
8.16 Bg. 15 Inf Iasi
32-10.44 Div. 14 Inf (Bg. 44 Inf) Iasi

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I, II Iasi.

Regimentul 14 Dorobanti “Roman” (formed 1.1877 in Roman (Decret 2195 / 26.11.1876))

1.877-6.882 Div. 4 Teritorială Roman
6.882-8.16 Bg. 14 Inf Roman*
32-10.44 Div. 7 Inf (Bg. 7 Inf) Roman

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I, II Roman.

Regimentul 15 Dorobanti “Războieni” (formed 1.1877 in Piatra Neamt (Decret 2195 / 26.11.1876), named 1.4.1880 as Regiment 15 "Neamt")

1.877-6.882 Div. 4 Teritorială Piatra Neamt
6.882 Bg. 16 Inf Piatra Neamt
.889- Bg. 15 Inf Piatra Neamt*
8.16 Bg. 13 Inf
32-8.45 Div. 6 Inf (Bg. 6 Inf) Piatra Neamt

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Piatra Neamt, Bat. II Târgu Neamt.

Regimentul 16 Dorobanti “Maresal Jozef Pilsudski” (formed 1.1877 in Botosani (Decret 2195 / 26.11.1876), named 1.4.1880 as Regiment 16 "Botosani"); moved 1889 to Fălticeni* (Decret 556 / 22.2.1889)

1.877-6.882 Div. 4 Teritorială Botosani
6.882 Bg. 15 Inf Botosani
.889- Bg. 16 Inf Fălticeni*
8.16 Bg. 14 Inf
32-10.44 Div. 7 Inf (Bg. 7 Inf) Fălticeni

*with: Bat. I Fălticeni, Bat. II Botosani.

Regimentul I Mehedinti nr.17 “Stirbei Vodă” (formed 1.4.1879 in Turnu Severin* (Decret 830 / 8.4.1879); named 1.4.1880 as Reg.17 Dorobanti "Mehedinti" ; in 15.7.1891 merged with Reg.1 Linie as Reg.I Mehedinti nr.17 (Decret 2329 / 11.7.1891).

4.880-6.882 Div. 1 Teritorială Turnu Severin
6.882-8.16 Bg. 1 Inf Turnu Severin**
32-38 Bg. 1 Inf, Div. 1 Inf Lugoj
38-39 Div. 1 Inf Turnu Severin
3.39-11.44 Bg. 1 Inf, Div. 1 Inf (MSM) Lugoj

*with: Bat. I Turnu Severin (Cp. 1 Baia de Aramă, Cp. 2 Vârciorova, Cp. 3 Turnu Severin, Cp. 4 Stroesti), Bat. II Strehaia (Cp. 5 Gruia, Cp. 6 Cusmir, Cp. 7 Bălăcita, Cp. 8 Strehaia).
**Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Turnu Severin, Bat. II Strehaia.

Regimentul 18 Dorobanti “Tudor Vladimirescu” (formed 1.4.1880 in Târgu Jiu as Reg.18 Dorobanti "Gorj" (Decret 1163 / 5.4.1880)).

4.880-6.882 Div. 1 Teritorială Târgu Jiu
6.882...8.16 Bg. 1 Inf Târgu Jiu
.889- Bg. 2 Inf Târgu Jiu*
32-38 Bg. 19 Inf, Div. 19 Inf Târgu Jiu
38-39 Div. 20 Inf Dej
3.39-45 Div. 18 Inf (Bg. 18 Inf) Târgu Jiu

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I, II Târgu Jiu.

Regimentul II Romanati nr.19 (formed 1.4.1880 in Caracal as Reg.19 Dorobanti "Romanati" (Decret 1163 / 5.4.1880); in 15.7.1891 merged with Reg.2 Linie as Reg.II Romanati nr.19 (Decret 2329 / 11.7.1891).).

4.880-6.882 Div. 1 Teritorială Caracal
6.882-8.16 Bg. 4 Inf Caracal
.889- Bg. 3 Inf Caracal*
32-38 Bg. 11 Inf, Div. 11 Inf Caracal
38 Div. 2 Inf ‘’
41-45 Div. 11 Inf --

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Caracal, Bat. II Corabia.

Regimentul 20 Dorobanti “Teleorman” (formed 1.4.1880 in Turnu Măgurele (Decret 1163 / 5.4.1880)).

4.880-6.882 Div. 2 Teritorială Turnu Măgurele
6.882 Bg. 6 Inf Turnu Măgurele
.889-8.16 Bg. 7 Inf Turnu Măgurele*
32-38 Bg. 3 Inf, Div. 3 Inf Turnu Măgurele
38-10.44 Div. 4 Inf (Bg. 4 Inf) ‘’

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Turnu Măgurele, Bat. II Alexandria.

Regimentul IV Ilfov nr.21 (formed 1.4.1880 in Bucuresti as Reg.21 Dorobanti "Ilfov" (Decret 1163 / 5.4.1880); in 15.7.1891 merged with Reg.4 Linie as Reg.IV Ilfov nr.21 (Decret 2329 / 11.7.1891).).

4.880-6.882 Div. 2 Teritorială Bucuresti
6.882-1.883; .889- Bg. 8 Inf Bucuresti
1.883-.889; ...-8.16 Bg. 5 Inf Bucuresti
32 Bg. 4 Inf, Div. 4 Inf Bucuresti
36-38 Bg. 2 Motorizată ‘’
3.39-10.44 Div. 4 Inf (Bg. 4 Inf) ‘’

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Bucuresti, Bat. II Oltenita.

Regimentul III Dâmbovita nr.22 (formed 1.4.1880 in Târgoviste as Reg.22 Dorobanti "Dâmbovita" (Decret 1163 / 5.4.1880); in 15.7.1891 merged with Reg.3 Linie as Reg.III Dâmbovita nr.22 (Decret 2329 / 11.7.1891).).

4.880-6.882 Div. 2 Teritorială Târgoviste
6.882 Bg. 7 Inf Târgoviste
.889-8.16 Bg. 6 Inf Târgoviste*
32-10.44 Div. 13 Inf (Bg. 13 Inf) Târgoviste
7.45 Div. 21 Inf Vaslui

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Târgoviste, Bat. II Pucioasa.

Regimentul V Ialomita nr.23 (formed 1.4.1880 in Călărasi as Reg.23 Dorobanti "Ialomita" (Decret 1163 / 5.4.1880); in 15.7.1891 merged with Reg.5 Linie as Reg.V Ialomita nr.23 (Decret 2329 / 11.7.1891).).

4.880-6.882 Div. 2 Teritorială Călărasi
6.882 Bg. 5 Inf Călărasi
.889- Bg. 10 Inf Călărasi*
8.16 Bg. 19 Inf
32-.45 Div. 10 Inf (Bg. 10 Inf) Călărasi
.45-sf.45 desfiintat Div. 10 Inf Fălticeni; 8.45: Suceava

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Călărasi, Bat. II Urziceni.

Regimentul VI Tecuci nr.24 (formed 1.4.1880 in Tecuci as Reg.24 Dorobanti "Tecuci" (Decret 1163 / 5.4.1880); in 15.7.1891 merged with Reg. 6 Linie as Reg.VI Tecuci nr.24 (Decret 2329 / 11.7.1891).).

4.880-6.882 Div. 3 Teritorială Tecuci
6.882-.889 Bg. 12 Inf Tecuci*
8.16 Bg. 11 Inf
32-45 Div. 21 Inf (Bg. 21 Inf) Tecuci

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I, II Tecuci.

Regimentul VII Prahova nr.25 (formed 1.4.1880 in Vaslui as Reg.25 Dorobanti "Vaslui" (Decret 1163 / 5.4.1880); in 15.7.1891 merged with Reg.7 Linie as Reg.VII Rahova nr.25 (Decret 2329 / 11.7.1891).).

4.880-6.882 Div. 4 Teritorială Vaslui
6.882-.889 Bg. 13 Inf Vaslui*
8.16 Bg. 15 Inf
32-38 Bg. 15 Inf, Div. 15 Inf Vaslui
38-10.44 Div. 15 Inf Husi
7.45 Div. 21 Inf Iasi

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Vaslui, Bat. II Husi.

Regimentul 26 Dorobanti “Rovine” (formed 1.4.1880 in Husi as Reg.26 Dorobanti "Fălciu" (Decret 1163 / 5.4.1880); moved 1889 to Craiova* (Decret 556 / 22.2.1889); renamed 15.7.1891 as Reg. Rovine nr.26).

4.880-6.882 Div. 4 Teritorială Husi
6.882 Bg. 13 Inf Husi
.889- Bg. 2 Inf Craiova*
8.16-.17 Bg. 3 Inf
32-38 Bg. 2 Inf, Div.2 Inf Craiova
38 Div. 19 Inf Deva
41-45 Div. 2 Inf --
.45 Div. 2 Inf Caracal

*with: Bat. I Craiova, Bat. II Filiasi.

Regimentul 27 Dorobanti “Bacău" (formed 1.4.1880 in Bacău (Decret 1163 / 5.4.1880)).

4.880-6.882 Div. 4 Teritorială Bacău
6.882 Bg. 12 Inf Bacău
.889- Bg. 15 Inf Bacău*
8.16 Bg. 13 Inf
32-45 Div. 6 Inf (Bg. 6 Inf) Bacău
.45 Div. 6 Inf Bacău; 8.45: Fălticeni

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Bacău, Bat. II Târgu Ocna.

Regimentul 28 Dorobanti “Radu Negru” (formed 1.4.1880 in Fălticeni as Reg.28 Dorobanti "Suceava" (Decret 1163 / 5.4.1880); moved 1889 to Găesti* (Decret 556 / 22.2.1889); renamed 15.7.1891 as Reg. Radu Negru nr.28; moved 1893 to Pitesti (Decret 3131 / 6.9.1893).

4.880-6.882 Div. 4 Teritorială Fălticeni
6.882 Bg. 16 Inf Fălticeni
.889- Bg. 6 Inf Găesti*, Pitesti
8.16 Bg. 5 Inf
32-38 Bg. 12 Inf, Div. 12 Inf Ismail
38 Div. 12 Inf Tarutino
42-43 (Fortificatii) Div. 2 Pază --

*with: Bat. I Găesti, Bat. II Titu.

Regimentul VIII Dragos nr.29 (formed 1.4.1880 in Dorohoi as Reg.29 Dorobanti "Dorohoi" (Decret 1163 / 5.4.1880); in 15.7.1891 merged with Reg.8 Linie as Reg.VIII Dragos nr.29 (Decret 2329 / 11.7.1891).).

4.880-6.882 Div. 4 Teritorială Dorohoi
6.882 Bg. 15 Inf Dorohoi
.889-8.16 Bg. 16 Inf Dorohoi*
32 Bg. 38 Inf, Div. 8 Inf Dorohoi
36-38 Bg.10 Inf.Ac Lipcani
38-10.44 Div. 8 Inf Dorohoi

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I, II Dorohoi.

Regimentul 30 Dorobanti “Muscel” (formed 1.4.1880 in Constanta as Reg.30 Dorobanti "Tulcea-Constanta" (Decret 1163 / 5.4.1880); disbanded 1.5.1880 and reestablisehd in Câmpulung Muscel as Reg.30 Dorobanti "Muscel" (Decret 1459 / 8.5.1880)).

4.880-6.882 Div. 5 Teritorială Constanta
6.882 Bg. 7 Inf Câmpulung Muscel
.889- Bg. 5 Inf Câmpulung Muscel*
8.16 Bg. 6 Inf
32-45 Div. 3 Inf (Bg. 3 Inf) Câmpulung Muscel
.45 Div. 3 Inf Govora; Pitesti

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Câmpulung, Bat. II Târgu Dealului.

Regimentul 31 Dorobanti “Calafat” (formed 1882-1883 in Calafat (Legea 8.6.1882, Decret 1057 / 3.1883)).

6.882...8.16 Bg. 2 Inf Calafat
.889- Bg. 1 Inf Calafat*
32-sf.45 Div.2 Inf (Bg. 2 Inf) Calafat (Maglavit ?)

*Decret 556 / 22.2.1889: Bat. I Calafat, Bat. II Gruia.

Regimentul 32 Dorobanti “Mircea” (formed 1882-1883 in Brăila (Legea 8.6.1882, Decret 1057 / 3.1883); renamed 15.7.1891 as Reg. Mircea nr.32).

6.882-8.16 Bg. 9 Inf Brăila
32-10.44 Div. 5 Inf (Bg. 5 Inf) Ploiesti

Regimentul 33 Dorobanti “Tulcea” (formed 1884 in Constanta; renamed 15.7.1891 as Reg. Dobrogea nr.33; renamed 20.4.1894 as Reg. Tulcea nr.33).

.889 Div. Activă Dobrogea Constanta*
8.16 Bg. 20 Inf
32-38 Bg. 10 Inf, Div. 10 Inf Tulcea
38-39 Div. 9 Inf Cernavodă
3.39-45 Div. 10 Inf (Bg. 10 Inf) Tulcea
.45 Div. 10 Inf Dorohoi
Sf.45: Reg. 1 Care de Luptă Bg. 1 Care de Luptă Târgoviste

*Decret 556 /22.2.1889: Bat. I Constanta, Bat. II Tulcea.

Regimentul 34 Infanterie “Constanta” (formed 20.4.1894 in Constanta (Decret 1548 / 5.4.1894).

8.16 Bg. 17 Inf
32-sf.45 Div. 9 Inf (Bg. 9 Inf) Constanta

Regimentul 35 Infanterie “Matei Basarab” (formed 1.11.1898 in Botosani as Reg. Botosani nr.35).

11.1898- Bg. 16 Inf Botosani
8.16 Bg. 18 Inf
32-38 Div. 12 Inf (Bg. 12 Inf) Cetatea Albă
41-10.44 Div. 15 Inf --

Regimentul 36 Infanterie “Vasile Lupu” (formed 1909).

8.16 Bg. 18 Inf
32 Bg. 39 Inf, Div. 9 Inf (Bg. 44 Inf, Div. 14 Inf ?) Silistra (Ungheni ?)
36-38 Bg.7 Inf.Ac Silistra
38-39 Div. 10 Inf ‘’
3.39-45 Div. 9 Inf (Bg. 39 Inf) Ferdinand (M.Kogălniceanu)
.45 Div. 9 Inf Brăila;8.44: Cernavodă

Regimentul 37 Infanterie “Alexandru cel Bun” (formed 1911).

8.16 Bg. 16 Inf
32-10.44 Div. 7 Inf (Bg. 7 Inf) Botosani

Regimentul 38 Infanterie “Neagoe Basarab” (formed 1911).

8.16 Bg. 20 Inf
32-45 Div. 10 Inf (Bg.10 Inf) Brăila
.45-sf.45 desfiintat Div. 10 Inf Botosani

Regimentul 39 Infanterie “Petru Rares” (formed 1911).

8.16 Bg. 19 Inf
32 Bg. 14 Inf, Div. 14 Inf Floresti
36-38 Bg.9 Inf.Ac
38-10.44 Div. 14 Inf

Regimentul 40 Infanterie “Călugăreni” (formed 1911).

8.16 Bg. 17 Inf
32-38 Bg. 9 Inf, Div. 9 Inf Bazargic
3.39-45 Div. 9 Inf (Bg. 9 Inf) Medgidia
.45 Div. 9 Inf Tulcea;8.44: Măcin

Regimentul 41 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Craiova; 1917 merged with Reg.71 Inf as Reg.41/71 Inf.; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 9.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 1 Teritorial Craiova
15.8.16 Bg. 22 Inf
-11.41 Div. 30 Inf.Rez. --

Regimentul 42 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Drăgăsani, temporarily located in Râmnicu Vâlcea; 1917 merged with Reg.66 Inf as Reg.66/42 Inf.; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 9.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 1 Teritorial Râmnicu Vâlcea
15.8.16 Bg. 32 Inf
.41 Div. 31 Inf.Rez. --

Regimentul 43 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Slatina; 1917 merged with Reg.59 Inf as Reg.43/59 Inf.; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 9.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 1 Teritorial Slatina
15.8.16 Bg. 31 Inf
.41 Div. 31 Inf.Rez. --

Regimentul 44 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Pitesti; 1917 merged with Reg.68 Inf as Reg.44/68 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 2 Teritorial Pitesti
15.8.16 Bg. 23 Inf

Regimentul 45 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Giurgiu; 1917 merged with Reg.60 Inf as Reg.45/60 Inf.; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 2 Teritorial Giurgiu
15.8.16 Bg. 33 Inf

Regimentul 46 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Bucuresti; 1917 merged with Reg.61 Inf as Reg.46/61 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 9.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 2 Teritorial Bucuresti
15.8.16 Bg. 34 Inf
.41 Div. 32 Inf.Rez. --

Regimentul 47 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Ploiesti; 1917 merged with Reg.72 Inf as Reg.47/72 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 3 Teritorial Ploiesti
15.8.16 Bg. 25 Inf

Regimentul 48 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Buzău; 1917 merged with Reg.49 Inf as Reg.48/49 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 11.1940 ?).

4.14-14.8.16 Cdt. 3 Teritorial Buzău
15.8.16 Bg. 26 Inf
12.40-.41 Div. 25 Inf.Rez. Buzău

Regimentul 49 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Râmnicu Sărat; 1917 merged with Reg.48 Inf as Reg.48/49 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 11.1940 ?).

4.14-14.8.16 Cdt. 3 Teritorial Râmnicu Sărat
15.8.16 Bg. 26 Inf
.41 Div. 25 Inf.Rez. --

Regimentul 50 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Focsani; 1917 merged with Reg.64 Inf as Reg.50/64 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939 ?; disbanded by 12.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 3 Teritorial Focsani
15.8.16 Bg. 35 Inf
-11.41 Div. 35 Inf.Rez. --

Regimentul 51 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Galati; 1917 merged with Reg.52 Inf as Reg.51/52 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 3 Teritorial Galati
15.8.16 Bg. 36 Inf

Regimentul 52 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Bârlad; 1917 merged with Reg.51 Inf as Reg.51/52 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 11.1940 ?).

4.14-14.8.16 Cdt. 3 Teritorial Bârlad
15.8.16 Bg. 36 Inf
.40 Div. 27 Inf --

Regimentul 53 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Iasi; 1917 merged with Reg.65 Inf as Reg.53/65 Inf; disbanded by 1923; reestablished 1932).

(formed by 1932 Fortificatii)

4.14-14.8.16 Cdt. 4 Teritorial Iasi
15.8.16 Bg. 38 Inf
42-43 Div. 2 Pază --

Regimentul 54 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Roman; 1917 merged with Reg.66 Inf as Reg.54/66 Inf ?; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 4 Teritorial Roman
15.8.16 Bg. 28 Inf

Regimentul 55 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Piatra Neamt; 1917 merged with Reg.67 Inf as Reg.55/67 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939 ?; disbanded by 12.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 4 Teritorial Piatra Neamt
15.8.16 Bg. 27 Inf
-11.41 Div. 35 Inf.Rez. --

Regimentul 56 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Fălticeni; 1917 merged with Reg.42 Inf as Reg.56/42 Inf ??; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 4 Teritorial Fălticeni
15.8.16 Bg. 28 Inf

Regimentul 57 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Turnu Severin; 1917 merged with Reg.58 Inf as Reg.57/58 Inf.; disbanded by 1923; reestablished 1932).

4.14-14.8.16 Cdt. 1 Teritorial Turnu Severin
15.8.16 Bg. 21 Inf
32 Bg. 31 Inf, Div. 1 Inf Salonta
36-38 desfiintat Bg.4 Inf.Ac Ineu

Regimentul 58 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Târgu Jiu; 1917 merged with Reg.57 Inf as Reg.57/58 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 1 Teritorial Târgu Jiu
15.8.16 Bg. 21 Inf

Regimentul 59 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Caracal; 1917 merged with Reg.43 Inf as Reg.43/59 Inf.; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 9.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 1 Teritorial Caracal
15.8.16 Bg. 31 Inf
.41 Div. 31 Inf.Rez. --

Regimentul 60 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Rosiori, temporarily located in Turnu Măgurele; 1917 merged with Reg.45 Inf as Reg.45/60 Inf.; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 2 Teritorial Turnu Măgurele
15.8.16 Bg. 33 Inf

Regimentul 61 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Bucuresti; 1917 merged with Reg.46 Inf as Reg.46/61 Inf.; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 2 Teritorial Bucuresti
28.8.41 Bg. 34 Inf

Regimentul 62 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Târgoviste; 1917 merged with Reg.70 Inf as Reg.62/70 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 2 Teritorial Târgoviste
28.8.41 Bg. 24 Inf

Regimentul 63 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Călărasi; 1917 merged with Reg.79 Inf as Reg.63/79 Inf; disbanded by 1923; reestablished 1932).

4.14-14.8.16 Cdt. 5 Teritorial Călărasi
15.8.16 Bg. 39 Inf
32-38 desfiintat Bg. 39 Inf, Div. 9 Inf Medgidia

Regimentul 64 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Tecuci; 1917 merged with Reg.50 Inf as Reg.50/64 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 3 Teritorial Tecuci
15.8.16 Bg. 35 Inf

Regimentul 65 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Vaslui; 1917 merged with Reg.53 Inf as Reg.53/65 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 4 Teritorial Vaslui
15.8.16 Bg. 38 Inf

Regimentul 66 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Bals; 1917 merged with Reg.42 Inf as Reg.66/42 Inf.??; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 11.1940 ?).

4.14-14.8.16 Cdt. 1 Teritorial Bals
15.8.16 Bg. 32 Inf
-11.41 Div. 30 Inf.Rez. --

Regimentul 67 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Bacău; 1917 merged with Reg.55 Inf as Reg.55/67 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939 ?; disbanded by 12.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 4 Teritorial Bacău
15.8.16 Bg. 27 Inf
-11.41 Div. 35 Inf.Rez. --

Regimentul 68 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Găesti; 1917 merged with Reg.44 Inf as Reg.44/68 Inf; disbanded by 1923; reestablished 1932).

4.14-14.8.16 Cdt. 2 Teritorial Găesti
15.8.16 Bg. 23 Inf
32-38 desfiintat, .39 Bg. 42 Inf, Div. 12 Inf Cahul
42-43 (Fortificatii) Div. 1 Fortificatii --

Regimentul 69 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Dorohoi; 1917 merged with Reg.77 Inf as Reg.69/77 Inf; disbanded by 1923; reestablished 1932).

4.14-14.8.16 Cdt. 4 Teritorial Dorohoi
15.8.16 Bg. 37 Inf
32-38 desfiintat Bg. 8 Inf, Div. 8 Inf Suceava

Regimentul 70 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Câmpulung Muscel; 1917 merged with Reg.62 Inf as Reg.62/70 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 2 Teritorial Câmpulung Muscel
15.8.16 Bg. 24 Inf

Regimentul 71 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Calafat; 1917 merged with Reg.41 Inf as Reg.41/71 Inf.; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 11.1940 ?).

4.14-14.8.16 Cdt. 1 Teritorial Calafat
15.8.16 Bg. 22 Inf
-11.41 Div. 30 Inf.Rez. --

Regimentul 72 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Calafat, temporarily located in Mizil; 1917 merged with Reg.47 Inf as Reg.47/72 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 11.1940 ?).

4.14-14.8.16 Cdt. 3 Teritorial Calafat ?
15.8.16 Bg. 25 Inf
.41 Div. 25 Inf.Rez. --
42-43 Div. 1 Pază --

Regimentul 73 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Tulcea; 1917 merged with Reg.78 Inf as Reg.73/78 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 9.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 5 Teritorial Tulcea
15.8.16 Bg. 40 Inf
.41 Div. 32 Inf.Rez. --

Regimentul 74 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Constanta; 1917 merged with Reg.80 Inf as Reg.74/80 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 11.1940 ?).

4.14-14.8.16 Cdt. 5 Teritorial Constanta
15.8.16 Bg. 29 Inf
.41 Div. 27 Inf.Rez. --

Regimentul 75 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Urziceni; 1917 merged with Reg.76 Inf as Reg.75/76 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 11.1940 ?).

4.14-14.8.16 Cdt. 5 Teritorial Urziceni
15.8.16 Bg. 30 Inf
.41 Div. 27 Inf.Rez. --

Regimentul 76 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Oltenita; 1917 merged with Reg.75 Inf as Reg.75/76 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 11.1940 ?).

4.14-14.8.16 Cdt. 5 Teritorial Oltenita
15.8.16 Bg. 30 Inf
.41 Div. 27 Inf.Rez. --

Regimentul 77 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Botosani; 1917 merged with Reg.69 Inf as Reg.69/77 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 4 Teritorial Botosani
15.8.16 Bg. 37 Inf

Regimentul 78 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Brăila; 1917 merged with Reg.73 Inf as Reg.73/78 Inf; disbanded by 1923; reestablished 3.9.1939; disbanded by 9.1941).

4.14-14.8.16 Cdt. 5 Teritorial Brăila
15.8.16 Bg. 40 Inf
.41 Div. 32 Inf.Rez. --

Regimentul 79 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Slobozia; 1917 merged with Reg.63 Inf as Reg.63/79 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 5 Teritorial Slobozia
15.8.16 Bg. 39 Inf

Regimentul 80 Infanterie Rezervă (formed 1.4.1914 in Bucuresti; 1917 merged with Reg.74 Inf as Reg.74/80 Inf; disbanded by 1923).

4.14-14.8.16 Cdt. 5 Teritorial Bucuresti
15.8.16 Bg. 29 Inf.

Regimentul 81 Infanterie (disbanded by 1.11.40)

15.8.16 Bg. 41 Inf
32-8.40 Div. 16 Inf (Bg. 16 Inf) Dej

Regimentul 82 Infanterie

15.8.16 Bg. 41 Inf
32-8.40 Div. 20 Inf (Bg. 20 Inf) Târgu Mures
41-10.44 Div. 20 Inf --

Regimentul 83 Infanterie “Tribunul Solomon Balint”

15.8.16 Bg. 42 Inf
32-38 Bg. 47 Inf, Div. 17 Inf Cluj
38-39 Div. 20 Inf ‘’
3.39-8.40 Bg. 47 Inf, Div. 17 Inf ‘’
41-10.44 Div. 20 Inf --

Regimentul 84 Infanterie (dissolved by 1.11.40)

15.8.16 Bg. 42 Inf
32-8.40 Div. 20 Inf (Bg. 20 Inf) Bistrita
*between .. as Regimentul 1/84 Graniceri.

Regimentul 85 Infanterie (disbanded by 1.11.40)

32-38 desfiintat Bg. 17 Inf, Div. 17 Inf Oradea
38-39 Div. 17 Inf Alesd
3.39-8.40 Bg. 17 Inf, Div. 17 Inf Oradea
41-44 Div. 1 Inf --

Regimentul 86 Infanterie (transformed 1939 in Regimentul 2 Fortificatii).??

32 Bg. 17 Inf, Div. 17 Inf Oradea
36-38 desfiintat Bg.3 Inf.Ac ‘’
38-39 Div. 17 Inf Marghita
3.39-8.40 Bg. 17 Inf, Div. 17 Inf Oradea

Regimentul 87 Infanterie (disbanded by 1.11.40)

30-36 Bg. 16 Inf, Div. 16 Inf Satu Mare
36-38 Bg.1 Inf.Ac Baia Mare
38-8.40 Div. 16 Inf (Bg. 16 Inf) Satu Mare

Regimentul 88 Infanterie

32 Bg. 16 Inf, Div. 16 Inf Carei
36-38 desfiintat Bg.2 Inf.Ac Marghita
38 Div. 16 Inf Zalău

Regimentul 89 Infanterie

32-38 desfiintat-3.39-10.44 Div. 13 Inf (Bg. 13 Inf) Brasov

Regimentul 90 Infanterie

32-45 Div. 18 Inf (Bg. 18 Inf) Sibiu
.45 Div. 18 Inf Satu Mare
*between .38 as Regimentul 3/90 Graniceri

Regimentul 91 Infanterie

32-10.44 Div. 20 Inf (Bg. 20 Inf) Alba Iulia
7.45 Div. 18 Inf Oradea

Regimentul 92 Infanterie “Decebal”

32-45 Div. 18 Inf (Bg. 18 Inf) Orăstie
.45 Div. 18 Inf Marghita

Regimentul 93 Infanterie “Closca”

32 Bg. 31 Inf, Div. 1 Inf Arad
36-38 Bg.5 Inf.Ac ‘’
38-39 Div. 19 Inf ‘’
3.39-10.44 Div. 1 Inf (Bg. 31 Inf) ‘’

Regimentul 94 Infanterie

32-38 desfiintat-3.39-45Div. 19 Inf (Bg. 19 Inf) Orsova

Regimentul 95 Infanterie “Împăratul Traian”

32-38 desfiintat-3.39-45 Div. 19 Inf (Bg. 19 Inf) Turnu Severin

Regimentul 96 Infanterie

32-38 (Regimentul 2/96 Gr) Bg. 18 Inf, Div. 18 Inf Caransebes
3.39-45 Div. 19 Inf (Bg. 19 Inf) ‘’

Regimentul 97 Infanterie

Regimentul 98 Infanterie (formed by 1932)

32-38 desfiintat Bg. 47 Inf, Div. 17 Inf Oradea

Regimentul 111 Infanterie

43-6.44 Div. 24 Inf --

Regimentul 112 Infanterie

43-6.44 Div. 24 Inf --

Regimentul 115 Infanterie (formed 2.43 from Batalionul de gardă al Maresalului Antonescu as Regimentul de gardă al Conducătorului Statului. Renamed as Regimentul 115 in the night of 23/24.8.1944)

2.43-23.8.44 Bucuresti

Home | Campaigns | Glossary | Miscellaneous | Links
Higher HQs | Infantry | Mountain | Cavalry | Artillery | Armoured | Engineers | Frontier-Guards | Gendarmes
Air Force | Navy | Logistics
© Grecu Dan-Simion 2000
Hosted by www.Geocities.ws

1