Komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

K rukám předsedy komise

Brně 18. dubna 2006

Věc: bezpečnostní prověrka JUDr. Lenky Šromové - státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a náměstka okresního státního zástupce v Přerově Mgr. Radima Obsta - podnět podle § 110 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Vážený pane,

v uplynulých dnech se na mne obrátil obrátil bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín z Přerova, který mi s ohledem na své dřívější působení v BIS sdělil několik velmi závažných a zarážejících skutečností, vypovídajících o mnohdy účelově prováděných a zřejmě ovlivňovaných bezpečnostních prověrkách určitých osob, které by tyto bezpečnostní prověrky za normálních okolností nezískaly.

V rámci svého tehdejšího zařazení získal, velmi závažné poznatky k osobě současné státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci JUDr. Lenky Šromové, roz. Popelková, nar. 20.11.1964, r. č.64 61 20/1131, dříve bytem Čechovice 227, okr. Prostějov a náměstka okresního státního zástupce v Přerově Mgr. Radima Obsta, nar. 12.1.1968 v Přerově, r. č.68 01 12/1250, bytem Přerov, ul. gen. Rakovčíka IV/38.

K osobě JUDr. Lenky Šromové mi bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín sdělil, že byla v rámci jeho služebního zařazení na úseku monitorování protiprávních aktivit levicových extremistů, předmětem jeho služebního zájmu, a to právě v souvislosti s její bezpečnostní prověrkou na stupeň utajení "Přísně tajné". Bývalý kapitán BIS Vladimír Hučín bezpečnostní prověrku JUDr. Lenky Šromové tehdy v žádném případě nedoporučoval, přičemž upozorňoval na její podezřelé kontakty a vztahy s OV KSČM v Přerově. Vladimír Hučín mne informoval o tom, že předmětná bezpečnostní prověrka této osoby měla být "předána" jinému pracovníkovi BIS do Ostravy. Dotyčný pracovník BIS měl předmětnou bezpečnostní prověrku provést za podivných okolností s odůvodněním, že si nechce dělat žádné zbytečné problémy, i když byl upozorněn na konkrétní případy nedůvěryhodnosti JUDr. Lenky Šromové.

Podle informací Vladimíra Hučína měla dotyčná státní zástupkyně "krýt" dva bývalé vysoké funkcionáře StB okresu Přerov, kteří se po listopadu 1989 infiltrovali do státní správy. Rovněž tak podle jeho sdělení existují důkazy o tom, že tato státní zástupkyně měla v roce 2000 osobně zaručovat OV KSČM v Přerově, že Vladimír Hučín nebude u Okresního soudu Přerov rehabilitován za svá uvěznění z období komunistické diktatury a sovětské okupace, proti kterým tehdy jako signatář Charty 77 aktivně bojoval a bude tedy z tohoto důvodu a její zásluhou propuštěn z tajné služby, ve které měl na starosti právě levicový extremismus.

Ze služebních záznamů VH.

Datum 28.1.1999
Zdroj M373
Obsah

Zdroj sdělil, že na OVKSČM v Přerově se od poloviny ledna t.r. vedou jednání o tom, zda se zástupci KSČM připojí k protestní akci proti mé rehabilitaci. Zdroj upozornil, že představitel OV KSČM Přerov Rudolf Dušánek při jednání sdělil, že státní zástupkyně JUDr. Lenka Šromová udělá vše, aby rehabilitaci Hučína zmařila. K tomu bylo od dalšího spolehlivého zdroje zjištěno, že okresní státní zastupitelství v Přerově již zaslalo okresnímu soudu sdělení, ve kterém žádá odročení celého soudního jednání ve věci Hučín.

Rovněž tak mi sdělil, že pro tyto účely měla využívat svědectví bývalého tajného spolupracovníka StB Vlastimila Švédy s kr. jm."Slávek" ač věděla, že se jedná o znalecky diagnostikovaného nelečitelného psychopata, který byl opakovaně v minulosti využíván StB proti odpůrcům komunismu.

K osobě Mgr. Radima Obsta mi bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín sdělil, že tento bývalý aktivní člen Socialistického svazu mládeže v Přerově pochází s rodiny, která udržovala mimořádně přátelské kontakty s bývalým náčelníkem přerovské StB plk. Zdeňkem Blahetou. Díky těmto okolnostem Mgr. Radim Obst před 17.listopadem 1989, každoročně se svými rodiči vyjížděl na devizový příslib do kapitalistických států.

Dokumenty o kontaktech s StB a o četných výjezdech do kapitalistických států Mgr. Radima Obsta a jeho rodičů byly nalezeny Vladimírem Hučínem krátce po 17.listopadu 1989 na střelnici Sboru národní bezpečnosti v Žeravicích, okr. Přerov, kde tyto dokumenty měly být spáleny. Bezpečnostní prověrka Mgr. Radima Obsta měla být podle pana Hučína rovněž tak získána podvodem. Současně mi sdělil, že se ještě v dobách svého služebního působení u BIS měl dostat k poznatkům o kontaktech tohoto státního zástupce s osobami páchájícími organizovanou trestnou činnost.

Podle § 14 zákona č. 412/2005 Sb. ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, splňuje podmínku bezpečnostní spolehlivosti fyzická osoba, u níž není zjištěno bezpečnostní riziko, přičemž bezpečnostním rizikem podle odst. 2 a 3 tohoto ustanovení je

a) závažná nebo opakovaná činnost proti zájmům České republiky, nebo
    b) činnost, spočívající v potlačování základních práv a svobod, anebo podpora takové činnosti.
    c) zařazení do složky bývalé Státní bezpečnosti s rozvědným nebo kontrarozvědným zaměřením, zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády nebo odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy anebo prokazatelnou spolupráci s bývalou Státní bezpečností nebo zpravodajskou správou Generálního štábu Československé lidové armády nebo odborem vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy,
    d) chování, které má vliv na důvěryhodnost nebo ovlivnitelnost osoby a může ovlivnit její schopnost utajovat informace,
    e) styky s osobou, která vyvíjí nebo vyvíjela činnost proti zájmu České republiky,

V podstatě shodně bylo bezpečnostní riziko vymezeno podle § 23 zákona č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, platného v době provádění předmětné bezpečnostní prověrky, kdy za spolehlivou nenabyla považována fyzická osoba, která se mimo jiné stýkala s osobou, která vyvíjela nebo vyvíjí činnost proti zájmu České republiky, anebo se pohybuje v prostředí osob, které takovou činnost vyvíjely nebo vyvíjejí, či vykazovala takové chování nebo způsob života, který může mít vliv na její ovlivnitelnost a důvěryhodnost.

Panem Hučínem mi s ohledem na jeho závazek mlčenlivosti nebyl sděleny žádné skutečnosti, které by byly v rozoru s jeho závazkem. Pan Hučín je ochoten všechny nezbytné poznatky sdělit v rámci svého vědeckého výslechu, kdy současně navrhuje výslech jeho bývalého nadřízeného pplk.ing.Petra Částečky, a to jak k osobám JUDr.Lenky Šromové a Mgr. Radima Obsta, tak i k poznatkům týkajících se "nestandardnímu" udělování bezpečnostních prověrek ze strany NBÚ různým osobám v minulosti.

Podle údajů pana Hučína přitom jen z olomoucké expozitury BIS odešli minimálně tři lidé kvůli tomu, že buď neprošli prověrkou, nebo jim služba osvědčení vzala. V tomto ohledu mi dále uvedl příklad svého kolegy z Prahy, jistého Jana TOMANA, který pracoval na problematice levicového extremismu, který měl být ze služby odvolán právě tím, že mu nebylo vydáno osvědčení.

Na jaře 2000 byl ředitel olomoucké expozitury BIS Petr Částečka přeřazen do brněnské pobočky, kde mu byla přidělena práce vrátného, neboť mu bylo odebráno osvědčení pro práci s utajovanými skutečnostmi. Je zajímavé, že za Částečkova vedení byla olomoucká expozitura nejlépe hodnocena, protože vykazovala vynikající výsledky. Nikdo dodnes nezdůvodnil, proč Částečka neprošel prověrkami.

S ohledem na obsah informací, které mi byly panem Hučínem v této souvislosti ve vztahu k osobě JUDr. Šromové poskytnuty, stejně jako vzhledem k celé řadě vyslovených podezření o manipulacích z bezpečnostními prověrkami mám za to, že se lze důvodně domnívat, že podstatná část shora uvedených rizik mohla být u těchto osob skutečně dána, činím k Vašim rukám tento podnět s tím, že současně byl tento podnět zaslán podle § 110 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti i náměstkyni pověřené řízením NBÚ.

JUDr.Libor Nedorost, Ph.D.
zástupce stálého člena rady vlády ČR pro lidská práva
Školní 205, 664 46 Radostice

Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1