HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

 

 

1. Xin mỗi thành viên dự chia sẻ viết vài hàng về cộng đoàn của mình.

2. Linh đạo là gì?

3. Linh đạo của Cộng Đoàn Đời Kitô (CLC) là gì? (Xin các bạn đọc nttq để biết và có thể trả lời)

4. Cụ thể, bạn và cộng đoàn của bạn có chương trình gì trong năm nay để sống trọn vẹn hơn linh đạo này?

June 5, 2006

 

ledoteresa has joined the conference.

angiangsi: Chao chi Le nhe. Khoe khong?

ledoteresa: Con Chao Thay

ledoteresa: Lau qua con khong co dip online

totustuus_dinhvan has joined the conference.

 

jusethanhhai has joined the conference.

 

totustuus_dinhvan: con chao thay

totustuus_dinhvan: conla thuy van cong doan gia kiem

angiangsi: Chao Van nhe. Co phai o GiaKiem khong?

jusethanhhai: con chao thay con la thanh hai

angiangsi: ThanhHai cong doan nao the?

totustuus_dinhvan: con dang o phong chat

jusethanhhai: con o cong doan GK

angiangsi: Nhu vay la GiaKiem hom nay dung gio nhat roi. Hoan ho.

totustuus_dinhvan: vang con o cong doan gia kiem

ledoteresa: Thuy Van & Thanh Hai o CD Gia Kiem

totustuus_dinhvan: de chuoc lai loi lam thay oi

jusethanhhai: thay oi thay co khoe khong

ledoteresa:  Chung con cam on Thay

duyvietnam2000 has joined the conference.

 

conloncon2002 has joined the conference.

 

conloncon2002: Con chao Cha cung cac anh chi em

duyvietnam2000: con chao cha va tat ca anh chi em

ledoteresa: Chao Phuong

angiangsi: Chao Phuong va Duy.

jusethanhhai: chao chi phuong nhe!

conloncon2002: Em chao chi Le

totustuus_dinhvan: em chao chi phuong

angiangsi: Cac ban doc duoc detai chia se hom nay chua?

ledoteresa: Chua Thay oi

angiangsi: Chua doc email trong clcgooglegroups sao?

conloncon2002: Da con chua doc

ledoteresa: Vang con dang vao

angiangsi: Vao http://clcvn.netfirms.com  muc Chia Se Tren Internet hoac http://www.jptl.org  muc tuong tu.

traitimvietnamclc has left the conference.

 

traitimvietnamclc has joined the conference.

 

traitimvietnamclc: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: traitimvietnamclc has declined to join.

traitimvietnamclc has left the conference.

 

ledoteresa: Thay oi khong thay de tai chia se trong trang web

angiangsi: Muc Chia Se Tren Mang.

duyvietnam2000: o phan gap go qua mang do chi le oi

ledoteresa: Duy send de tai len di

duyvietnam2000: Tháng sáu (05.06.2006)

 

1. Xin m?i thành viên d? chia s? vi?t vài hàng v? c?ng doàn c?a mình.

 

2. Linh d?o là gì?

 

3. Linh d?o c?a C?ng Ðoàn S?ng Ð?i Kitô (CLC) là gì? (Xin các b?n d?c nttq d? bi?t và có th? tr? l?i)

 

4. C? th?, b?n và c?ng doàn c?a b?n có chuong trình gì trong nam nay d? s?ng tr?n v?n hon linh d?o này?

 

duyvietnam2000: http://clcvn.netfirms.com/gapgo.htm

 

angiangsi: 1. Xin mỗi thành viên dự chia sẻ viết vài hàng về cộng đoàn của mình.

 

2. Linh đạo là gì?

 

3. Linh đạo của Cộng Đoàn Đời Kitô (CLC) là gì? (Xin các bạn đọc nttq để biết và có thể trả lời)

 

4. Cụ thể, bạn và cộng đoàn của bạn có chương trình gì trong năm nay để sống trọn vẹn hơn linh đạo này?

 

ledoteresa: hom nay tren mang chang doc duoc tieng viet

angiangsi: That sao? Doc duoc dieu toi dua len bang tieng Viet chua?

conloncon2002: Da chua

duyvietnam2000: anh chi em co the vao http://clcvn.netfirms.com/gapgo.htm

ledoteresa: con dang tim cach doc

conloncon2002: Cha oi, Cha goi nick [email protected] com

conloncon2002: Ban o CD con

duyvietnam2000: http://clcvn.netfirms.com/gapgo.htm

h DFG has joined the conference.

 

damrong2712 has joined the conference.

 

damrong2712: con chao Thay va tat ca anh chi em

angiangsi: Nho la chi moi CLC vao chia se thoi nhe.

h DFG: Con chao CHA ,   va tat ca anh chi em .

tvccvui has joined the conference.

 

angiangsi: Chao Vui va Duong nhe.

conloncon2002: Cha oi Ch goi nick [email protected]

ledoteresa: Linh dao la con duong thanh duc

tvccvui: Con chao Cha va cac anh chi.

angiangsi: Hien tai chung ta co cac cong doan GiaKiem, SaoMai, BMT

conloncon2002: NTrang via Cha

jusethanhhai: linh dao la con duong tam linh

conloncon2002: Cha oi Ch goi nick [email protected]

conloncon2002: Hiep Nha Trang

tungsoft has joined the conference.

 

angiangsi: Chung ta chuan bi batdau nhe. Cha caunguyen khoi dau, sau do chung ta gioi thieu ten ho va cong doan minh.

tungsoft has left the conference.

 

tungsoft has joined the conference.

 

conloncon2002: Theo con Linh dao la mot con duong

conloncon2002: Da

angiangsi: Hiep bi rot mang roi.

tungsoft: con chao Thay cung cac ban

conloncon2002: Da

traitimvietnamclc has joined the conference.

 

angiangsi: Lay Cha, chung con tin Cha dang hien dien voi chung con. Xin Cha ban ThanhThan cua Duc Yesu cho chung con, de chung con duoc hieu hon ve Cha va ve chung con, de chung con duoc nen giong Chua Yesu Con Cha hon. Chung con cauxin, nho Duc Yesu Kito, Chua chung con.

angiangsi: Amen.

duyvietnam2000: amen

h DFG: Amen

damrong2712: Amen

tungsoft: Amen

jusethanhhai: anmen

traitimvietnamclc: Amen

totustuus_dinhvan: AMEN

ledoteresa: Amen

conloncon2002: Amen

angiangsi: Bay gio chung ta gioi thieu ten ho minh, va cong doan minh dang thuoc ve nhe. Sau do chung ta se viet vai hang thong tin ve cong doan cua minh.

angiangsi: Xin moi cac ban.

tvccvui: AMEN

totustuus_dinhvan: con la thuy van thuoc cong doan gia kiem

conloncon2002: Con la Kim Phuong Cd Sao Mai

duyvietnam2000: mactin n oet PHAMTHANHDUY cd bmt

ledoteresa: Kieu Le _CD GK

totustuus_dinhvan: hien gio cong doan con chi con ba thanh vien

h DFG: con la PHAM DUONG ~    CD CLC    BMT

tvccvui: con la thuy vui cong doan sao mai

traitimvietnamclc: Con Nguyen Thong Hiep CD Nha Trang

tungsoft: Jacobe Trần Thanh Tùng, 1979, CD SaoMai, đang đi làm

ledoteresa: hien nay CD Gia Kiem chi co 3 thanh vien,

jusethanhhai: con thanh hai CD:GK cong doan con co 3 thanh vien

totustuus_dinhvan: con hai em nho dang tim hieu

angiangsi: Sau khi gioi thieu ten ho va congdoan minh thuoc ve. Cac ban, moi nguoi, viet vai hang thong tin ve cong doan cua minh nhe. MOI NGUOI DEU VIET THEO CAI NHIN CUA MINH. Xin viet XONG HET Y roi hay dua len nhe.

hongthaiusavn has joined the conference.

 

tvccvui: con la thanh vien dan tim hieu

damrong2712: con la Gioan Pang Ting Bel CD BMT

angiangsi: Sau khi gioi thieu ten ho va congdoan minh thuoc ve. Cac ban, moi nguoi, viet vai hang thong tin ve cong doan cua minh nhe. MOI NGUOI DEU VIET THEO CAI NHIN CUA MINH. Xin viet XONG HET Y roi hay dua len nhe.

lemon_up8 has joined the conference.

 

duyvietnam2000: CDbmt gom co 8thanhvien thuong suyen hien dien va 3 thanh vien tim hieu mot thanhvien xin nghi mot thoi gian CD BMT THUONG SINH HOAT VAO CHUA NHAT HANG TUAN TAI NHA THO CHINH TOA  TU 18 GIO 30 DEN 20 GIO

tvccvui has left the conference.

 

hongthaiusavn: con la an tons hong thai

bhclc has joined the conference.

 

totustuus_dinhvan: cong doan gia kiem con ba thanh vien ,nhung tinh than van vung thua cha,cd sinh hoat vao bay gio.con hai thanh vien nhi dang tim hieu

ledoteresa: CD Gia kiem Vi dai da so cac ban da di ho DH, nay con lai  3 Thanh vien, va 2 nguoi dang tim hieu,CD van sinh hoat deu dan vao cac toi thu sau hang tuan luc 7:00PM.

manmai842000 has joined the conference.

 

jusethanhhai: cong doan con sinh hoat luc 7g vao thu 6 hang tuan (do thanh vien it) nen sinh hoat thuong day du, rat it khi vang mat

bhclc: cac bac ban oi ! Chao cac ban nhe ! xin chua o cung cac ban!

conloncon2002: Chao Thay Hung

damrong2712: chao Thay Hung

bhclc: Chao PH.

totustuus_dinhvan: con chao thay hung

angiangsi: Sau khi viet THONG TIN VE CONG DOAN minh roi, thi cac ban MOI click vao day de doc de tai chia se hom nay nhe. http://clcvn.netfirms.com muc Chia Se Tren Internet nhe.

jusethanhhai: con chao thay Hung

khanhtuan20_02 has joined the conference.

 

bhclc: chao BS cua TAY NGUYEN !

hongthaiusavn: xin chao

duyvietnam2000: XIN DINH CHINH CD BMT THUOT THUONG HIEN DIEN CO 9 HTANH VIEN  XIN LOI CON NHAM, VA CONG VIEC TONG DO CHUNG MOT THANG CO HAI LAN LA DUA THANG VA CUOI THANG DI GIUP THANH NIEN VE PHAN SH

bhclc: Chao Thai !

angiangsi: Dang muc gioi thieu va thong tin ve cong doan minh. Ban nao moi vao xin gioi thieu va viet thong tin ve cong doan minh nhe.

hongthaiusavn: vang

manmai842000: con chao cha, thay Hung va moi nguoi

khanhtuan20_02: Chao Cha, chao thay va cac anh chi

conloncon2002: CD Sao Mai dang SH thuong xuyen 5 thanh vien

bhclc: Chao MAN HN !

lemon_up8: con xin chao cha va moi nguoi

ledoteresa: Chaop Thanh Hung

bhclc: Chao LE!

bhclc: Con chao Cha nhe !

traitimvietnamclc: Truoc khi chia se ve CD, con muon rang K Phuong phai Xin loi moi nguoi va dinh chinh lai CD Nha Trang chua chet. Moi nguoi trong CD con doc tin cua P goi cho clc VN moi nguoi noi taisao P lai nghi la Cd NT chet. Va doi voi Tro choi lon thi neu phan cho Cd Nt thi CD se lam con nhu theo y P noi thi BCH lam roi thi CD NT se thoi vay.

angiangsi: Hien tai nhung congdoan sau day co nguoi dang hien dien: Hanoi, BuonMaThuot, QuyNhon,SaoMai, GiaKiem, BienHoa

angiangsi: Hiep o NhaTrang nua chu.

h DFG: CD CLC    BMT van thuong xuyen sinh hoat rat deu dan , luc 18h 30  toi cn    hang tuan tai giao xu thanh tam ,   cac thanh vien dang co gang vuot len chinh minh , mong muon song tot hon , hoan thien hon .

lemon_up8: con la  Thanh Tuyen,hien dang  SH tai CD Sao Mai

conloncon2002: Cha goi nick tvccvui vao voi vi ban ay ni rot mang

tvccvui has joined the conference.

 

bhclc: chao HIEP N.TRANG !

damrong2712: chao Hiep Nha Trang nha

bhclc: CHAO TUNG SOFT !KHOE CHU ?

angiangsi: Hien tai chung ta co 7 cong doan hiendien. Con thieu cac cong doan sau: ThanhHoa, Hue, Quynhon 2 (hay 1), NgocLam, SaiGon, CanTho, ThuDuc

manmai842000: CD Hà nội sinh hoạt vào sáng thứ 7 hàng tuần nhưng vì đang trong thời gian thi nên chuyển sang 2 tuần 1lần vào sáng thứ 7

tungsoft: chào thầy Hưng. Em khoẻ. Cảm ơn Thầy. Thầy khoẻ chứ?

traitimvietnamclc: Chao

bhclc: TO VAN CHUA CHET !

conloncon2002: Cha oi con thay co chu Xuan CD Can tho ma

lemon_up8: CD Sao Mai Sh hang tuan vao chieu CNhat.truoc day vao luc 3h30 chieu, nhung nay da doi lai luc 4h00 chieu.CD gom 5 thanh vien chinh thuc,trong do co 1 thanh vien di xa [la anh Tungsoft]va 3 thanh vien dang tim hieu

tungsoft: Tháng sáu (05.06.2006)

 

1. Xin mỗi thành viên dự chia sẻ viết vài hàng về cộng đoàn của mình.

 

2. Linh đạo là gì?

 

3. Linh đạo của Cộng Đoàn Đời Kitô (CLC) là gì? (Xin các bạn đọc nttq để biết và có thể trả lời)

 

4. Cụ thể, bạn và cộng đoàn của bạn có chương trình gì trong năm nay để sống trọn vẹn hơn linh đạo này?

angiangsi: Cac ban viet thongtin ve cong doan minh chua? Neu cong doan nao chua viet, thi xin viet nhe. Day la cau thu 1 do. Neu ai da viet roi thi chung ta chia se cau 2 nhe.

angiangsi: Phuong nho tra loi de nghi cua Hiep NhaTrang nhe.

conloncon2002: Hom truoc P nghe Hiep noi Cd Nha Trang ko ko con muon song va co the chet ma nen P noi neu CD NT chet thi BDH moi lam tro choi lon con chua chet thi CD NT phai lam tro choi lon

conloncon2002: Neu nghe nham thi cho P xin loi

totustuus_dinhvan has joined the conference.

 

angiangsi: Moi cac ban chia se cau so 2 nhe. THEO BAN, LINH DAO LA GI?

traitimvietnamclc: that su cac anh chi rat buon vi khong hieu ly do tai sao khi P viet thu va noi nhu vay. Con Tro choi lon neu CD NT lam thi khong the dua Chung trinh len mang duoc vi neu moi nguoi biet het thi sao co the choi .

damrong2712: Hiep oi ! chuyen do de sau di

damrong2712: bay gio chia se da duoc chu

ledoteresa: Lih dao CD song doi KITO la CHUA Jesus Kito (Linh Thao theo Thanh Inha)

traitimvietnamclc: Doi voi CD Nt sinh hoat hang tuan vao toi CN luc 5h45 tai TGM. Cd co 5 thanh vien

totustuus_dinhvan: linh dao la su tinh tuy cua con duong nen thanh

jusethanhhai: linh dao la thao luyen tam linh

totustuus_dinhvan: linh dao cua CD song doi KITO la linh dao theo tinh rthan cua thanh inha

bhclc: THEO TOI LINH DAO NGHIA LA CON DUONG MA NO GIUP TA DUOC TIEN TRIEN VE MAT TAM LINH,  DUC TIN CUA TA DUOC VUNG CHAC THEM MOI NGAY NEU TA CU DONG DUOI TREN CON DUONG DO .

conloncon2002: Linh dao la mot con duong, va la mot phuong tien giep chung ta den voi Chua de hon qua LD

manmai842000: linh đạo là huấn luyện tâm hồn để có thể gặp gỡ Chúa cách tốt nhất, Linh đạo là cùng vào sa mạc với Chúa

traitimvietnamclc: Linh dao cua Cd la song tinh than Anh em, Linh thao va lam viec tong do

tvccvui: linh daola con duong giup chung ta nen thanh

angiangsi: Cam on Hiep da cho thong tin ve cong doan NhaTrang. Thuc su KHONG AI CO QUYEN tuyen bo mot cong doan nao chet ca, tru phi do la DAI HOI. Chi co DaiHoi ca nuoc, moi co the tuyen bo thoi, con ke cac Truong hay Pho, hay ke ca cha cung khong co quyen tuyen bo nhu vay dau. Hiep yen tri nhe. Day cung la bai hoc cho tat ca do.

tungsoft has joined the conference.

 

marihuongbien has joined the conference.

 

conloncon2002: Con dau co noi la Cd NT chet dau con chi noi no muon chet xin cac ban cau nguyen ma

marihuongbien: chao Cha va cac anh chi em!

angiangsi: Moi cac ban chia se cau so 2 nhe. LINH DAO LA GI?

h DFG: linh dao la nhung le luat , doi hoi ta nen song theo duong huong cua dang THANH   tim den CHAN THIEN MY,  de tro nen song tot dep hon .

totustuus_dinhvan: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: totustuus_dinhvan has declined to join.

totustuus_dinhvan has left the conference.

 

angiangsi: Cac ban co biet LinhDao nao khong? Dua vao do cac ban co the noi LinhDao la gi?

totustuus_dinhvan has joined the conference.

 

h DFG: cd clc song theo linh dao cua THANH I NHA

truyen pham has joined the conference.

 

truyen pham: con chao cha cung cong doan   con xin  loi con ra muon

angiangsi: Cac ban da tra loi dung roi. LinhDao la con duong thieng lieng, con duong mot nguoi theo de den voi ThienChua, de nen thanh.

marihuongbien: vang, con cung nghi nhu the.

angiangsi: Chang han chung ta thay CON DUONG THO AU THIENG LIENG CUA THANH Theresa Hai Dong Yesu: nhu mot em be XAF VAO LONG CHUA, nhu mot em be PHO THAC tat ca trong tay cha me cua em. Thanh Teresa haidongYesu phothac tat ca co ThienChua.

tungsoft: Theo TungSoft Linh dao la niem tin, noi dung, cach thu*'c day chu'ng ta ve tam linh, giup chu'ng ta dat de'n muc di'ch.

angiangsi: Chung ta sang cau hoi thu 3 nhe.

angiangsi: Xin moi ban nao dua cau hoi thu 3 len giup nhe.

angiangsi: Chao Truyen, HaNoi nhe. Xin Truyen cu tu nhien chia se nhe.

tvccvui: con co duoc biet ve linh dao thanh Inha Thanh Inha da chi cho chung ta mot cach thuc de gan Chua qua vitc thinh lang de lang nghe tieng Chua

daomaianh209 has joined the conference.

 

ledoteresa: 3. Linh dao cua Cong Ðoàn Song Ðoi Kitô (CLC) là gì? (Xin các ban doc nttq de biet và có the tra loi)

traitimvietnamclc: Linh Dao CD la tinh than phuc am ket hop trong tinh anh em cua cd va khi ket hop duoc tinh anh em trong cd roi thi cd moi phat huy duoc lam viec Tong do .....

patxuan has joined the conference.

 

conloncon2002: Theo con LT la song theo LT cua Thanh I Nha, la song chiem niem trong hoat dong

jusethanhhai: linh dao cua SDKT la tim chua trong thinh lang

khanhtuan20_02: là ... cùng nhau làm việc Tông Đồ

marihuongbien: CD song doi Kyto chon linh dao cua thanh Inha. Do la mot dac diem quan trong cua on goi clc.

patxuan has left the conference.

 

patxuan: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: patxuan has declined to join.

patxuan has joined the conference.

 

angiangsi: LinhDao la gi? LinhDao cua CDSDKT la gi?

angiangsi: Dau la con DUONG NEN THANH cua nhung thanh vien CDSDKT?

angiangsi: nttq so 5 viet sao nhi?

angiangsi: Linh đạo của cộng đoàn chúng tôi tập trung nơi Đức Kitô và nơi việc tham dự vào Mầu Nhiệm Phục Sinh. Linh đạo ấy rút ra từ Kinh Thánh, Phụng Vụ và từ việc triển khai giáo thuyết của Giáo Hội cũng như từ mặc khải về ý Chúa qua những biến cố thời đại chúng tôi đang sống. Trong bối cảnh của những nguồn suối đó, chúng tôi nhận Linh Thao của Thánh Inhã như nguồn suối đặc biệt và như dụng cụ đặc sắc của linh đạo chúng tôi. Ơn gọi của chúng tôi kêu mời chúng tôi sống linh đạo nói trên, là linh đạo giúp chúng tôi rộng mở và đặt chúng tôi sẵn sàng đối với bất cứ điều gì Thiên Chúa muốn trong mỗi hoàn cảnh cụ thể của đời sống mỗi ngày của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt nhận ra nhu cầu phải cầu nguyện và phân định, trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, nhu cầu phải xét mình mỗi ngày và nhu cầu linh hướng như những phương tiện có tầm quan trọng giúp tìm kiếm và nhận ra Thiên Chúa nơi mọi sự (NTTQ 5).

 

tungsoft: Duong Nen Thanh cua nhung thanh vien CLC la song dap lai loi keu goi cua Thien Chua.

 

angiangsi: Con duong mot thanh vien cdsdkt laf con duong Duc Yesu. Chung ta se di con duong Duc Yesu di.

patxuan has left the conference.

 

patxuan has joined the conference.

 

angiangsi: CLC chon linh dao Ynha la linh dao cua minh. Con duong thanh Ynha di, con duong gap go ThienChua cua thanh Ynha qua LinhThao.

damrong2712: con duong cua thanh vien CLC la song theo linh dao cua thanh Inha va lam chung cho Chua Giesu trong moi hoan canh

angiangsi: Doc NTTQ so 5, cac ban HIEU THE NAO va THAY THE NAO? Chung ta co the CHIA SE CAM NGHI ve dieu nay. Cac ban hay thoai mai chia se nhe.

angiangsi: Sao im the? Dau het roi?

hongthaiusavn: con chi lang nghe

angiangsi: Con duong thieng lieng, con duong nen thanh. Duong nen thanh cua thanh Ynha la duong nao?

daomaianh209: con là Mận, con bị bom nên dùng tạm nick này. hôm nay cho phép con chỉ lắng nghe thôi ạ.

angiangsi: Duong nen thanh cua thanh vien CLC la gi? nhu the nao?

angiangsi: CLC chon linh dao Ynha, linh dao LinhThao la con duong nen thanh cua minh. LinhThao day gi nhi?

angiangsi: Khi di LinhThao cac ban lam gi vay? Cac ban hoc lam gi vay? Cac ban thu ke ra xem sao? Biet dau do la con duong nen thanh do. Xin moi.

tungsoft: uhm hoc duoc cach nhin nhan mi`nh, xe't mi`nh.

bhclc: HOM NAY MINH LAI DUOC NHAC LAI VIEC HE TRONG : DO LA VIEC LINH THAO ! LT HANG NAM THI MINH  CUNG GIU DUOC ROI NHUNG CON LT TRONG CUOC SONG  THI MINH RAT TIEC VI THOI GIAN THAT DAI VUA QUA MINH DA DE CHO CAC VIEC KHAC LAN LUOT HET ,VA MINH KHONG THUC HIEN DUOC  .TU HOI THANG 5 -2002 

h DFG: hay song va yeu nhu CHUA GIE SU

angiangsi: Xet minh de biet minh, de sua doi, de song tot hon, de truong thanh va hoan thien hon. Do cung la con duong nen thanh do.

angiangsi: Con gi nua nhi?

khanhtuan20_02 has left the conference.

 

tungsoft: LinhThao giup minh nhan bie't Thien Chu'a yeu thuong chung ta

angiangsi: Hay song va yeu nhu Yesu. Y hay do. Con duong Yesu, con duong Duc Yesu di. Yeu nhu Yesu.

truyen pham: nhan ra chua va nhan ra minh  de song tot hon

angiangsi: Caunguyen, de biet Tc yeu thuong con nguoi, yeu thuong minh. Nhin ngam duc Yesu (trong caunguyen, trong chiem niem va suy gam) de hoc biet va song nhu Yesu song.

tvccvui: COn thay on goi CLCqua thuc la kho khan khi song va a lam chung giua doi thuong .De nhan ra dau la y Chua ,dau la y minh va con ycua ma  quy nua chu. nen phai luon tim y chua va suc manh tu noi Chua ma chi co cau nguye

angiangsi: Chua muon gi, Chua moi goi minh lam gi. Dieu nay lam sao ma nhan ra duoc? Chung ta NHAN DINH THIENG LIENG de nhan biet dau la Dieu Chua Muon MInh.

angiangsi: Cac ban co thac mac gi, co ban tam gi, co gi phai hoi, xin cu neu len nhe.

angiangsi: Linh dao, con duong nen thanh, con duong toi voi Chua. Linh dao cua CLC, CON DUONG NEN THANH cua nhung thanh vien cdsdkt la gi? Cac ban thu doc lai nttq so 5 xem.

bhclc: TRONG  LT MINH CAM NHAN DUOC NHIEU DIEU,MINH HOC DUOC NOI CHUA DIEU NAY DIEU NO DE BAT CHUOC,ROI MINH THAY MINH TOI LOI ! MINH DA SAI LAM VA ROI TU DO MINH QUYET TAM  " STAND UP ".

angiangsi: http://clcvn.netfirms.com/nttq.htm

khanhtuan20_02 has joined the conference.

 

traitimvietnamclc: Theo con song linh dao cua CD hau nhu moi nguoi ai cung biet,nhung khi mot cd ton tai va song lam sao de moi nguoi cung thau hieu duoc voi nhau thi do moi la mot cd phai khong?

marihuongbien: doi voi minh thi so 5 la so that quan trong. nhung tu ngu trong do cugn that de hieu....nhugn ma that kho song. Linh dao la 1 con duong di cua tam linh. CD song doi Kyto chon linh dao cua Thanh Inha. Minh biet la minh chua hieu ro ve linh dao cua Thanh Inha trong doi song clc. Nen minh chia se nhung cam nhan cua rieng minh: Linh dao cua Thanh Inha do la : song tinh than cua Chua Phuc sinh, song lam chung ve " Tin Mung", song ket hop va cong tac voi Hoi Thanh tron g moi bien co thoi dai. De song duoc nhu vay thi ban can luon cau nguyen de TY giua ban va Chua ben vung, ban phai luon nhan dinh ngay song , de biet duoc minh song nhu the da dung theo linh dao cua Thanh Inha

angiangsi: Mot trong nhung cach GIUP NEN THANH cua thanh vien clc la XET MINH. CAUNGUYEN cung la con duong nen thanh cua thanh vien CLC vi caunguyen giup CHIEM NGAM duc Yesu, de nen giong Ngai hon, de Yeu nhu Ngai.

h DFG: vang a

angiangsi: Cao diem nua la DONG HINH DONG DANG VOI DUC YESU, san sang chap nhan NGHEO nhu Ngai, bi XI NHUC nhu Ngai. Dieu nay thi kho day, nhung voi tinh yeu thi khi nguoi ta chap nhan nen giong Duc Yesu, nguoi ta se BINH AN VA HANH PHUC HON.

angiangsi: Chung ta chia se cau 4 trong 5 phut nhe, sau do toi caunguyen ket thuc. Xin ban nao cho cau hoi goi y len giup voi.

tungsoft: 4. Cụ thể, bạn và cộng đoàn của bạn có chương trình gì trong năm nay để sống trọn vẹn hơn linh đạo này?

angiangsi: CLC chon LinhThao la con duong thienglieng cua minh. Hang nam, thanh vien clc can phai di linhthao, de ham nong tinh yeu doi voi TC qua Duc Yesu Kito, de hoc cach yeu nhu Duc Yesu yeu.

ledoteresa: cau 4. Cu thu, bun và cong doàn cua ban có chuong trình gì trong nam nay de song tron ven hon linh dao này?

h DFG: co rat nhieu chuong trinh da duoc dat ra ,,,nhung ,,,, khong biet co lam duoc khong ?

marihuongbien: vang, do la 1 van de..nhugn it r athi cung phai co 1 huogn di, 1 chuogn trinh.

traitimvietnamclc: nhung tinh than CD(anh em) o cac nhom hau nhu chua cao vi the chua du thu hut song linh dao cua cd la linh thao, lam tong do, song duc tin. nen con nghi tinh than anh em trong CD rat can thiet doi voi moi nhom cung nhu trong clc VN

conloncon2002: Cd Sao Mai thi dang khuyet khich moi nguoi nen xet minh  moi ngay va nhan ra chunh minh ro hon de sing tot hon

ledoteresa: CD GK dang cung nhau quyet tam song Loi Chua, va lam cho nhieu nguoi biet loi Chua.

angiangsi: Cac thanh vien CLC can dong vien va giup do nhau di linhthao hang nam. De truyengiao, de mo rong congdoan, de phat trien cong doan, cac thanh vien phai tro thanh hat nhan giup cac ban chua biet linhthao duoc di linhthao. Uoc gi cac thanhvien clc tro thanh nhung nguoi giup nguoi khac biet ve linhthao, va di linhthao de co kinhnghiem voi TC va duc YesuKito.

angiangsi: Mot khi Ynha duoc on tro lai, biet ve Tc thi ... Ngai miet mai giup do cac linh hon. Ngai lam viec tong do lien li, giup nguoi khac nhan biet TC, yeu men Tc va anh em minh. Giup nguoi khac co kinh nghiem ve TC vaf ve duc Yesu nhu Ngai. Uoc gi moi thanh vien CLC deu co long nhiet thanh yeu men cac linh hon, lam viec tong do giup do con nguoi nhu thanh Ynha.

angiangsi: Ai muon viet gi, xin viet va cho len keo het gio roi. Toi se caunguyen ket thuc trong giay lat.\

marihuongbien: doi voi minh : 1 nam qua Sao mai chu yeu la hoc de heiu ro hon ve on goi clc, ve on goi toi dnag theo. con namnay, chuogn trinh cua tui minh chu yeu la : voi nhung gi ban biet ve on goi...ban co the song on goi do ko? ban song nhu theo nao?

jusethanhhai: trong nam nay chung con se di tham nguoi ngheo, dong thoi lam cho moi nguoi biet  chua yeu thuong minh

angiangsi: Lay Cha, chung con ta on Cha da cho chung con gio chia se vua qua. Cam on Cha da ban ThanhThan de chung con hieu hon ve linhdao cua chung con, ve con duong chung con di de nen thanh. Xin Cha tiep tuc ban ThanhThan, de Ngai luon o voi chung con va huong dan chung con trong tung giay phut song. Chung con cau xin, nho Duc Yesu Kito, Chua chung con. Amen.

duyvietnam2000: AMEN

h DFG: Amen

tungsoft: Amen.

daomaianh209: Amen

traitimvietnamclc: Amen

marihuongbien: amen

ledoteresa: AMEN

patxuan: Amen

totustuus_dinhvan: AMEN

bhclc: AMEN !

hongthaiusavn: a men

conloncon2002: Amen

jusethanhhai: AMEN

truyen pham: a men

damrong2712: Amen

tvccvui: AMEN

 

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC