ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวกัลยกร กองตุ้ย ชื่อเล่น เม็ดทราย

วันเดือนปีเกิด 19 ตุลาคม พ.ศ. 2541 อายุ 22 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ส่วนสูง 156 เซนติเมตร น้ำหนัก 46 กิโลกรัม กรุ๊ปเลือด A เบอร์โทรติดต่อ 0629254091

ปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคพิเศษ