ชื่อ นางสาวณัฐญา พรหมอินทร์

รหัสนักศึกษา 62023492003 กลุ่มเรียน 6202349201

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ชื่อเล่น เกด อายุ 21 ปี

งานอดิแรก : ฟังเพลง ดูซีรี่ย์ นอนพักผ่อน

วิชาที่สนใจ : ศิลปะ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์