Trung Quốc công bố HCM chính là Thiếu tá Hồ Quang
thuộc quân đội Nhân dân Trung Quốc!

Nguyễn Tuấn
 

Báo Cương Sơn (冈山) loan tải hình Hồ Chí Minh tham gia đấu tranh chống xâm lược. (ghi chú: Hồ Chí Minh có chữ x màu trắng và dấu chấm đỏ)... Nguồn: Quân ủy Cương Sơn (CPC).

Thiếu tá Hồ Quang (Hồ Chí Minh) phục vụ trong Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc, tại quân khu Quảng Châu, Vũ Hán.

Nguồn: Lưu trữ Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC).

Báo Cương Sơn
HCM chính là Thiếu tá Hồ Quang

"... Điều này cho thấy Việt Nam đã mất chủ quyền từ lời tuyên bố của Mao Trạch Đông vào ngày 01/10/1965"

Nguyễn Tuấn

Tháng Bảy 5, 2014
http://baotoquoc.com/2014/07/05/trung-quoc-cong-bo-hcm-chinh-la-thieu-ta-ho-quang-thuoc-quan-doi-nhan-dan-trung-quoc/
 

www.geocities.ws/xoathantuong