Link น่าสนใจค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับ


พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๕ เล่ม (ปกสีฟ้า)
เป็นฉบับที่อ่านเข้าใจง่ายที่สุดในเวลานี้ ใช้ภาษาปัจจุบันกว่าฉบับอื่นๆ
มีทั้งอ่านออนไลน์และ Download ไปอ่านออฟไลน์
พร้อมทั้งหนังสือมิลินทปัญหา
และพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

ค้นพระไตรปิฎกออนไลน์ (ลานธรรมเสวนา)
(ระบบค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฏฐ - ค้นได้รวดเร็วดีมาก)

พระไตรปิฎกออนไลน์ (BUDSIR on Internet)
(ฉบับสยามรัฏฐ ไทย - บาลี อรรถกถาบาลี พร้อมระบบค้นหาข้อมูล)

พระไตรปิฎกออนไลน์ (เว็บไซต์หมวดธรรมะ)
(เป็นสารบัญพระไตรปิฎก แล้วเรียกเนื้อหาจากฐานข้อมูลลานธรรมเสวนามาแสดง)

Download พระไตรปิฏก www.learntripitaka.com
(มีทั้งฉบับสยามรัฏฐ และฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมทั้งอรรถกถา ไทย-บาลี
หนังสือเรียนนักธรรมตรี-โท-เอก บาลี ปธ.1-9 มิลินทปัญหา มนต์พิธี
พจนานุกรมบาลี-ไทย-อังกฤษ เกมถาม-ตอบปัญหาธรรมะ ฯลฯ)

Download พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน http://dhammatan.84000.org
(พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง 45 เล่ม อรรถกถาภาษาไทย มิลินทปัญหา
วิสุทธิมรรค พุทธธรรม (ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต))
สารานุกรมพระไตรปิฎก บทสวดมนต์ ภิกษุปาฏิโมกข์)

พระไตรปิฎกออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

พระสุตตันตปิฎกออนไลน์ (ลานธรรมเสวนา)

ธรรมบท

พุทธวจนะในธรรมบท (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

พจนานุกรมพุทธศาสน์

ค้นพจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ลานธรรมเสวนา)
Download พจนานุกรมพุทธศาสน์ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

การศึกษา/หนังสือธรรมะ/CD ธรรมะ

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
เว็บซีดีธรรมะ CDThamma.com
(รวบรวม CD พระไตรปิฎก และพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ต่างๆ
ที่ได้รับการอนุญาตให้นำมาเผยแผ่เป็นธรรมทาน
ผู้สนใจเพียงส่งแผ่น CD เปล่า พร้อมแสตมป์สำหรับส่งกลับ
โดยระบุรายการแผ่นที่ต้องการไปให้ ทางทีมงานก็จะ Copy แผ่นให้ฟรี
แล้วส่งกลับไปให้ตามที่ต้องการ)

*********************************************************

กลับหน้าหลักธัมมโชติ