ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับAbout Web Editor.

เนื่องจากทางผู้จัดทำไม่ต้องการให้ผู้อ่านอาศัยความเชื่อถือ
หรือความศรัทธาในตัวผู้ดำเนินการ ในการยอมรับธรรมบรรยายต่าง ๆ
แต่ต้องการให้ผู้อ่านพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเอง
ว่าสิ่งที่ผู้ดำเนินการบรรยายไว้นั้นถูกต้องหรือไม่

เมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเชื่อก็จึงเชื่อ
เมื่อไม่แน่ใจก็รับฟังไว้ แล้วลองปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นดู
หรือถ้าท่านเห็นว่าธรรมบรรยายนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ก็ไม่ต้องเชื่อ

สมดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แก่พวกชนกาลามโคตร ชาวเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล
ดังความในพระไตรปิฎก ( เกสปุตตสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 12 อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ข้อ 505 )

ดังนี้

ดูกรกาลามชนทั้งหลาย มาเถอะท่านทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมา
อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำสืบๆ กันมา
อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่า ได้ยินว่าอย่างนี้
อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำรา
อย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน
อย่าได้ยึดถือโดยตรึกตามอาการ
อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฐิของตน
อย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรเชื่อได้
อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา
เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ
ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข
เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่

ดังนั้น

ผู้ดำเนินการจึงไม่ขอแสดงรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับตนเอง


"ถ้าท่านจะยึดติดก็ขอให้ยึดที่ตัวธรรมเถิด
อย่าได้ยึดติดที่ตัวบุคคลใด ๆ เลย"

ด้วยความปรารถนาดี
จาก
ธัมมโชติ