םולה דע קראפתואובמ רבעל ץורפל הסינש ,ירצמה השילפה אבצ ןאכ םלבנ ,1948 יאמב - 29ב ,רורחשה תמחלמ יהלשב
.ביבא-לת
(,סקובליפ) תידצימה ,"םולה דע רשג" תא ולובגב ליכמ םיבר המקיש יצעב רוטע ,אילפהל בצועמה קראפה
.ירצמ קסילבואו "סרקיו" תדמע ,תוברקה רואתו החצנה ריק
.תבכרה רשג רבוע רשגל ברעממ

לע תודמועה ,תורידא תונמוא שולש לע ותוא ומיקהש ,םיכרותה ידיב 19- ה האמה יהלשב הנבנ רשגה
.תימורה הפוקתהמ םודק דוסיי
םיערופ תויפונכ ישנא דגנ (1936) ו"צרת תוערואמ תפוקתב ,יטירבה טדנמה ימימ השמיש ןוטבה תידצמ
.םירשגה תא ץצופל וסינש ,םיברע

".סרקיו תדמע": ירצמה אבצה י"ע 1948 יאמ שדוח ףוסב המקוה ,ירצמה קסילבואל ךומסב ,רשגל ברעממ
. 1948 ינויב 2-3 לילב דודשא םחתמ תא ופקתש ל"הצ תוחוכל העתפהה םרוג התייה - ןוטבמ הקוציי הדמעה
.ירצמ קסילבוא אשנתמ הדמעל םורדמ
.תצרחנה המולהמהמ לבסהו רוזאב המחלמל תודע ,םירצמה םע םולשה לע דיעמ ,הז רוזאב הנבנ קסילבואה
.םירצמה תודבאל למס ,תונוש תוגרדב םילייח לש תומש םיטורח קסילבואה לע


ילספס המקישה יצעו םיסוטפילקאה תולגרמל םיבצומ וב ,תרבסומ םיליבש תכרעמב רוטעו טלושמ קראפה
.םיבר קינקיפ תונחלשו הבישי

סקובליפ - תידצימה

םימחולה ריק

םולה דע רשג

סרקיו תדמע

ירצמ קסילבואHosted by www.Geocities.ws

1