Czytamy Księgę Izajasza z Panem

Księga Izajasza Pan komentuje
Fragmenty i wersety, na których Pan zatrzymuje naszą uwagę. Pan wskazuje pewne wersety lub tytuły, czasem objaśnia je, czasem chce, aby je podkreślić.
Słowo TERAZ poleca zaznaczyć bardzo mocno, bo to wszystko jest Słowem Pana dla nas na teraz.
Komentarz Pana wpisujemy przy zaznaczonym fragmencie lub wersecie tekstu.
Jest to jak gdyby rozmowa z Autorem przy czytaniu Jego Dzieła.
ROZDZIAŁ 1
Niewierność i głupota narodu
Przy wersetach 2 c-3, a w szczególności przy słowach: "lud mój niczego nie rozumie" Pan mówi:
- Oto obraz was, ludzi, teraz
Wersety 4,5,8,9; przy słowach: "Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty". Wy jesteście teraz tą resztką, ale musicie być zdrowi.
- Jak ? - pytamy.
- Starajcie się, leczcie się w obecności Mojej.
Potem wersety 11-17, 18 b - 20, w tym 16-17, 18 b - 20 zaznaczone silnie!
Wersety 25-28
Tak będzie!
ROZDZIAŁ 2
W
ersety 2-5, a zwłaszcza 3-4
Tego od was (Polaków) spodziewam się i w tym wam pomogę - JA SAM !
Sąd Boży nad pysznymi
Pan poleca zaznaczyć cały fragment, mówiąc:
TERAZ
ROZDZIAŁ 3
Werset 9 b
"jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie ukryją [go]. Biada im, bo sami sobie gotują nieszczęście".

potem 13-15, zwłaszcza 14

Przygnę ku ziemi pyszne głowy przywódców ślepych i zawziętych w czynieniu zła.
ROZDZIAŁ 4
Wersety 4, 5 a
 
ROZDZIAŁ 5
Werset 7; pytamy, kto jest teraz Judą dla Pana.
Wtedy szczepem wybranym w winnicy Izraela był Juda. Teraz w Moim Kościele najwięcej dałem narodom Europy (głównie Zachodniej: m.in. Niemcom, Anglikom, Francuzom, Holendrom, Belgom, Włochom, Hiszpanom, a także Amerykanom), a one z religii Syna Mego uczyniły płaszcz, którym przykrywały swoje zbrodnie względem reszty ludzkości.
Wyrzynały całe grupy narodów, inne obrabowywały, zniewalały i utrzymywały w krańcowym ubóstwie. Dopuściły się zbrodni Kainowej i nadal tak czynią. Mnie traktując jako wspólnika. 
Najwięcej zła uczyniły narody germańskie i anglo - germańskie, bo gdziekolwiek rozprzestrzeniały się, niosły ze sobą śmierć, chciwość i pychę.
Zbrodnie Hiszpanów i Francuzów już owocują, gdyż odbieram im ich znaczenie, bogactwo i już rozpoczęli spłacanie swych win, tak jak i Włosi. Ale ci, którzy odrzucili Mnie ze swego życia i wyrzekli się Mnie, a na miejsce moje ustawili bożki złota, sukcesu, groźby i śmierci, które szykują dla innych narodów, aby owładnąć ziemią i zapanować nad ludzkością bezlitośnie i krwawo - ci w całej rozciągłości swych zbrodni spotkają się ze sprawiedliwym sądem Moim. Pozwolę, aby na nich wylała się nienawiść, którą żywili wobec innych ludów, i nie będę ich bronił przed nieprzyjacielem rodzaju ludzkiego.
Jako państwa upadną i ulegną rozbiciu, ponieważ odrzucili sumienie - mj dar i żyli w poczuciu bezkarności swych zbrodni, a prawem uznali czynienie wszystkiego, co dogadza im samym, zaś ich rządy usankcjonowały krzywdę, bezprawie i zbrodnie.
Wersety 14 - 16, 20 - 25 i 30!
Podkreślone jest zwłaszcza: "bo odrzucili Prawo Pana Zastępów i wzgardzili tym, co mówił Święty Izraela."
I dalej: "Mimo wszystko gniew Jego się nie uśmierzył, i ręka Jego jest dalej wyciągnięta".
Oraz: "Wtedy spojrzymy na ziemię: a oto przerażające ciemności, światłość się od chmur przyćmiła".
 
ROZDZIAŁ 6
Gdy podczas czytania Powołania Izajasza mówimy Panu za słowami Proroka: "Oto ja, poślij mnie!", Pan zaznacza wersety 8-13 i mówi:
Teraz tak się dzieje. Głoszą Mnie tysiące ust, a nikt nie odwraca się od zła. Przyznam się do każdego, kto głosi prawdę Syna mego, choćby był obcym w moim Kościele.
ROZDZIAŁ 8
Pan zaznacza fragment Biada najeźdźcom (9-10) podkreślając werset 10:
"Opracujcie plan, a będzie udaremniony... albowiem z nami Bóg." i mówi:
Ja Sam udaremnię plan nieprzyjaciela. Wiernych ocalę, a sługi jego wydam na stracenie, bo targnął się na Moją Własność, by Dzieło Moje zniszczyć, a wyśmiać Miłosierdzie Moje.
Pan wskazuje również część wersetów 22-23:
"Ale mrok będzie rozpędzony. Bo nie [zawsze] będzie miał ciemności ten kraj, który cierpi ucisk".
 
ROZDZIAŁ 9
We fragmencie Objawienie się Zbawcy, Księcia Pokoju wersety 1-6, a zwłaszcza 5-6 (od "Syn został nam dany"); zrozumieliśmy, że ten fragment (5-6) Pan mówi teraz do nas.
 
ROZDZIAŁ 12
Hymn dziękczynny
Wersety 1-6 
Dla was, Polaków, takim będę - Zbawieniem, Pocieszycielem, Dawcą radości - bo taka jest Wola Moja.
ROZDZIAŁ 18
Pan zaznacza werset 5, określający porę roku:
"Bo przed winobraniem, gdy kwiaty opadną i zawiązany owoc stanie się dojrzewającym gronem, wtedy On obetnie gałązki winne nożycami, a odrośle odciąwszy odrzuci."
I werset 7 (nawrócenie narodu groźnych zdobywców).
 
ROZDZIAŁ 23
We fragmencie Wyrok na Tyr i Sydon Pan zaznacza:
"Kto zgotował taki los Tyrowi (...)?
Pan Zastępów to postanowił, żeby upokorzyć pychę całej jego świetności i poniżyć wszystkich wielmożów świata".
Pan podkreśla "wszystkich wielmożów świata" i dodaje:
Tak będzie, bo zasłużyli sobie na to.
ROZDZIAŁ 24
Powszechny sąd Boży nad światem

Pan mówi:
Słuchajcie uważnie: zakreślcie cały rozdział 24. Te słowa daję ziemi na czas, który już wschodzi. Cała ziemia będzie wstrząśnięta i cała zubożała, ale najbardziej kraje, które ufały w bogactwa swoje i broń swoją.
Nie karzę zagładą, ale przywołuję do porządku, aby nawrócili się i żyli. Inaczej wszyscy zginiecie.
Potem jeszcze mocniej zaznacza Pan wersety 5, 6, 18 e, f (upusty otworzą się...), 19 b, c, 20 a, b, c.  
ROZDZIAŁ 25
Dziękczynna pieśń wybawionych
Wersety 4 i 8; Pan podkreśla: "bo Pan przyrzekł" i uzupełnia:
i dotrzymam wam słów obietnicy, a wy ją głoście.
ROZDZIAŁ 26
Wersety 1-6; przy słowach (wers 2):
"Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności". Pan mówi:
Tego się po was, Polakach spodziewam.
Przy Psalmie eschatologicznym wers. 19 d, e Przyjdą i zobaczycie ich.
ROZDZIAŁ 27
W Pieśni o winnicy Pańskiej Pan obwodzi wers. 5:
"Albo raczej niech się uchwyci mojej opieki, 
i zawrze pokój ze Mną,
pokój ze Mną niech zawrze!" i mówi:
Po to przybędzie syn Mój, papież wasz, ale wy pragnijcie, proście, oczyszczajcie się, a przymierze zostanie zawarte. Obiecuję to wam JA, PAN!
ROZDZIAŁ 28
Pan zakreśla Proroctwo (16, 17 a, b), a specjalnie:
"Kto wierzy, nie potknie się.
I wezmę sobie prawo za miarę,
a sprawiedliwość za pion".
 
ROZDZIAŁ 30
W wersecie 2 Pan zaznacza: 
"Udają się w podróż do Egiptu bez zasięgnięcia zdania ust moich"(!)
Przy Testamencie duchowym Izajasza wers. 8-11 Pan mówi:
Widzicie, dzieci, nie chcą Mnie słuchać nawet dla własnego dobra. Pycha i niewiara w moim ludzie. Sami wiedzą wszystko i nie potrzebują mojej pomocy.
I przy wersetach 15 i 18: Tak mówię całej ziemi, lecz kiedy nie chce Mnie słuchać, to wy przynajmniej usłuchajcie przestrogi, gdyż w tym leży ocalenie wasze, by przy Mnie trwać.
ROZDZIAŁ 31
Przy wersecie 1
"Biada tym, którzy... pokładają nadzieję"
(w potędze broni)...
"a nie pokładają ufności w Świętym Izraela ani się nie radzą Pana." Pan dodaje:
Przecież chcę wam doradzać i ostrzegam was.
A potem: Wpiszcie to wszystko, co wam mówię, co podkreślam, bo bliskie już jest.
Pan zaznacza wersety 3c, d, e; 6-7.  
ROZDZIAŁ 32
Pan zaznacza wersety 1-5; przy 3-5 Pan komentuje:
Tego chcę Ja, a wy...?
Przy fragmencie Zbawienie od Pana wers. 15:
"Wreszcie zostanie wylany na was Duch z wysokości" Pan mówi:
Proście Mnie o to, spodziewajcie się, ufajcie i oczekujcie, a uczynię tak. Na cały wasz naród wyleję Mojego Ducha, bo bez Jego pomocy nie podniesiecie się. Proście w imieniu wszystkich, za wszystkich. Ja was usłyszę i wysłucham.
A potem zaznacza jeszcze wersety 17 - 19, podkreślając zwłaszcza 17.  
ROZDZIAŁ 33
Pan zaznacza wersety 1-2, 6 i 22.
 
Księga pocieszenia Izraela
OBIETNICE WYZWOLENIA IZRAELA
 
ROZDZIAŁ 40
Przy fragmencie Powołanie proroka werset 1:
"Pocieszcie, pocieszcie Mój lud - mówi wasz Bóg" Pan mówi:
Otóż to mówię do was nieustannie.
I zaznacza jeszcze wersety 3 i 6-8, podkreślając:
"lecz słowo Boga waszego trwa na wieki".

W Zapowiedzi ukazania się Boga wers. 9 f
"Powiedz miastom judzkim" Pan poprawia na:

- waszym rodakom.
A przy wersetach 10-11 mówi: To mówcie. Czyż nie tak mówiłem do was, wzywając was do współpracy ze Mną?
Przy fragmencie Wszechmoc Boża budzi ufność (27-31): Minęły wieki i dziesiątki wieków. Ja się nie zmieniam i nie znużę, a wciąż to samo powtarzam: "Zaufajcie Mi! Polegajcie na Mnie!", a wy nie chcecie słuchać i nadal Mi nie wierzycie...!
ROZDZIAŁ 41
Pan zaznacza wersety 4 i 5.
Przy fragmencie
Bóg jest z Izraelem:
Do was to mówię teraz, umacniam was i wspomagam. Ileż to Słów Moich zapisaliście? Ileż razy mam was zapewniać o Mojej Miłości...?
Dalej Pan zaznacza 12 c-14 i 16 c, d, a mocno podkreśla 13 c, d:
"Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą".
I werset 20:
"Ażeby widzieli i poznali,
rozważyli i pojęli [wszyscy],
że ręka Pańska to uczyniła,
że Święty Izraela tego dokonał."

Pan zaznacza werset 25 b, c:
"ze Wschodu słońca nazwałem go po imieniu.
On zdeptał możnowładców jak błoto."

 
ROZDZIAŁ 42
Pan zaznacza cały rozdział 42 Pierwsza pieśń Sługi Pańskiego; przy wersecie 16 Pan mówi:
Wschód, Azja.
Przy wersecie 17: Zachód.
Pan podkreśla werset 20:
"Widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają;
otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha."
 
I od wersetu 23:
"Kto między wami daje temu posłuch?
Kto uważnie słucha o przyszłości?" 
Zapytuję was wciąż, czy chcecie, czy ze Mną pójdziecie, a wy milczycie...
do wersetu 25:
"Więc wylał na Izraela żar swego gniewu i okropności wojny.
Wybuchła ona zewsząd pożogą, a on się nie spostrzegł,
obróciła go w perzynę,
lecz on nie wziął tego do serca".
Oby z wami tak nie było (jak w wierszu 25), jeśli dalej trwać będziecie w uporze.
ROZDZIAŁ 43
Pan poprawia tytuł fragmentu Wyzwolenie Izraela dziełem Wszechmocy Bożej na:
Wyzwolenie wasze dziełem Moim.
Przy wersecie 1-7 "Ale teraz tak mówi Pan" Pan mówi: Zapamiętajcie te słowa. TERAZ są dla was, Polaków.
Pan wskazuje wersety 1, 2 c, d, 3 a, b, 4, 5 a, niektóre zaznaczając specjalnie (tu pogrubione):
1a "Ale TERAZ tak mówi Pan:
2c Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
d  i nie strawi cię płomień.
3a  Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
b  Święty Izraela, twój Zbawca.
4  Ponieważ drogi jesteś w moich oczach
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
5a  Nie lękaj się, bo jestem z tobą" !!!
Ostatni werset Pan wzmocnił wykrzyknikami.

Dalej Pan zaznacza wersety 10 a-d, 11, 12 a, c, e, f, 14 c, d, 15 wyróżniając:
10a "Wy jesteście Moimi świadkami - wyrocznia Pana - 
b  i Moimi sługami, których wybrałem,
c  abyście mogli poznać i uwierzyć Mi,
d  oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję.
11b  I poza Mną nie ma żadnego zbawcy.
12a  To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem,
c  Wy jesteście świadkami Moimi..."

 
Potem Pan zaznacza wersety 16, 17 b, c i wyróżnia szczególnie:
18a  "Nie wspominajcie wydarzeń minionych,
19a  Oto Ja dokonuję rzeczy nowej:
b  pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie?
21  Lud ten, który sobie utworzyłem,
opowiadać będzie Moją chwałę."
Teraz - wy.
ROZDZIAŁ 44
Błogosławieństwo Izraela
Pan zmienia tytuł na:
Błogosławieństwo teraz wam, Polakom.
1  "Teraz więc  słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem!
2a  Tak mówi Pan, twój Sprawca,
b  twój Twórca od narodzenia, twój Wspomożyciel."
 
Pan zaznacza całość wersetów 1-5, podkreślając specjalnie:
3c  "Przeleję Ducha mego na twoje plemię.
d  i błogosławieństwo moje na twych potomków."
I dalej:
8a  "Nie lękajcie się ani nie przerażajcie!
c  Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie?
albo inna Skała? - Ja nie znam takiego!"

Orędzie Boże do Izraela (21-22)

Rozumiemy, że odnosi się do nas: ogólnie i osobiście do każdego.
Pan zaznacza silnie ostatni werset:

22c  "Powróć do Mnie, bom cię odkupił".

 
Pieśń radości (23)

23  "Wznoście okrzyki, niebiosa, bo Pan zaczął działać!

Już nadchodzę, śpieszę się do was!
Wykrzykujcie, podziemne krainy!
Góry, zabrzmijcie okrzykami,
i ty, lesie, z każdym twoim drzewem!
Bo Pan odkupił Jakuba
i chwałę swą okazał w Izraelu".
 
We fragmencie Wszechmoc Boga Pan wskazuje nam wersety 24-28, szczególnie:
25a  "Jam jest ten, który...
26a  potwierdza mowę swojego sługi
b  i spełnia radę swoich wysłanników.
c  To Ja mówię Jeruzalem: "Będziesz zaludnione",
d  i miastom judzkim: "Będziecie odbudowane"."
Czyż nie potwierdziłem Słów Moich?
ROZDZIAŁ 45
Przy Przepowiedni o posłannictwie Cyrusa (-6) Pan tłumaczy:
 Teraz nie mam pomazańca. Walczyć będą ślepe miecze w ręku nieprzyjaciela. On wyszydzi waszą głupotę. Teraz nie sługą, a synem i przyjacielem moim pragnę widzieć wasz naród, bo Syn Mój już króluje i Sam władać wami będzie. Sam was przygotuje i Sam was poprowadzi. Sam mówić wam będzie i radzić (!), ostrzegać was i zachęcać. Nie sami, a z Nim żyć będziecie i odbudujecie znów Kościół Mój w duszach ludzkich w Polsce, w Europie i dalej...
Wizja: od wrzuconego kamienia rosną i rozszerzają się kręgi na wodzie; z czasem wypełnią całość globu.
Pan zaznacza wersety 2-3, szczególnie:
2  "Ja pójdę przed tobą
i nierówności wygładzę..."
Będę wam Królem wyrozumiałym i hojnym.
oraz w wersecie 8:
8c  "Niechajże ziemia się otworzy,
d  niechaj zbawienie wyda owoc
e  i razem wzejdzie sprzwiedliwość!
Ja, Pan, jestem tego Stwórcą."
Tego chcę od was.
Nawrócenie pogan (14-17)
Przy wersetach 14-16:
(inne ludy)

14d  "przejdą do ciebie i będą twoimi;
g  i (będą) mówić do ciebie błagalnie:
h  Tylko u ciebie jest Bóg, i nie ma innego".
Tak jak powiedziałem, sąsiedzi wasi do was się zwrócą o pomoc i ratunek, bo ujrzą Moją Sprawiedliwość i Miłość Moją na was spoczywające.
Przy wersecie 17:
"Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym.
Nie doznacie zawstydzenia ni hańby po wszystkie wieki.".
To - Ja wam mówię - teraz!
Przy fragmencie Dowody Bożego działania (18-19) Pan podkreśla:
18a  "...tak mówi Pan 
g  Ja jestem Pan i nie ma innego,
19a  Nie przemawiałem potajemnie...
c   Nie powiedziałem potomstwu Jakuba:
d  "Szukajcie Mnie bezskutecznie!"
e  Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne,
f  oznajmia to, co godziwe."
Niech świadczą o tym Moje Słowa do was i przez was - do wszystkich Polaków.
Przy fragmencie Pan jest Bogiem wszystkich (20-25) Pan zaznacza:
20a  "Zbierzcie się i wyjdźcie, przystąpcie wszyscy,
b  wy ocaleni z narodów!"
Potem wersety 21 e, f, g, h i 22-25, kończące się słowami:
25  "W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi
całe plemię Izraela."
Tak stanie się w waszym narodzie
ROZDZIAŁ 46
Pan zaznacza wersety 12-13, zwłaszcza 13:
13a  "Zbliżyłem moją sprawiedliwość:
już jest niedaleko."
ROZDZIAŁ 47
Przy tytule Pieśń o zagładzie Babilonu:
Babilonem jest bardziej Zachód aniżeli Wschód, i spełni się na nich to, co kiedyś napisano dla Wschodu.
I Pan zaznacza wersety 9-15, specjalnie zaś mocno 11, 12 i 14.  
ROZDZIAŁ 48
Tylko Bóg panuje nad przyszłością
Powinniśmy czytać teraz tak:
1a  "Słuchajcie tego (...)
d  Wy, którzy przysięgacie na imię Pana
e  i wysławiacie Boga Izraela,
f  lecz bez szczerości i bez rzetelności."
Potem wersety 3, 4, 5, 6 c, d, 7, 9, 10, 11.
Przy wersecie 10, mocno zaznaczonym:

10  "Oto jak srebro przetopiłem cię ogniem
i wypróbowałem cię w piecu utrapienia."
Pan dodaje ze smutkiem:
A wy nie zwracacie się do Mnie...

Źródło: Anna. Boże wychowanie do współpracy w dziele zbawiania świata. Tom II. Pan gromadzi wspólnotę. Wydawnictwo WAM 1995.  Nihil obstat. Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. ks. Mieczysław Kożuch SJ. Kraków, 12.XII.1994 r. L. dz. 156/1/94.

Hosted by www.Geocities.ws

1