Chronology of Dynasties and Reign of Emperors

* Age of the Five Rulers黃帝軒轅氏 Huangdi-Xuanyuan
少昊金天氏 Shaohan-Jintian
顓頊高陽氏 Zhuanxu-Gaoyang
帝嚳高辛氏 Diku-Gaoxin
帝摯高辛氏 Dizhi-Gaoxin
唐堯      Tangyao
虞舜      Yushun
2700 – 2200 B.C.

(2697 – 2599 B.C., 99年)
(2598 – 2515 B.C., 84 年)
(2514 – 2437 B.C., 78 年)
(2436 – 2367 B.C., 70 年)
(2366 – 2358 B.C., 9 年)
(2357 – 2258 B.C., 100 年)
(2257 – 2208 B.C., 50 年)


* 夏 Xia Dynasty禹    Yu
啟    Qi
太康  Taikang
仲康  Zhongkang
相    Xiang
少康  Shaokang
杼    Zhu
芬    Fen
芒    Mang
泄    Xie
不降  Buxiang
扃    Jiong
廑    Jin
孔甲  Kongjia
昊    Hao
發    Fa
桀    Jie
2200 – 1600 B.C.

(8年)
(16年)
(4年)
(7年)
(18年)
(21年)
(17年)
(44年)
(58年)
(25年)
(59年)
(18年)
(8年)
(9年)
(3年)
(7年)
(31年)


* 商 Shang Dynasty高宗 Gaozong
孝宗 Xiaozong
光宗 Guangzong
宁宗 Ningzong
理宗 Lizong
度宗 Duzong
恭宗 Gongdi
端宗 Duanzong
帝 Dibing


2200 – 1600 B.C.

* 周 Zhou Dynasty西 周 Western Zhou
東 周 Eastern Zhou
春 秋 Chun Qiu (Spring - Autumn) (三家分晉始為戰國)
戰 國 Zhan Guo (Warring States)
1066 – 221 B.C

(1066 – 771 BC)
( 770 – 256 BC)
( 770 – 476 BC)
( 475 – 221 BC)


* 秦 Qin Dynasty始 皇 嬴 政
二 世


公元前 221 — 207 年

* 漢 Han Dynasty

        西 漢 West Han

        東 漢 East Han

高 祖 (劉邦)
        (呂 后)
文 帝
景 帝
武 帝 徹

光 武 帝 秀
孝 明 帝 庄
孝 章 帝 (火旦)
孝 和 帝 肇
孝 殤 帝 隆
孝 安 帝 (示古)
孝 少 帝
孝 順 帝 保
孝 沖 帝 炳
孝 質 帝 (紋+贊)
孝 恆 帝 志
孝 靈 帝 宏
少 帝 辯
孝 獻 帝 協


公元前 206 — 公元 220 年

(206 BC – 24 AD)

(25 – 220 AD)

* 三 國 San Guo (Three Kingdoms)

        魏 Wei

        蜀 Shu


        吳 Wu
曹 操
曹 丕
明 帝 曹
曹 芳
曹 髦
曹 奐

劉 備
劉 阿 斗

孫 權

公元 220 — 280 年

(220 – 265 AD)


(221 – 263 AD)


(222 – 280 AD)

* 晉 Jin Dynasty

        西 晉 West Jin        東 晉 East Jin
司 馬 炎


公元 265 — 420 年

(265 – 316 AD)(317 – 420 AD)

* 十 六 國 Sixteen Kingdoms

公元 304 — 439 年


* 南 北 朝 South and North Dynasties 六 朝 Six Dynasties

公元 420 — 589 年

        南 朝 South Dynasty

        北 朝 North Dynasty宋 Song
齊 Qi
梁 Liang
陳 Chen

北 魏 North Wei
東 魏 East Wei
北 齊 North Qi
西 魏 West Wei
北 周 North Zhou
(420 – 479 AD)
(479 – 502 AD)
(502 – 557 AD)
(557 – 589 AD)


(386 – 534 AD)
(534 – 550 AD)
(550 – 577 AD)
(535 – 557 AD)
(557 – 581 AD)


* 隋 Sui Dynasty文 帝 堅
煬 帝 廣


公元   581 — 618 年

(581 – 604 AD)
(605 – 618 AD)

* 唐 Tang Dynasty - Emperors Potraits

公元 618 – 907 年

高 祖 淵         Gaozu  [Li Yuan]
太 宗 世 民     Taizong [Li Shimin]
高 宗 治         Gaozong
武 則 天 (周)   Wu    [Empress]
中 宗             Zhongzong
睿 宗             Ruizong
玄 宗 隆 基     Xuanzong
肅 宗             Suzong
代 宗             Daizong
德 宗             Dezong
順 宗             Shunzong
憲 宗             Xianzong
穆 宗             Muzong
敬 宗             Jingzong
文 宗             Wenzong
武 宗             Wuzong
宣 宗             Xuanzong
懿 宗             Yizong
僖 宗             Xizong
昭 宗             Zhaozong
哀 帝             Aidi


(618 – 626 AD,  9 年)
(627 – 649 AD, 23 年)
(650 – 683 AD, 34 年)
(684 – 705 AD, 22 年)
(705 – 709 AD,  5 年)
(710 – 712 AD,  3 年)
(712 – 756 AD, 45 年)
(756 – 762 AD,  7 年)
(763 – 779 AD, 17 年)
(780 – 804 AD,  5 年)
(805 – 805 AD,  1 年)
(806 – 820 AD, 15 年)
(821 – 824 AD,  4 年)
(825 – 826 AD,  2 年)
(827 – 840 AD, 14 年)
(841 – 846 AD,  6 年)
(847 – 859 AD, 13 年)
(860 – 873 AD, 14 年)
(874 – 888 AD, 15 年)
(889 – 903 AD, 15 年)
(904 – 906 AD,  3 年)


* 五 代 十 國 Five Dynasties and Ten Kingdoms

公元 907 — 960 年

        五 代 Five Dynasties        十 國   Ten Kingdoms後 梁 Later Liang
後 唐 Later Tang
後 晉 Later Jin
後 漢 Later Han
後 周 Later Zhou
(907 – 960 AD )
(907 – 923 AD, 17 年)
(923 – 936 AD, 14 年)
(936 – 946 AD, 11 年)
(947 – 950 AD, 14 年)
(951 – 960 AD, 10 年)

(902 – 979 AD )


* 宋 Song Dynasty - Emperors Potraits

公元 960 — 1127 年

        北 宋 North Song        南 宋 South Song太 祖 匡 胤 Taizu
太 宗 光 義 Taizong
宋 真 宗         Zhengzong
宋 仁 宗 禎         Renzong
宋 英 宗 曙         Yingzong
宋 神 宗         Shenzong
宋 晢 宗 煦         Zhezong
宋 徽 宗 佶     Huizong
宋 欽 宗 桓         Qinzong


宋 高 宗 构     Gaozong
宋 孝 宗 慎     Xiaozong
宋 光 宗 暴     Guanzong
宋 寧 宗     Ningzong
宋 理 宗 昀     Lizong
宋 度 宗 禥     Duzong
宋 恭 宗     Gongdi
宋 端 宗 是     Duanzong
未 帝 昺         Modi


(960 – 1127 AD)
(960 – 975 AD, 16 年)
(976 – 997 AD, 22 年)
(998 – 1022 AD, 29 年)
(1023 – 1063 AD, 41 年)
(1064 – 1067 AD,  4 年)
(1068 – 1085 AD, 18 年)
(1086 – 1100 AD, 15 年)
(1101 – 1125 AD, 25 年)
(1126 – 1127 AD,  2 年)

(1127 – 1279 AD)
(1127 – 1162 AD, 36 年)
(1163 – 1189 AD, 27 年)
(1190 – 1194 AD,  5 年)
(1195 – 1224 AD, 30 年)
(1125 – 1164 AD, 40 年)
(1165 – 1174 AD, 10 年)
(1175 – 1176 AD,  2 年)
(1176 – 1178 AD,  3 年)
(1178 – 1179 AD,  2 年)
* 遼 Liao Dynasty

公元 907 — 1125 年


* 西 夏 West Xia

1032 – 1227 A.D.


* 金 Jin Dynasty

公元 1115 — 1234 年


* 元 Yuan Dynasty - Emperors Potraits

公元 1271 — 1368 年

太 祖 鐵 木 真                 Taizu [Ghenghis Khan]
太 宗 窩 闊 臺                 TaiZong []
世 祖 忽 必 烈 順 帝         Shizu [Khubilai Khan]
成 宗 鐵 穆 耳                 Chengzong [Temur Oljeitu]
武 宗 海 山                     Wuzong Khaishan]
仁 宗 愛 育 黎 拔 力 八 達 Renzong [Ayurbadrabal]
英 宗                             Yingzong [Shoodbal]
泰 定 帝                         Taidingdi [Yesuntemur]
天 順 帝                         Tianshundi [Asugbal]
明 宗                             Mingzong [Hooshal]
文 宗 圖 帖 木 耳             Wenzong [Tugtemur]
宁 宗 懿 璘 質 班             Ningzong [Renqinbar]
惠 宗 (順帝)                     Shundi [Togontemur]
(1279 – 1294 AD, 16 年)
(1295 – 1307 AD, 13 年)
(1308 – 1311 AD,  4 年)
(1312 – 1320 AD,  9 年)
(1321 – 1323 AD,  3 年)
(1324 – 1327 AD,  4 年)
(1328 – 1328 AD )   年
(1328 – 1328 AD )   年
(1329 – 1331 AD,  3 年)
(1332 – 1332 AD,  1 年)
(1333 – 1368 AD, 36 年)
* 明 Ming Dynasty - Emperors Potraits

公元 1368 — 1644 年

洪 武 太祖 元璋 [Hongwu] Taizu [Zhu Yuanzhong]
建 文 惠 帝     [Jianwen] Huidi
永 樂 成 祖     [Yongle] Chengzu
洪 熙 仁 宗     [Hongxi] Renzong
宣 德 宣 宗     [Xuande] Xuanzong
正 統 英 宗     [Zhentong] Yingzong
景 泰 代 宗     [Jingtai] Daizong
天 順 英 宗     [Tianshun] Yingzong
成 化 憲 宗     [Chenghua] Xianzong
弘 治 孝 宗     [Hongzhi] Xiaozong
正 德 武 宗     [Zhengde] Wuzong
嘉 靖 世 宗     [Jiajing] Shizong
隆 慶 穆 宗     [Longqing] Muzong
萬 曆 神 宗     [Wanli] Shenzong
泰 昌 光 宗     [Taichang] Guangzong
天 啟 熹 宗     [Tianqi] Xizong
崇 禎 思 宗     [Chongzhen] Sizong


(1369 – 1398 AD, 30 年)
(1399 – 1402 AD,  4 年)
(1403 – 1424 AD, 22 年)
(1425 – 1425 AD,  1 年)
(1426 – 1435 AD, 10 年)
(1436 – 1457 AD, 22 年)
(1450 – 1456 AD,  7 年)
(1457 – 1464 AD,  8 年)
(1465 – 1487 AD, 23 年)
(1488 – 1505 AD, 18 年)
(1506 – 1521 AD, 16 年)
(1522 – 1566 AD, 45 年)
(1567 – 1572 AD,  6 年)
(1573 – 1619 AD, 47 年)
(1620 – 1620 AD,  1 年)
(1621 – 1627 AD,  7 年)
(1628 – 1644 AD, 17 年)


* 清 Qing Dynasty - Emperors Potraits

公元 1644 — 1911 年

太 祖 愛新覺羅. 努爾哈赤
太 宗 皇太極
順 治 世祖 福臨  [Shunzhi]
康 熙 聖祖 玄燁  [Kangxi]
雍 正 世宗 胤禛  [Yongzheng]
乾 隆 高宗 弘曆  [Qianlong]
嘉 慶 仁宗 顒琰  [Jiaqing]
道 光 宣宗 旻寧  [Daoguang]
咸 豐 文宗 奕    [Xianfeng]
同 治 穆宗 載淳 (慈禧太后)    [Tongzhi]
光 緒 德宗 載湉  [Guangxu]
宣 統 溥儀 溥儀  [Puyi]
Link to : Pu-Yi's website
(1644 – 1661 AD, 18 年)
(1662 – 1722 AD, 61 年)
(1723 – 1735 AD, 13 年)
(1736 – 1795 AD, 60 年)
(1796 – 1820 AD, 25 年)
(1821 – 1850 AD, 30 年)
(1850 – 1861 AD, 11 年)
(1862 – 1874 AD, 13 年)
(1875 – 1908 AD, 34 年)
(1908 – 1911 AD,  3 年)


* 中 華 民 國 Republic of China

1912 –


* 中 華 人 民 共 和 國 People's Republic of China

1949 –


Hosted by www.Geocities.ws

1