Welcome to Faculty of Design
Lesson  
Lesson Test Webboard Contact Us Link Page Site Map

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของ
การโฆษณาในประเทศไทย

บทที่ 2
สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์

บทที่ 3 สื่อโฆษณาประเภท
แพร่ภาพกระจายเสียง

บทที่ 4
สื่อโฆษณาประเภทวิทยุโทรทัศน์

บทที่ 5
สื่อโฆษณาเฉพาะกิจ

 
บทที่ 2 สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์
[ แบบประเมินผลการเรียนรู้บทที่ 2 ]


  สื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ มีลักษณะดังนี้

 • หนังสือ (Book) หรือ
 • จุลสาร (Booklets หรือ
 • อนุสาร Pamphlets Magazine Advertising
 • วารสาร (Periodical หรือ Journal)
 • นิตยสาร (Magazine)
 • หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
 • ใบปลิว (Leaflet , Handbill)
 • แผ่นพับ (Folder)
 • โบรชัวร์ (Brochure)
 • แคตาล็อก (Catalog)
 • จดหมายข่าว หรือจดหมายขาย (Newsletter)
 • บัตร (Card)
 • สื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ (Direct Mail : MD.)
 • แผ่นภาพโฆษณา (Poster)
 • แผ่นภาพโฆษณาแขวน (Mobile)

  โฆษณาทางหน้านิตยสาร Magazine Advertising (Mag. Ad.)

  จุลสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ ออกมาเป็นคราวๆ ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน
  อนุสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่บอกเรื่องราว ทำออกมาเป็นหนังสือเฉพาะกิจ, หนังสือที่ระลึกตามวาระต่างๆ
  วารสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่เป็นหนังสือออกมาเป็นคราวๆ เหมือนนิตยสาร ต่างกันตรงที่วารสารเป็นหนังสือที่จัดทำโดย องค์การ สถาบัน
  สมาคม หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น วารสารข้าราชการ วารสารคณิตศาสตร์ เนื้อหาจะเน้นทางด้านวิชาการมากกว่าบันเทิง
  นิตยสาร คือ สิ่งตีพิมพ์ที่เป็นหนังสือออกมาเป็นคราว ๆ เป็นรายคาบ เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 3 เดือน
  รวบรวมเนื้อหาประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จัดทำโดยผู้ประกอบการ มุ่งหวังผลกำไรทางการค้า เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความบันเทิง

  * ทั้งหมดนี้หากมีโฆษณาแทรกอยู่จัดเป็นสื่อโฆษณาทางหน้านิตยสาร

  โฆษณาทางหน้านิตยสารจะสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะได้ เพราะนิตยสารจะเสนอเนื้อหาสาระเป็นที่หน้าสนใจของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
  การแยกประเภทของนิตยสาร แบ่งได้หลายวิธี เช่น

  - แยกตามขนาดหน้าของนิตยสาร
  - แยกตามความถี่ของนิตยสาร เช่น รายเดือน รายปักษ์
  - แยกตามความสนใจของเนื้อหาสาระ เช่น นิตยสารการท่องเที่ยว นิตยสารสำหรับผู้หญิง,สำหรับวัยรุ่น,สำหรับผู้ชาย


  การใช้สื่อนิตยสารมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบดังนี้

  ข้อได้เปรียบ

  1. ผู้โฆษณาสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้โฆษณาไปถึงได้
  2. สามารถแสดงสีสรรเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจได้อย่างดี เนื่องจากใช้กระดาษดีกว่า หนังสือพิมพ์
  3. สามารถใช้คูปองและแบบตอบรับในการโฆษณาได้อย่างดี เนื่องจากผู้อ่านมีเวลาได้นานกว่าหนังสือพิมพ์และละเอียดกว่า
  4. ระยะเวลาการอ่านนิตยสารยาวนานกว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ และผู้อ่านสามารถอ่านได้หลายครั้ง เนื่องจากการจัดรูปเล่มสวยงามกระทัดรัดและเรื่องราวที่น่าอ่านในนิตยสารมีมากและหลายสาขา
  5. การอ่านนิตยสารมักจะอ่านในเวลาที่ว่าง ทำให้โอกาสของการอ่านโฆษณามีมาก
  6. การลงโฆษณาในนิตยสารบางเล่มเป็นการเพิ่ม Image ของสินค้า

  ข้อเสียเปรียบ
  1. นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
  2. ไม่สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อความโฆษณาหรือทำการโฆษณาได้จนถึงวันก่อนพิมพ์ออกจำหน่าย เนื่องจาก
  จะกำหนดวันเวลาที่ต้องส่งข้อความ โฆษณาให้ไว้แต่เนิ่น ๆ (4-6 อาทิตย์ก่อนออกจำหน่าย)
  3. งานศิลป์เกี่ยวกับการผลิตงานโฆษณาสำหรับนิตยสารมีราคาสูง
  4. ภาพต่างๆ ไม่มีการเคลื่อนไหว

  Back to Top

1 | 2 | 3 | Next >>


©2003 E-Learning, All Rights Reserved
.
Contact us : [email protected], [email protected]

 

Home
Hosted by www.Geocities.ws

1