Açıklama    Hüsnü Köktürk    Yozgatli-Fenni-Baba.htm  

Yozgat'lı   FENNî’den seçmeler

Yozgat’lı şair Fennî Efendi merhum da memleketimizin medarı iftihari değerlerinden

biridir. Yalnız Hüznî efendi gibi halk şairi değil, tasavvuf şairidir. Şiirleri kıymetli

 hocamız Şakir Ergin tarafından toplanıp bastırılmıştır. Şiirler hayli Arapça ve Farsça

kelimeler ihtiva ettiğinden ve de hayli de uzun olduklarından dolayı hafızalarda az yer işgal

 etmiştir. Aşağıdaki şiir, herşeyin, Allahu taala tarafından verildiğini ve insanın bundan

 dolayı kendisini değil de rabbini medmethetmesi lazım geldiğine ait bir şiir demetidir.

                Hiç ortada nem var benim

Hakdır bana canı veren               Ben acizim bende ne var

        Can oldu cisme pirehen (gömlek)  Ben namı nam-u müstear

        Benden midir bu can- ı ten          Hükmümde de yoktur zerrecevar  

        Hiç ortada nem var benim          Hiç ortada nem var benim  

Ben varlık diye bişeye sahip değilim, öyle Bir şey de tanımıyorum. Benim ismim bile Bana verilen bir emanet.

Mal-u menal ehl-u ayal                      Bir kemter-i bi payeyim

Haysiyyet-u cah-u celal                    Bir müflis-i bi mayeyim

Yekpare hep zıll-u hayal                   Bir şahsı bi sermayeyim

Hiç ortada nem var benim                Hiç ortada nem var benim

  Malım , ailem, şan şeref ve rütbem Hepsi bir gölge ve hayal. Ben aşağılık rütbesiz,

 hâkir biriyim. İflas etmiş sermayesiz bir kimseyim.

Malik olaydım ben sana                   Etmez idim celb-u gına

Çekmez idim cevr-u cefa                Hiç ortada nem var benim.

Eğer rabbime yakın olabilseydim ne zenginlik talep eder ne de Eziyet çekerdim.

İsyan benim gufran anın                 Lutfu kerem ihsan anın

Rahmet odur rahmet anın              Hiç ortada nem var benim.

Cömertlik ve verme ona mahsustur Servet ve sermaye de Allahın, isyan ve günah

 ise bana ait

Kuvvet anın kudret anın                Rahman odur rahmet anın

Cud-i ata servet anın                     Hiç ortada nem var benim

Cömertlik, güç kuvvet servet, rahket  onun, veren, verip kısmayan

da o, benim ortada bir şeyim yok

Duzak anın cennet anın               Bazumdaki kuvvet anın

Gözlerdeki ru’yet anın                Hiç ortada nem var benim.

Cennet ve cehennem, ve hattâ  gözlerimizin görme kabiliyetini veren de Allahtır,

bu kabiliyet  dahi bizim çabamızla olmamııştır.

Mevcudu bi illet odur                  Ma’budu zi kudret odur

Sultan zi satvet odur                  Hiç ortada nem var benim

Kainatı yoktan vareden, kuvvet   Kurdet sahibi, ve kahhar olan Allahtır.

İsterse şirin kam eder               İsterse bi aram eder

Noksanım itmam eder              Hiç ortada nem var benim.

İstediğini arzusuna kavuşturup Neşeli ve mesrur kılar.Dilediğini de Rahatsız

ve muztarip kılar, EksiklerimiziTamamlar. Bütün bunların

Kontrolü Allahın elindedir

Eyler kumanda karıma             Efkarıma ezkarıma

Hatta figan- u zarıma               Hiç ortada nem var benim.

Dert, gam, keder, Zikir ve fikrime Ağlayıp sızlamama dahi kumanda Eden,

 yöneten odur.

Gelmez elimden Fennî’ya        Selb-u maraz, celb-u deva

Vardır demek ayn-u hata        Ben acizim nem var benim.

hastalığı diderme Şifayı getirmekabiliyeti de benim elimde değildir

homme ANA SAYFA--MAIN PAGE

Copyright © Hüsnü Köktürk açıklama Yozgatlı Fenni Baba

 Türkiye/Yozgat hiç ortada nem var benim