Ainglean Chuala Sinn Gu h-Àrd


E.T. Iain MacMhaoilein
Angels We Have Heard On High
Ainglean chuala sinn gu h-àrd
Seinn cho milis feadh an àit'
Na beanntannan co sheirm an ciùil,
'S Mac-talla freagairt bòidheach ciùin:
 
Séist:
  Seinn Moladh agus glòir, Moladh agus glòir
  Moladh agus glòir do Dhia,
       An Darna Pearsa naomh de'n Trian.
  Seinn Moladh agus glòir, Moladh agus glòir
  Moladh agus glòir do Dhia,
       An Darna Pearsa naomh de'n Trian.
 
Chìobairean, carson ur duan?
Carson a tha àlainn buan?
Innsibh dhuinn ur naidheach-ghaoil
Dhùisg sibh suas gu ceòl cho naomh.
 
Thig gu Bethlehem, thig is chì,
Chì thu'n Tìghearna Dia do Rìgh,
Lùb do ghlùin 's thoir adhradh dhà,
Crìosda rugadh dhuinn na phàisd'.

Return

This page hosted by Geocity Icon Get your own Free Home Page

Hosted by www.Geocities.ws

w.geocities.com/">Free Home Page
Hosted by www.Geocities.ws

1