ΓΑΡΓΑΛΗ ΑΧ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΕΠΕ

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

                5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΓΕ.Μ.Η 69669803000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.5.

                5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΓΕ.Μ.Η 69669803000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- Β.6.

            ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων