Parts of Speech (พาร์ท ออฟ สปีช)

ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ แบ่งตามไวยากรณ์ มี 8 ชนิด
      ตัวอย่างโดยย่อ
1

Noun (เนาน)

คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่
2 Pronoun (พโร-เนาน)
สรรพนาม คือคำที่ใช้แทนคำนาม
3

Adjective (แอจ-เอ็คทิฝ)

คุณศัพท์ ใช้ขยายนาม หรือสรรพนาม
4 Verb (เฝิบ)
กริยา คือคำที่ใช้แสดงความเคลื่อนไหวของนาม หรือสรรพนาม
5 Adverb (แอด-เฝิบ)
กริยาวิเศษณ์ คือคำที่ใช้ขยายกริยา คุณศัพท์ และกริยาวิเศษด้วยกัน
6

Preposition (พเรโพะสีฌ-อัน)

บุรพบท คือคำที่ใช้บอกความสัมพันธ์กับนาม หรือกริยา
7

Conjunction (คอนจังค-ฌัน)

คำสันธาน ใช้เชื่อมประโยค หรือคำ
8 Interjection (อินเทอะเจค-ฌัน)
คำอุทาน ใช้เพื่อแสดงความรู้สึก เสียใจ หรือประหลาดใจ
   

Copyright 2003 Jiaranun

All rights reserved.
updated: 08-10-2003

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1