Những sự thật không thể chối bỏ

Đặng Chí Hùng
 

"Tôi còn rất trẻ, cũng chỉ 30 tuổi xuân xanh. So với các bác, anh chị ở đây thì tôi chỉ là bậc hậu sinh. Nhưng tôi dám viết và sẽ còn viết cho đến khi nào không còn đảng cộng sản và những trò đê hèn của họ trên quê hương Việt Nam thì thôi." (Đặng Chí Hùng, Có nên lật lại lịch sử? 2012)
 

Thì ra là vậy! (2012)

Đôi lời tâm sự (2012)

Có nên lật lại lịch sử? (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 1) - Bác đi tìm đường cứu nước hay cứu bác? (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 2) - Hồ Chí Minh và vai trò trong công hàm 1958 (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 3) - Bác, đảng đã bán những gì và để làm gì? (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 4) - Bán nước trong thân phận kẻ chư hầu (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 5) - Nỗi đau Cải Cách (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 6) - Dù đau đớn nhưng vẫn là sự thật! (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 7) - Trí thức cũng chẳng khá hơn (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 8) - Ai đã bán đứng cụ Phan Bội Châu? (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 9) - Hồ Chí Minh và âm mưu Hán hóa toàn diện Việt Nam (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 10) - Triệt tiêu nội lực dân tộc (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 11) - Lừa dối dân tộc! (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 12) - Sự ngụy tạo về "Mùa Thu Độc Lập" (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 13) - Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn! (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 14) - Ai làm cho Huế đau thương? (2012)

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 15) - Người chồng, người cha tồi tệ (2012)

Truyền Tấn, Đóng góp thêm sự thật cho bài viết “Những Sự Thật Không Thể Chối Bỏ” của Đặng Chí Hùng (2012)

Phần 16: Thêm hai vấn đề về Hồ Chí Minh (2017)
 

www.geocities.ws/xoathantuong