บรรณานุกรม

 

หนังสือ

ภาษาไทย

กรมยุทธการทหาร                                                                                                     

2544, ประมวลสาระ 41 ปี กรมยุทธการทหารสู่การพัฒนาก้าวไกล, กรุงเทพมหานคร : เอกสารครบรอบ 41 ปี กรมยุทธการทหาร  บก.ทหารสูงสุด

กองบัญชาการทหารสูงสุด

2525, ประวัติกองทัพไทยในรอบ 200 ปี พ.. 2325 – 2525, กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร

กองทัพบก

กองทัพบกในรอบสี่สิบปี, กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์ จำกัด

กรรณิการ์  พรมเสาร์

2539, มังกรกำสรวล วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

โคริน   เฟื่องเกษม

2532, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : การศึกษาโดยเน้นผู้กำหนดนโยบาย,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุลเจิม  ยุวรี

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน, กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเอกสารตำรา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ชวลิต  ยงใจยุทธ, พล..

2532, ยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อุดมศึกษา

เดชชาติ   วงศ์โกมลเชษฐ

2513, หลักรัฐศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์บูรพาศิลป์

ธนู   แก้วโอภาส

2538,  สงครามแห่งศตวรรษที่  20, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ลอจิก

ประภัสสร์  เทพชาตรี

2541, ความมั่นคงระหว่างประเทศ : การศึกษาเชิงโลกนโยบายศาสตร์  กรุงเทพมหานคร

 

พจน์  พงศ์สุวรรณ์, พล..

2536, หลักยุทธศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2535, เอกสารการสอนชุดพัฒนศึกษา  , กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มานิต  มานิตเจริญ

2537, พจนานุกรมไทย, กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาส์น

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

2539, เอกสารแนะนำฝ่ายเสนาธิการร่วม  ภาคที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติ,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร

สุรชาติ  บำรุงสุข

2541, สงครามจากยุคบุรพกาลสู่ศตวรรษที่  21,  กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทรรศน์

สัญญา   สัญญาวิวัฒน์

2531, สังคมวิทยาการเมือง  หลักการและการประยุกต์, กรุงเทพมหานคร, เจ้าพระยาการพิมพ์ ศูนย์หนังสือจุฬา

อรุณ ภาณุพงศ์

2530, การฑูตและการระหว่างประเทศ,  โครงการบรรยายพิเศษ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพ: โรงพิมพ์สยามรัฐ  

อุปถัมถ์ อินทามาระ

2540, นโยบายเขตการค้าเสรีอาเซียน(AFTA): ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ,สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ภาษาอังกฤษ

Ankie Hoogvekt

1997, Glovalization and the Postcolinial World, London : Macmillan Press Ltd,

Ash Amin and Nigel Thrift

1994, Globalization, Institutions, and  Regional Development in Europe, Lonson : Oxford Unversity Press

Carlyal Thayer

2000, Evolution Of Security Thinking, Hawii : Asia Pacific Center for Security Studies

Edward S. Greenberg and Thomas F. Mayer

1990, Changes in the State : Causes and Consequences, London : Sage Publications

Elise Boulding

1990, Building a Global Civic Culture, London : Sage Publications

I. Wallerstein

1979, The Capitalist – World Economy,Cambridge : Cambridge University Press

John Laffin

1996, The World in Conflict ; War Annual 7,Great Britain, Butler and Tanner. Ltd.

J.A. Camilleri and J. Falk

1992, The End of Sovereignty, C London : Edward Elgar

Matthew Paterson

1996, Global Warming and Global Politics, New York : Rontledge

Michael Jacobs

1997, Greening the Millennium ? the New Politics of the Environment, Oxford : Blackwell Publishers

Olaf in Palme

1982, Common Security : A Blueprint for Survival, New York : Simon and Sehuster

Richard Muirs

1997, Political Geography, London : Macmillan Press, Ltd.,

Richard Shuttz, Roy Godson and Ted Greenwood,eds.

1993, Security for the 1990’s,  New York: Brassey’s (US)

Robert W. Cox

1994, Global Restructuring : Making Sense of the Changing International Political Economy, London : Macmillan

S. Castles and M.J. Miller

1993, The Age of Migration, London : Macmillan

Stephen Kobrin

1992, Global Shift The Internationalization of Economics Activity, New York : Guilford Publication

 

บทความ

 

ภาษาไทย

ประจวบ ไชยสาส์น

2541, กระทรวงการต่างประเทศกับการพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ใน วารสารสราญรมย์ ฉบับที่ระลึกครบรอบ    ปีที่ 55,  กรุงเทพ:บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชิ่งจำกัด (มหาชน)

ผิน  เกสร, พล..

2524, การชี้แจงเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ, คำบรรยายที่วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก

สยว.รร.สธ.ทบ.สบส.

2536, ยุทธศาสตร์ : แนวคิดและกรณีศึกษา, กรุงเทพมหานคร : กองอุปกรณ์ สบส.

สสศ.รร.สธ.ทบ.สบส.

2544, การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม, กรุงเทพมหานคร : กองอุปกรณ์ สบส.

สสศ.รร.สธ.ทบ.สบส.

2544, การปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ, กรุงเทพมหานคร : กองอุปกรณ์ สบส.

สุรชาติ  บำรุงสุข

2543,  ความมั่นคงใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีและกรณีประเทศไทย, วารสารเสนาธิปัตย์ปีที่ 49 ฉบับที่ 3, .. – .. 43, กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์

สุรชาติ บำรุงสุข,

2539, ปัญหาความมั่นคง: ความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษแรกของ ค..2000, วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่45 ฉบับที่ 3 เดือน ก..-..,กรุงเทพ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์

อุทัย  ชินวัตร, พล..

2544, การกำหนดนโยบายป้องกันประเทศ, เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการปฏิบัติการทางทหารและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง” รร.จปร., 16 .. 44

 

ภาษาอังกฤษ

A.G. Frank

1967, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, New York : Monthly Review Press,

 

Ann Marie Clark, Elisabeth J. Friedman, and Kathryn Hochstetler

1998, The Sovereign Limits of Global Civil Society : A Comparison of NGOs Participation the Environment, Human Rights, and Women, World Politics 51 October 1998

Joseph  Nye

1995, The  Case  for  Deep  Engagement , Foreign  Affairs 74 ( 4 )

Mortimer. B. Zuckerman

1998,  A Second American Century, Foreign Affairs, May/June 1998

P.J. Simmons

1998,  Learning to Live with NGOs, Foreign Policy, Fall 1998

Robert W. Cox

 1997, Images of the Coming International system, Orbis, Fall 1997

Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr.

Power and Interdependence in the Information Age, Foreign Affairs, Vol. 77 No 5

Samuel P. Huntington

The Lonely Superpower, Foreign Affairs, Bol 78, No. 2

Samual P. Huntington

1993, The Clash of Civilization, Foreign Affairs, Summer 1993, Vol. 72, No. 3

Stephen J. Kobrin

1998, The MAI and the Clash of Globalizations, Foreign Policy, Fall 1998

William E. Obom

Transforming the Military, Foreign Affairs, Vol. 76 No. 4

USACGSC

1980, STRATEGIC  STUDIES : CURRENT  US  POLICY,  POSTURES, AND  ISSUES

 

ภาษาอินโดนีเซีย

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรประเทศอินโดนีเซีย

1997, Kewiraan,  Jakarta :  Lembaga  Ketahanan  Nasional  DIT JEN  DIKTI  DEPDIKBUD

 

หนังสือพิมพ์

 

หนังสือพิมพ์เดลินิวน์

2544, น้ำท่วมไม่หยุดทำไงยุติ  “ตาย”, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 6 กันยายน 2544

 

เวบไซด์

 

APAN, Transnational Crime, http;//www.apan-info.net

CIA, ข้อมูลยาเสพติด, http://www.odci.gov/cia/publications

The American Heritage(R) Talking Dictionary for Windows 95, version 4. ,September   1995

 

………………………………

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1