ข้อมูลโรงพยาบาล
 
     
 
 

 


โรงพยาบาลวังชิ้น เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีเนื้อที่ 25 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ 8 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ ก่อตั้งเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2526 ได้รับบริจาคสร้างตึกผู้ป่วย ในปี 2528 จึงสามารถ รับผู้ป่วยใน ได้ 18 เตียง และ ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ให้ขยายการให้บริการ เป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง เมื่อปี 2537 จึงมีการ สร้างตึก ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยในเพิ่มเติม และเปิดรับผู้ป่วยได้เต็ม 30 เตียง ในปี 2538

 


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ และชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ
ให้บริการด้านสุขภาพ ที่มีมาตรฐานเป็นองค์รวม โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ


1. พัฒนาการเข้าถึงบริการ และระบบบริการ ให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบสร้างสุขภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม
3. พัฒนาศักายภาพองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ

 


สาขา ระดับปริญญา ต่ำกว่าปริญญา
     
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
3
 
ทันตแพทย์
1
 
เภสัชกร
4
 
พยาบาลวิชาชีพ
38
 
พยาบาลเทคนิค  
9
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
1
 
นักวิชาการสาธารณสุข
2
 
เจ้าหน้าที่สาขาอื่น
4
1
ลูกจ้างประจำ  
17
ลูกจ้างชั่วคราว
2
23
ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุน
3
6
 
 
   
Hosted by www.Geocities.ws

1