องค์ประกอบของระบบสื่อสาร

องค์ประกอบของการสื่อสารโทรคมนาคม

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร การับส่งข่าวสารข้อมูลระยะไกลด้วยการส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ จากระยะไกลไปถึงกันได้ ส่งผลให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศอื่นๆ ไปยังผู้ใช้งานในแหล่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ รูปแบบของการส่งที่ว่านี้อาจเป็นการส่งด้วยตัวเลข, ภาพ, ตัวอักษร และเสียง อย่างไดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างพร้อมกันก็ได้ ซึ่งเทคโนโลยีสำหรับการใช้สื่อสาร เผยแพร่เหล่านี้ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย อาทิ โทรศัพท์ โมเด็ม แฟ็กซ์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง วิทยุโทรทัศน์ ดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น ซึ่งกลไกหลักๆ ของการสื่อสารโทรคมนาคมจะแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทางของข้อความ, สื่อกลางด้านการรับส่งข้อความ และปลายทางผู้รับข้อความ