Prokletstvo koje izadje na svu zemlju

Sadržaj:

 1. Leteća knjiga
 2. Dopuna: ruka i 666
 3. Dopuna: Zaharija 13 i paralele u Novom Zavetu sa uklanjanjem proroka i nečistog duha
 4. Dopuna: Darovi Duha - proroštvo i govorenje jezicima za generaciju 1. veka
 5. Dopuna: Konkretno ili apstraktno
                    Vera

Leteća knjiga

ZAHARIJA 5,2-4:
...A ja rekoh: vidim knjigu gde leti, dužina joj 20 lakata, a širina 10 lakata. Tada mi reče: to je prokletstvo koje izadje na svu zemlju, jer svaki koji krade istrebiće se po njoj sa jedne strane, i koji se god kune krivo istrebiće se po njoj sa druge strane. Ja ću je pustiti, govori Gospod nad vojskama, te ce doći na kuću lupezu i na kuću onome koji se kune krivo mojim imenom, i stajaće mu usred kuće i satrće je, i drvlje joj i kamenje.

LAŽNO OTKRIVENJE JE PROKLETSTVO KOJE IZADJE NA SVU ZEMLJU, A EVO I DOKAZA:

Što reče u Zaharijinom proricanju 5 sa obe strane leteće knjige.

Sa obe strane? Suština lažnog otkrivenja je ta da se po njemu jasno razgraničavaju dobri i zli, Hristovi i antihristovi jednim jedinim SPOLJAŠNJIM "dokazom", opredeljenjem da li će ili neće primiti spoljašnje obeležje "žig zveri - 666", a da pri tome taj isti žig treba da se izračuna [OTK. 13,16-18].
4. JEVANDJELJE 8,15: Vi sudite po telu, ja ne sudim nikome.

Ma kakvo bilo čovekovo srce, ma kome potčinio svoj um, nije presudno dok god nije spolja žigosan, može se zaključiti iz lažnog otkrivenja. Naravno da su ljudi u proteklim vekovima želeli da se "obezbede", što i danas imaju na umu, ali na taj način što žigom zveri uvek nanovo inkriminišu bilo omražene pojedince, bilo države.
MATEJ 23,28: Tako i vi: spolja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja.

Ali apostol PAVLE JE JASNO REKAO DA JE NJEMU LIČNO PREDATO OTKRIVENJE BOŽIJE (i svi apostoli primiše i priznaše njega, PAVLA), I EVO ŠTA KAŽE U PRVOJ TIMOTIJU 4:

A DUH IZRIČITO GOVORI DA ĆE U POSLEDNJA VREMENA OTSTUPITI NEKI OD VERE SLUŠAJUĆI DUHOVE PREVARE I NAUKE DEMONSKE U LICEMERJU LAŽLJIVACA ČIJA JE SAVEST ŽIGOSANA (umesto čela i ruke - otk.13,16) KOJI ZABRANJUJU ŽENITI SE, kako ih lepo opisa apostol PAVLE, BUDUĆE KATOLIKE, A NASLEDNIKE ZAPADNE CRKVE IZ KOJE JE I DOŠLO LAŽNO OTKRIVENJE U ISTOČNU KOJA GA VEKOVIMA NIJE PRIZNAVALA, I DAN-DANAS GA ZABRANJUJE DA SE ČITA U NJOJ, NA SLUŽBI, NA SVETOJ LITURGIJI. Opširnije...

Da je lažno otkrivenje nauka demonska prepuna prevarnih duhova, očigledno je baš kao i njenih 7 duhova gorih od nečistog.


Takodje, u 4.om Jevandjelju 3,13 JASNO PIŠE da se niko nije POPEO na nebo (nad nebesima, svrh nebesa, više svih nebesa) osim Onoga koji je i sišao, Sina Čovečijega koji je na nebu (takodje i u Efescima 4,10), posle čega postaje suludo tvrditi da je taj isti jevandjelista, učenik koga Isus ljubljaše (više mesta, ali na poslednjem samo stoji učenik na čemu je i akcenat sve vreme, kako bi se razlikovao od onoga koji sebe pretstavlja prorokom), učenik za čije svedočanstvo znamo da je istinito (21,24), mogao napisati neistinu u lažnom otkrivenju 4,1 o vlastitom PENJANJU na nebo, i/ili UZILAŽENJU dva svedoka [OTK. 11,12] na osnovu GLASA NEIDENTIFIKOVANOG.
Čak Gospod govoreći unapred o vlastitom vaznesenju, i ranije govoreći protiv samouznošenja, ne tvrdi da je on nosilac radnje, već kaže da kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se PODIGNE (3,14), tj. kada PODIGNU SINA ČOVEČIJEG (8,28), tj. kada bude PODIGNUT (12,32)... JOŠ ONDA JE TO BIO SUD KNEZU OVOGA SVETA (KOJI VLADA U VETRU) KOJI JE IZBAČEN (12,31) "NA PATMOS, KOJI SE PENJAO NA NEBO [OTK. 1,9; 4,1]", a koji U Gospodu nema ništa (14,30), jer čak ne prenosi ni lično, već posreduje preko andjela [OTK. 1,1]!
Desnicom se, dakle, Božijom vaznese Gospod (Dela 2,33).
Što se pak tiče vaskrsenja, jer lažno otkrivenje tvrdi da su dva svedoka ubijena [OTK. 11,7], te stala na svoje noge jer je duh života od boga ušao u njih [OTK. 11,11], neće biti, zato što ni Adamu, po kome svi umiru, ne udje duh života sam, nego mu ga je Gospod Bog udahnuo (Postanje 2,7), Gospod Isus Hristos koji za samoga sebe reče da jeste vaskrsenje, i vaskrsnuo je neke On lično i pre opšteg vaskrsenja za koje reče da će On sam, Sin Božiji, glasom svojim oživeti mrtve (4. Jevandjelje 5,25).
Ja ne znam da li namerno ili slučajno, ali pisac lažnog otkrivenja je izopačio, permutovao vaskrsenje i vaznesenje u kontekstu GLASA, što upravo dokazah.
DIGRESIJA: Hristos upozori da se čuvamo kvasca Irodovog (Marko 8,15), koji je kad je čuo za čudesa Isusova, rekao da je to Jovan Krstitelj koga je on posekao, a koji je ustao iz mrtvih, dok drugi govorahu da je to Ilija, a treći da je neki od proroka (Marko 6,14-16). E, taj Irodov kvasac raste u lažnom otkrivenju kao dva svedoka-proroka [vidi iznad, OTK. 11,11, a i danas su nam poznati irodovski "tumači 2 svedoka" deduktivnom verom, srpski-oduzimanjem, jer oko 1. se svi složiše da je Ilija, a za 2. kažu: "Znači nije Mojsej nego Enoh, dok se neki protestanti uče - mogao bi biti Mojsej"], i treba dalje da raste ka 1.-om, te posle 1000-god. carstva da naraste potpuno 2.-im vaskrsenjem. Je li ovo jasno? Ponavljam, Hristos, Sin Čovečiji i Sin Božiji je vaskrsenje, On vaskrsava, podiže iz mrtvih glasom svojim mnoštvo, a ne ustaje se pojedinačno ili oživljuje samostalno. Koliko punih kotarica hleba nakupiše (Marko 8,19 i 20)? VIŠKA, a kamoli da je zafalilo. I nisu jagnjetinu, ili skrivenu manu jeli, nego hleb života. (Opširnije...) Možda vam druga priča bolje objašnjava: Carstvo nebesko je kao kvasac koji uzme žena i metne u tri kopanja brašna dok SVE ne uskisne (Matej 13,33; Luka 13,20). SVE, inače kvasac ne bi ni trebao, a Irodovog se čuvajte ako uopšte verujete jevandjelju Gospodnjem.

NASTAVAK:
 • Enoh kad je bio UZET sa zemlje, lepo kaže u svojoj proročkoj knjizi da je bio vraćen na zemlju da bi predao, tj. napisao sve, pa je opet bio UZET, i Enoha su držali hrišćani 1. veka, što i Novi Zavet svedoči (Poslanica sv. ap. Jude Jakovljevog 1,14).
 • Ilija, takodje, ne samo da se nije sam peo ili uzilazio na nebo kad ga Gospod htede UZETI, već je u vihoru uzet na nebo, po rastavljanju ognjenim kolima i ognjenim konjima od Jelisija, koji ne govoraše šta bi sa Ilijom u vihoru, nego vikaše: Oče moj, Oče moj! kola Izrailjeva i konjici njegovi! I ne vide ga više (2. knjiga o carevima 2).

  Znači knjiga lažnog otkrivenja mora biti leteća, nema druge ako se njen pisac "popeo na nebo", a ne reče da je sišao, mada je slagao i za penjanje i/tj. uzilaženje, jer 4. Jevandjelje dokaza, isto to Jevandjelje koje napisa učenik koji i posvedoči da mu je Gospod Isus Hristos rekao da hoće da on ostane dok ne dodje, kada Petru reče, šta je tebi do toga (21,22-23), za razliku od Tajne Večere, kada mu je rekao da će kasnije razumeti (evo).

  A što se tiče NEIDENTIFIKOVANOG glasa iz lažnog otkrivenja 4,1 i 11,12, ton ga odaje.

  NO, DA SE VRATIM TEMI: PAZITE, PROKLETSTVO NA SVU ZEMLJU SA OBE NJENE STRANE [KNJIGE], PROROKOVA ZAHARIJA:

  1. BILO NJENOM OSUDOM TRGOVINE, JER PO NJOJ NIKO NEĆE MOĆI DA TRGUJE BEZ ŽIGA [OTK.13,17], ZNAČI LOPOVLUK,
  2. BILO NJENOM ZLOUPOTREBOM (LAŽNIM ZAKLINJANJEM) IMENA GOSPODNJEG, TJ. LAŽNIM VEROVANJEM DA JE BOGONADAHNUTA.

  Nazad na vrh

  Dopuna: ruka i 666

  (O žigu 666 iz konteksta vaskrsenja)

  Neposredno ispred stihova u Mateju 12,43-45 u kojima Gospod raskrinka 7 duhova gorih od nečistog, nalaze se stihovi o carici južnoj (12,42) i Ninevljanima (12,41), a koji su nadovezani na nedavanje znaka, osim prorokom Jonom (12,40) kao odgovor rodu zlom i preljubotvornom koji je znak tražio (12,39, tj. 38).
  Dakle, znak Jonom prorokom koji je bio 3 dana i noći u utrobi kitovoj, a sa kim je Gospod napravio analogiju govoreći o samom sebi kako će i On sam biti 3 dana i noći u srcu zemlje, je jasan i potvrdjen.
  Medjutim, šta sa Ninevljanima i caricom južnom, bolje reći pokajanjem Ninevljana Joninom propovedi i slušanjem carice južne premudrosti Solomonove? A i oni i ona ustaše na sud sa rodom kojim? I osudiste ga?!
  1. Matej 12,41: Ninevljani će ustati na sud sa rodom ovim, i osudiće ga; jer se pokajaše Joninim propovedanjem; a gle, ovde je veći od Jone.
   A GDE TO IMA DA BILO KO VLASTITIM POKAJANJEM DRUGE OSUDI?
  2. Matej 12,42: Carica južna ustaće na sud sa rodom ovim, i osudiće ga; jer ona dodje da sluša premudrost Solomonovu; a gle, ovde je veći od Solomona.
   A GDE TO IMA DA BILO KO DRUGE OSUDI JER OTIDE DA SLUŠA PREMUDROST?
  3. Matej 12,43-45 je prorokovanje o nečistom duhu i sedam duhova.
  4. Matej 12,46-49 je ukazivanje na mati i braću Gospodnju.
  5. Matej 12,50 Jer ko izvrši volju Oca mojega koji je na nebesima, taj je brat moj i sestra i mati. (kraj poglavlja)
  Pogledaj zli i preljubotvorni rode veličinu Gospodnju, pogledaj i promisli još jednom da Gospod ne dodje da osudi svet, no da spase svet, pogledaj i vidi da Gospodu ne može ništa promaći, i poznaj volju Boga Oca:
  1. Jona 3,5 (pasus pre pokajanja Joninom propovedi): Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostreću, i da prizivaju Boga jako, i da se vrati svaki sa svoga zloga puta i od nepravde koja mu je u ruku.

  2. 1. knjiga o carevima 10,14 (pasus posle završetka slušanja carice južne-Savske premudrosti Solomonove): A zlata što dohodjaše Solomonu svake godine, beše šest stotina i šezdeset i šest talanata.

  VIDI GOSPODE, RODA ZLOG I PRELJUBOTVORNOG KOJI NEĆE TEBE DA RAZUME, A HOĆE DA VERUJE ONOM KOGA SI TI RASKRINKAO DO U REČ, ILI, ŠTO BI SE REKLO, DO POSLEDNJE CIFRE:
  Lažno otkrivenje 13,15-18: ...i učini da budu pobijeni oni koji se ne poklone liku zveri. I učini sve, ..., da im dadu žig na desnoj ruci njihovoj ili... Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri; jer je broj čovekov i broj njen je šest stotina i šezdeset i šest.
  HOĆE LI SLEPCI IL' STOKA NEŽIGOSANA SHVATITI DA JE PREMUDROST VEĆA OD MUDROSTI, A LJUDSKI RAČUNDŽIJSKI UM DA NIKAD NE MOŽE PRETEĆI REČ GOSPODNJU, A KAMOLI DA SHVATI: a gle, ovde je veći od...?
  Nazad na vrh

  Dopuna: Zaharija 13 i paralele u Novom Zavetu

  PODNASLOV: BLAGODAT NOVOGA ZAVETA. SMRT VELIKOGA PASTIRA. RASTURANJE I PRIKUPLJANJE NJEGOVA STADA.
  1. U taj dan će biti otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jerusalimskim za greh i nečistotu.
   (VIDETI ISPOD NPR. Jevrejima 9:14)
  2. I u taj ću dan, govori Gospod nad vojskama, istrebiti iz zemlje imena idolima da se više ne spominju, i proroke i nečisti duh ukloniću iz zemlje.
   (VIDETI ISPOD NOVI ZAVET)
  3. I ako ko još usprorokuje, reći će mu otac njegov i mati njegova, koji ga rodiše: nećeš biti živ, jer si govorio laž u ime Gospodnje. I otac će ga njegov i mati njegova, koji ga rodiše, probosti, što prorokova.
  4. I u taj će se dan stideti proroci svako svoje utvare, kad bi prorokovao, i neće se ogrtati plaštem od kostreti da bi lagali.
  5. Nego će svaki reći: nisam prorok, ratar sam, jer me čovek najmi od od mladosti moje.
  6. I ako mu ko reče: kakve su ti to rane na ruku? On će odgovoriti: dopadoh ih u kući prijatelja svojih.
  7. Maču ustani na pastira mojega i na čoveka druga mojega, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbeći, ali ću ruku svoju okrenuti k malima.
   (SLEDEĆE CITATE SAMI PROVERITE I UVERITE SE: Matej 26,31; Marko 14,27; Jovan 16,32)
  8. ...

  NOVI ZAVET U KOME SE VIDI OSTVARENJE ZAHARIJE, GLAVE 13:1, 2, ...7, ...

  Jevrejima 9:14 Koliko li će više krv Hrista, koji Duhom večnim prinese sebe neporočna Bogu, očistiti savest vašu od mrtvih dela, da bi služili Bogu živome i istinitome.

  OVA REČ GOSPODNJA UKLANJA
  PROROKE KOJI SU SVI LAŽNI POSLE JOVANA KRSTITELJA:
  Matej 11:13 Jer su svi Proroci i Zakon proricali do Jovana.
  Luka 16:16 Zakon i Proroci su do Jovana; od tada se Carstvo Božije blagovesti, i svaki se trudi da udje u njega.

  OVA REČ GOSPODNJA UKLANJA
  NEČISTI DUH, ČAK I SEDAM DUHOVA KOJI SE ODNOSE NA LAŽNO OTKRIVENJE - TJ. PRVOG OD MNOŠTVA LAŽNIH PROROKA KOJI SE JAVIŠE:
  Matej 12:43 ~ Luka 11:24 A kad nečisti duh [OTK. 1,10; 4,2] izidje iz čoveka ide kroz bezvodna mesta [OTK. 21,1] tražeći pokoja i ne nadje ga (vidi AVAKUM 2,5)
  12,44 Onda reče: da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao i došavši nadje prazan, pometen i ukrašen. [OTK. 21,19]
  12,45 Tada otide i uzme sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe [OTK.1,4 i 20; 2; 3; 8,6…] i ušavši žive onde i bude potonje gore čoveku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome.

  TO ŠTO SE ZAHARIJA OSTVARIO DELIMIČNO, ALI VIDIMO SA KOJOM PRECIZNOŠĆU, NE ZNAČI DA SE NEĆE OSTVARITI U POTPUNOSTI, JER GOSPOD REČE DA NEĆE NESTATI NI NAJMANJEG SLOVCA ILI TITLE DOK SE SVE NE ISPUNI (IZ ZAKONA KOJI ČINE PROROCI), A JA SE TRUDIM ŠTO VIŠE MOGU.
  MATEJ 5,18 ... neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne crte iz Zakona, dok se sve ne zbude.
  PO BILO KOM BIBLIJSKOM LEKSIKONU, PRAVOSLAVNOM, ILI KATOLIČKOM, TORA, TJ. ZAKON OZNAČAVA CEO STARI ZAVET, A NE SAMO PETOKNJIŽJE, A TO SHVATANJE JE, NARAVNO, NASLEDJENO OD JEVREJA.
  TAJ KONTEKST HRISTOVIH REČI SU RAZUMELI HRIŠĆANI I U 1. VEKU (KAO NPR. 4. JEVANDJELJE 10,34 KOJE REFERIŠE NA PSALAM 82,6, ILI RIMLJANIMA 3,21 A sada se bez zakona javila pravda Božija, posvedočena od Zakona i Proroka, ILI PAK, 1. KORINĆANIMA 14,21 U Zakonu je napisano: tudjim jezicima i tudjim usnama govoriću ovome narodu, i ni tako me neće poslušati, govori Gospod, POSLANICI KOJA REFERIŠE NA ISAIJU 28,11).
  MEDJUTIM, PROROŠTVO KAO DAR DUHA SVETOG U KONTEKSTU TOG ISTOG 1. VEKA NIJE ISTO [I TU PISCA LAŽNOG OTKRIVENJA, "PROROKA JOVANA", NIGDE NEMA, KAO DA MU JE TADA NEKO BRANIO DA PROROKUJE], ALI EVO OBJAŠNJENJA:
  Nazad na vrh

  Dopuna: Darovi Duha - proroštvo i govorenje jezicima za generaciju 1. veka

  PRIMER DARA SVETOG DUHA ONIMA KOJU SU SE TEK POSLE TOGA KRSTILI: Dela apostolska, glava 10:44-48

  Nazad na vrh

  Dopuna: Konkretno ili apstraktno

  KAMEN ZA SPOTICANJE I STENA ZA SABLAZAN
 • Isaija 8,14-18 I biće vam svetinja, a kamen za spoticanje i stena za sablazan (1. Petrova 2,7)... Evo ja i deca...
 • Rimljanima 9,30-33 ...Zato što ne tražiše od vere, nego od dela zakona, jer se spotakoše o kamen spoticanja,...
  O isti kamen spoticanja se spotiču i danas npr. tzv. adventisti, tj. subotari, ali, gle, oni su i najzaludjeniji lažnim otkrivenjem.
  No, stena za sablazan je sasvim drugi, nastupajući kontekst, jer danas osim zemlje, ljudi još uvek ne naseliše vasionu:
 • Isaija 26,9 (u gore citiranom kontekstu) ...jer kad su sudovi tvoji na zemlji, uče se pravdi koji žive u vasiljenoj.

  Evo vam stena sablazni i ruke Gospodnje podignute na sve narode kako i prorokovaše SVETI PROROCI Božiji i pre no što dodje Gospod:
 • Hristos govoraše, u 4. jevandjelju glavi 15, da je On istinski čokot u kome ako ko ne ostane i njegove reči u njemu, izbaciće se napolje kao loza, a svaku lozu koja je na njemu, a ne radja rod, Bog Otac, vinogradar otseca.
  Zagonetka Sina čovečijeg o čokotu, dva orla, puštanju loze, izbijanju odvoda je kod Jezekilja 17, a kresanje odvoda i otsecanje loze je kod Isaije 18,5.
 • Citat Mojsijevog prorokovanja, iznad, o neprijateljima sudijama, sodomskom čokotu, otrovnom i gorkom groždju, onome što je zaista zapečaćeno, čija je osveta i plata, ko jedini oživljuje i ubija, te ranjava i isceljuje, jasno raskrinkava lažno otkrivenje kao npr.:
  OTK 6,8, gde jahaču imena smrt neko dade da ubija nad četvrtinom zemlje
  OTK. 8,11, gde se umire od gorkih voda; opširnije...
  OTK. 10,4, gde ne znamo šta je čuo, jer to nije ni napisao, već je zapečatio pisac OTK.
  OTK. 10,9-11,1 gde pokrade stihove Jezekilja 3,1-3, po kojima on sam sebe predstavi Sinom čovečijim, pridoda zagorčavanje utrobe svoje, rekoše mu da treba nanovo da prorokuje, te se lati brljavljenja po stihu Jezekilja 40,3 itd.
  OTK. 11,8-11, sodomski grad gde je i gospod od dva svedoka, * GOSPOD NJIHOV, kako reče pisac OTK., bio raspet, u kome i njih dvojicu ubi zver iz bezdana, zbog čeha se raduju stanovnici zemlje, jer ih njih dvojica mučiše, posle čega udje u ta dva duh života od boga, te stadoše na noge. (* PO PREVODU SINODA SPC)
  OTK. 13,3 gde se jedna od glava zveri smrtno ranjena izlečila.
 • Citat Isaijinog prorokovanja, iznad, o pomrlima koji neće oživeti, o budućim umrlima koji neće ustati, jer im je Gospod zatro čak i spomen (nema koga ni da ih se spomene, kao da ih nikada nije ni bilo, a kamoli da će vaskrsavati), je u jasnoj korelaciji sa:
     1. Timotiju 3,11-12 gde apostol Pavle kaže da nastoji da dostigne u vaskrsenje, ali ne kao da već jeste to postigao, nego stremi ne bi li to dostigao (znači ima ih koji ne vrede ni za strašni sud da budu vaskrsnuti, a kamoli za večni život da će dostići, ili pak dobiti šansu u lažnom 2. vaskrsenju: jedno, ili ni jedno za neke!).
     Luka 20,35-36 A koji se udostojiše dobiti onaj vek i vaskrsenje iz mrtvih, niti se žene niti udaju, jer više ne mogu umreti, jer su kao andjeli, i sinovi su Božiji kada su sinovi vaskrsenja (znači stanovište je onih koji se udostojiše, ne mogu umreti više, pobeda proždre smrt, nema više ni žalca smrti, kako govoraše sveti; kao andjeli reče Gospod, a lažno otkrivenje 20,6 - sveštenici, isto 1,6 ili, pak, 5,10 - carevi, i to bogu!? A MELHISEDEK, car salimski i sveštenik Boga višnjega blagoslovi Avrama: Blagosloven da je Avram Bogu; znate li bar padeže, jer jedno je kad Božiji sveštenik služeći Bogu sveštenuje ljudima, osvešćuje ih i osveštava na zemlji, a drugo je kad se lažno otkrivenje ruga huleći i sablažnjava ljude izopačujući!).
  Opširnije o smrti i vaskrsenju.

  VERA

  Namera ove dopune mi je bila da krenem od sledećeg: Vera i demagoška manipulacija su dva puta, oba izmedju apstrakcije i konkretizacije, ali sa suprotnim usmerenjima. Koje je tvoje (od-do)? Da li je uvek?
  Da trasiram konkretizaciju vere koja je osnov svega kako i reče i potkrepi masom primera apostol Pavle u Jevrejima, glavi 11.
  Da blokiram apstrakciju onoga što je već konkretizovano, onoga što se već utemeljilo, ako se na kamenu utemeljilo, te zidalo; da blokiram da se od konkretnog pravi simbolika, alegorija, preneseno značenje, enigmatsko ili iskalkulisano. Neko će reći da se i Gospod služio pričama, parabolama. Pa, naravno, ali Hristovo usmerenje je uvek bilo od tih priča ka konkretizaciji vere, tj. njene indukcije, a nikad obrnuto od konkretizovane vere ka apstrakciji i mistifikaciji ili dedukciji iste, te u krajnjoj liniji je i sam rekao razlog govorenja u pričama u Mateju 13,10-..., a naročito u Mateju 13,35 da se ispuni što je rečeno preko proroka koji govori, otvoriću u pričama usta svoja, On iskazuje ono što je sakriveno, neiskazano, nekonkretizovano još do tada, te iz tame i nerazumljivog upućuje na videlo i jasnoću (Matej 10,26-27; Marko 4,22; Luka 8,17).
  Kad god je Gospod pohvalio veru u bilo koga, ta vera je bila konkretna, jer je taj za nju bio životno zainteresovan da se ispuni, te je konkretizovao još više, i to krećući od svoje malenkosti (neznabožačke ili nedostojne), kao npr.:

 • žena Hananejka (neznaboškinja rodom Sirofeničanka), koja i posle poniženja, tj. Isusovog poredjenja sa psima, nije htela da otstupi od vere u Njega, za koga je čula ranije, verujući još više, te odgovarajući analogijom da čak i psima padaju mrve sa stola (Matej 15,27; Marko 7,28)
 • kapetan koji samoga sebe držaše nedostojnim da Gospod pod njegov krov udje, ali je i te kako skupio hrabrost da verom svojom krećući od takvog sebe samoga i od svoje ovozemaljske vlasti pod kojom je i koju ima nad svojima, napravi analogiju verujući još više u Isusovu vlast (Matej 8,8; Luka 7,8).
  Vera se uvek gradi indukcijom, a nikad dedukcijom, tako kad apostoli tražaše da im Gospod dometne veru, on im odgovori da kad bi je imali koliko zrno gorušično, rekli bi gori da predje (Matej 17,20), ili dudu da se iščupa i usadi u more (Luka 17,6). To isto zrno gorušično, najmanje od svih semena, uzrasta u drvo, pa bude veće od sveg povrća (Matej 13,31-32), indukuje hlad za ptice nebeske (Marko 4,32), koje se na njegovim granama nastanjuju (Luka 13,19).
  Kad god neki nevernik hoće da sakrije svoju neveru, da omalovaži Reč Gospodnju, jer ne veruje u nju, on kaže da to nije realno, stvarno, da je to simbolika, apstrakcija i sl. Opravdava se npr. simbolikom lažnog otkrivenja tipa 10x10x10, pa puta 122, ili pak računanjem žiga zveri, ne bi li lukavo izmišljena bajka dobila kao privid protivtežu egzaktnost. Drugi pak veruju brojkama, ali i jedni i drugi zaboravljaju da svoju (ne)veru grade dedukcijom (čak Irodovim kvascem), ili pak, na nepravdi. Kad bi bar gradili.
  Ali Sin čovečiji kad dodje, hoće li naći veru na zemlji? upita Gospod, isti onaj koga uzverovaše i deca, i na koje upućivaše da se mi odrasli obratimo. A kako će se obratiti onaj kome misterije češu uši, koji apstrakcijom i simbolikom, ili pak dedukcijom pokušava da sakrije svoje neverje? Kuća takvih neće odoleti kad udari dažd i dodju vode i dunu vetrovi, a kamoli da je to tek priča (Matej 7,...21-27):
  Pa kad mnogi kažu da su u ime Gospodnje prorokovali, i njegovim imenom demone izgonili i čudesa mnoga tvorili, neće li im odgovoriti:
  1. da su trebali da prime starozavetne svete proroke, njihovih prorokovanja da su trebali da se opominju kao i apostoli (npr. Dela 15,15), jer svoju Reč datu njima Gospod i u Novom Zavetu potvrdi, umesto što se sami gradjaše prorocima, a ove izopačivaše i devalviraše?
  2. da su te iste demone izgoneći ih, ugonili ih u druge ne ratujući uopšte protiv njih kao apostol što reče u Efescima 6,12, a na drugoj strani se hvalili da im sami demoni dolaze na molitvama nastojeći da dokažu kako su otpadnici ionako pod vlašću sataninom koji se eto bori i za njih vredne?
  3. da su sami sebe promovisali besplodnim čudesima, umesto da tvore volju Boga Oca, Reč Gospodnju na koju nisu hteli da paze, ili izvrše, čak prezirući suze apostola Pavla?
  Eto, zato će im reći da ih nikada nije znao da idu od njega koji čine bezakonje, jer nisu hteli da izvrše Reč Gospodnju koju apostol suzama zapečati, niti da izvrše volju Boga Oca, (a kamoli) da je tvore kako i sam reče (Matej 7,21-22-23-24-26!), kao da nisu znali da je namera Gospoda Boga oduvek vera i istina (Isaija 25).
   Ja se maksimalno trudim, mada za kraj ove dopune, a i sajta, otvori mi se nova tema: podizanje, uzdizanje roga nasuprot samouzdizanju ponosom, te gordošću, te ohološću, ali u Steni se i zatvori, po Reči Isaije 2,10-12...:
  • Udji u Stenu, i sakrij se u prah od straha Gospodnjega i od veličanstva njegova.
  • Ponosite oči čovečije poniziće se, i visina ljudska ugnuće se, a Gospod će sam, biti uzvišen u onaj dan.
  • Jer će doći dan Gospoda nad vojskama na sve ohole i ponosite i na svakoga koji se podiže, te će biti poniženi.
  Takodje ponovljeno u Novom Zavetu na više mesta u Jevandjelju da ko se uzdiže biće ponižen, a takodje i kod apostola Pavla.
 • Nazad na vrh
  Hosted by www.Geocities.ws

  1