Raskrinkavanje lažnog otkrivenja i njegovog autora

OSIJA 8,1 Trubu na usta i reci: kao orao [simbol Jovana - pisca "otkrivenja"] ide na dom Gospodnji; jer prestupiše zavet moj i otpadiše se od zakona mojega.

II SOLUNJANIMA 2,4 Koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja (vidi Jevrejima 9,2...), tako da će sam sesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog [OTK. 22,16-18-20] {KO ZA KOGA SVEDOČI?!}

Posrednik (i to dvostruki, jer i OTK. 1,1 tvrdi da je primio preko andjela) ne može biti, jer je jedan posrednik izmedju Boga i ljudi, čovek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve, svedočanstvo u naznačena vremena. (I TIMOTEJU 2,5-6)

    Tvoje je da uvidiš sa kojom PRECIZNOŠĆU Sveti Proroci Božiji i dokazani, osvedočeni i potvrdjeni apostoli zaista Rečju Gospodnjom RASKRINKAVAJU kneza ovoga sveta i sinove njegovog carstva, koji još onda, na kraju 1.-og veka poseja kukolj, te opogani mnoge i zavede ih direktno na sud. Naravno da je on već osudjen, tako da u raskrinkavanju [OTK.] treba samo uporediti:
 • bljuvotinu [OTK 3,16], i to u kontekstu zajedničke večere [OTK. 3,20];
 • jagnjetinu i klanje, manu i kamen, mast, konje, zmiju sa neba, nasuprot krsta Gospodnjeg, hleba života i svih dobrih darova Oca nebeskog (vidi Matej 7,9...)
 • penjanje na nebo koje je najbezočnija laž, te vaskrsenje i to kvascem Irodovim koji treba da raste sa dva svedoka ka 1., pa 2. vaskrsenju nakon toga, tj. 2 smrti, te 2 carstva... (Opširnije...)
 • razgradjivanje, stepenovanje, tj. blokiranje uslovljavanjem vere jednom predate i utemeljene preko apostola, te plagiranje, potiranje i izopačivanje Reči Gospodnje date SZ svetim prorocima
 • novo ime Boga Oca i Sina Božijeg [OTK. 3,12], koje niko ne zna [OTK. 19,20], pa se njime i ne može spasti, otsustvo Sina Čovečijeg, Svetog Trojstva, ...
 • demonsko izopačivanje funkcije andjela u kontekstu ljudske odgovornosti, strašnog suda, zapečaćivanja, objavljivanja jevandjelja, rata i pada satane, te pakošćenja zemlji, ... (Opširnije...)
 • i ostale laži licemerja kao produkt ŽIGosane savesti, što reče APOSTOL Pavle, sa svim, ovde i na linkovima, citiranim posrednim i neposrednim ARGUMENTIMA-DOKAZIMA, TE SHVATITI ZAŠTO GA ISTOČNA CRKVA NIKADA NIJE ČITALA, I ZABRANJUJE GA I DAN DANAS BUDUĆI LITURGIJSKI PRAVOSLAVNA (OPŠIRNIJE...).
  (Dodaj stranicu favoritima, ne bi li natenane proanalizirao argumentaciju.)
 • Danilo:

  Komentar:

  O podizanju i uzvisivanju, tj. preuznošenju, opširnije...
  Slavljenje boga koga oci njegovi ne znaše se ogleda u onome koji jeste, beše i dolazi, a koji nije Onaj koji jeste (2. Mojsijeva 3,14), Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, jer je to ime Njegovo doveka i spomen Njegov od kolena do kolena (kako i reče, 3,15), Bog Živih, jer su Njemu svi živi (Luka 20,38). Bog se Mojsiju pretstavio, kad Ga upita za ime, Onim koji jeste, postoji, suštastvenim. Nećemo se igrati sa vremenskim kategorijama u kontekstu proticanja kao "andjelovim: koji jesi i koji beše, i sveti" [OTK. 16,5], ili pak pretnjama demonskim "zaklinjanjem, da vremena više biti neće" [OTK. 10,6], najavljujući drugog [OTK. 10,7] koji 3. zlom najavljuje carstvo [OTK. 11,14-15]! Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo [OTK. 15,6 i 8], koji prave od mraka svetlost, a od svetlosti mrak, koji prave od gorkoga slatko, a od slatkoga gorko (ISAIJA 5,20). I neće imati vremena za pokajanje oni koji se na vreme ne pokaju, koji ostanu nepokajana srca (RIMLJANIMA 2,5).
  KAKO SHVATITI GORNJI CITAT LAŽNOG OTKRIVENJA 11,14-15 DA TREĆIM ZLOM POSTAJE CARSTVO SVETA KOJE CARUJE U VEKOVE VEKOVA, SOTONA JOŠ NIJE ZBAČENA, A IZMEDJU NJENOG BACANJA U BEZDAN I PUŠTANJA IZ TAMNICE, 1000-GODIŠNJE CARSTVO [OTK. 20,3-7]?! (DVA CARSTVA...)

  Amos:

  Isaija:

  Komentar:

  Isaijinog manira, skoro identičnog na dva mesta - 21,9-10 i 24,16 kad prelazi u očigledno naglašenu kontru; dakle, poziva se, prorokujući citira lažno otkrivenje, pa ga opovrgava, i to drastičnim, akcentovanim tonom koji se ne može i ne sme prenebreći, dok
  Amosov je manir pravolinijski, ali direktno raskrinkavajući i opovrgavajući od samog starta, jer Gospod reče - neće biti.

  Ukratko kroz ceo sajt:

  Da li da čekamo dok oni ne zapečate sluge (OTK. 7,3), ili smo mi već zapečaćeni (EFESCIMA 1,13 i 4,30) i to bez «andjeoskog» posrednistva (II KORINĆANIMA 1,21 i 22)? (Opširnije...)
  Hoćemo li se boriti za veru JEDANPUT predanu svetima (JUDINA 3), upućeni ključnom rečju-NAPRED,tj. pre, ranije, ispred, već kazali (JUDINA 17 i II PETROVA 3,2) gledajući u sadržaj biblije i/ili hronološki nastanak spisa?

  Da li je naš Gospod do dogadjaja u jevandjeljima već primio od Boga Oca čast i slavu (II PETROVA 1,17, MATEJ 17,2…, MARKO 9,3…, LUKA 9,29…), ili ćemo verovati lažnom otkrivenju 5,12 ? Hoćemo li verovati očevicima ili sledujući izmišljenim bajkama (II PETROVA 1,16)? On, koji nije primao slavu od ljudi, već samo od jedinoga Boga (IV JEVANDJELISTA 5,41 i 44), kako onda, tj. zašto bi je primao od bilo kojih živih bića (OTK. 4,9), a «starešine» procenjivale da li je uopšte dostojan (OTK. 4,11 i 5,9 i 12)? (Opširnije o posredništvu i slavi.)

  Da li je Gospod na Tajnoj Večeri (Matej 26,27-28; Marko 14,23; Luka 22,17) dao apostolima čašu Novoga zaveta da iz nje piju ili se peru [OTK.1,5]?, a neki drugi čak i haljine svoje [OTK.7,14]? Pa je li sveta Gospodova krv zato prolivena da se gazi po njoj perući telo i haljine (vidi Jevrejima 10,22 i10,29)? A čak je apostolima i noge oprao Gospod tada vodom, rekavši Petru da će razumeti kasnije pošto se ovaj usprotivi (IV Jevandjelje 13,7-8)?
  Šta treba reći posle ovoga, osim pozvati se na Psalam 58,10: Obradovaće se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoje u krvi bezbožnikovoj?
  Istraži ovo: U aramejskom jeziku (KRSTITELJEV; IV JEVANDJELISTA 1,29 i 36) je ista reč za SLUGA i JAGNJE. Zbog punktuacije (umetanje samoglasnika u jevrejskom jeziku– OXFORD DICTIONARY) imamo {dvo}smislenost, možda poredjenje (ISAIJA 53,7… KAO jagnje; 1. PETROVA 1,19… KAO jagnjeta neporočnog i bezazlenog), ili bilo koji drugi smislen kontekst (1. KORINĆANIMA 5,7… Jer i Pasha naša Hristos žrtvova se za nas.), ali nikad spuštanje našeg Gospoda Spasitelja na nivo bilo koje životinjei, ptice, zveri… (RIMLJANIMA 1,23), kao i u izopačiteljskom otkrivenju 4,7; 5; 6,1-7; 15,7 ….
  Bio je moj Gospod KAO jagnje pred svojim egzekutorima, ali zvati Ga životinjom - jagnje, koje je KAO ZAKLANO [OTK. 5,6], mogu samo bezbožnici koji se klanjem nasladjuju, tj. poistovećuju se sa Njegovim ubicama. Ili biste Ga možda nanovo raspinjali, bezbožnici? Ne znate da više nema žrtva za grehe već samo čekanje strašnog suda i ognja koji će da vas proždere? Svi sveti su uvek imali kontekst KAO (POREDJENJE) ili PASHU, DA BI SE NADOVEZALI NA SZ, ALI IDENTIFIKOVATI MOGA GOSPODA SA ŽIVOTINJOM ZA KLANJE [OTK. 5,9 i 12], I PRI TOME NIGDE SE NE POZIVAJUĆI NA KRST ILI TAJNU VEČERU (TJ. NJENU SVETU TAJNU, PRIČEŠĆE HLEBOM ŽIVOTA, A NE JAGNJETINOM), A STAVLJAJUĆI SVE U KONTEKST BUDUĆNOSTI, PROROČANSTVA, JE KRAJNJE BEZBOŽNIŠTVO I RUGANJE KAKO SAMOM HRISTU TAKO I SVIM HRIŠĆANIMA!
  Taj bezbožnik jovan otkrivač koji vas je lukavo izmišljenom bajkom naveo da se sa životinjama poistovećujete i vi sami i hulio na svete andjele, je isto tako čoveka generalno poistovetio sa zveri izmišljajuci žig 666, prikrivajući svoju žigosanu savest. Broj čovekov i broj zveri isto? Da prepoznajete zver prepoznajući čoveka GENERALNO - LJUDSKO BIĆE - LJUDSKOG STVORA uopšte? [OTK.13,18] Da matematikom-brojem, tj. računicom sudite, a zaista Reč Gospodnju iz Jevandjelja koja traži da se izvrši volja Boga Oca upirući na ruku i 666 da prenebregavate???
  Ovo je, dakle, deo dokaza da ste poverovavši tzv. "Jovanovom otkrivenju" pogrešili, a na vama je da se zamislite kako prosudjujete, uzevši npr. radove i fakte koje su drugi predočili, kao npr.: Pitanje autorstva, vremena nastanka i ulaska u NZ "Otkrivenja Jovanovog", ili pak Šta je bilo prvo: crkva ili NZ?, a kojima sam se i ja služio u analizi istorijskih fakata, te postavio pitanja koja se nameću, a na koja osim mene niko ne odgovara ili ih prosto ignoriše.
  Meni možete, svakako, zameriti robustnost, ali se ja spremam da dosolim, jer odustajanja nema, i samo je pitanje modaliteta kampanje kojoj sam posvećen u Ime Oca I Sina I Svetog Duha. A da li truba daje nejasan glas, kako upozori apostol (1.Korinćanima 14,8), videćemo. Blago narodu koji zna trubni poklič (Psalam 89,15).
  Hosted by www.Geocities.ws

  1