กลุ่มดาวกางเขนใต้
Crux

กลุ่มดาวกางเขนใต้ เป็นกลุ่มดาวขนาดเล็ก เป็นกลุ่มดาวที่สำคัญทางซีกฟ้าใต้ ประกอบด้วยดาวฤกษ์สุกสว่าง 4 ดวง คือ(,,,) โดยดวงที่สว่างที่สุดคือดาวเอครักซ์(Acrux)ซึ่งเป็นดาวที่สว่างเป็นอันดับที่ 14 ของท้องฟ้าตอนกลางคืนรองลงมาคือดาวมิโมซา()ซึ่งสว่างเป็นอันดับที่ 20 และดาวแกครักซ์()  ส่วนดวงที่สว่างน้อยที่สุดคือดาวซึ่งเป็นดาวแปรแสง เดิมกลุ่มดาวกางเขนใต้ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวม้าครึ่งคน ซึ่งล้อมรอบกลุ่มดาวนี้ไว้ โดยเพิ่งถูกแยกออกมา หลัง พ.ศ. 2143 กลุ่มดาวกางเขนใต้อยู่ห่างจากขั้วฟ้าใต้ประมาณ 25 องศา

- Cru (Acrux) เอครักซ์ เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาวเป็นดาวคู่ มีความสว่างปรากฏรวมเท่ากับ 0.87 โดยที่แต่ละดวง มีความสว่างปรากฏ เท่ากับ 1.33 และ 1.73 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 360 ปีแสง

- Cru (Mimosa) เป็นดาวฤกษ์สีน้ำเงินขาวเป็นดาวแปรแสง มีความสว่างปรากฏอันดับ 20 ของท้องฟ้าตอนกลางคืน มีความสว่างปรากฏอยู่ระหว่าง 1.23-1.31 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 352 ปีแสง

- Cru (Gacrux) เป็นดาวฤกษ์สีแดง เป็นดาวแปรแสง ที่มีความสว่างปรากฏระหว่าง 1.6-1.9 อยู่ห่างจากโลกประมาณ 88 ปีแสง

- Cru เป็นดาวแปรแสง ที่มีความสว่างปรากฏระหว่าง 2.25 - 3.21 โดยมีคาบประมาณ 3.7 ชั่วโมง อยู่ห่างจากโลกประมาณ 364 ปีแสง

 

Ngc4755 เป็นกระจุกดาวเปิด ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า มีความสว่างปรากฏประมาณ 4.2 เมื่อมองด้วยกล้องสองตา หรือกล้องดูดาว จะมองเห็นดาวฤกษ์ไม่ต่ำกว่า 50 ดวง มีประกายสีขาว, สีน้ำเงิน, แดง ทำให้ดูสวยงาม เหมือนเพชรและอัญมณี อยู่ห่างจากโลกประมาณ 7,600 ปีแสง
Coalsack Nebula เนบิวลาถุงถ่าน เป็นเนบิวลามืด (the Dark Nebula) ที่อยู่ตำแหน่งระหว่าง ดาวและดาว เป็นเงามืดที่อยู่บนทางช้างเผือก โดยมีทางช้างเผือกเป็นฉากหลัง เป็นเนบิวลาเปิด ที่พอจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อยู่ห่างจากโลกประมาณ 550 ปีแสง
Hosted by www.Geocities.ws

1