DOKUMENTI REVOLUCIJE


Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO
1.maja1942.
Na položaju

N A R E D B A Št. 6

Štaba 1. bataljona "Ljubo Šercerja" Notranjskega odreda 3.grupe slovenskih narodno-osvobodilnih partizanskih odredov.
(Na podlagi naredbe št. 6.Štaba 3.grupe odredov) z dne 1.maja 1942.

Pred zborom se prečitajo samo točke 1,2,3,4,5,6, točke 3,7,8, in 9 naj preštudirajo samo četni štabi.

1.Za političnega komisarja 1.bat. N.O se imenuje tov.Fric Novak.Operacijski oficir se bo imenoval naknadno.


(...)

komandant
Luka Suhadolc l.r.

politkomisar
Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", naredbe 5-21
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlana pošta: 4 - 1.V.42. - 3.V.42. - Naredba št. 6., 1. in Sev. obmejni četi"

---------------------------------------------------

ŠTAB 1. BATALJONA
"LJUBE ŠERCERJA"
NO

Terenskim organizacijam OF na osvobojenem ozemlju!

Terenske organizacije na osvobojenem morajo skrbeti za to,da izginejo vsi sledovi okupatorske dobe. zginejo naj vsi italjanski napisi na trgovinah,gostilnah itd.,vsi italjanski razglasi in slično.Slike it. kralja in Duceja morajo biti uničene.Namesto njih obesite slike Stalina. Iz štempilij izrežite /na vseh uradih in to takoj/ italjanski grb in tekst,tako,da ostane na primer na občinskih štempiljah samo še: Občina Ig. Štempilje bodo na ta način simbolično izražale osvoboditev. Zidovi, plotovi itd. naj bodo polni narodno-osvobodilnih parol, vzklikov Stalinu,Rdeči armadi in partizan. četam.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!


komandant :
Luka Suhadolc l.r.

polit.komisar :
Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Poslano, Terenskim organizacijam OF"
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlana pošta: 5 - 4.V.42 - 4.V.42. - Sporočilo ter. organizacijam OF Mobilizacija ital."

---------------------------------------------------

V. četa I. bataljona
"Ljuba Šercerja"
na položaju 30. Maja 1942.

Tovarišu komandirju I. bataljona "Ljuba Šercerja"

Dne 28. maja je IV. vod naše čete zasekal cesto ob 21-2ure zvečer na Virju. Prva je bila 600m od Podkraja, druga pa 300m bliže Podkraju. Porušil je tudi most na cesti Brest-Tomišelj;
Dne 30. maja zjutraj smo aretirali Čuša Alojza iz Podpeči. Pripeljali smo ga v tabor, zaslišali in ustrelili radi denunciranja.
Sporočam, da je pobegnil Rebolj Janez, doma iz Ljubljane, Cesta v mestni log. Ne vemo kam je pobegnil. Izdaj tiralico za njim.
Danes imamo v načrtu napad na Podpeč. Poročilo bom poslal takoj, ko zvem za rezultat.
Pošiljam še rezultat vodov in pregled vsega orožja in munici Kako misliš s protitankovsko obrambo? Ali boš poslal kakšnega učitelja? Sporoči!


Politični komisar: Miro
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 94 - 30.V.42. - 1.VI.42. - Dopis V. čete 1. bataljona - Priloga: Štev. Stanje V. čete 1 bataljona"

---------------------------------------------------

ŠTAB I.BATALJONA
"LJUBE ŠERCERJA"
NO
Št. 60
Dne3I maja 1942
Na položaju

Komandi 2 čete
na položaju

Po nalogu okupatorskih oblasti se mora posekati gozd ob železnici v širino I50 m od Rakaka do Ljubljane.Todelo bodo izvršili kmetje ind delavci sami. Vsaki četi se nalaga dolžnost, da to delo prepreči in onemogoči, s tem,da se jim pobere sekire in žage in delavce požene v dolino. Zagroziti je vsakomur s smrtjo, če se šeenkrat dobi na železnici. Če se kdo upira,likvidirajte z njim.

Vojaško cesto Če lahko pogrešate monterja Prelesnik-a Jože-ta,da bo ostal v Štabu,če je mogoče,da ga pošlete še danes nazaj.

Smrt fašizmu - svobodo narodu.


Komandant:
Luka Suhadolc l.r.

Pol.komisar:
Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Poslano, 2. četa 1. bat. Ljubo Šercer"
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlana pošta: 60 - 31.V.42 - 31.V.42. - Dopis 2. četi"

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO
Dne 3.junija 1942.
Na položaju

N a r e d b a številka 10.

Štaba 1. bataljona "Ljube Šercerja" NO
z dne 3.junija 1942.

Na podlagi naredbe Štaba Notranjskega odreda z dne 30.maja 1942. izdaja Štab bataljona sledečo naredbo:

1. Po uspelih akcijah našega bataljona se je posrečilo našim četam osvoboditi velik del operacijskega teritorija. Spričo tega dejstva so potrebni dalekosežni političnopravni,gospodarski in vojaški ukrepi. Pred vsem pa zahteva imenovano dejstvo od nas največjo disciplino tako v izvrševanju ukazov in naredb,kakor v zadržanju naših čet po zasedenih vaseh in trgih.
2. Opozarjamo vse funkcijonarje,da vzdržujejo red in strogo vojaško disciplino v vseh vojaških edinicah,kajti le z vzglednim in korektnim obnašanjem si bomo z gotovostjo priborili simpatije vsega prebivalstva. Vsaka nasilja in podobne prekrške je treba strogo kaznovati. Zavedati se moramo tega,da vidi ljudstvo v nas disciplirano armado in da nas bo le tako vzljubilo zato ga ne smemo razočarati...
3. Naše edinice morajo do nadaljnega vršiti vse politično-pravne,ki jih je izvršni odbor OF izdal za svobodeno ozemlje.Pri izvajanju teh ukrepov,morajo bataljonskemu političnemu pomagati četni komisarji.Ti ukrepi so nujni in se morajo takoj izvršiti.


(...)
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", naredbe 5-21
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlana pošta: 71 - 3.VI.42. - 4.VI.42. - 1. četi - Naredba št. 10"

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO

3.junija 1942.
Na položaju

Aretacijsko povelje.

Patrola 3. čete naj aretira takoj K r a n c J o ž e t a iz Dobca in K o š i r M i r o t a iz Bezuljaka.Imenovana naj pritvori v 3. četi. Vslučaju italijanskega napada jih postrelite.

V kratkem bomo organizirali zapor za belogardiste itd., tako da ne boste imeli več te skrbi. Za enkrat pa še potrpite.

Smrt fašizmu - svobodo narodu !


politkomisar :
Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 71 - 3.VI.1942 - št. kontr. knjižice 00001 - kurir Marko - dopis 3 četi.1 bataljona - priloga: tiralica; vojno poročilo"

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO

3.junija 1942.
Na položaju

Aretacijsko povelje.

Patrola,ki se izkaže s tem pooblastilom,ima nalog aretirati in odgnati
K r a n c J o ž e t a ,D o b e c in
K o š i r M i r o t a ,B e z u l j a k

politkomisar :
Fric Novak
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 71 - 3.VI.1942 - št. kontr. knjižice 00001 - kurir Marko - dopis 3 četi.1 bataljona - priloga: tiralica; vojno poročilo"

---------------------------------------------------

ŠTAB I. BATALJONA
"LJUBE ŠERCERJA"
NO
Št........
Dne 5 jun. I942
Na položaju

Aretacijsko povelje.

Patrola 3. čete naj aretira in rekvirira vse premoženje K o r o š c a J o ž e t a na Sv. Trojici.Postopek,kakor z ostalimi doslej aretiranimi belogardejci.

Smrt fašizmu - svobodo narodu !


komandant : Luka Suhadolc l.r. politkomisar : Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 75 - 5.VI.1942 - ura min 8h.15 - št. kontr. knjižice 00002 - kurir Jože - Komandi 3. čete (dopis) - aretacijsko povelje. 1 kuverti št 00052"

---------------------------------------------------

ŠTAB 1. BATALJONA
"LJUBE ŠERCERJA"
NO

Št.
Dne 5.junija 1942
Na položaju

Aretacijsko povelje.

Patrola,ki se izkaže s tem pooblastilom,ima nalog aretirati in odgnati K o r o š e c A n t o n a ,Sv. Trojica
Obenem mu mora zapleniti vse imetje,ki bo uporabljeno za podporo ljudstvu in partizanskim sirotam.


komandant : Luka Suhadolc l.r. politkomisar : Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 75 - 5.VI.1942 - ura min 8h.15 - št. kontr. knjižice 00002 - kurir Jože - Komandi 3. čete (dopis) - aretacijsko povelje. 1 kuverti št 00052"

---------------------------------------------------

Štab 1.bataljona
"Ljube Šercerja"
NO
Štrev. 78
Na položaju
5.VI.1942.

Štabu Notranjskega odreda

N a p o l o ž a j u

Pošiljamo vam 5 partizanov,ki jih lahko upotrebite za kurirje. Njih imena so:
1.Janeš Anton
2.Drobnič Vinko
3.Hočevar Slavko
4.Krašovec Slavko
5.Krašovec Alojzij.

Prosimo,da upozorite komando 5.bataljona,da ne vpada s svojimi patruljami v naš sektor. To je proti Sv.Trojici in Sv.Vidu . Patrulje 5. patro bataljona so uvirale likvidacijo Bele garde na našem sektorju in jim je vsled tega uspelo pobegniti.

Smrt fašizmu - svobodo narodu.


Komandant:
Luka Suhadolc l.r.

polit.komisar:
Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Poslano, Notranjski odred"
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlana pošta: 78 - 5.VI.42 - 5.VI.42. - Štabu Notrajnskega odred."

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO
Št. 80.
5.VI.1942.
Na položaju.

Častitemu gosp.župniku Janezu Žužku
pri

Sv. Vidu

Sporočamo vam,ko posredovalcu med pobeglimi Belogardisti in nami,da se morajo sledeči Belogardisti:Rudolf Andrej
Rudolf Alojzij
Rudolf Jože ter
Makovec Jože
Makovec Alojzij
Makovec Ivan,Pezdir France kaplan,vsi iz Rudolfovega in Tekavec Jožef iz Tavželj,javiti do 12. junija 1942. do 12. ure. Če se gori imenovani ne bodo do tega roka vrnili in predali orožja bodo zajeti talci postreljeni.

Smrt fašizmu - svobodo narodu.

Komandant: Luka Suhadolc l.r. Polit. komisar: Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 80 - 5.VI.1942 - kurir Jokl - župniku Žužku pri Sv. Vidu"

---------------------------------------------------

Štab 1.bataljona
"Ljube Šercerja"
NO
Št. 84
6.VI.1942
Na položaju

Likvidacijsko povelje

Patrulja 3.čete naj usmrti K o š i r Mirota iz Bezuljaka. Izdajalca,ki so po njegovi zaslugi padli trije partizani.
Po likvidaciji izvestite Štab.

Smrt fašizmu - svobodo narodu.


komandant : Luka Suhadolc l.r. polit.komisar : Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 83 - 6.VI.1942 - Kom. 3 čete 1 bataljona"

---------------------------------------------------

Štab I.bataljona

LJUBE ŠERCERJA
NU.

Št.87.
Dne VI.6.42.
Napoložju.

Komandi I.čete.
Na polozaju.

Prehrana za 5.četo se bo črpala odslej na Jezeru,Mateni,Iški loki, Črni vasi in otot na zapat.

Če iznenadite patrolo 5.čete pri kaki zbirki,jo aretirajte.Pri tem pazite,da ne pride do kakih sporov.Stvar je treba izpeljati tako,da se bo videlo,da delate v interesu celega bataljona in torej tudi v interesu 5.čete.Treba je napraviti konec nasilstvu pri rekvezicijah.Rekvezicijo se izvede dostojno,vendar odločno.

Smrt fašizmu svoboda narodu!


Komandir. Maks Politkomisar. Frenk
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Poslano, 1. četa bataljona "Ljubo Šercer"
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 87 - 6.VI.42. - 6.VI.42. - Komandi 1.čete 1.bat."

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO

Št. 88
Dne 7.junija 1942.
Na položaju

Komandi 1. čete

N a p o l o ž a j u

Pošto in dvoje nalivnih peres sem prejel.Tov. Vandeku pošiljam eno nalivno pero,ki ga tukaj nujno ne rabimo..
Iz Ljubljane sem dobil poročilo,da so preko 1. čete poslali Štabu celo vrsto materiala. o tem materialu ni ne duha ne sluha.Prosim komando 1. čete,da stvar takoj preišče in rezultat preiskave xxxxx javi Štabu.O prejetih predmetih moram javiti v Ljubljano in bilo bi mi zelo neljubo,če bom moral javiti,da so jih partizani "smuknili".
Jutri,v pondekjek dne 8.junija,naj pride zopet patrola na dogovorjeno mesto z rukzaki,ker bo prenesla precej materiala.Ves material morate nemudoma poslati dalje v Štab,ne da bi zopet pogledali kaj paketi vsebujejo.
Ozvald Janez se mora takoj javiti pri Martinku iz Bežigrada.Če Vas ne mara drugače zapustiti,ga poženi s patrolo.Mi ne moremo več odgovarjati zanj.
Glede 5. bataljona smo se pritožili naravnost na Štab 3. Grupe in bo stvar v najkrajšem času urejena.

Smrt fašizmu - svobodo narodu !


Za Štab 1. bataljona "Ljube Šercerja" NO

politkomisar :

Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", Poslano, 1. četa bat. Ljubo Šercer
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 88 - 7.VI.42. - 7.VI.42. - 13.30 - kurir 1.čete - Komandi 1.čete 1.bataljona"

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO

Št. 93
Dne 8.junija 1942.
Na položaju

Komandi 4. čete

N a p o l o ž a j u

Vaša četa se iz 5. preimenuje v 4. četo.Naredba sledi naknadno.
Tov. Modic Micka naj gre na teren in naj tam koristi osvobodilni borbi slovenskega naroda.
Opozarjamo komando 4. čete,da se moramo striktno držati naredb nadrejenih Štabov.Zato ne moremo upoštevati nobenih izjem.Če bo lahko imel v partizanih svoje dekle komandir,jo bo lahko imel tudi vsak drug partizan.Sploh mora komandir dajati četi vzgled.Bataljonski Štab odslej osebno odgovarja za izvrševanje naredb v zvezi s partizankami.
Vsled gornjih razlogov je tov. Praznik Danica prekomandirana v ambulanto.Naredbo je treba brezpogojno izvršiti,sicer bomo prisiljeni podvzeti proti komandi 4. čete strošje ukrepe.
Pošiljamo Vam 50 partizanskih kokard,stroj ,in literaturo,katero razdelite tudi med prebivalstvo.
Pošiljamo Vam tudi 300.- Lit podpore za partizansko ženo Milavec Angelo.Njen mož,Milavec Matevž naj podpiše potrdilo,ki ga pošljite v Štab.

Smrt fašizmu - svobodo narodu !


komandant :
Luka Suhadolc l.r.

politkomisar :
Fric Novak l.r.

---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", Poslano, 4. četa 1. bat. Ljubo Šercer
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 93 - 8.VI.42 - 8.VI.42 - komandi 4. čete bataljona""

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO

Št. 94
Dne 8.junija 1942.

Komandi 2. čete

N a p o l o ž a j u

Smrtna obsodba.

Vse tri tovarišice,ki smo jih zadnjič pripeljali k Vam so zapletene v neko sumljivo zaroto.Prestregli smo razna pisma iz katerih se jasno vidi,da so omenjene tri tovarišice in član Štabne patrole,Milan med seboj povezani.Ker smo v vojnem času,si takega rovarenja ne smemo dovoliti.Po nalogu Štaba 5.Grupe je Štab 1. bataljona "Ljube Šercerja"NO vse štiri tovariše in bivšega politkomisarja 5. čete obsodil na smrt.
Obsodbo morate izvršiti takoj in obvestiti o tem Štab.
Oficielna naredba bo sledila naknadno.
O vseh treh pošljite imena in natančne podatke.
Smrt fašizmu - svobodo narodu!

komandant : Luka Suhadolc l.r. politkomisar : Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 94 - 8.VI.1942 - komandi 2. čete bataljona - Smrtna obsodba tov. Milana in kompanije."

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO

Št.
Dne 8.junija 1942.
Na položaju

N A R E D B A

Štaba 1. bataljona "Ljube Šercerja" NO
Z dne 8.junija 1942.

S M R T N A O B S O D B A :

Na smrt so obsojeni sledeči tovariši in tovarišice :

M i r o ,politkomisar 5. čete
F a n i ,partizanka 5. čete
V i d a ,partizanka 5. čete
M i l a n ,vodja štabne patrole Šercerjevega bataljona
O l g a ,partizanka v štabni patroli Šercerjevega bataljona
Lojze , partizan 1, čete

Obsodbo z ustrlitvijo je treba izvršiti takoj.

U t e m e l j i t e v :

Tov. Miro je bil politkomisar 5. čete in član Skoja.Kot tak je svojo funkcijo skrajno zanemarjal.V četi sploh ni vršil političnega in vzgojnega dela,temveč je ves čas posvetil tov. Vidi.Ko je bila 5. četa napadena,je s tov. Vido in Fani pobegnil,še preden se je borba začela. V logorju,katerega so ogrožali Italjani,je pustil denarnico s 6ooo Lit kolektivne blagajne in vso municijo.Ko je s tovarišicama pribežal v 1. četo,se za nobeno ceno ni hotel vrniti med svoje tovariše,češ da nima puške.Ker so se partizani 5. čete nad zgražali nad nedisciplino in nemoralnim življenjem politkomisarja in tovarišic Vide in Fani,je Štab bataljona tov. Mirota razrešil funkcije politkomisarja,kaznoval z poostrenim ukorom ter ga premestil v 3. četo.Skoj ga je izključil iz svojih vrst.Omenjeni tovarišici je Štab samo premestil v 2. četo.Štab je hotel s tako milim postopanjem dati tovarišem priliko,da se svojih dejanj sramujejo,da se kesajo in da postanejo zopet dobri partizani. Zgodilo pa se je ravno obratno.Tov. Miro je bil poslan iz 3. čete z nujnim poročilom v Štab bataljona.Radi svoje skrajne malomarnosti in neodgovornosti je prišel na cilj z 8 urno zamudo.Radi tega se je ponesrečila zelo važna akcija.Razen tega so omenjeni trije tovariši poizkusili uspostaviti med seboj stik mimo redne partizanske pošte. Tovarišici se nista hoteli lotiti nobenega dela,pač pa sta poizkušali med partizani gojiti nemoralno življenje in tako v četah rušiti borbenost in voljo do dela.
Tov. Milan se je že delj časa sumljivo vedel.Kadar v Štabu ni bilo funkcijonarjev,je svoj položaj skušal izrabljati za to,da bi stikal po štabni pošti.Ob priliki rekvizicij je pokradel najrazličnejše predmete.Med drugim je nekemu župniku,ki nam v marsičem pomaga,ukradel dragocene zlatnike,ki jih je župnik hranil kot spomin.Nekje drugje je ukradel zlato uro in prstane.Vse to je poskril.Ukradel je tudi večjo vsoto denarja.Pri njemu smo našli še 14oo Lit.Ker smo tov. osumili tudi zvez s policijo,ga nismo takoj aretirali,temveč ga je omrežila naša obveščevalna služba.Ta je našla beležke z raznimi sumljivimi naslovi.V roke ji je prišlo tudi pismo,iz katerega je jasno razvidno,da sta pripravljala s tov. Olgo pobeg.V pogovorih s tovariši se je mnogokrat zagovoril in dajal vedno druge podatke o svojem preteklem življenju.V njegovem nahrbtniku smo našli mnoge stvari,ki jih je ukradel iz kolektiva.Pri osebni preiskavi pa smo našli 1 gestapovski pes in en gestapovski prstan.Dočim je tovarišem pripovedoval o svojih starših in svojcih na Gorenjskem,je pri zaslišanju trdil,da svojih starišev ni nikol poznal itd.itd.V štabni patroli je bila zadnje čase velika nervoza,ker so vsi tovariši opazili,da tov. Milan nekaj pripravlja.Očividno je imel med drugim namen ugrabiti štabno pošto in z njo pobegniti.
Tov. Lojze je bil ves čas skrajno malomaren in nediscipliniran. Nekajkrat je že pobegnil iz borbe.V eni zadnjih borb je odvrgel zaboj municije.Pri zaslišanju je izjavil:"Kurc pa municija,glavno je,da sem odnesel glavo!"

Po Partizanskem zakonu in v interesu borbenih nalog bataljona "Ljube Šercerja" je Štab 1, bataljona "Ljube Šercerja" NO moral imenovane tovariše obsoditi na smrt.

V bataljonu je še nekaj tovarišev,ki jih opazujemo in ki kljub prepričevanju in kaznim še nadalje skušajo rušiti disciplino,enotnost in medsebojno zaupenje.Tovariše opozarjamo naj se popravijo!

Smrt fašizmu - svobodo narodu !


komandant : Luka Suhadolc l.r. politkomisar : Fric Novak l.r.

S primernim nagovorom prečitati pred strojem!
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon; ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab 1. bataljona "Ljubo Šercer", smrtne obsodbe
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 96 - 8.VI.1942 - Vsem četam in Štabu NO - Naredba (smrtna obsodba)"

---------------------------------------------------

2. četa 1. bataljona
»Ljubo Šercerja«
NO.
Št. 22.
8.VI.1942.
Na položaju

Štabu 1.bataljona »Ljube Šercerja«

N a p o l o ž a j u

Podatki treh tov. so sledeči;

Anžur Fani rojena 21.XII.1925. v Ljubljani stanujoč Ljub.Ižanska cesta 140

Mažgon Vida rojena 24.VI.1925. v Ljubljani stanujoč Ljub.Dolenjska ces. 48

Janežič Olga rojena 30.XII.1921.v Ljubljani stanujoč Ljub.Ižanska cesta 3.

Sodba se bo izvršila danes zvečer pod pretvezo,da jih pošljemo v 3.četo.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!

komandir : Gašper l.r. polit.komisar : Puntar Jožko l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 141 - 8.VI.1942 - komanda 1. pr. bat. - poročilo o likvidaciji treh prostitutk."

---------------------------------------------------

Štab 1, bataljona
"Ljube Šercerja"
NO

Št. 96
Dne 9.junija 1942.
Na položaju

Komandi 1. čete

N a p l o ž a j u

Tov. Bojan se vrača nazaj v Vašo četo,ker ga vi baje zelo nujno potrebujete in smo dobili tukaj drugega vodnika.
Pošljite v Štab revolversko municijo 7'65.
Kaj je z likvidacijo Bogataja Antona /Lojzeta/?
Napadajte dnevno okolico Ljubljane in tudi mesto samo!
Naj tov. Vasilij popravi priloženo uro

Smrt fašizmu - svobodo narodu !

komandant : Luka Suhadolc l.r. politkomisar : Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 96 - 9.VI.1942 - komandi 1. čete 1. bat. - naredba št. 14"

---------------------------------------------------

Štab I.bataljona
"Ljube Šercerja"
NO
Št.99
Dne 9 jun I942
na položaju

Komandi I. čete
Na položaju

Kje se nahaja Tekavc Vida, katera je bila aretirana po patrolah I. ali 5. čete ob priliki našega bivanja na Igu. Po umiku iz barja je bila v Iški likvidirana neka ženska. Sporočite imena vseh aretirancev ,ki ste jih pokončali. Imena ciganov ni potreba.

Smrt fašizmu - Svobodo narodu!


Komandant : Politkomisar :
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 99 - 9.VI.1942 - 6h45 - kurir Drobnič Vide - komandi 1 čete"

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"LJUBE ŠERCERJA"
NO

Službeno.
Na položaju.
Dne 12. junija 1942.

T I R A LII C A

Za Šteblajem Ivanom, ki stanuje na Ižanski cesti v Ljubljani, je izdana tiralica. Šteblaj Ivan je partizan 5. čete in je dobil bataljona " LJUBE ŠERCERJA" in je dobil od bivšega politkomisarja Mirota dopust za dve dni; toda do danes dne 12. junija se še ni vrnil v četo.


Politkomisar:
Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", Tiralice
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 132 - 13.VI.1942 - Mikulic Danilo - Komandi 1. čete - prekomanda A. Vinka, tiralica Šteblaj, Potreba dopis (Odlok IOOF-obiski), Ante, Naredba št. 15"

---------------------------------------------------

4.četa 1. bataljona
"Ljube Šercerja" NO
Št.29
12. junija 1942.
Na položaju.

Štabu 1. bataljona "Ljube ŠErcerja"

Dne 11. junija 1942. so bili odposlani v novi formirani bataljon nasledni tovariši. Po številu 25.
Vesel Jože
Pezdir Marjan
Maček Alojz
Tavčar Tomaž
Tavčar Marjan
Čaks Jože
Valenčič Stane
Učakar Marjan
Masle Andro
Mohorič Branko
Intihar Žane
Kraljič Andrej
Žagar Anton
Zorž Edo
Menart Milan
Žitnik Franc
Ambrož Jože
Jurca Marjan
Čeferin Aleksander
Mihelčič Stane
Rogelj Anton
Zalar Jernej
Novak Milan
Orhini Miha
Zelnik Adolf
Vsi ti tovariši so izvršili prisego pred odhodom iz 4. čete. Vodil jih je tovariš Bolha Anton do Rakitne, tam jih je pa predal Tovarišu komandantu novega bataljona Luku Suhadolcu.
Glede Mirotovega brata Marjana vam sporočamo, da se je prostovoljno prijavil za udarni bataljon. Smrtna obsodba njegovega brata ni nanj preveč vplivala, ker nita bila preveč v prijateljskih odnošajih. Prosi samo, da se mu pošlje Mirotovo perilo, ker ne poseduje več, kakor samo eno srajco.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!


Komandir: Riko Metlikovič Politkomisar: Tone Jarc
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", Prejeto, 4. četa bat. Ljubo Šercer
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 188 - 12.VI.1942 - 12.VI.1942 - Bolha - komanda 4. čete - poročilo"

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
"LJUBE ŠERCERJA" NO

Št. 21
Dne 13.junija 1942.
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA "LJUBE ŠERCERJA" NO
Na položaju.

Seznam:

Sporočamo o premestitvi partizanov, kateri so bili poslani 11. 6. 1942. v Proletarski bataljon.

1./ Mestek Jože
2./ Lamovšek
3./ Tiger
4./ Remec
5./ Klančar Alojzij
6./ Dušan
7./ Zalar
8./ Peterlin
9./ Kolar Slavi
10 Intihar
11. Meglič
12. Dremelj
13. Vertelj
14. Belafija
15. Glavan jože
16. Tekavc
17. Zgonc
18. Kolarič Svetovid
19. Platnar Ivan
20. Lavrič Tone
21. Podobnikar Stane
22. Hribar Anton
23 . Indof
24. Bremšak
25. Ločnikar
26. Mavec Fran
27. Šemrov Tine
28. Bojan
29. Šteblaj
30. šimenc

Število orožja: 28 pušk, 2 puškomitraljeza, 26 bomb, nabojev municije 2.600.

Med potjo je pobegnil tov. Šteblaj Jože doma iz Iške, ki ga je naša patrola ulovila in dovedla v logor.. Po zaslišanju je izjavil, da je hotel iti domov po porcijo in deko. Drugi tov. je pa bil poslan nazaj v četo od Tov. Dakija, ker je bolan in sicer tov. Mestek Jože, roj. 12.I. 1923. na Vrhu pri Velikih Laščah.
Doktor je ugotovil, da ima nalezljivo bolezen in da se ga spusti domov.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!


Komandir Maks Politkomisar, Frenk
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", Prejeto, 1. četa bat. Ljubo Šercer
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 212 - 13.VI.1942 - 14.VI.1942 - komanda 1. čete 1. bat. - poročilo o premestitvi partiz. v "Prol. č.""

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
"LJUBE ŠERCERJA" NO

Št. 22
Dne 13. junija 1942.
Na položaju

ŠTABU BATALJONA "LJUBE ŠERCERJA" NO

V protitankovski skupini, pri uničenju vojaškega kamijona, so imeli največ zaslug: miner tov. Vidko-Žižič, izvidnik Leon, ter mitraljezca Vencelj in Šteblaj Janez, tov. Vinko ter vsi ostali tovariši.

Danes je poslana patrulja z Rožancem v Begunje.
Nocoj bo poslana patrola 6 tov. na Lavrico v svrhe likvidacije oziroma aretacije družine Dežman.
Danes je bil aretiran tov. Janželj Franc, radi tatvine hlač, in se zagovarja, da jih je vzel samo za toliko časa, da je dobil od doma druge.

Smrt fašizmu-
Svobodo narodu!


Komandir. Maks Politkomisar. Frenk
---------------------------------------------------
VIR: AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", prejeto: 1. četa bat. "Ljubo Šercer"
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 213 - 13.VI.1942 - komanda 1. čete 1. bat. - poročilo."

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
"LJUBE ŠERCERJA" NO

št. 31
Dne 16. junija 1942
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA »LJUBE ŠERCERJA« NO

Po ukazu štaba I. bataljona »Ljube Šercerja« NO je naša patroladovedla v taborišče sledeče osebe:

Dežman Ivan, roj. 30.sept. 1896,Rudnik, biv. Daljna vas 14.
Dežman Ivan,roj. 13.dec. 1925, Daljna vas, -||-
Dežman Pavla, -||- 2.okt. 1904, -||-

ter jih dne 15.junija 1942. likvidirala.

14. 6. 1942. sta bila aretirana v Tomišlju

Sattler Ivan roj. 15.5.1868 Zg.Šiška, Ljublj.
Škvarča Reza roj. 15.8.1882 Dravlje,Ljubljana.

Ker sta se sumljivo ponašala in hodila iz kraja v kraj ter prosjačila, kakor sta sama izjavila, je bilo iz tega razvidno, da sta tudi kradla. Bila sta likvidirana še istega dne.

15. 6. 1942 je bil likvidiran tov. Šteblaj Jože, roj. 1925. v Iški.On je večkrat dezertiral in bil nediscipliniran v četi.

Smrt fašizmu – svobodo narodu!

Komandir Maks Politkomisar Frenk
---------------------------------------------------
VIR: Jutro, 19.1.1943, str. 3
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 253 - 16.VI.1942 - komanda 1. čete - likvidacijsko poročilo."

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
"LJUBE ŠERCERJA" NO

št. 32
Dne 16. junija 1942
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA »LJUBE ŠERCERJA« NO

Na položaju.
13. junija 1942. smo poslali patrolo radi likvidacije na Lavrici /Dežman/. Razen tov. Staneta Možine so se vrnili vsi tov. patrole. Po zaslišanju tovarišev, da se jim je tov. Možina izmaknil izpred oči. Po informacijah smo zvedeli, da so Možino Staneta prijeli Italijani in se zagovarja pred njimi, da so njega vzeli partizani in sedaj njegovo ženo ubili.

Pripominjamo po izjavah tovarišev 1.čete, da je tov. Možina Stane izginil radi tovariša Božota, ker jim je grozil. Pokazal se je kot dober puškomitraljezec in partizan. V soboto 13. 6. 1942. je bil v zasedi in je pred svojimi tovariši izjavil jokal in izjavil vse naj pobijejo"

Smrt fašizmu – svobodo narodu!

Komandir. Maks Politkomisar: Frenk
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Prejeto, 1. četa bataljona "Ljubo Šercer"
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 254 - 16.VI.1942 - komanda 1. čete - poročilo (Možina)"

---------------------------------------------------

Komanda 3.čete 1.Bataljona "Ljube Šercerja" NO
Na položaju 18.6.1942.
št.26.

Štabu bataljona.

Danes nam je sporočil vodnik Sv.Viškega voda tov.Korošec,da sta tov. Doles Franc in Drobnič Jože v noči od 16.6. na 17.6.t.m. izvršila v Hribljanih rop v mlinu Zalarja Franceta.Omenjena tovariša sta bila omenjene noči poslana v Topol,da bi tam nabrala za četo 6 litrov mleka. To priliko sta izrabila,da sta šla v Hribljane in sta tam okrog 2 ure ponoči se približala navedenemu mlinu in sta najprej,misleč,da v mlinu ni nikogar,poskušala vdreti v mlin tako,da sta izpodkopavala zid pri kolesu,da bi si tako napravila odprtino v notranjost.Mlinarski delavec Rudolf Ivan pa jih je začutil in je šel k oknu,nakar sta ga ta dva zapazila,sta prenehala z izpodkopavanjem zidu in sta šla k vratom in sta s silo zahtevala,da odpre vrata.Kakor hitro je odprl vrata ,sta takoj naperila puške nanj(Rudolf je star 18 let) in mu zagrozila,da ga bosta takoj ustrelila,ako jima takoj ne pove,kje se nahaja moka.Nato jima je Rudolf povedal,kje je moka,nakar sta ga ona dva potisnila pod posteljo in ga pokrila z odejo,da ne bi videl,kako stikata po hiši.Našla sta potem okrog 30 kg pšenične moke in jo pobrala.Ko sta potem odhajala, sta Rudolfu zagrozila,da ga bosta ustrelila,ako bo komu črhnil kako besedo o tem.Nato sta mu še naročila,da jima mora za drug večer namleti ajdove moke,ker bosta prišla ponjo.Kam sta potem odnesla moko ni znano.Obstoja domneva,da sta jo ali prodala,ali pa odnesla domov,da bi jima pekli kruh in Doles ima tudi družino v Sv.Vidu(ženo in otroke). Omenjamo,da je cela zadeva zaenkrat v Sv.Vidu še tajna in da je lastnik mlina Zalar Franc naš pristaš.
Vse te podatke je dal tov.Korošec,katerega je o slučaju izvestil komandant vaške zaščite v Sv.Vidu,nakar je korošec naslednji večer poslal patruljo v mlin,da bi ga zastražila,ako bi se onadva vrnila, kakor sta napovedala prejšnji večer.Tam je potem tudi izvedel od Rudolfa,kdo sta bila storilca,ker on ju pozna osebno,ker so vsi trije domačini.
Predlagamo,da Štab obadva tovariša,Dolesa Franca in Drobniča Jožeta o navedenem zasliši in ukrene proti njima,kar smatra za umestno.

Maščujmo tovariša Tomšiča in Markota!
Smrt fašizmu - svoboda narodu!


Komandir
Milan Pišler

Namestnik politkomisarja
Jernej Maček
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 288 - 18.VI.1942 - komanda 3. čete - por. o zločinstvih 2 partiz."

---------------------------------------------------

Koncept!

4.četa 1.bataljona
"LJUBE ŠERCERJA"
NO
Št.38
18 junija 1942 l.
Na položaju

ŠTABU 1.BATALJONA "LJUBE ŠERCERJA"

V nedeljo dne 14 junija t.l.izvršil je samomor s strelom iz puške tov.partizan Perme Martin.Ustrelil se je na Planinci,kjer je bil z ostalim tovariši na zasedi.
Uzrok samomora sklepamo,da je to kjer je bil kaznovan z ukorom,kjer ni izvršil že vam sporočene akcije na Rudnik.

Maščujmo tov.Toneta Tomšiča!
Smrt fašizmu-svobodo narodu!


Komandir,
Riko Metlikovič l.r.

Polit.komisar,
Tone Jarc l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", Prejeto, 4. četa bat. Ljubo Šercer
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 285 - komanda 4. čete - poročilo"

---------------------------------------------------

Štab 1. bataljona
"Ljube Šercerja"
NO

S m r t n a o b s o d b a .

Dne 19. junija 1942 sta bila justificirana partizana 3. čete 1. bataljona "Ljube Šercerja" NO

D o l e s F r a n c in

D r o b n i č J o ž e.

U t e m e l j i t e v .

Partizana Drobnič Jože in Doles Franc sta v noči od 16. na 17. junija t.l. izvršila rop v mlinu Zalarja Franceta,Hribljane. Omenjena tovariša sta bila 16. t.m. poslana v Topol, da bi tam za četo nabrala 6 litrov mleka. To priliko sta izrabila za to, da sta odšla v Hribljane z namenom vloma v Zalarjev mlin. Izpodkopala sta zid pri mlinskem kolesu. Ko je to početje opazil mlinarski delavec Rudolf Ivan, sta si izsilalila prehod skozi vrata in s puškama prisilila imenovanega, da jima je pokazal, kje se nahaja moka. Nato sta ga potisnila pod posteljo in ga pokrila z odejo, da sta lahko nemoteno stikala in ropala po mlinu. Ko sta odšla, sta Rudolfu grozila z ustrelitvijo, če bi črhnil le besedico o njihovem zločinu.

Štab 1. bataljona "Ljube Šercerja" NO izjavlja, da bo ustreljen vsakdo, ki bo ropal po slovenskih hišah.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!

Za Štab 1. bataljona "Ljube Šercerja"
NO


Komandant:
Luka Suhadolc l.r.

Politkomisar:
Fric Novak l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", Smrtne obsodbe
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 167 - 19.VI.42 - komandi 3. čete - smrtna obsodba, dopis"

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
"LJUBE ŠERCERJA" NO

Št.
Dne 21. jun. 1942
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA "LJUBE ŠERCERJA" NO

Danes je bil justificiran Razpotnik Josip iz Tomišlja, roj. 26.I.1903. Župana je med potjo pobegnil. Potem smo dovedli v logor njegovo ženo in brata in jih pridržimo, dokler se ne javi župan. V obratnem slučaju nam sporočite kaj naj storimo.

SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODU!


Komandir Maks Politkomisar.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 334 - 21.VI.1942 - komanda 1. čete - dopis"

---------------------------------------------------

Komanda kolesarskega voda
I. bataljona N.O.
"Ljube Šercarja"

Na položaju 24/VI 1942

K O M A N D I

I. b a t l j o n a N.O.

"Lj u b e Š e r c e r j a"

Poročilo Vodnika z dne, 22/VI.I.942

22.VI.je naša patrola s pomočjo vaške zaščite Begunje-Sv.Vid ujela in prignala v logor zloglasnega izdajalca in demuncijanta Urbas Janeza z Rakeka št.28.
Imenovanega so partizani za sledovali že dolgo časa kjer, je bil pa zelo prebrisan se jim ga ni posrečilo uloviti.Urbas Janez je bil bivši Jugoslovanski orožnik,porassulu Jugoslavije pa zvest v šlužbi okopatorjom,vse dotlej dokler ni prišel v roke naši oblasti.
Zašlišan je bil v našem logoru od Komandanda I.bataljona N.O. Komandant mu je od vzel vse dokomente nakar ga je izročil nam da ga likvidiramo,kar se je zgodilo takoj 22.VI.ob 20.45.h

Smrt fašizmu-Svobodo narodu!


Komandir Korošec Franc Polit.Kmisar Vasilij
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 379 - 25.VI.1942 - komanda koles. voda - dopis (Urbas)"

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
"LJUBE ŠERCERJA" NO

Dne 28.jun.42.
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA "LJUBE ŠERCERJA" NO
N a p o l o ž a j u

Po naredbi Štaba I. bataljona "LJUBE ŠERCERJA" so bili danes prekomandirani sledeči tovariši v konjeniško četo:
Frankr, politkomisar
Kramar Xxxxxxx Janez
Škraba Alojz
Martinc Franc
Škulj Jože
Štembal Franc

Mesto politkomisarja v 1. četi je prevzel tov. Janez J a p e l j.
Včeraj je bil likvidiran tov. Rakovec Herman/Šoja/ roj. 27.7.1910radi pregrešk, ki so navedene v dodatku.

SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODU!


Komandir: Politkomisar:
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", prejeto: 1. četa bat. "Ljubo Šercer"
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 423 - 28.VI.1942 - komanda 1. čete - poročilo (likvidacija tov. Šoje)"

---------------------------------------------------

4. četa 1. bataljona
"Ljube Šercerja" NO
Št. 57
28. junija 1942.
Na položaju.

Akcijska poročila

Komandi 1. bataljona "Ljube Šercerja"

Dne 26. junija t.l. ob 23,15 uri je vod naše čete izvršil pod vodstvom tov. komandirjem akcijo v Kozarjah, desno od postaje Brezovice. Močno so obstreljevali brzi vlak, ki je vozil v Ljubljano. Slišalo se je pokanje stekla pri vlaku. Italijani so odgovorili z močnim ognjem iz pušk in puškomitraljezov.
Dne 27. junija izvršeno miniranje iste proge malo bolj v levo od kraja, kjer smo prejšnji dan izvršili napad. Porabili smo italijansko granato in en električni užigalnik. Toda eksplozija ni nastala, vsled slabega eksploziva v granati. Ital. obstreljevanje jeb trajalo skozi do 7 ure zjutraj
Istega dne okoli 23 ure je izvršila naša patrola pod vodstvom tov. Kumše Jakobom., obstreljevanje gradu na Igu. Obstreljevanje je izvršila od žage Andlovic. Sovražnik je proti njim odprl močan mitralj. ogenj . Vsi so se vrnili brez izgub.

Sporočamo vam, da nam je dne 26. junija zvečer po odhodu na akcijo pobegnila tov.Možina Marija.Poslali smo takoj za njo patrole in obvestili vse Terenske pdbpre,da naj pazijo da nebi kje poskušala pobegniti iz gozda.
Dne 28 junija je bila begunka že na kolodvoru na Lavrici s kupljeno karto za Ljubljano.Takoj so jo prejeli in odpeljali v Rudnik.Tja jo je prišla iskat dvočlanska patrola čete,jo odpeljala proti vasi Orlem in jo tam ustrelila.Pri njej smo dobili pismo namenjeno možu part.dezerterju Možina Stanetu,ki ga prilagamo.Obenem prilagamo grozilno pismo,ki ga je Možina pisal tov.Francetu Verbiču iz Lavrice.Kasneje vam pošljemo še tretje pismo,ki ga je Možina pisal neki drugi osebi,katerega pa še nismo prejeli.
Prejeli smo od vas poslanih nam 10 električnih užigalnikov.

Maščujmo heroja Toneta Tomšiča!
Smrt fašizmu-svobodo narodu!


Komandir: Riko Metlikovič Politkomisar: Tone Jarc
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 440 - 29.VI.1942 - komanda 4. čete - poročilo"

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
"LJUBE ŠERCERJA" NO

št. 44
Dne 30.jun.1942
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA "LJUBE ŠERCERJA" NO

N a p o l o ž a j u

Včeraj smo ustrelili Mestek Izidorja, roj. 3. IV. 1918, bre stalnega bivališča. Naša patrola ga je prijela v Brestu., dne 27.t.m. Ustreljen je bil iz naslednjih razlogov:
Imel je zelo pisano preteklost. Nikdar ni imel prave zaposlitve. Klatil se je po vsej Sloveniji in so ga povsod poznali kot delomrzneža in lopova. V vsakem kraju je izvršil kako tatvino. Zadnji slučaj se je zgodil v Brestu dne 26.jun.t.l. pri posestniku Švigelj Fricu. Šviglja smo radi neke akcije za dva dni internirali, Ko je Izidor zvedel, da ni nikogar v hiši, se je vtihotapil v hišo ter odnesel mnogo živil, zlatnine in nekaj denarja ter nekaj obleke. Vso to stvar je skril v bližini Bresta. Nameraval je vse te stvari nekje prodati,kjer je to dejanje tajil. Končno je le priznal in se je še lagal da je imel namen oddati partizanom. To je pa laž, ker stvari ni nikomur povedal. Da smo ga likvidirali nam je hvaležna vsa bližnja okolica.
Sporočilo za včerajšnjo signalizacijo s Štabom sem dobil prepozno. Od sedaj naprej morate dodločiti točno uro in to dopoldne da nam ne bo nagajala sončna svetloba /od 11 do 13 ure/ Naše mesto je dobro vidno iz travnikov Benkovega posestva. Da bomo dobili vezo, pošljite več opazovalcev na različna mesta. Mi se bomo ob določeni uri oglasili s strelom.Naše mesto je na desni strani Iške, na jasi v višini okrog 150 m nad reko Iško.To vezo bi lahko vzdrževali od jutri naprej.
Prosimo vas, če nam pojutrišnjem dne 2.jul.t.l. posodite konja, ker bomo šli po neko municijo v Zalo k Lojzetu. Bo jo okrog 5000 kom.
Vaščani Vrblenja nas prosijo, če bi lahko priredili miting v njihovi vasi, To se nam zdi zelo potrebno, ne samo v Vrbljenjem, temveč tudi v drugih vaseh, ki spadajo v naše področje. Da nekoliko poživimo njihovo delovanje in da boxx večje soglasje med nami in terenom. Odgovorite nam, če lahko to storimo.
Pošiljamo vam tovariša ing. xxxxx Švegel Rudolfa. Bil je prijet od Italijanov in transportiran proti Italiji. Ta transport so rešili naši partizani. Hotel je oditi nazaj v Ljubljano. Ko smo mu dopovedali, da je nevarno, se je odločil, da ostane pri nas in nam bo kot špecijalist v radio-tehniki mnogo koristil. Ima že štiriletno prakso iz radio-tehnike. Delal je pri Radio- Ljubljana. Potrebno je še da ga popolnoma prepričate , kako velike važnosti je , da se masovno dvignemo proti okupatorju. Izgleda, da do sedaj ni sodeloval pri OF.
Sporočite nam kdaj boste vrnili tovariša Martinca in Štembala iz konjeniške čete, ker jih nujno potrebujemo.
Dobili smo težko strojnico, za katero smo vam zelo hvaležni. Ta nam bo pri nadaljnih operacijah veliko pripomogla

SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODU!


Komandir: Politkomisar:
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", Prejeto, 1. četa bat. Ljubo Šercer
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 451 - 30.VI.1942 - 30.VI.1942 - komanda 1.čete - poročilo (justif. Mestek miting Vrblenje itd.)"

---------------------------------------------------

2.četa 1.bataljona
"Ljube Šercerja"
KO
Štev 63.
2.VII.1942.
Na položaju

Štabu Šercerjevega bataljona

N a p o l o ž a j u

Cerkev Sv.Jožefa smo omenjenega dne minirali. Minirali smo obok cerkve,kamor smo položili granato in dve tube kamniktita. Minirano je z električnim kapicljem čigar vod je spelan po nevidnem mestu 50 m od cerkve na dostopno mesto.
Glede miniranja cerkve na Želostni gori,da uredimo to danes,ko pregledamo teren cerkve.
Kje se nahajajo telefonski aparati vam momentalno ne moremo odgovoriti,ker so dotični tovariši,kateri se jih spravili odsotni. O tem vam bomo poročali jutri.
Telefonsko linijo proti Rakitni nam je nemogoče pričeti,ker je vse mošt moštvo zaposleno na zasedak,stražah in patruljah.
Včeraj smo aretirali zakonca Suhadolc Franca in njegovo ženo Albino, katero smo zaslišali in ugotovili,da nam je Franc Suhadolec ni nevaren,dočim je njegova žena pripoznala da se je pečala z Italijani in da je razširjala neresnične vesti med okupatorji. To žensko smo imeli v evidenci takoj ob prihodu okupatorjev v naše kraje. Prala jim je perilo zato da je laže zakrila svojemu možu. Pred par meseci se je na naše opozorilo preselila sama na Dolenjsko odkoder se je vrnila pred 14 dnevi in počela z istim delom kot preje.Pri tem svojem svinjarskem delu je denuncirala Štrukel Ivana iz Podpeči,kateri je prsvočasno pobegnil in nam sporočil kje se nahaja. Ker ni nobene dvoma,da je narodna izdajalka,kar priče tudi potrjujejo smo jo dne 1.julija in 1942. ob 17.30 uri justificirali. Njen mož je pripravljen,da vstopi med partizane. Vsled krajevnih razmer glede njega vas prosimo,da ga premestite v katero drugo četo. Da vas bo vse to razumljuvo vam navedemo,da sta omenjena zakonca živela v stalnem nesporazumu in prepiru.
Omenjeni komandir naj bi bil tovariš iz čete,ker to želi moštvo čete.
Prlagamo vojno poročilo naše čete.
Prosimovas,da čimpreje uredite zadevo glede Suhadolc Franca.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!


namest.komandirja: Jaka l.r. namest.politkomisarja: Janošik l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 480 - 2.VII.1942 - komanda 2. čete - poročilo, miniranje, tel. vod, Suhadolc Fr."

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
»LJUBE ŠERCERJA« KRO

Dne 5.jul. 1942
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA »LJUBE ŠERCERJA« KRO

N a položaju.

Danes smo zaplemili živež in razno robo pri Pristavcu v Iški vasi. Natančnejše poročilo sledi.

Naša patrola je vlovila Lampertovo iz Ljubljane, ženo izdajalca. Tov. Cankar izjavlja, da sta bila že oba obsojena na smrt v Ljubljani. Danes jo bomo ustrelili.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!

Komandir: Maks Politkomisarja nadomestuje:
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 518 - 5.VII.1942 - komanda 1. čete - dopis (rekv. Prist.) Lampertova."

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
»LJUBE ŠERCERJA« KRO

Dne 5.jul.1942
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA »LJUBE ŠERCERJA« KRO
N a p o l o ž a j u

Danes smo ustrelili ženo gestapovca, ter vohunko Miro Lampretovo, roj. Rozman, dne 5.XII.1916 na Igu, bivajoča v Ljubljani, ter hčerko staro okrog 4 leta.
Zaplenili smo pri njej 1.113,- Lir.

SMRT FAŠIZMU – SVOBODO NARODU!

Komandir: Maks Politkomisarja nadomestuje:
---------------------------------------------------
VIR: Jutro, 21.1.1943, str. 4
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 529 - 5.VII.1942 - komanda 1. čete - likvidacija Mire Lampret."

---------------------------------------------------

Štab I. bataljona
»Ljube Šercerja«
KRO

Komandi 1. čete Šercerjevega bataljona

Štev. 248
Na položaju,
Dne 5. julija 1942:

N a p o l o ž a j u.
Strogo zaupno!

Po ustni naredbi komandanta 3. Grupe Mir. J. Bračiča, morate 12 internirancev, ki smo jih rešili iz ujetniškega vlaka tekom 24 ur likvidirati. Likvidacijo izvršite tajno. Strogo pazite na to, da se o tem ne bo ničesar izvedelo in da Vam kdo ne pobegne. Za izvršitev te naredbe osebno odgovarjate.

Ponovno Vam narejamo, da se mora tov. Brence iz Ustja takoj javiti v štabu. Opaska o italjanskih letakih je nevredna zavednega partizana. Na Vašem področju je dovolj cesta po katerih se kretajo Italjani.

Smrt fašizmu – svobodo narodu!

Politkomisar:
Fric Novak l.r.
-----------------------------------------------------
VIR: Jutro, 23.1.1943, str. 3
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Odposlano: 248 - 5.VII.1942 - komandi 1. čete - dopis (naredba tov. Bračiča)."; "Prejeta pošta: 538 - 6.VII.1942 - komanda 1. čete - poročilo (likvidacija Lj. težki mitr.)"

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
»LJUBE ŠERCERJA« KRO

Dne 11.jul.1942
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA »LJUBE ŠERCERJA« KRO
N a p o l o ž a j u

Prosimo vas , da že vendar enkrat rešite vprašanje sester belogardistov, ki so pri nas. Pri na so že okrog 5 tednov pa še sedaj niste rešili te zadeve.
S temi ženskami pripeljani Bečaj Anton je pristopil k partizanom, katerega bomo imeli pod nadzorstvom.
Tukaj imamo internirano ženo župana Bezlaja iz Vrblenj, kateri nam je po aretaciji pobegnil. Bezlaj je bil nam nasprotnega in tudi občinske posle je vršil v škodo občanov. Njegova žena po izjavah domačinov je bila pri vsem tem nedolžna. Vrhu tega se še z njim ni dobro razumela. Njen oče želi vzeti Bezlajevo na svoj dom, in tudi njena dva otroka, za katere bo tudi skrbel. Bezlajeva izjavlja, da se s svojim možem nebo ne dopisovala in ne razgovarjala ter ga bo popolnoma ignorirala. Svojega posestva se zaenkrat odpove in ga bomo obdelali mi sami. Da se bo v redu zadržala in nikamor pobegnila garantira njen oče s svojim posestvom in svojim življenjem. O tem sem že govoril s tov. Krtom in je rekel, da bomo najbrže to napravili. Rešite čimprej to vprašanje.
Pošljite nam nekaj podplatov. Potrebujemo tudi eden brivski aparat, katerega nam pošljite.
V četi imamo eden uporabljiv šoš ter vam ga zaenkrat ne bomo p poslali ker ga sami potrebujemo.
V četi imamo 12 uporabljivih biciklov, ki jih uporabljamo za na akcije v bližino Ljubljane.
Četni intendant tov. Cankar Franc je premeščen v Odred. Njegovo funkcijo je prevzel tov. Vider Rudolf.
V Vrbljenju je v zalogi/banovinski/ okrog 1000 kg cementa. Občani so na občini založili denar za cement, katerega jim je občina nameravala dobaviti, kar tega še ni storila. Ali naj ta cement razdelijo interesentom?

SMRT FAŠIZMU – SVOBODO NARODU!

Komandir: Politkomisar:
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Prejeto, 1. četa bataljona "Ljubo Šercer"
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 625 - 11.VII.1942 - komanda 1. čete - dopis (cement, blgardistke."

---------------------------------------------------

Kom. 1.čete bataljona
"LJUBE ŠERCERJA" KRO

Dne 13 jul. 1942
Na položaju.

ŠTABU BATALJONA "LJUBE ŠERCERJA" KRO

N a p o l o ž a j u

Vojno poročilo:

11.jul.tl. je šla patrola 7 partizanov na Lavrico, da likvidira italijansko patrolo na železnici in pobere orožje. Napad so izvršili 12.VII.t.l. ob 21.uri in pol. Bilo je 11 sovražnih vojakov z dvema puškomitrljezoma. Naši Odprli so ogenj na prve štiri Italijane, ker so računali, da imajo tam mitraljez, a bila sta oba zadaj. Padli so 4 vojaki. Ko so se naši približali, da bi jima pobrali orožje, so Italijani odprli močan strojniški ogenj, da so se morali tovariši umakniti brez plena.
Aretirali smo mesarja Ocvirka iz Ljubljane in hotelirja Černeta /lastnik hotela Štrukelj/, ter enega berača, kateri ve za vse partizanske položaje v naši četi in II. bataljona. Govori proti partizanom. Kaj naj naredimo?

Smrt fašizmu - svobodo narodu!


Komandir: Milan Vandek Politkomisar: Janez Japelj
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 648 - 14.VII.1942 - 14.VII.1942 - komanda 1. čete - vojno poročilo"

---------------------------------------------------

Komanda 3. čete 1. Bataljona "Ljube Šercerja" KRO
Na položaju 13.7.1942.
Št.64.

Štabu Bataljona.

Včeraj ponoči smo izvršili rekvizicijo preostalih koles in rezervnih kolesarskih delov,last pobeglega Medena Ladota. Rekvizicijo smo vršili skupno z Kolesarsko četo.Ves zaplenjeni materijal je vzel s seboj Kolesarski vod,ki Vam bo poslal tozadevni seznam.Isti vod je izvršil tudi rekvizicijo radijo-aparatov na občini v Begunjah.
Ob tej priliki smo aretirali po nalogu Terenskega osvobodilnega odbora v Begunjah Juvančič Ano,Juvančič Angelo,Obreza Ano,Sivec Jožefo,vse iz Begunj ter Marijo Zalar,že dolgo zasledovano vohunko iz Kožljeka.
Vse navedene so bile danes zaslišane in takoj nato justificirane.Hkrati smo justificirali tudi Purkart Ivanko iz Otav,sestro imenovanega "Malčka".
Dognano je,da je imela stalno vezo z bratom v Ljubljani.Po nalogu Zašćite in terenskega delavca Ludvika smo jo aretirali,zaslišali in justificirali.
Poročajte nam,kako je sz z grupacijo novega Bataljona,ker nam dosedaj o stvari ni še ničesar pozitivnega znanega.Ko prejmete tozadevno naredbo,naj se komandant Luka oglasi v našem logoru,da se skupno pogovorimo o stvari.
Včeraj smo Vam poslali važnejši arhiv,ves ostali arhiv pa smo skrili v četi.Narodno-osvobodilni odbor v Begunjah nas je zaprosil za en pisalni stroj,katerega bi nujno rabili za skupno delo z občinskim tajnikom.Ker imamo mi enega na razpolago bi ga lahko poslali,če nimate nič proti temu.
Našli smo v gozdu živino belogardista Medena iz Kožljeka,katero smo si pridržali,ker nam ravno sedaj manjka živine za zakolj.Že po Vašem nalogu bi mu že ob priliki preiskave morali odvzeti vse.

Smrt fašizmu + svobodo narodu!


Komandir Milan Pišler Politkomisar Peter Grčar
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Delovodnik štaba 1. bataljona "Ljubo Šercer"; "Prejeta pošta: 647 - 13.VII.1942 - komanda 3. čete - poročilo (aret. Obreza Ane itd.)."

---------------------------------------------------

Komanda 3. čete 1.Bataljona "Ljube Šercerja" KRO
Na položaju 14.7.1942.
Št.67
Štabu Bataljona.

Ker so bile danes naše sile zaposlene pri Sv.Vidu,smo Vam mogli poslati samo 6 partizanov.v Rakitno.
Dne 12.7. smo izvršili v Borovnici justifikacijo izdajalca,gestapovca že dolgo zasledovanega Vičiča Antona.Likvidacijo je izvršila skupina 3 partizanov,ki so se okrog 8 ure zvečer priplazili do hiše Vičiča v Jeli,ga tam zalotili,ko je sedel pred hišo in so iz daljave 15 m streljali nanj in ga ubili.verjetno je bila ob tej priliki ubita tudi njegova hči,ki je stala v bližini z nekim Italijanom.Takoj po streljanju so borovniški Italijani otvorili silovit ogenj s puškami in mitraljezi,toda vsi trije tovariši so se srečno umaknili na varno.
Vnoči od 12 na 13.7. pa je 12 članska skupina Udarnega Voda izvršila v Borovnici likvidacijo izdajalske in gestapovske rodbine Lončar.
Justifikacija se je izvršila ob xx 2 uri ponoči in so bili likvidirani: zakonca Lončar ter sin France in hčerka.Ob tej priliki so bili zaplenjeni naslednji predmeti:1o moških srajc,6 spod.hlač,4 brisače,3 moške obleke,2 ženske obleke,15 kosov ženskega perila,3 rjuhe,1 ročna ura,1 budilka,6 komadov verižic,prstanov in broš,2 para škornjev,4 deke,1 pisalni stroj,31o lir,nekaj živil.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!


Politkomisar Peter Grčar
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ??????

---------------------------------------------------

Komanda 3. čete 1.Bataljona "Ljube Šercerja"KRO
Na položaju 15.7.1942.
Št.68
Štabu Bataljona.

Poročamo o rezultatu preiskave glede trh partizank,poslanih nam iz Štaba iz 4. čete:
Porenta Mara,roj. 3.5.1925 na Vrhniki, stanujoča istotam,Stara cesta 50a
Preiskava je ugotovila,da je navedena pokvarjenka in italijanska vlačuga ter je bila justificirana.
Sajovec Lojzka,roj.14.5.1918 v Ljubljani,stanujoča istotam Kolezija,Soška ul.13. je izjavila sama,da je bil njen oče vohun v italijanski in nemški službi.Dognalo se je,da je bilai italijanska vlačuga in pokvarjenka ter je bila justificirana.
Mlakar Majda:glede nje nismo prišli do zaključka,da je kriva in zrela za justifikacijo,ker imamo upanje,da se bo popravila,če je do sedaj sploh kaj zagrešila.Dala je podatke,da je bila prekomandirana le iz maščevanja neke druge tovarišice,kar bo Politkomisar 4.Bataljona Peter Grčar še osebno preiskal.Do tega pa ostane v 4.Bataljonu pod nadzorstvom in se prosi Štab 1.Bataljona,da njeno spremo pošlje s prvim kurirjem v 3.četo.
Dne 14.7. smo okrog 10 ure dobili poročilo,da se Italijani od Sv.Trojice bližajo Sv.Vidu,nakar je naša četa takoj odšla na pomoč Kolesarskemu vodu.Prišli smo,ko so Italijani že obstreljevali Sv.Vid,Skušali smo jih obkoliti,kar pa so Italijani sigurno opazili radi nerodnega kretanja naših partizanov,nakar so jo ,predno smo prišli na cilj in v tako daljavo, da bi jih mogli uspešno obstreljevati,popihali nazaj odkoder so prišli in to s tako naglico,da jim nismo mogli slediti.
Istega dne je šla patrola 6 mož nad Bistro k progi z namenom,da prežene delavce,ki izsekavajo gozd.Naletela je na 3 Galetove delavce,ki so nalagali les.V bližini je biPatrola se jim je približala na 10 korakov ter začela streljati in ubila 5 konj in 1 delavca.
Ker imate v Štabu več nerabnih konj,prosimo,ako nam odstopite enega ali dva,ker nas prosijo kmetje,da bi jim preskrbeli take konje.
Dne 15.7. je šla 5 članska patrola v Borovnico in tam streljala na Italijane.Namen obstreljavanja je bil,da izzove Italijane k streljanju,da s tem izdajo svoje bunkerje.Uspeh je bil zadovoljiv,ker smo ugotovili ital. položaje.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!


Komandir Milan Pišler Politkomisar Peter Grčar
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1867, Zbirka dokumentov partizanskih vojaških fondov, TE 7, II. SNOUB "Ljubo Šercer", Šercerjev bataljon
AVTENTIČEN: ??????

---------------------------------------------------

ŠT. 37

Poročilo vodje centralne tehnike KPS Milana Škerlavaja z dne 14. avgusta 1942 Edvardu Kardelju


(...) Teh 6 vagonov blaga je prevzel komandant 3. grupe in njegov intendant. Sedaj leži to blago zakopano, kjer je logoroval Krimski odred in kjer so se dogajale tiste svinjarije z Bežigrajsko delovno četo. (...)

Smrt fašizmu - svobodo narodu!

Te tovariško pozdravlja Petrač


Lj. 14. 8. 42
--------------------------------------------------------
VIR: Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 3, Ljubljana 1966, str. 70-75.
-----------------------------------------------------

Štab 4.bataljona
Krimskega odreda
sl./xx.
dne 26.8.1942

Štabu 1.bataljona "Ljube Šercerja" KRO

n a p o l o ž a j u

Pošiljamo Vam blagajniško knjigo in pečat vašega bataljona. Bele garde v Begunjah je vsak xx dan več,jih je že okoli 200 in vsaki peti ima mitraljez. Tudi Italjanov je vsak dan več v Borovnici in sicer požigalcev z rudečimi kravatami. Najbrže nas bodo v kratkem obiskali skupno z belo gardo,pripravili jim bomo lep sprejem. Obrnili smo se za pomoč v Dolomitski odred in v Zidanškov bataljon pa niti odgovora ne dobimo, sami pa smo osta- brez moči proti taki masi belogardstov.
Če imate vezo z Glavnim poveljstvom javite kaj se tukaj dogaja in naj pošlje bataljon proletarcev,da napravi red.
Pri nas tidi formiramo,Proletarski udarni oddelek v katerega se je prijavilo kakih 20 partizanov, v kratkem bo ta oddelek pričel z akcijami.

Smrt fašizmu - svobodo narodu!


Komandant:
Luka Suhadolc l.r.

Politkomisar:
Peter Grčar l.r.
---------------------------------------------------
VIR: ARS, AS 1852, Grupe odredov in odredi grup odredov slovenskih partizanskih čet, TE 3, Štab I. bataljona "Ljubo Šercer", Prejeto, 4. bataljon KRO
AVTENTIČEN: ??????

---------------------------------------------------

Štab 1.bataljona »Ljube Šercerja«

KRO

Štev. 416
Na položaju
Dne 3.februarja 1943
Strogo zaupno!

KOMANDI DOLOMITSKEGA ODREDA
NA POLOŽAJU.

Po ustni odredni Komandanta 3 grupe,se morajo vsi na novo mobiliziranci komisijsko pregledani in kateri naj bi se pregledali in sicer komisija se naj sestoji od 3 – 5 100% komunistov,kateri jim naj izprašajo kaj je komunizem,kakšen je cilj komunizma in kateri so svetovno znani vodje komunistov. Isto naj se postopa če se slučajno ugrabi,kakšnjega italjana, ali nemca. Kateri ljudje znajo odgovarjati na zgornja vprašanja in kažejo zanimanje za komunizem,se jih u vrsti zaenkrat,dokler ni orožja v delovne odelke na ta način bodemo lahko napravili 100% čisto komunistični kadar.Vse one,kateri ne vejo nič o zgodovini komunizma in nimajo zanimanja zato se jih likvidira.
Kolikor kaže danes stanje,je pobegnilo iz naših edinic od novih mobilizirancev nič manj kot 95% to je od 15 decembra do danes. Tega se več nesme pojaviti.
Likvidacija obsojencev na smrt se mora izvršiti v največji tajnosti.Odgovorni ste za vsako dejanje za katero bi morabiti javnost izvedela.
V točno izvršitev.

Smrt fašizmu - svobodo narodu:

Politkomisar:
Fric Novak l.r.

Za pristnost prednjega pisma,ki je bilo najdeno pri ujetem partizanu,jamčijo

Na položaju,dne 19.II.1943

Koma ndant 1.bataljona PPKM
kapetan:

Komandir 3.čete 1 bataljona
podporočnik:
--------------------------------------------------------
VIR: V znamenju Osvobodilne fronte, Ljubljana 1943, str. 158
AVTENTIČEN: ??????

---------------------------------------------------

PRVA