🌏︎Telecommunication Engineering🛰

แนะนำตัว
ประวัติส่วนตัว
นาย ศุภสวัสดิ์ นามสกุล ศักดิ์สวัสดิ์ วท.2/2 รหัสนักศึกษา 162404710047
กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประวัติส่วนตัว
นาย ปิยวัตร นามสกุล หมื่นท่องวารี วท.2/2 รหัสนักศึกษา 162404710073
กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย