3| | |อ้างอิง| | |4


https://www.stock2morrow.com/article-detail.php?id=2579

https://www.techtalkthai.com/introduction-to-digital-twin-by-cat-datacom/

http://www.mitrpholmodernfarm.com/news/2020/02/digital-twin-เทคโนโลยีฝาแฝดดิจิตอลเปลี่ยนโลก

https://www.scimath.org/article-technology/item/10130-digital-twin#:~:text=Digital%20Twin%20%เป็นการสร้างสำเนา,การสร้างแบบจำลอง%20เพื่อ

https://www.depa.or.th/th/article-view/article1-2563

https://broadcast.nbtc.go.th/bcj/2561/doc/2561_02_3.pdf?fbclid=IwAR2sNI4O8l1BmrRAhaUnK-G-jy5u28OtvF34IM918n_dRSUm3f1noH-rNCY