3| | |การทำงานของ Digital Twin| | |4


 		ในการพัฒนา Digital Twin ขึ้นมาใช้งานนั้น จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ (sensor) ที่มีการกระจายตลอดเวลาของกระบวนการผลิตและสร้างสัญญาณถ่ายทอดไปยังคู่แฝด ทำให้สามารถจับภาพ
     ข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทางกายภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1.Integrate เป็นการติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น sensor ให้กับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการทำงานหรือข้อมูลสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อสร้าง Digital Twin 2.Connect sensor จะทำหน้าที่เชื่อมต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์จริง และระบบดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อทำการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ หรือกระบวนการมาวิเคราะห์ต่อไป 3.Analyze นำข้อมูลที่ได้จัดเก็บมาจาก sensor ในจุดต่างๆ มาทำการวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ สร้างโมเดลเพื่อจำลองการทำงานของ Digital Twin นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เทคนิค Machine Learning ในการทำนายเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา 4.Leverage องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์จะถูกนำมาใช้พัฒนาในกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การสร้างแบบจำลองการผ่าตัดหัวใจที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ด้วยภาพ 3 มิติ ร่างกายและ อวัยวะของผู้ป่วย ในรูปแบบดิจิทัล และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทดสอบค่าต่าง ๆ ทำให้การรักษาและการวิเคราะห์สุขภาพผู้ป่วยในอนาคตได้ การคาดการณ์การทำงานของเครื่องจักรว่าอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนใดจะสึกหรอในอนาคตอันใกล้เพื่อการเตรียมแผนการสั่งซื้อ เพื่อไม่กระทบกับกระบวนการผลิต ทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อ้างอิง