ประวัติการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต

     การจัดจำพวกของสิ่งมีชีวิตมีมานานแล้ว แต่ในสมัยแรกๆนั้นมักจะยึดถือหลักเกณฑ์ง่ายๆเป็นหลักสำคัย เช่น จัดสิ่งมีชีวิตออกเป็นพวก ให้ประโยชน์และให้โทษการจัดโดยวิธีนี้อาศัยหลักเกณฑ์ง่ายๆ ไ ม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไร และการจัดสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีนี้ก็ใช้ได้เป็นอย่างดี เพราะทำให้มนุษย์สมัยก่อนอยู่อย่าง ปลอดภัยแล้ว บุคคลสำคัญที่มีผลงานเกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต คือ

อลิสโตเติล (Aristotle)
เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้ว ได้แบ่งสัตว์ออกเป็น2พวกคือ
1.สัตว์มีกระดูกสันหลังและมีเลือดสีแดง(Ensima-Vertebrates)และแบ่งเป็น 2พวกคือ
     1.1พวกออกลูกเป็นไข่(Oviparous)ได้แก่ นก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน
     1.2พวกออกลูกเป็นตัว(Viviparous) ได้แก่ คน ปลาวาฬ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป
2.สัตว์ไม่มีลูกกระดูกสันหลังและไม่มีเลือดสีแดง(Anaima-Invertebrate)แย่งเป็น 5กลุ่ม
     2.1พวกปลาหมึก(cepbalopods)
     2.2พวกกุ้ง ก้ง ปู(crustaceans)
     2.3พวกแมลง(insects)และแมงมุม(spidera)
     2.4พวกหอย(mollusks)และดาวทะเล(echinoderms)
     2.5พวกฟองน้ำ(sponge)แมงกะพรุน ปะการัง ดอกไม้ทะเล(coelenterate)
นอกจากนี้ อริสโตเติลยังได้แบ่งพืชออกเป็น 3กลุ่มตามลักษณะและขนาดคือ
     1.พวกไเนื้ออ่อนและไม้ล้มลุก(herbs)
     2.ไม้พุ่ม(shurbs)มีเนื้อแข็งไม่เป็นลำต้นตรงขึ้นไปและมีการแตกกิ่งก้านสาขามาก
     3.ไม้ใหญ่(trees)มีเนื้อแข็งมีขนาดใหญ่ และมีลักษณะของลำต้นตรงขึ้นไปแล้วจึงแตกกิ่งก้านสาขาที่ตอนบน

ธีโอฟราสตัส(Theophrastus)
เป็นลูกศิษย์ของอริสโตเติล ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของพืชออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องของอริสโตเติลด้วย

จอห์น เรย์
(John Ray:ปีค.ศ.1627-1705)นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพืช ชื่อฮีสโตเรีย แพนตารัม(Historia Plantarum) จอห์น เรย์แบ่งพืชออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี๋ยว(monocotyledon) และพืชใบเลี้ยงคู่(dicotyledon)นอกจากนี้ยังเป็นคนที่นำคำว่า สปีชีส์(species)มาใช้ทางชีววิทยา ในปัจจุบันถือว่า สปีชีส์ เป็นหน่วยพื้นฐานในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต

คาโรลัสลินเนียส
(Corolusv Linnaeus: ปีค.ศ.1707-1778)นักชีววิทยาชาวสวีเดนเป็นผู้จัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต และได้รับการยกย่องว่าเป็น"บิดาแห่งการจำแนกชั้นสิ่งมีชีวิตยุคใหม่"หรือ"บิดาแหงวิชาอนุกรมวิธาน" (Father of Modern Ciassification) ลินเนียส เป็นคนแรกทีใช้ภาษาลาตินในการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตว่า ไบโนเมียล โนเมนเคลเจอร์ (binomial nomenclature)โดยชื่อเป็นชื่อสกุล หรือ จีนัส(generic name)และชื่อหลังเป็นชื่อตัวหรือสปีชีส์(specific name) และวิธีการนี้ก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ลินเนียสยังได้ศึกษาพืชและเกสรตัวผู้ และใช้เกสรตัวผู้ในการแบ่งชนิดของพืชดอก ปัจจุบันหลักเกณฑ์ต่างๆ ของลินเนียสก็ยังคงใช้ลินเนียสได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพืช ชื่อ สปีชีส์ แพนตารัม(specirs pantarum) เมื่อปี ค.ศ. 1753 และเขียนหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ชื่อ ซีตตีมา เนตูเร (systema naturae) ในปี ค.ศ. 1758 โดยแบ่งสัตว์ออกเป็น 6 คลาส คือ
     1.คลาส แมมาเลีย (Class Mamalia)ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิด
     2.คลาส เอวีส(Class Aves)ได้แก่ นกชนิดต่างๆ
     3.คลาส แอมเฟีย(Class Amphia)ได้แก่ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน
     4.คลาส พิเชคส์(Class Pisecs)ได้แก่ ปลาชนิดต่างๆ
     5.คลาส อินเชคตา(Class Insecta)ได้แก่ แมลง
     6.คลาส เวอร์มีส(Class Vermes)ได้แก่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด

 

กลับหน้าหลัก

 

Hosted by www.Geocities.ws

1