Sarah's Birth PlaceSarah was born at home, February 22, 1948.Sarah Hudson-Pierce

Puttin' on the Ritz


Back


© Sarah Hudson-Pierce 2003
1