ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์


  ผลของเกลือที่มีต่อจุดเดือดของน้ำ

เฝ้าสังเกต
     ตำราทำอาหารบอกว่าให้เติมเกลือลงน้ำก่อนน้ำจะเดือด
ชื่อเรื่อง
     ผลของเกลือที่มีต่อจุดเดือดของน้ำ
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
     เพื่อศึกษาว่าเกลือแกงธรรมดามีผลต่อจุดเดือดของน้ำอย่างไร
สมมุติฐาน
     การเติมเกลือแกงลงไปในน้ำที่กำลังต้มอยู่ทำให้อุณหภูมิจุดเดือดของน้ำสูงขึ้น
วัสดุ และอุปกรณ์
- เกลือแกง
- น้ำกลั่น
- ถ้วยตวงหน่วยเป็นไปนต์
- หม้อต้มขนาดบรรจุ 2 ควอท
- ช้อนชา และ ช้อนโต๊ะ
- เทอร์โมมิเตอร์
- ช้อนคนสาร
วิธีการทดลอง
1. ต้มน้ำ 1 ควอทบนเตา
2. เมื่อน้ำเดือด วัดอุณหภูมิที่สูงสุด ค่าที่วัดนี้ถือเป็นค่าควบคุม เพื่อเปรียบเทียบกับ
3. ตวงเกลือแกงจำนวน 1 ช้อนโต๊ะปาดเรียบ
4. ใส่ลงไปในน้ำที่เดือด แล้วคน
5. วัดอุณหภูมิของน้ำเดือดที่มีเกลืออยู่ โดยบันทึกอุณหภูมิสูงสุดไว้
6. ทำการทดลองซ้ำโดยเติมเกลือเพิ่มอีก 1 ช้อนโต๊ะปาดเรียบ
ข้อมูล
       ทำการทดลองเมื่อ  25/2/95
   จำนวนน้ำเดือด                          2 ถ้วย
   อุณหภูมิน้ำเดือด (ควบคุม)                   212.9 F
   จำนวนเกลือแกงที่ใส่ลงไปในน้ำเดือดครั้ง # 1     1 ช้อนโต๊ะ
   อุณหภูมิน้ำเดือดหลังเติมเกลือแกง # 1          215.6 F
   จำนวนเกลือแกงที่ใส่ลงไปในน้ำเดือดครั้ง # 2     1 ช้อนโต๊ะ
    อุณหภูมิน้ำเดือดหลังเพิ่มเกลือแกง # 2          218.3 F
บันทึกข้อสังเกต
     เมื่อเติมเกลือลงไปในน้ำเดือด จะเกิดฟองมากขึ้น แล้วก็หยุดเดือด หลังจากนั้นอีกสักครู่น้ำจะ
กลับเดือดอีก
     การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดบริเวณน้ำด้านข้างของหม้อต้มน้ำ จะวัดอุณหภูมิได้สูงกว่าการวัดอุณ
หภูมิบริเวณใจกลางของหม้อ เพราะไฟต้มน้ำมีความร้อนแรงบริเวณรอบนอก ดังนั้นให้วัดค่าที่จะบัน
ทึกจริงบริเวณใจกลางของหม้อ 
การคำนวณ
- ปริมาณเกลือแกงที่ใช้ในการทดลอง # 1 :  0+1 = 1 ช้อนโต๊ะ
- ปริมาณเกลือแกงที่ใช้ในการทดลอง # 2 :  1+1 = 2 ช้อนโต๊ะ
ผลการทดลอง
   อุณหภูมิน้ำเดือด(ควบคุม)                        212.9 F
   จำนวนเกลือแกงที่ใส่ลงไปในน้ำเดือดครั้ง # 1         1 ช้อนโต๊ะ
   อุณหภูมิน้ำเดือดหลังเติมเกลือแกง # 1              215.6 F
   จำนวนเกลือแกงทั้งหมดที่ใส่ลงไปในน้ำเดือดครั้ง # 2    2 ช้อนโต๊ะ
    อุณหภูมิน้ำเดือดหลังเพิ่มเกลือแกง # 2              218.3 F
สรุปผล
Q: สมมุติฐานถูกต้องหรือไม่ ? 
A: ถูกต้อง การเติมเกลือแกงทำให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงขึ้น
Q: ปัญหาที่เกิดในระหว่างการทดลอง 
A: การอ่านอุณหภูมิทำได้ยาก ต้องใส่ถุงมือป้องกันมือจากความร้อน และต้องระวังไม่ให้ความร้อนรบ
   กวนจากเตามาถึงเทอร์โมมิเตอร์
Q: สิ่งที่เรียนรู้อื่นๆ 
A: ให้ระวังขณะเติมเกลือลงในน้ำเดือด เพราะมันจะทำให้น้ำเดือดอย่างรุนแรงเป็นเวลา 1-2 วินาที
คำถามข้างเคียง
Q: คุณคิดว่าตำราทำอาหารแนะนำให้ใส่เกลือแกงลงไปในน้ำต้มเดือดเพื่ออะไร? 
 A: เมื่อน้ำถูกทำให้ร้อนขึ้นโดยเกลือ คุณสามารถทำอาหารได้เร็วขึ้น และเกลือก็ยังทำให้อาหาร
   รสดีขึ้น

7e2fad2b.gif (1855 bytes)

bar9.gif (1681 bytes)

Hosted by www.Geocities.ws

1