Slokas on Sri Suriya Narayanan | ஸ்ரீ சூர்ய நாரயணன் ஸ்லோகங்கள்

Aditya hradayam stOram :: आदित्य हृदयम्
ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்தோத்ரம்

 

॥ आदित्य हृदयम्॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
आरुह्‍य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कॊकिलम् ॥

श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्‍नदीपम्।
आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि॥

वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।

अग्रे वाचयति प्रभञ्‍जनसुते तत्वं मुनिभ्यः परं

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥


सौर मण्डल मध्यस्थं साम्बं संसार भेषजम् ।
नीलग्रीवं विरूपाक्षं नमामि शिवमव्यम् ॥

॥ॐ॥

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्।
रावणं चाऽग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्॥ १॥

दैवतैश्च समागम्य द्रष्‍टुमभ्यागतो रणम्।
उपागम्याऽब्रवीद्रामं अगस्त्यो भगवानृषिः॥ २॥

राम राम महाबाहो श्रुणु गुह्‍यं सनातनम्।
येन सर्वानरीन्वत्स समरे विजयिष्यसि॥ ३॥

आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम्।
जयावहं जपेन्नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम्॥ ४॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपाप प्रणाशनम्।
चिन्ताशोक प्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमम्॥ ५॥

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतम्।
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्॥ ६॥

सर्वदेवात्मको ह्‍येषः तेजस्वी रश्मिभावनः।
एष देवासुरगणान् लॊकान् पाति गभस्तिभिः॥ ७॥

एष ब्रह्‍मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः।
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्‍यपां पतिः॥ ८॥

पितरो वसवः साध्या ह्‍यश्विनौ मरुतो मनुः।
वायुर्वह्‍निः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः॥ ९॥

आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्।
सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः॥ १०॥

हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्‍तसप्‍ति-र्मरीचिमान्।
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्‍टा मार्ताण्ड अंशुमान्॥ ११॥

हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः।
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः॥ १२॥

व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुस्सामपारगः।
घनवृष्‍टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथी प्लवंगमः॥ १३॥

आतपी मण्डली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः।
कविर्विश्वो महातेजाः रक्तः सर्वभवोद्‍भवः॥ १४॥

नक्षत्रग्रहताराणां अधिपो विश्वभावनः।
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते॥ १५॥

नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः।
ज्योति-र्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः॥ १६॥

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः।
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः॥ १७॥

नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः।
नमः पद्‍मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः॥ १८॥

ब्रह्‍मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्य वर्चसे।
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः॥ १९॥

तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने।
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः॥ २०॥

तप्‍तचामी कराभाय वह्‍नये विश्वकर्मणे।
नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे॥ २१॥

नाशयत्येष वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः।
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः॥ २२॥

एष सुप्‍तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्‍ठितः।
एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्॥ २३॥

वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च।
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः॥ २४॥

॥ फलश्रुतिः॥

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तातेषु भयेषु च।
कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव॥ २५॥

पूजयस्वैन-मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्।
एतत् त्रिगुणितं जप्‍त्‍वा युद्धेषु विजयिष्यसि॥ २६॥

अस्मिन्क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि।
एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्॥ २७॥

एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्‍टशोकोऽभवत्तदा।
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्॥ २८॥

आदित्यं प्रेक्ष्य जप्‍त्‍वा तु परं हर्षमवाप्‍तवान्।
त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्॥ २९॥

रावणं प्रेक्ष्य हृष्‍टात्मा युद्धाय समुपागमत्।
सर्वयत्‍नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्॥ ३०॥

अथ रवि-रवद-न्निरीक्ष्य रामं

मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः।

निशिचरपति-संक्षयं विदित्वा

सुरगण-मध्यगतो वचस्त्वरेति॥ ३१॥


॥ इति आदित्यहृदयम् मन्त्रस्य ॥

 

 

 

 

 

 

|| ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்தோத்ரம் ||

கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராக்ஷரம் |
ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகிகோகிலம் ||

ஸ்ரீராகவம் தசராத்மஜமப்ரமேயம் -
ஸீதாபதிம் ரகுகுலாந்வய ரத்னதீபம் |
ஆஜானு பாஹுமரவிந்த தளாயதாக்ஷம் -
ராமம் நிசாசர வினாசகரம் நமாமி ||

வைதேஹீ ஸஹிதம் ஸுரத்ருமதலே -
ஹைமே மஹாமண்டபே |
மத்யே புஷ்பகமாஸனே மணிமயே -
வீராஸனே ஸுஸ்திதம் ||

அக்ரே வாசயதி ப்ரபஞ்சனஸுதே -
தத்வம் முனிப்ய: பரம் |
வ்யாக்யாந்தம் பரதாதிபி: பரிவ்ருதம் -
ராமம் பஜே ச்யாமளம் ||

ஸௌரமண்டல மத்யஸ்தம் -
ஸாம்பம் ஸம்ஸார பேஷஜம் |
நீலக்ரீவம் விரூபாக்ஷம் நமாமி-சிவமவ்யயம் ||

|| ஓம் ||

ததோ யுத்த பரிச்ராந்தம் ஸமரே சிந்தாய ஸ்திதம் |
ராவணம் சாऽக்ரதோ த்ருஷ்டவா -
யுத்தகாய ஸமுபஸ்திதம் || 1||

தைவதைஸ்ச ஸமாகம்ய த்ரஷ்டுமப்யாகதோ ரணம் |
உபகம்யாऽப்ரவீத்ராமம் அகஸ்த்யோ பகவான் ரிஷி: || 2||

ராம ராம மஹாபாஹோ ச்ருணு குஹ்யம் ஸநாதனம் |
யேன ஸர்வாநரீந்வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி || 3||

ஆதித்ய ஹ்ருதயம் புண்யம் ஸர்வசத்ரு விநாசனம் |
ஜயாவஹம் ஜபேந்நித்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் சிவம் || 4||

ஸர்வமங்கள-மாங்கல்யம் ஸர்வபாபப்ரணாஸநம் |
சிந்தாசோக ப்ரசமநம் ஆயுர்வர்த்தந-முத்தமம் || 5||

ரஸ்மிமந்தம் ஸமுத்யந்தம் தேவாஸுர நமஸ்க்ருதம் |
பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம் பாஸ்கரம் புவனேச்வரம் || 6||

ஸர்வ தேவாத்மகோ ஹ்யேஷ: தேஜஸ்வீ ரச்மிபாவன: |
ஏஷ தேவாஸுரகணான் லோகான் பாதி கபஸ்திபி: || 7||

ஏஷ ப்ரஹ்மா ச விஷ்ணுச்ச சிவ: ஸ்கந்த: ப்ரஜாபதி: |
மஹேந்த்ரோ தநத: காலோ யம: -
ஸோமோ ஹ்யபாம்பதி: || 8||

பிதரோ வஸவ: ஸாத்யா ஹயச்விநௌ மருதோ மநு: |
வாயுர்வஹ்னி: ப்ரஜாப்ராண: ருதுகர்தா ப்ரபாகர: || 9||

ஆதித்ய: ஸவிதா ஸூர்ய: கக: பூஷா கபஸ்திமான் |
ஸ்வர்ணஸத்ருசோ பாநு: ஹிரண்யரேதா திவாகர: || 10||

ஹரிதச்வ: ஸஹஸ்ரார்சி: ஸப்தஸப்திர் மரீசிமான் |
திமிரோன்மதன: சம்புஸ்த்வஷ்டா -
மார்த்தாண்ட அம்சுமான் || 11||

ஹிரண்யகர்ப்ப: ஸிஸிரஸ்தபநோ பாஸ்கரோ ரவி: |
அக்னிகர்ப்போऽதிதே: புத்ர: சங்க சிசிர நாசன: || 12||

வ்யோமநாதஸ்தமோபேதீ ருக்யஜுர்ஸாமபாரக:
கநவ்ருஷ்டிரபாம் மித்ரோ விந்த்யவீதி ப்லவங்கம: || 13||

ஆதபீ மண்டலீ ம்ருத்யு: பிங்கள: ஸர்வதாபந: |
கவிர்விச்வோ மஹாதேஜா: ரக்த: ஸர்வபவோத்பவ: || 14||

நக்ஷ்த்ரக்ரஹ-தாரணாம் அதிபோ விச்வபாவன: |
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வி த்வாதசாத்மன் நமோஸ்துதே ||

நம: பூர்வாய கிரயே பச்சிமாயாத்ரயே நம: |
ஜ்யோதிர்-கணானாம் பதயே தினாதிபதயே நம: || 16||

ஜயாய ஜயபத்ராய ஹர்யச்வாய நமோ நம: |
நமோ நம: ஸஹஸ்ராம்சோ ஆதித்யாய நமோ நம: || 17||

நம உக்ராய வீராய ஸாரங்காய நமோ நம: |
நம: பத்மப்ரபோதாய மார்த்தாண்டாய நமோ நம: || 18||

ப்ரஹ்மேசாநாச்யுதேசாய ஸுர்யாதித்ய வர்சஸே |
பாஸ்வதே ஸர்வபுக்ஷாய ரௌத்ராய வுபுஷே நம: || 19||

தமோக்னாய ஹிமக்னாய சத்ருக்னாயாமிதாத்மநே |
க்ருதக்னக்னாய தேவாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம: || 20||

தப்தசாமீ கராபாய வஹ்நயே விச்வகர்மணே |
நமஸ்தமோபி-நிக்நாய ருசயே லோகசாக்ஷிணே || 21||

நாசயத்யேஷ வை பூதம் ததேவ ஸ்ருஜதி ப்ரபு: |
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ கபஸ்திபி: || 22||

ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாகர்தி பூதேஷு பரிநிஷ்டித: |
ஏஷ ஏவாக்னிஹோத்ரம் ச பலம் -
சைவாக்னிஹோத்ரிணாம் || 23||

வேதாஸ்ச க்ரதவைச்சைவ க்ரதூனாம் பலமேவ ச |
யாநி க்ருத்யானி லோகேஷு ஸர்வ ஏஷ ரவி: ப்ரபு: || 24||

|| பலஸ்ருதி ||

ஏநமாப்ஸு க்ருச்ரேஷு காந்தாரேஷு பயேஷு ச |
கீர்த்தயந் புருஷ: கச்சித்-நாவவஸீததி ராகவ || 25||

பூஜயஸ்வைந-மேகாக்ரோ தேவதேவம் ஜகத்பதிம் |
எதத் த்ரிகுணிதம் ஜபத்வா யுத்தேஷு விஜயிஷ்யஸி ||

அஸ்மின்க்ஷணே மஹாபாஹோ -
ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி |
ஏவமுக்த்வா ததாகஸ்த்யோ ஜகாம ச யதாகதம் || 27||

எதச்ச்ருத்வா மஹாதேஜா நஷ்டசோகோऽபவத்ததா |
தாராயாமாஸ ஸுப்ரீதோ ராகவ: ப்ரயதாத்மவான் || 28||

ஆதித்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து -
பரம் ஹர்ஷமவாப்தவான் |
த்ரிராசம்ய சுசிர்பூத்வா தநுராதய வீர்யவான் || 29||

ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா -
யுத்தாய ஸமுபாகமத் |
ஸர்வயத்னேன மஹதா வதே தஸ்ய த்ருதோऽபவத் ||30

அத ரவீ-ரவதந்-நிரிஷ்ய ராமம்
முதிதமநா: பரமம் ப்ருஹ்ருஷ்யமாண: |
நிசிசரபதி ஸம்க்ஷயம் விதித்வா
ஸுரகண-மத்யகதோ வசஸ்த்வரேதி || 31||

|| இதி ஆதித்ய ஹ்ருதயம் மந்த்ரஸ்ய ||