Förteckning över Baggar, Finnar och Svenskar i Fryksdalen, Värmland anno 1675

INLEDNING
Jag, Christer Rosenbahr, är allmänt historisk intresserad att läsa om svedjefinnarna  från området Savolax i Finland.
Grunden till detta är att jag har svedjefinska anor i Bergslagen både på min farmors och mormors sida.
Exempelvis det försvenskade släktnamnet Werre eller Wärre (fi. Värri eller Wärri) i finnbygden Gärdsjöbokällan
i Söderbärkes socken i Dalarna (1613). Sökning av nuvarande finska släktnamn t.ex. Sormunen, Hokkinen och Moilanen, klicka på Befolkningsregistercentralen. Här nedan är det avskrifter ur handlingar rörande utskrivningar och roteringar för svensk- och finnbygder
i Fryksdalen i Värmland år 1675. Och i dessa bygder omnämndes också ett tiotal norsk-finnar/norrmän "baggar". Ur handlingarna finner man individens biografi rörande namn, civilstånd, kön, ålder, tjänst, status, lyten, antal barn, födelseplats, etnicitet, antal boendeår, migrationsort, utomlands utom Europa, passhandling och rannsakning
om ev. begått brott. Byarna var uppdelad i svenskbygd och finnbygd "finnmark" i det dåtida församlingarna i "Frykzdalen". Här nedan finns en skisskarta som hänvisar till individerna i texten om migration till dessa bygder,i nuvarande Torsby kommun och dess grannkommuner. Vilket skedde under olika tidsperioder före 1675. Det fanns typiska savolaxfinska släktnamn som försvenskades eller som uttalades på svenska. Och dessa var exempelvis Ambian, Håcken, Kock, Kämpen, Låigenan, Lumian, Loken, Måijelan, Marten,Oko, Petlan, Poop, Päcken, Sijken, Sårmun, Wijhan, Waåken och Åcken.

1) Fryksändes församling, finnbygder
2) Fryksändes församling, svenskbygder
3) Lysviks församling, svenskbygder
4) Sunnes församling, finnbygder
5) Sunnes församling, svensk- och finnbygder
6) Migration till Fryksdalen, Värmland

Källa: Handlingar angående utskrivning och rotering år 1675, Örebro länsstyrelsens landskansliets arkiv, E VIIa:4, ULA.

Förteckningh alt Inhyses folk uthi Frykzdalen, både Baggar, Finnar och Swenske
som hijt ifrån andra häraden kompna äro.

Frykzende Sockn i finnemarken

RUNSJÖN (Runnsjön): 
Matz Larsson, gift, en ung karl, född ther sammastädes, och sitter inhyses hoos sin fader der i Torpet i en rija.
Clemet Larsson, gift, en ung karl, född ther sammastädes och sitter inhyses hoos sin fader derpå torpet i en badstufvu. 
Erich Larsson, ogift, en ung dräng, född ther sammastädes, och är inhyses hoos sin fader i et torkhus för sigh.

HVITKÄRN (Vittjärn):
Johan Sigfridzson, gift, en unger man, är född der sammastädes, och sitter inhyses hoss sin fader ther i Torpet i
eet Torkhus för sigh sielff. Abraham Sigfridzson, gift, en unger man, är född ther sammastädes, sitter inhyses ther hoos sin fader i en badstufvu för
sigh sielff bort i skogen. Michel finne, ogift, en gammal karl, är född i Finland hafva intet pass, wandrat hijt som andra finnar at sökia sin föda,
ingen hafva för wunnit det han hafva något ondt giordt. SPETTUNGEN: Oluff Erichsson, gift, en ung karl, född här i bygden, det hafva ingen för wunnit något ondt medh honom. Anders finne, är Enkling, en gammal grå man, hafva warit efter order till WästIndien, han är född i Finland, hafva intet
pass, hafva intet ondt giordt, som här witterligit är. Johan finne, gift, en gammal ofärdigh man, född i Finland, hafva intet pass, hafva warit här i 10 åhr, rest hijt som andra
finnar at sökia sin föda, ingen hafva hördt det han hafva giordt ondt. Oluff Ersson, finne, gift, medhålders man, född i Giästrijkeland, hafva intet pass, hijt kommen ifrån Bergzlagen, at sökia
sin föda, hafva warit här i 12 åhr, ingen hafva hördt något ondt om honom. Oluff finne, gift, en ung karl, född här i Wermland, hafva intet pass, hijt kommen ifrån Philippistadz Bergzlagh at sökia
sin föda, hafva warit här i finneskogen i 12 åhr. Per finne, gift, ung karl, född här i Wermland, hafva intet pass, hijt kommen ifrån Glaaskogen, hafva warit här i 15 åhr,
och hafva ingen spordt något ondt om honom. Lasse Pålsson, gift, ung karl, född här i finnemarken, hafva intet tagit sigh här något pass, och ingen hafva hördt något ondt om honom. BREDSJÖN: Sigfrid finne, gift, medhålders man, hafva 2 wuxna Söner, han är född i Finland, hafva pass der ifrån, hafva warit här
i 10 åhr, kom hijt ifrån Bergzlagen. ingen weet det han hafva något ondt giordt. Anders Olsson, gift, ung karl, född här i Wermland, hafva intet ondt giordt som witterligit är. Matz Johansson, ogift, ung karl, född i Bergzlagen, fölgt sina föräldrar hijt när han war liten, hafva intet pass och
hafva intet ondt giordt som bekiändt är. Jacob Johansson, ogift, ung karl, född i Bergzlagen, fölge sina föräldrar hijt liten, hafva intet pass, och hafva intet
ondt giordt, som någon kan säija. Lars Bengtsson, gift ung karl, född här i bygden, hafva intet pass och ingen hördt om honom något ondt. Brita Johansdotter, ogift, ett ungt qvinnfolk, hafva låtit belägra sigh, men plichtat derföre. Pelle Johansson, gift, ung karl kom hijt ifrån Bergzlagen, hafva warit här i 20 åhr, hafva intet pass, och intet
ondt giordt som witterligit är. Per Danielsson, gift, ung karl, född widh Nya Kopparberget, hafva der ifrån resepass, sedan gruffvan slog honom ofärdigh. Grels finne, gift, medhålders man, är rymbd uhr Norige, hijt in för skiälmerij, han är född i Finland, hafva warit här i 6 åhr. Thomas Kock, finne, gift, medhålders man, hijt kommen uhr Dalarna för 16 åhr sedan, hafva intet pass och intet
ondt bedriffvit, som bekant är. Matz Kock, finne, gift, gammal siukligh man, född i Finland, warit här i 16 åhr, hafva intet pass, och intet ondt giordt. Oluff Matzson, gift, ung karl, född här i bygden, hafva intet pass, och ingen weet något ondt medh honom. Påffvel Jöransson, gift, medhålders man, född här i bygden, hafva intet pass, och ingen veet något ondt medh honom. Henrich finne, gift, ung karl, hijtkommen uhr Norige för 7 åhr sedan, hafva här intet ondt giordt, som någon
hafva spordt och hafva intet pass. Börit Nilsdotter, Enka, gammal, hafva inge barn hoos sigh, hon är född här i finnemarken. Oluff Bagge, ogift, ung karl, en manslagare, hijt rymbder ifrån Norige, hafva warit här i 3 åhr och för tient
sin föda hoos godt folk. Oluff Bagge, ogift, ung karl, rymbdt ifrån Hedemarken i Norige för knechtetienst som han säger, hafva warit här
1 åhr, och tagit tienst hoos swenskt folk i Torzby. N. LEKWATN (Norra Lekvattnet): Tomas finne, gift, född på Nååsskogen i Dalarna, medhålders man, wandrat hijt efter sin föda, hafva warit här i lång
tijdh, hafva intet pas, och ingen weet något ondt medh honom. Mårten finne, gift, medhålders man, hafva intet pass, hafva intet ondt giordt här i bygden, hijtkommen uhr Dalarna
at sökia sin föda, hafva warit här öfver 20 åhr. Olof Erichsson, gift, ung karl, är här födder i finneskogen, hafva inte pass, och ingen weet något ondt medh honom. Bertil Jönsson, på Stensgårdzskogh, gift, ung karl, är här födder, hafva intet pass, och ingen annat än godt medh honom.
Sammalades twenne hans bröder, Per Jönsson, gift, och Jöns Jönsson, ogift. Carl Månsson, Enkling, ung karl, är född i Grytthytte Sochn, hafva intet pass, hafver warit här öfver 20 åhr, och ingen
weet medh honom något. Böritt Joensdotter, ogift, är der födder aff swenska föräldrar, är ett medhålders qvinnfolk. Karin Matzdotter, Enka, är födder i N. Lekwatn och ingen weet något ondt medh henne. RATTSJÖBERGET: Tomas Silfvestersson(Sylvestersson), en gammal finne, gift, hafva 2 wuxna barn, han är född i Finland, men kom hijt ifrån
Giästrikeland för 20 åhr sedan, hafva intet pass, och will intet bekiänna, at han hafva giordt något ondt. Johan Thomasson, gift, född ther sammastädes, är en ung karl, ingen weet det han hafva giordt något ondt. Mårten Matzson, dräng, medhålders, född i Finland, kom hijt ifrån Giästrikeland, hafva intet pass, och säger sigh
hafva intet ondt giordt. Kirstin Stephansdotter, född i Giästrikeland, hafva intet pass der ifrån. Per Staphansson, ogift, född här i finnemarken, hafva intet pass, och ingen weet seija något ondt om honom. MANGEN: Henrich Jönsson, gift, född här i finnemarken, hafva intet pass, och intet ondt giordt. Anders Jönsson, dräng, född här i finnemarken, hafva sin syster Marit Jönsdotter hoos sigh, ingen weet något ondt medh them. Matz finne, gift, född i Finland, medhålders man, hafva intet pass, kom hijt ifrån Giästrikeland, hafva warit här öfver
30 åhr, ingen weet något ondt medh honom. Måns Bergzkarl, gift medhålders man, hafva warit här 1 åhr, hafva intet pass, och ingen weet något medh honom. Lisbeth Ersdotter, en piga, hennes föräldrar hafva dödt der i Mangen. ARNSJÖN: Oluff Håcken, finne, gift, ung karl, född i Bergzlagen, fölgde sina föräldrar hijt liten, men dhe drogo medh the andra
hans syskon åth W. Indien, han hafva intet pass, och intet ondt giordt här i bygden. Stephan Andersson Waåken, gift, en gammal finne, född i Giästrikeland, hans pass hafva kyrkioherden tagit, kom hijt i
bygden för 17 åhr sedan, han hafva en wuxen dotter och ingen weet annat än godt medh honom. Lasse Andersson, gift, född här i bygden, är en ung karl, hafva intet pass, och ingen weet något ondt medh honom. Anna finska, en Enka, hafva en wuxen Son och 1 dotter, och the äro borta på tienst i finnemarken. Anders Bengtsson, gift, ung karl, kom hijt ifrån Sörmeland, hafva intet pass och ingen weet något ondt medh honom. GRANSJÖN: Staphan Liten, gift, ung karl, född i Bergzlagen, kom hijt när Danska kriget påstodh ifrån Bergzlagen, hafva warit här i
15 åhr, hafva intet pass, och ingen weet medh honom något ondt. Michel Matzson, gift, ung karl, född i Bergzlagen, kom hijt et litet barn medh sina färäldrar som döda äro, han hafver
intet pass, och intet ondt giordt här i bygden. Sigfrid Låigenan, gift, ung karl, född i norska finnemarken, han fölgde sina föräldrar hijt som nu äro döda, han hafva
intet pass, och ingen hafva något ondt hördt om honom. Erich Persson, gift, kom hijt ifrån Noorge, men är född i Bergzlagen, han är en ung karl, och war liten när han
kom hijt medh sina föräldrar, som nu döde äro, han hafva intet pass, och ingen weet något ondt medh honom. Staphan Sigfridzson, en ung karl, kom hijt ifrån Bergzlagen, hans pass hafva Prästen hoos sigh, hafva warit boofast en tijd,
men nu är Huskarl, hans föräldrar äro döda, och ingen kan säija något ondt om honom. S. RYGDÅSEN (Södra Röjdåsen): Matz Matzson, gift, ung karl, född i Bergzlagen, kom hijt litet barn medh sina föräldrar, hafva intet pass och intet ondt
giordt som rychtbart är. Lasse Morten, gift, en gammal finne, född i Nora Bergzlagh, kom hijt för 15 åhr sedan, hade tå pass, men Prästen hafva tagit
det till sigh, här hafva ingen missgerning bedriffvit. Henrich Nilsson, en ung dräng, född här hoos finnarna, hafva intet pass, och intet ondt giordt, som något weet aff. RYGDOSE (Röjdoset): Erich Jöransson, gift, ung karl, kom hijt ifrån Giästrikeland, hade pass der ifrån och det lefverade han till Prästen,
hafva här intet ondt giordt, som något kan säija. Matz Hendrichsson, gift, ung karl, född i Bergzlagen, kom hijt et litet barn medh sina föräldrar och hafva sedan
intet ondt giordt, som någon weet. Christopher Clemetzson, gift, ung karl, född i Bergzlagen, kom hijt et litet barn, och sedan hafva han stält sigh här århligen. MULKÄRN (Mulltjärn): Nils Nilsson finne, gift, medålders man, hafva 5 barn, född i Giästrikeland, hafva intet pass, och ingen weet något ondt
medh honom. Hendrich Hendrichzson, gift, ung karl, född i Giästrikeland, hafva intet pass, och ingen weet medh honom något ondt. Thomas Clemetzson, gift, medhålders man, hafva 1 wuxen dotter och 3 mindre barn, han är född i finneskogen, hafva
warit bofast en tijdh, han hafva intet pass, och intet ondt hafva han giordt, som bekant är. Sigfrid Hendrichzsons husfolk, Matz Simonsson, gift, ung karl, hafva 6 små barn, är född i Elfvedalen, hafva intet pass,
och intet ondt giordt, som någon weet aff. Oluff Olufzson, gift, ung karl, hafva 4 barn, är född i Elfvedalen, hafva warit här några åhr, hafva intet pass, och ingen
weet något ondt medh honom.

På Svenske bygden i Frykzende Sockn

ÅSTEBY:
Elin Nilsdotter, ogift, ung menniska, är född der i gården.

WÄSTANÅ (Västanå):
Daniel Matzson, gift, ung karl, född i Österdalarna, hafva intet pass, tienste här en tijdh, och sedan gifte de sigh der i Wästanå.

SMESSBY (Smedsby):
Anna, en Norska, eet gammalt qvinnfolk, hon hafva bekänt det hafva låtit belägra sigh i Båhus lähn och therföre rymbdt
hijt i bygden, doch skedde thet förän Båhus lähn kom under Sweige, som berättas. WASSERUD (Vasserud): Oluff Hendrichzson, född i Grythytte Sochn, gift man, en ung karl, kom hijt i Wermland när han war liten, hafva tienst i
hammarsmedian widh Dymble i 6 åhr, der hoos fick han sin hustru, haft alt stält sigh wäll, som ingen annat ännu weet. SÖR- OCH MELMARK (Sörmark och Mellanmark): Örjan Segolsson, Bagge, gift, medhålders man, hafva varit här öfver 20 åhr, rymbdt hijt uhr Norige för hordoms last. Jöns Larsson, gift, ung karl, född i Nåås i Österdalarna, är här mäst upfödder, hafva här tient en lång tijdh och sedan
bleff han gift här i bygden. Michel Michelzson, född i Huseby Sochn öster om Kopparberget, gift man, medålders man, warit här öfver 20 åhr, hafva intet
pass och hafva här intet ondt giordt. ÖSTEMARK (Östmark): Börge Swensson, född i Nerike aff Swenska föräldrar, är en ung karl, fick sin hustru i Östemark för några åhr sedan, men här
i bygden hafva han warit öfver 12 åhr, hafva intet pass, och ingen weet om han hafver giordt något ondt til förende,
här hafva han intet ondt bedriffvit.

Lysswijk Sockn

KÅRUDH (Kårud):
Anders Jönsson, född i Bergzlagen, gift , ung karl, ingen weet om han hade giordt något ondt för än han kom hijt, han hafva
intet pass, och jvadh han hafva här brutit, thet hafva han lagligen plichtat för. Håkan Jönsson, född i Särna i Ö. Dalarna, medålders man, tiente för en tijdh, blef sedan här gift, hafva intet pass, men
altidh stält sigh wäll, och medh sit arbete förtient sin föda.

Sundh Sockn i finnemarken

LÅNGEKERN (Långtjärn):
Oluff finne, som elliest kallas Suroluff, han är en gammal och siukligh man, är gift, och hafva 2 wuxna barn, är kommen
ifrån Finland, hafva intet pass, och ingen weet medh honom något. Matz Sigfridzson Loken, gift, ung karl, hafva 2 barn, är född här i bygden, hafva intet pass, och intet ondt giordt,
som witterligit är. Anika Erichzdotter, Enka, hafva 3 halfwuxna barn, är född i Jösse häradh, hafva intet pass, och ingen weet något ondt medh henne. LÅNGENÄS: Påffvel Mårtensson Ambian, gift, ung karl, hafva 5 små barn, född i Bergzlagen, fölgde sin fader hijt liten, fadern

i Norige, denna hafva intet pass och intet ondt giordt som något hafva spordt. Matz Larsson Kock, gift, en gammal man, hafva 2 wuxna barn, han är född i Finland, hafva godt pass, och hafva intet
ondt giordt som witterligit är, han hafva warit här i bygden i en lång tijdh. Anders Sårmun, gift, gammal man, hafva 2 barn, som äro bortgifta och en wuxen son är hemma hoos honom, han hafva intet
pass, kom hijt ifrån Bergzlagen, hafva intet ondt giordt här i bygden. TIMBONÄS: gamble Per Åcken, gift, hafva 2 Söner hoos sigh, the de andra barnen äro ifrån honom, han är kommen ifrån Helsingeland,
der slogs han karl, och hafva sedan plichtat och der på hafva han breff. Mårten Persson Petlan, en gammal finne, gift, kommen ifrån Giästrijkeland, hafva giordt resepass, hafva 4 barn, och här
hafva han intet ondt giordt. Matz Mårtensson, ung karl, gift, hafva 3 barn, kom hijt ifrån Giästrijkeland medh sin fader, hafva intet pass och intet ondt
giordt här i bygden. Hendrich Kämpen, gift, gammal man, hafva intet barn, är kommen ifrån Helsingeland, hafva pass, och intet ondt giordt här i bygden. Per Persson Åcken, gift, en ung karl, hafva 2 barn, fölgde sin fader hijt ifrån Helsingeland när han var liten, hafva intet
pass, och hafva här intet ondt giordt. KYMMEN: Hendrich Lumian, gift, en medålders man, hafva 5 barn, der aff 2 full wuxna , kom hijt ifrån Finland medh sin broder när
han war liten, hafva intet pass och intet ondt giordt här i bygden. Hendrich Wijhan, en gammal man, gift, hafva 4 wuxna barn, och alla gifta ifrån honom, han hafva pass ifrån Giästrijkeland,
här hafva han intet ondt giordt. RAFFVELSKIÄRN (Ragvaldstjärn): Hans Joensson, ung karl, gift, hafva 5 barn, han är född i Kijla Sochn i Nääs häradh, der ifrån han gick hijt för hungers nödh
skull, hafva warit här i finneskogen någon åhr, hafva intet pass, och här intet ondt giordt. Biörnemåns, gift, hafva 2 barn, ung karl, född i Jösse häradh, hafva intet pass, kom hijt när han war liten och hafva intet ondt giordt. BORRSJÖN: Oluff Hendrichzson Wijhan, gift, ung karl, hafva 2 barn, född i Bergzlagen, kom hijt medh sin fader liten, hafva intet pass
och intet ondt giordt här i bygden. Johan Hendrichzsson Wijhan, ung karl, gift, hafva 3 barn, kom hijt ifrån Bergzlagen medh sin fader liten, hafva warit här i
15 åhr, hafva intet pass och intet ondt giordt. Oluff Skomakare, en medålders man, född i Wästergötland, hafva intet pass, kom liten hijt, lärde sedan göra Skoor, och
hafva så bleffvit qvar och förtjent sin föda. Anders Larsson, gift, ung karl, hafva 3 små barn, hijt kommen ifrån Bergzlagen liten, hafva sedan tient här i finnemarken,
hafva intet pass och intet ondt giordt som någon weet. TISSKERN (Tiskaretjärn): Jacob Hendrichzson Wijhan, ung karl, gift, hafva 4 små barn, född i Bergzlagen, kom medh sin fader medan han war liten,
hafva intet pass och intet ondt giordt. Matz Hendrichzson Ambian, ung karl, gift, kom hijt ifrån Bergzlagen nu nyligen, hafva intet pass, intet höras det han hafva
giordt något ondt. MANGEN: Örjan Sijken, gift, medålders man, hafva 3 barn hoos sigh, kom hijt ifrån Finland, hafva pass, intet höres det han hafva något ondt giordt. GRANBÄCK: Matz Poop finne, gift, hafva 3 gifta barn och 3 ogifta, medhålders man, hijt kommen ifrån Hälsingelandh, hafva pass, hafva warit
här i 15 åhr, och ingen weet något ondt medh honom. Bertil Matzson, dräng, är hoos sin fader benämnte Matz dageligen. Påffvel Matzson Poop, gift, ung karl, kom liten hijt medh benämnte sin fader, hafva sedan intet ondt giordt. Oluff Persson, gift, ung karl, född i Hälsingeland, hafva intet pass, fölgde sin fader hijt liten, hafva intet pass och intet ondt giordt. Lars Persson, gift, ung karl, hafva 3 barn, kom hijt ifrån Grytthytte Sochn, hafva intet pass för sigh sielff, hafva här intet ondt giordt. Hendrich Måijelan, gift, ung karl, hijt kom ifrån Hälsingelandh medh sin fader, hafva intet pass och intet ondt giordt.

Hoos the Svenske i Sundh Sockn

KIÄRN:
Kari Dalekulla, ett gammalt qvinnfolk, hafva warit här en lång tijd, hvadh hon hafva bedriffvit det hafva hon plichtat för.

S. GRANBÄCKZTORP (Granbäckstorp):
Oluf Hansson, född widh Lindeås, kom liten til Norige medh resande baggar, tiente där en lång tijd, bleff der gift,
såsom hans pass uthwijsar, gifvit sigh sedan hijt i bygden och hafva här stält sigh wäl, hafva 4 små barn, hafva här intet ondt giordt. Lars Persson, född i Packebyn på Daal, kom hijt för 15 åhr sedan, är gift, är alt sönderslagen aff echte werk, hafva
bygt sigh hus medh åbornas minne på deras ägor och gifvit 4 RD, hafva sedan han kom til them, hvilket icke är många åhr
sedan giffvit uth en D. smt åhrligen i huslegar, han hafva intet pass, och här hafva han stält sigh wäll. TONEBY: Kirstin, född i Kijl Sochn, hafva tient här en tijdh, men nu satt sigh inhyses. HÄLLEBERGH: Joen Jönsson, gift, ifrån Småland, hafva erligt pass, hans hustru faller i bråth, hafva warit här en liten tijdh och tient
sin föda medh arbete och tiggerij. BROSTORP (Bråttstorp): Karin Andersdotter, ifrån Westergiötland, hafva warit hoos sin broder, så länge hon bodde här i bygden, men nu sitter hon
inhyses. GÅLSSRUDH (Gålserud): Hans Thoresson, gift, ung karl, född i Norige, kom hijt när danska kriget war, hafva intet pass, och leffver här i stoor fattigdom. SKIÄGGEBERGH (Skäggberg): Ingrid, född i Skiöfde, är ogift, och tient här öfver 20 åhr, hafva intet beskedh hemma ifrån. W. NÄÄS (Västra Näs): Halte Marten, en finne, gift, medålders man, går på träben, är född här i bygden, och ingen weet medh honom något ondt. ANSTORP (Arnstorp): Oluff Elofzson, född i Åker Sochn i Norige, rymbdt tädan för knechten, gift sigh här, warit här i 5 åhr, och satt
sigh i en skogzrija uthan loff. Lars Michelsson, finne, ung karl, föd ther sammastädes, sitter i en skogzrija, uthan boolbyns minne. Dordi Michelsdotter, finska, född der sammastädes, är en Enka, hafva intet ondt giordt. STENSRUDH: Anna, född i Bergzlagen, hennes man hafva rymbdt ifrån henne åth Norige för et åhr sedan. BRÅRUDH: Eskil Jönsson, gift, ung karl, en finne, född här i bygden, och brukat hemman till förende ingen weet om honom annat än godt. LÖFFÅSEN (Lövåsen): Matz Örjansson, finne, gift, hafva warit här i bygden i 10 åhr, är medelålders doch ofärdigh man, han kom hijt ifrån
Bergzlagen, hafva intet pass och ingen weet något ondt medh honom. MANGEN: Carl Matzson, finne, gift, medålders man, född derstädes, höres intet annat än godt om honom. S. ENGEN (Södra Ängen): Anders Erichzson, finne, ung karl, gift, föd här i Sochnen, hafva intet ondt giordt, hafva intet pass. OkoPelle, en gammal finne, hijt kommen ifrån Bergzlagen, hafvar pass, och warit här mycket länge, och höres intet
annat än han hafva stält sig wäll. Karin, finska, en ung menniska, hafva 2 barn, hon är född i Bergzlagen, hafva warit här i några åhr, men intet är spordt
at hon hafva giordt något ondt. S. W. ROTNA (Rottna): Oluff Päcken, en gammal finne, gift, hafva många barn, the stora tiena borta, men 4 fyra små hafva han hoos sigh, han är
ifrån Hälsingeland, hafva intet pass, hafva warit här öfver 20 åhr, och intet ondt höres om honom. HÖGDA (Höjden): Erich Nilsson, gift, ung karl, hafva 4 små barn, född i Långzrudh Sochn i Gilbergz häradh, hade 11 syskon, thenne kom bort
til tienst i Svanskogh Soch i Wassbotn, ther gifte han sigh, fick der en soldatdotter, han hade Prostens M. Svens i Kijla
pass, thet bran up för honom hoos Erich i Store Labråten, han hafva most giffva sigh lijw för stoor fattigdom skull, här at
förtiena sin föda, han hafva fåt loff sättia sigh up et hus, som han bor uthj, här hafva han stält sigh ehrligen och wäll. GRANBÄCK: Hoos Erich Nilsson håller till Carl Månsson, född i Norige, är gift, en medelålders man, rymbd för knechte tiensten hijt
in i Swerige, som han berättar. GRÄSMARKEN: Wellam Larsson, född på Kungzrud i grufve Sochn i Norige, rymbde ifrån the Norske widh Båhus, afredztijden hijt in til
Eda Sochn, 3 åhr der efter wigdes han vidh en piga i Treskogh, en finska, 6 åhr war han sedan i Eda, gick sedan hemligen
åth Norige, der dödde han hustru, gaff sigh åter hijt til Frykzdalen, bleff så gift i Kiärn, ingen kan säija at han hafva
ondt giordt här i bygden. S. GRANBÄCKZTORP: Anders Bagge, håller til i sammastädes, är gift, ung karl, rymbdt uhr för knechte tienst. FAGERSTADH: Marit Amundszdotter, född på Hoornön i Ölme hd, henne fader drunknade, sedan fick Enkan en annan man Huger, född i Rudskoga,
modren Anna Nilsdotter är syster widh länsmanshustrun i Ölme häradh, Anna är dödh, och Huger hafva gift sigh, håller til i
Ekemåsen i Wäse häradz skogsbygd, denne Marit tiente hoos Oluff i Reffvesteen (Revsten), der blef hon besoffven aff en dräng
Anders benämnd som och tiente i Reffvesteen, åtte eet barn medh honom som är nu wuxne pijgan, hon hafva intet står till rätta,
uthan drängen stodh och plichtade för them båda, men fogden Gillin hafva likwäl tagit aff henne 5 D. kmt, men annat folk här
i bygden säija om henne at hon skulle hafva rymbdt till Norige ifrån Öster Sysslet medh en gift man, och när han dödde ther
mine, gaff hon sigh hijt till Fagersta och der hafva sitt tillhåld i många åhr, der om Hr. befall. behagade låta ransaka,
och när iagh får Hr. befall. order, skal iagh sände henne dijt öster om iagh så blifva befalt. Det sålunda ransakat och så månge Qrsfinnar, Baggar och Svenska Inhyses folk finnes här i Frykzdals häradh, som föreskreffne
stå, dhet attestere wij undertecknade medh wåra nampn här nedan före. Datum Sundz Prästegårdh d. 16 September 1674. Haq. Werner.

Migration till Fryksdalen i Värmland före 1675

Länk till Torsby Finnkulturcentrum

Klicka på skisskartan

© Christer Rosenbahr, 2006