English

Élet a Halál után: Mit tanít erről a Biblia?Miután elolvassa ezt a röpíratot tudni fogja a feleletet a következő kérdésekre:

1. Miért olyan lényeges Jézus Krisztus tanitása a halál után való élettel kapcsolatban?

2. Miben áll a Biblia reménysége a jövőbeni életre nézve?

3. Mikor lesznek a választottak Jézus Krisztussal együtt?

4. Mit jelent a „halottak feltámadása”?

5. Mit jelent az „itélet”?

6. Mit mond a Biblia a „halhatatlan lélek” fogalmával kapcsolatban?

7. A jövőbeni események miként illeszkednek egymáshoz?1. MIÉRT OLYAN LÉNYEGES JÉZUS KRISZTUS TANITÁSA A HALÁL UTÁN VALÓ ÉLETTEL KAPCSOLATBAN?

Világunknak sok vezetőegyénisége volt már, úgy politikai, mint vallási értelemben. A mindenkor élt kiemelkedő vezetők közül, Jézus Krisztus az egyetlen, aki feltámadt a halálból. Emberek százai látták őt feltámadása után (1Kor.15:3-8). Ez teszi Krisztust páratlanná. Mivel ő tapasztalta az életet a halál után, ő a legalkalmasabb személy arra, hogy beszéljen nekünk róla. Ha bölcsen gondolkozunk, meg fogjuk hallgatni, amit erről mondania kellett.2. MIBEN ÁLL A BIBLIA REMÉNYSÉGE A JÖVŐBENI ÉLETRE NÉZVE?

Egy katona egyszer egy csata előtt igy imádkozott: 'Istenem, ha egyáltalán létezel, mentsd meg a lelkem, ha egyáltalán van lelkem'. Milyen szomorú, hogy talán éppen, amikor már a halála küszöbén állt, semmit sem tudott a jövőbeni élettel kapcsolatban. Azonban ma is sok ember hasonló e tekintetben ehhez az egykori katonához. Nem tudják mi vár rájuk, amikor meghalnak.

Reményünk a biblia három kiemelkedő igazságára összpontosul:

(a) Krisztus mennyből való visszatérésére;
(b) A halottak feltámadására;
(c) Isten Országának földön való megalapitására Fia, Jézus Krisztus által.

Maga Jézus állitotta ezt a három megdönthetetlen igazságot, amikor kijelentette, „Amikor pedig az Emberfia (Jézus) eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára” (Mt.25:31); egy másik alkalommal pedig igy szólt: „eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sirban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek...” (Jn.5:28-29).

Az erről a reménységről való ismeret fog segiteni nekünk megérteni a Biblia tanitását a halál után való életet illetően.3. MIKOR LESZNEK A VÁLASZTOTTAK JÉZUS KRISZTUSSAL EGYÜTT?

Jézust ezt számunkra nagyon világossá teszi. Ezt mondta: „Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint” (Mt.16:27). Figyeljük meg az események sorrendjét:

(a) Jézus vissza fog térni dicsőségben, majd
(b) Meg fog minket jutalmazni.

Mindenekelőtt eljön tehát, majd megjutalmaz minket. Minthogy Jézus még nem tért vissza a földre, igy még senkit sem volt képes megjutalmazni eddig. Jézus a következőt is kijelentette: „…Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor” (Lk.14:14). Minthogy a feltámadás még nem történt meg, senki sem vehette el tőle még a jutalmát.

Jézus visszatérése a földre, a halottak feltámadása és az örök élet adományozása a hűséges követők részére, még mind a jövőben fognak bekövetkezni.4. MIT JELENT „A HALOTTAK FELTÁMADÁSA”?

Jézus beszélt Ábrahámról, Izsákról és Jákóbról, mint akik Isten Országában vannak. Ennélfogva amikor a halottak már feltámadott állapotban lesznek, felismerhetőek lesznek, mint emberek. Lesz testük, éppúgy, ahogyan Jézusnak is volt, amikor Isten feltámasztotta őt a halálból. Feltámadása után Jézus látható és érinthető volt (Jn.20:27). Nem test nélküli szellem illetve lélek volt. Pál apostol igérete az volt, hogy Jézus „ ...az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket” (Fil.3:21). Tehát, ahogyan Jézusnak, azoknak is, akiknek örök élet adatik majd, halhatatlan testük lesz.

A halottak feltámadása akkor fog megtörténni, amikor Jézus visszatér megalapitani Isten földi Országát. Pál egy levelében ez olvasható: „Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi” (1Kor.15:22-23). Addig a napig a halál a már meghaltak számára olyan, mint egy alvás (1Kor.15:51, Zsolt.6:5). A következő ébredési pillanatuk a feltámadás lesz. A halálban az időnek nincs jelentése.

A bibliai reménység a feltámadást illetően félreérthetetlen módon fejeződött ki Márta által még Krisztus életidejében. Testvéréről, Lázárról beszélve mondta: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon” (Jn.11:24).5. MIT JELENT AZ „ITÉLET”?

A Biblia világos módon beszél egy dolog felől kezdetektől fogva. Isten választási szabad-ságot adott nekünk: vagy az Ő útját választjuk, vagy elutasitjuk azt. Kijelenti mi fog történni velünk abban az esetben ha Őt szolgáljuk és mi fog történni velünk, akkor ha elutasitjuk Őt.

Azoknak akik rendelkeznek istenismerettel, és ennélfogva felelősséggel tartoznak Istennek, oda kell állniuk majd „... leplezetlenül… a Krisztus itélőszéke elé” (2Kor.5:10). Azokhoz, akik Istent szolgálták, Krisztus igy fog szólni: „…Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészitett országot” (Mt.25:34), akik pedig „ellenálltak az igazságnak” (Róm. 2:8) nem lesz bemenetelük Isten Királyságába. Jézus megerősiti ezeket az igazságokat. Azt tanitja, hogy akik a „jót tettek” az életre támadnak fel, akik pedig a „rosszat cselekedtek” az itéletre (Jn.5:29).6. MIT MOND A BIBLIA A „HALHATATLAN LÉLEK” FOGALMÁVAL KAPCSOLATBAN?

A Biblia nem ismeri a „halhatatlan lélek” fogalmát. Igen, ez valóban igy van, egyáltalán nem mond semmit sem róla. Jóllehet a „halhatatlanság” és „lélek” szavak előfordulnak lapjain, ámde a kifejezés, hogy „halhatatlan lélek” egyszer sem szerepel egyetlen könyvében sem.

A „lélek” szó (a héber Ószövetségben nefes, a görög Újszövetségben pszüche) vonatkozásai:

(a) Élet: 1Sám.22:23: „… aki az én életemre tör, az tör a te életedre is…”
(b) Élőlény (ember és állat egyaránt): 1Móz.46:18: „Ő szülte ezt a tizenhatot (tizenhat embert) Jákóbnak”.

A tengerészek a „lélek” szót ugyanilyen módon használják. Amikor veszélyben vannak a tengeren, ‘SOS’ jelet küldenek, melynek jelentése: mentsd meg a lelkünket (angol megfelelője: Save Our Soul). Ez egy segélykiáltás, egy kérés valakihez azért, hogy megmentse a természetes életüket.

A Bibliában példát találunk arra, hogy a lélek (nefes, személy) képes:
(a) érinteni (3Móz.5:2)
(b) enni (3Móz.7:20)
(c) vétkezni (3Móz.5:15)
(d) meghalni (Józs.11:11, Ezék.18:4)

Az az elképzelés, hogy az embereknek halhatatlan lelkük van, a görög filozófusoktól származik. Ez a gondolat nem felel meg a valóságnak. Nincs alátámasztva a Biblia által. Jézus mindig arról tanitott, hogy ő a mennyből jön, s nem arról, hogy mi megyünk majd hozzá.7. A JÖVŐBENI ESEMÉNYEK MIKÉNT ILLESZKEDNEK EGYMÁSHOZ?

A Biblia jövővel kapcsolatos tanitásait a következőmódon összegezhetjük:

a) amikor meghalunk, a szó legegyszerűbb értelmében halottak vagyunk, semmiről sem tudunk. Ez olyan, mint egy hosszú alvás, amely addig a pontig tart, amig

b) Jézus Krisztus vissza nem tér a földre és

c) Feltámasztja a halottakat és

d) Megitéli a felelősséggel tartozó élőket és holtakat, végül pedig

e) Megalapítja Isten Országát itt a földön.

Dániel könyvében ez áll: „Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra” (Dán.12:2). Melyik csoportba tartozunk majd? Lesz-e elég bölcsességgel ahhoz, hogy ma Jézust kövessük? Ha igen, örökké fogunk élni, s mindezt Jézussal együtt tesszük majd, amikor visszatér dicsőségben, hogy megalapitsa Isten Országát.

Igen, van élet a halál után. Bárcsak ez a csodálatos igéret megérintené mindannyiunk szivét, s bárcsak arra biztatna bennünket, hogy szolgáljuk Istent ma, minthogy: „Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké” (Dán.12:3).

Hosted by www.Geocities.ws

1