English

Az ördög vagy Sátán: Ki az vagy mi az?Miután elolvassa ezt a röpíratot tudni fogja a feleletet a következő kérdésekre:

1. Van-e egy természetfölötti lény: ördög vagy sátán?

2. Miért beszél a Biblia az ördögről?

3. Kísért-e minket egy természetfölötti lény – ördög bűnözésre?

4. Hogyan lehetünk a bűntől és haláltól megmentve?1. VAN-E EGY TERMÉSZETFÖLÖTTI LÉNY: ÖRDÖG VAGY SÁTÁN?

Isten a Bibliában egy dolgot nagyon világossá tesz: „ …én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló!” (Ézs 46:9). Nem létezik egy természetfölötti lény, mely Isten akaratának ellent tud állni. A népszerű (általános) felfogás szerinti ördög nem létezik. Ha a gonoszság (bűn) eredetét akarjuk meg-tudni, akkor másutt kell keresni.

A Biblia nem hagy semmi kétséget afelől, hogy hol van a felelősség. Az ember saját maga van belüről kísértve. Nézzük meg mit mondott Jézus, az Isten Fia: „Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások” (Máté 15:18,19).

Jézus megerősítette azt, amit Isten nagyon régen Noáhnak mondott: „…gonosz az ember szívének szándéka ifjuságától fogva…” (1Móz 8:21). Jeremiás próféta ezt írta: „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan” (Jer. 17:9).

Jakab egyetért mindezekkel. S ezt a következtetést vonja le: „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz” (Jakab 1:14,15).

Érdemes megjegyezni, hogy a fenti idézetekben nem volt egy természetfölötti ördög említve. A gonosz eredetét nem máshol, hanem sajátmagunkban kell keresnünk.2. MIÉRT BESZÉL A BIBLIA AZ ÖRDÖGRŐL?

Az igaz, hogy a Biblia úgy beszél az ördögről mintha egy tényleges személy lenne. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a Biblia gyakran használ „képletes” (metaforikus) kifejezéseket. A könnyebb, hatásosabb megértés érdekében megszemélyesít emberfeletti lényeket vagy dolgokat.

Egy példa erre: Káin és Ábel története, itt a vér van megszemélyesítve. Isten ezt mondta Káinnak: „Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről” (1Móz 4:10). Ez megismétlődik amikor a „bölcsesség”-ről beszél: „Boldog az az ember, aki megtalálja a bölcsességet… Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedvedet leled” (Péld. 3:13-15). Máté könyvében (6:24) Jézus maga úgy beszél a földi kincsekről (mammon) mint az „Úr”, akit szolgálunk. Ez nem meglepő. Hiszen gyakran beszélünk így egymás közt: „A tűz egy jó szolga, de egy rossz úr.” Bizonyosan mi nem hiszünk abban, hogy a tűz egy ember.

Hasonlóképpen néha a gonosz és a bűn van megszemélyesítve azért, hogy tanítása hatásosabb és megfogóbb legyen. Ez segít nekünk azt megérteni, hogy milyen kiemelkedő jelentősége van a bűnnek és azt, hogy ezek mennyire veszélyeztetik megváltásunkat. Ez könnyen bebizonyitható, ha két Bibliai idézetet összehasonlitunk. Figyeljük meg a „képletes nyelvet” a zsidókhóz írt levélben 2:14: „…hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt.” Ki ez az ördög? Kinek van „hatalma a halálon”? A rómaiakhoz írt levélben ezt olvasuk: „Mert a bűn zsoldja a halál” (6:23). A bűn erőteljes és halált hoz. Életünk egy állandó küzdelem a bűn ellen. Az igazi ellenségünk a bűn, nem egy természetfölötti ördög (lény).

Az Ószövetség a „Sátán” szót gyakran használja, főképpen az Isten utjában álló erők kifejezésére. Héberül a Sátán szó „ellenszegülőt” vagy „ellenállót” jelent, de legtöbbször nincs lefordítva. A görög szó „diabolosz” az Újszövetségben 38-szor fordul elő; 35-ször ördögnek van lefordítva. Eredeti jelentése ‘egy aki vádol’. Az a tény, hogy néhány esetben ‘hamis vádoló’-nak illetve ‘rágalmazó’-nak fordították, rámutat arra, hogy a Biblia fordítói tudták, hogy e versekben az „ördög” szó használatának nem lenne értelme. Pál apostol a Tituszhoz írt levelében (2:3) az idősebb asszonyoknak ezt a tanácsot adja: „…szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak” (diabolosz). A keresztény feleségeknek ezt írja: „…tiszteletre méltó legyen; nem rágalmazó (diabolosz)” (1Tim. 3:11).

Helytelen lett volna, ha a fordítók a fenti idézetekben az „ördög” szót használták volna. Nyilvánvalóan idős asszonyok és keresztény feleségek nem nevezhetők „az ördögnek”. Amikor az „ördög”-ről olvasunk sohasem szabad nekünk egy természet-fölötti lényre gondolnunk. Ez egy nagy hiba lenne.

János evangéliumának 6. fejezetében Jézus ezt mondta: „Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? Egy közületek mégis ördög” (vers 70). De Júdás egy ember volt nem „ördög”. Ha a fordítók azt mondták volna: ‘Egy közületek rágalmazó’ ez sokkal világosabb lett volna. Júdás később Jézust csókkal árulta el. Kétségtelenül egy hamis barát volt, de nem egy természetfölötti ördög.

A Szentírást figyelmesen kell olvasnunk, hogy megértsük ki vagy mi az ördög. Gondoljunk a Jelenések könyvére (2:10), ahol a szmirnai hívőket figyelmeztették: „Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket…”. Talál-e Ön értelmet abban, hogy egy természetfölötti ördög a hívőket szószerint börtönbe vettet? Ez nem lehet igaz, hiszen tudjuk, hogy ezt a rómaiak tették. Ez egy példa a gonosz (ördög) munkájára. Gyakran láthatjuk, hogy az ördög jelképezi a gonoszt.

Mivel az emberek nem követik Isten utjait a bűn irányitja életüket. Az eredeti értelmezése a kifejezéseknek mint „ördög”, „sátán” és „démon” nem egy halhatatlan kísértőre vonatkozik. Nincs olyan lény mint egy természetfölötti kísértő.3. KÍSÉRT-E MINKET EGY TERMÉSZETFÖLÖTTI LÉNY – ÖRDÖG BŰNÖZÉSRE?

Az eddigi megfontolások után a felelet erre csak “Nem” lehet. Bűneinkért sajátmagunknak kell a teljes felelőséget viselni. Már láttuk, hogy a gonosz gondolatok és cselekedetek a szívből származnak (Máté 15:18,19). Pál ezt mondja: „…mindenki vétkezett…” (Róm. 3:23). Gondolja, hogy Isten minket okolna, ha a hiba egy természetfölötti ördögnél lenne? Biztos, hogy nem.

Ádám nem engedelmeskedett Isten parancsolatainak, ennek következtében mi halandók vagyunk. De mi saját magunk is megérdemeljük a halál bűntetést, ami a „bűn zsoldja” (Róm. 6:23).

Isten csak akkor tud életünkben müködni (dolgozni), ha hajlandók vagyunk beismerni, hogy bűneinkért teljes mértékben saját magunk vagyunk felelősek. Csak ekkor csodálkozhatunk, hogy gyengeségünk (bűnös lényünk) ellenére, Isten hajlandó minket megváltani.4. HOGYAN LEHETÜNK A BŰNTŐL ÉS HALÁLTÓL MEGMENTVE?

Egy dolog biztos. Saját magunkat nem tudjuk megváltani. Efelől a Biblia nem hagy semmi kétséget. Azonban Isten kegyelmének köszönhetően, meg lehetünk mentve. Adott egy utat a bűntől és a haláltól való megmenekülésre. Egyetlen Fia, Jézus Krisztus áldozata által megnyitotta az örök élethez (üdvösséghez) vezető utat. Isten Önt is meghívja, hogy legyen része Jézus bűn feletti győzelmében. Jézus egy tökéletes életet élt, s „…meghalt értünk” (1Thessz 5:10). Ha hiszünk Jézusban mint a Megváltónkban, Isten hajlandó bűneinket megbocsájtani. Ha Jézus nevében megkeresztelkedünk (víz alámerülés által Márk 16:16); és parancsolatainak engedelmeskedünk (Jn 15:8-13), megmenekülhetünk a haláltól („a bűn zsoldja”). Feltámadásra a halálból, egy örökéletre lehet a reményünk. Jézus azért jött, hogy minket a bűntől és a haláltól megváltson: „…ő szabadítja meg népét bűneiből” (Máté 1:21); és „Mint az utolsó ellenség töröltetik el a halál” (1Kor 15:26).

Isten arra kéri Önt, hogy vállaljon felelősséget nemcsak a bűneiért hanem életéért is. Nem kell félnie egy nem létező, természetfölötti ördögtől. Inkább hallgasson a Prédikátor bölcs szavaira: „…a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!” (Préd 12:13)

Ha igyekszik így élni most, a végső áldás az örök élet az Öné lesz, amikor Jézus visszajön (Jeruzsálembe) hogy Isten Országát a földön helyreállítsa: „…a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor” (Zsolt 133:3).

Hosted by www.Geocities.ws

1