English

A Biblia: egy útmutató az életreMiután elolvassa ezt a röpíratot tudni fogja a feleletet a következő kérdésekre:

1. Mi a Biblia?

2. Hihetünk-e a Bibliában?

3. Miért kell a Bibliát olvasnunk?

4. Hogyan tud a Biblia nekünk segíteni?

5. Mit mond a Biblia a jövőről?Nem létezik sehol sem egy könyv amely összehasonlitható a Bibliával. Negyven nagyon különböző ember írta kb. 1600 év alatt: - királyok, próféták, papok, doktorok, halászok és pásztorok.

Ez teljesen egyedülálló. Ez ISTEN IGÉJE.

Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.” (2Péter 1:20,21)

A teljes Írás Istentől ihletett.” (2Tim 3:16)

A Biblia nem egy mindennapos könyv; nem emberi eszméket tartalmaz. Isten beszél hozzánk. Kezdjük a Bibliát olvasni ma.Miért olvassuk a Bibliát?

Csak a Bibliából tudjuk Istent megismerni. Olvassuk el a következő verseket. Isten beszél hozzánk.

Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak.” (Zsoltárok 86:5)

És Isten látta, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (1Mózes 1:31)

Az egek az ÚR egei, de a földet az embereknek adta.” (Zsoltárok 115:16)

Ne legyen más Istened rajtam kivül!” (2Mózes 20:3)

Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről.” (Zsoltárok 34:17)

Mennyi tényt mondott el Isten magáról nekünk ezekben a versekben?A Biblia egy célt ad életünknet

Isten szól hozzánk, amikor olvassuk. Megtudjuk azt, hogy mit kell tennünk Isten akarata szerint. Megtudjuk, hogy hogyan tegyünk minden napot érdemlegessé.

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsoltárok 119:105)

Most pedig (Izráel), mit kíván tőled Istened, az ÚR? Csak azt, hogy Istenedet, az URat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből... a te javadra!” (5Mózes 10:12,13)

Mi minden nap kérjük Istent, hogy nekünk segítsen.

„…ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.” (Máté 6:13)A Bibliának mindig ugyanaz az üzenete

Ha a Bibliának egy kis részét minden nap olvassuk, láthatjuk, hogy Isten azt akarja, hogy engedelmeskedjünk neki.

Az Ószövetségben Mózes 2. Könyvében (20:1-17) találjuk az irányelveket, általában ezt a Tízparancsolatnak nevezzük. Hasonló útmutatásokat találunk az Újszövetségben is, pl. Máté 5:21-48.

Istennek tetsző, ha törekedünk parancsolatait követni. Minnél többet olvasunk a Bibliában előforduló személyek életéről, annál nyilvánvalóbb, hogy ezek Istennek nem mindig engedelmeskedtek.

Jézus, Isten Fia volt az egyetlen ember, aki minden tekintetben engedelmeskedett Istennek. Jézus megértette a kinyilatkoztatást. Ő emlékezett:

…nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az ÚR szájából származik.” (5Mózes 8:3)

Az URat, a te Istenedet féld, és őt szolgáld, …” (5Mózes 6:13)

Olvassuk el Máté 4. fejezetét, hogy lássuk miképpen engedelmeskedett Jézus ezeknek a parancsolatoknak.Az elmúlt történelem bizonyítja, hogy a Biblia megbizható

Jézus visszatekintett a saját magára vonatkozó prófétálásokra:

És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” (Lukács 24:27)

Ezek mind beteljesedtek. Néhány más példa arra, hogy a Bibliai jövendölések igaznak bizonyultak:

• Nézzük meg Jeremiás 51. és Ézsaiás 13. és 14. fejezeteit. Mit mondtak ezek Babilon sorsáról? – és megtörtént.

• Olvassuk el Ezékiel 26:4,5,12,14 (Hasznos, ha teljes 26-28. fejezetet elolvassuk). Mi fog történni Tírusz városával? Ez egy másik Bibliai jövendölés amely beteljesedett.

• 5Mózes 28 a zsidó nép sorsáról beszél. A 64,65 versek kifejezetten a zsidó nép szétszórását jövendöli meg. Elhurcolják őket a világ minden részébe. Kétségtelenül Izráel népe, a zsidók ma a világ minden részében megtalálhatók.

• Isten azt mondta, hogy a zsidókat vissza fogja vinni az ősi földjükre. “… visszahozom őket arra a földre, amelyet őseiknek adtam, és birtokba fogják azt venni” (Jeremiás 30:3). Ma láthatjuk Izráel népét a saját országukban – egy másik prófécia beteljesedett.

A Biblia nemcsak a múltról beszél, hanem a jövőről is. Tudjuk azt, hogy amit a múltban mondott, tényleg megtörtént. A Bibliai próféciák beteljesedtek. Tehát hihetünk abban is, amit Isten a jövőről mond.

Isten sohasem hazudik. Beszél valóságos, helyekről, népekről és a ma létező nemzetekről. A Biblia igaz.A Biblia beszél az eljövendő eseményekről

Isten közli velünk, hogy ezek a dolgok fognak megtörténni:

• Nem fogja megengedni, hogy e gonosz világ örökké tartson. (2Péter 3:10)

• Fia, Jézus Krisztus vissza fog jönni a földre és ítélkezni fog a népek fölött. (ApCsel 17:31)

• Jézus lesz a Király Isten egész világra kiterjedő Országában. (Zsolt 2)

• Megsemmísiti azokat, akik nem engedelmeskednek neki. (2Thessz 1:8)

• Jézus igazi követői, akik visszatérését várják, üdvözülnek és Isten Országában helyet kapnak. (Róm. 2:6-8)

• Isten Országában béke, boldogság és bőség lesz. (Zsolt. 72)

Egyedül a Biblia mondja el ezeket a dolgokat és világít rá Isten csodálatos terveire a földdel kapcsolatban.

Olvassa a Bibliát még ma azért, hogy saját magának gyöződjön meg a jövőnkről. Csak a Bibliában találjuk meg a feleletet arra, hogy hogyan lehet békében és áldásokban részünk Isten eljövendő Országában. Ön is ott lehet. Imádkozzunk, hogy Isten irányitsa Önt, a Biblia tanulmányozásában.

Hosted by www.Geocities.ws

1