บรรณานุกรม คือบัญชีรายการวัสดุสารสนเทศที่ผู้ทำภาคนิพนธ์ได้ศึกษาค้นคว้าทำ
บัตรบันทึกและได้นำมาอ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่องภาคนิพนธ์ประโยชน์โดยตรงของบรรณานุกรม
ก็คือเป็นการขยายรายละเอียดของวัสดุสารสนเทศที่อ้างอิงไว้ให้มีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะ
นำไปเสาะหาวัสดุสารสนเทศเหล่านั้น ซึ่งผู้ที่อ่านภาคนิพนธ์อาจต้องการศึกษาเพิ่มเติม หรือ
ต้องการตรวจสอบความถูกต้องในการอ้างอิง การทำบรรณานุกรมมีรูปแบบดังนี้
             1. ให้มีหน้าบอกตอนก่อนทำบรรณานุกรมโดยเขียนคำว่า บรรณานุกรม ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ
              2. ขึ้นหน้า เขียนคำว่า บรรณานุกรม ไว้กลางบรรทัดแรกหน้า
              3. เว้น 1 บรรทัด แล้วเริ่มเขียนรายการบรรณานุกรมชิดกั้นหน้า หากบรรณานุกรม
รายงานใดยาวเกินกว่า 1 บรรทัดให้ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้า 7 ตักอักษรตรงกันลงมา
              4. ภาคนิพนธ์ภาษาไทย บรรณานุกรมภาษาอื่น ให้เรียงไว้ต่อบรรณานุกรมภาษาไทย
              5. ไม่ต้องใช้เลขลำดับรายการบรรณานุกรม แต่จัดเรียงลำดับตามรูปอักษรของแต่ละ
รายการ โดยใช้หลักเกณฑ์การเรียงลำดับคำของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2538)
หรือพจนานุกรมภาษานั้น ๆ ตามกรณี
              6. รูปแบบของบรรณานุกรมหนังสือ มีดังต่อไปนี้

หนังสือภาษาไทย
ชื่อ/นามสกุล.//ชื่อหนังสือ.//พิมพ์ครั้งที่.//เมืองพิมพ์/:/สำนักพิมพ์,เลข พ.ศ. ที่พิมพ์.

หนังสือภาษอังกฤษ
นามสกุล,/ชื่อต้น/ชื่อกลางฤ(ถ้ามี) .//ชื่อหนังสือ.//อักษรย่อครั้งที่พิมพ์.//เมืองพิมพ์/:/สำนักพิมพ์,/
             เลข ค.ศ. ที่พิมพ์.
             ข้อกำหนดเฉพาะของรูปแบบแต่ละส่วนดังนี้
                  6.1 ชื่อนามสกุล มีข้อกำหนดเฉพาะหลายประการ เช่น ผู้แต่งสองคนผู้แต่งสามคน
ผู้แต่งมากกว่าสามคน ผู้แต่งมียศศักดิ์ ผู้แต่งมีนามแฝง ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน ไม่ปรากฎผู้แต่ง
ดังจะกล่าวในรายละเอียดโดยมีตัวอย่างประกอบให้เห็นชัดเจนต่อไป
                  6.2 ภาษอังกฤษ อักษรแรกของแต่ละคำที่มีความหมายเฉพาะให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
ส่วนคำบุพบท คำสันธาน และ Article หรือคำที่มิได้ความหมายเฉพาะเจาะจง เช่น
a , and, the, in , on, under, with,without,
thit, that, those, there, what, when, where, why, is,
am, was, were, be, of, for, then, as, to, เป็นต้น
ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็กเล็กหรือตัวเขียนเล็ก ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่เป็นตัวอักษรตัวแรกของ
ชื่อหนังสือ ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
                  6.3 ครั้งที่พิมพ์ ไม่ระบุการพิมพ์ครั้งที่ 1 แต่จะระบุการพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป
โดยในภาษาอังกฤษใช้อักษรย่อตามลำดับคือ 2an ed. 3rd ed. 4th ed. เรื่อยไป
                  6.4 เมืองที่พิมพ์ ภาษาไทยหมายถึงจังหวัดที่สำนักพิมพ์ตั้งอยู่ สำหรับ
กรุงเทพมหานครใช้ว่า กรุงเทพ ฯ ส่วนหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งมักจะระบุเมืองพิมพ์หลายเมือง
ให้ใช้เมืองแรกที่ปรากฎ
                  6.5 สำนักพิมพ์ ให้ใส่ชื่อสำนักพิมพ์โดยไม่ต้องใส่คำประกอบอื่น ๆ เช่น คำว่า
สำนักพิมพ์ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จำกัด Publishing, Publisher,
Company,Limited ตัวอย่างเช่น ไทยวัฒนาพานิช อักษรเจริญทัศน์ หอสมุด 09 Dell,
Grange, McGraw-Hill,Macmillan, Academic Press ฯลฯ
หนังสือภาษอังกฤษมักจะระบุไว้หลายสำนักพิมพ์ ให้ใช้สำนักพิมพ์แรก ส่วนหนังสือ
ภาษาไทยมักมีปัญหาสำนักพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้ใช้แนววินิจฉัยดังนี้
                      6.5.1 สำนักพิมพ์แท้จริง คือบริษัทห้างร้านที่จำหน่ายหนังสือ ดังเช่นตัวอย่างที่กล่าว
มาข้างต้น ใช้เป็นสำนักพิมพ์ได้โดยไม่ต้องใส่คำประกอบอื่น ๆ ตามนัยแห่งข้อ 6.5
              6.5.2สำนักพิมพ์รองคือหน่วยงานที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นปฏิบัติงานอยู่กรณีนี้มักจะ
เป็นหนังสือตำราวิชาการที่ผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผลิตออกมา หรือเป็นหนังสือของ
หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ จึงทำให้ไม่มีสำนักพิมพ์แท้จริง กรณีนี้ให้ใช้ชื่อภาควิชา คณะวิชา
และมหาวิทยาลัย หรือชื่อของหน่วยงาน สมาคม มุลนิธิ ฯลฯ เป็นสำนักพิมพ์
ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จะฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนผดุงนารี
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
มูลนิธิภูมิปัญญา
                     6.5.3 โรงพิมพ์ ใช้ในกรณีไม่ปรากฎทั้งสำนักพิมพ์แท้จริงและสำนักพิมพ์รองให้
ระบุคำว่าโรงพิมพ์นำหน้าด้วยทุกครั้ง เช่น
โรงพิมพ์อภิชาติการพิมพ์
โรงพิมพ์เฟื่องอักษร
โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์
               6.7 ปีพิมพ์ หากมีปีพิมพ์หลายปี ให้ใช้ปีล่าสุด
               6.8 หนังสือที่ไม่ปารกฎเมืองพิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ หรือเลขหน้า ไม่ควรใช้อ้างอิง
แต่หากจำเป็นต้องใชอ้างอิง ให้ใช้อักษรย่อหรือข้อความดังนี้ตามกรณี ดังนี้
ไม่ปรากฎเมืองพิมพ์ สำนักพิมพ์ ใช้อักษรย่อ ม.ป.ท. หรือ n.p.
ไม่ปรากฎปีพิมพ์ ใช้อักษรย่อ ม.ป.ป. หรือ n.d.
ไม่ปรากฎเลขหน้า ใช้คำว่า ไม่มีเลขหน้า หรือ unpaged
            
  6.9 บรรณานุกรม ผู้แต่ง 1 คน เช่น
ธัญญา สังพันธานนท์.   ปรากฏการณ์แห่งวรรณกรรม.   ปทุมธานี : นาคร,2538.
Richey, Rita C.   Designing Instruction for the Adult Learner
              Systemtics Train Theory and Practice.   London : Kogan, 1992.

               6.10 บรรณานุกรม ผู้แต่ง 2 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทั้งสองคนโดยใช้คำว่าและ/and
คั่นลางตามกรณี และภาษาอังกฤษให้สลับนามสกุล ชื่อคนแรกเพียงคนเดียว
วิไล วีระปรีย และจงจิตต์ หลีกภัย.  ระบบบัญชี.  กรุงเทพฯ : ศุนย์หนังสือ
                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
              6.11 บรรณานุกรม ผู้แต่งสามคนให้ใส่ชื่อผู้แต่งทั้งสามคนโดยใส่เครื่องหมายจุลภาค
คั่นคนที่หนึ่งกับคนที่สอง แล้วใช้คำว่าและ/andคั่นคนที่สองและสามตามกรณีและ
ภาษาอังกฤษให้สลับนามสกุล ชื่อคนแรกเพียงคนเดียว
นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศรีศักร วัลโภดม และเอกวิทย์ ณ  ถลาง.   มองอนาคต : บทวิเคราะห์เพื่อ
                ปรับเปลี่ยนทิศทางของสังคมไทย.   กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2538.
Joule, J.A., K. Mill and G.F. Smith.  Heterocyclic Chemistry.  3rd ed. Newyork :
             Chapman & Hall, 1995.

              6.12 บรรณานุกรม ผู้แต่งมากกว่าสามคน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรกและตามด้วยคำว่า
และคนอื่น ๆ และ คณะหรือ and others ตามกรณี
วารินทร์ สินสูงสุด และคนอื่นๆ.  สิ่งที่มนุษย์ปราถนา.  สมุทรปราการ : หนอน, 2520.
Bennett, Toney and other.  Rock and Popular Music Politcs Policies Institutions.  
         Boston : Routledge, 1993.
              6.13 บรรณานุกรมผู้แต่งท่เป็นเชื้อพระวงศ์ ผู้มีบรรดาศักดิ์ราชทินนาม ยศทหารหรือ
ตำรวจให้สลับพระนาม นาม ราชทินนาม ตามกรณี ขึ้นนำหน้า คั่นจุลภาคแล้วค่อยตามด้วย
คำแสดงราชศักดิ์ บรรดาศักดิ์ หรือยศ ตำแหน่ง ส่วนคำนำหน้านามนอกจากระบุข้างต้น
เช่น นาย นาง นางสาว ผศ. รศ. พญ. นพ. นสพ. ดร. ไม่กำหนดให้ใช้
คึกฤิทธิ์ ปราโมช, พล ต. ม.ร.ว.  สี่แผ่นดิน.  กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2537.
              6.14 บรรณานุกรมหนังสือที่ส่วนราชการระดับกรม หรือหน่วยงาน องค์กร เป็นผู้แต่ง
ให้ใส่ชื่อ ส่วนราชการระดับกรม หรือหน่วยงาน องค์กร เป็นผู้แต่งโดยแสดงฐานะไว้ข้างหลัง
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม.  การเรียนรู้ของชาวบ้าน.  กรุงเทพฯ : กองการวิจัย
                กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
              6.15 บรรณานุกรมที่แปลจากภาษาต่าง ๆ ประเทศมาเป็นภาษาไทย ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง
ตามที่ปรากฏในฉบับแปล หากฉบับแปลไม่ได้ถอดชื่อผู้แต่งเป็นภาษาไทย ให้ผู้อ่านถอด
ชื่อผู้แต่งเป็นภาษาไทย
มอริส, แดเนียล.  รีเอ็นจีเนียริ่ง.  แปลจาก Re-engineering Your Business
          โดยวิทูรย์ สิมะโชคดี.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538
              6.16 บรรณานุกรมหนังสือผู้แต่งใช้นามแฝง หากทราบนามจริงเป็นผู้แต่งแล้วระบุ
นามแฝงกำกับต่อจากชื่อเรื่อง แต่หากไม่ทราบนามจริงก็ใช้นามแฝงนั้น เป็นผู้แต่ง
โดยวงเล็บนามแฝง
นายขนมต้ม(นามแฝง).  มรดกแม่ไม้มวยไทยจากกรุงศรี.  มหาสารคาม : โรงพิมพิ์อภิชาติ,2528.
              6.17 บรรณานุกรมหนังสือรวมเรื่อง หนังสือประเภทนี้เป็นการรวมหลายเรื่องต่าง ๆ
ไว้ในเล่มเดียวกัน แต่และเรื่องมักจะไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ผู้อ่านจึงเลือกศึกษาค้นคว้าและ
อ้างอิงเฉพราะเรื่องที่ต้องการเท่านั้น การทำบรรณานุกรมจึงต้องระบุเร่องที่อ้างอิงไว้ด้วย
ณรงค์ ป้อมบุปผา.  "สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยกับการอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน,
           " ใน สมาคมห้องสมุดฯ 25 ที่ระลึกในงานฉลองครบรอบ 25 ปี ขอสมาคมห้องสมุดแห่ง
                  ประเทศไทย.  หน้า 58-82.  กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2522
              6.18บรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ ให้ระบุว่า วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
Master'Thesis,Dissertation ตามแต่กรณีปรากฏในวิทยานิพนธ์เล่มนั้น เฉพาะภาษาไทย ให้ต่อด้วย อักษรปริญญา ส่วนเมืองพิมพิ์และสำนักพิมพิ์ให้ใช้ชื่อเมืองและสถาบันการศึกษา
บุญเลิศ สาขามุละ.  ปัญหาการปฎิบัติงานตามหน้าที่ของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด.  
            วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538.
              6.19หนังสือที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง ไม่ปรากฏเมืองพิมพ์ สำนักพิมพ์ปีพิมพ์ เลขหน้า
ไม่ควรนำมาอ้างอิง
                 6.20.บรรณานุกรมของวารสารมีรูปแบบดังนี้

ชื่อผู้เขียน.//"ชื่อบทความ,"/ชื่อวารสาร.//เลขปีที่(เลขฉบับที่)/:เลขหน้าที่ปรากฏบทความ
                 /:/เลขวันที่ (ถ้ามี) ชื่อเดือน, เลขปี
              คำอธิบายส่วนประกอบแต่ละส่วน มีดังนี้
ชื่อผู้เขียน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบรรณานุกรมหนังสือ
ชื่อบทความ หากมีเครื่องหมาอัญประกาศอยู่แล้ว ให้เปลี่ยนเครื่องหมายอัญประกาศเดิมนั้น
เป็นเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว
ชื่อวารสาร ไม่ต้องระบุคำว่าวารสาร
เลขปี(เลขฉบับที่) หากไม่มีเลขปีที่ ก็ใส่เลขฉบับที่โดยไม่ต้องมีวงเล็บ หรือบางกรณีอาจเป็น
คำแสดงวาระการพิมพ์ เช่น ฉบับต้อนรับเอ็นทรานส์, Summer หรืออาจใช้ข้อความ
เหล่านี้แทนที่เดือน ตามแต่กรณี
เลขปี ใช้เลขปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ตามแต่กรณี เช่น
ณรงค์ ป้อมบุบผา. "สนเทศไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศูนย์เอกสารอีสานสำนักหอ
                   สมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม," บรรณาศาสตร์.
              6(1) : 60-69 ; เมษายน, 2526.

Brauner, john A. and Jony Burns. "Dissertation Abstract International.
              3: 24A-28A ; May, 1995.

              6.21. บรรณานุรมของหนังสือพิมพ์ รูปแบบดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความหรือข่าว.//"ชื่อบทความหรือหัวข้อข่าว,"/ชื่อหนังสือพิมพ์.//เลขวันที่/
           เดือน/เลขปี.//เลขหน้าที่ปรากฏบทความหรือข่าว.
              คำอธิบายส่วนประกอบแต่ละส่วน มีดังนี้
ชื่อผู้เขียนบทความหรือข่าว ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบรรณานุกรมหนังสือและหากไม่ปรากฏ
ชื่อผู้เขียนบทความหรือข่าว ก็ไม่ต้องระบุ โดยเลื่อนชื่อบทความหรือหัวข้อข่าวขึ้นมาเป็น
ส่วนแรกของรายการ
ชื่อบทความหรือหัวข้อข่าว หากมีชื่อคอลัมน์ ให้นำหน้าด้วยชื่อคอลัมน์ คั่นด้วยเครื่องหมาย
ทวิภาค (:) แล้วจึงตามด้วยชื่อบทความหรือหัวข้อข่าว
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไม่ต้องระบุคำว่าหนังสือพิมพ์
เลขวันที่ ชื่อเดือน เลขปี ใช้ให้ถุกต้องเหมาะสมตามแต่กรณี
"เผาขยะ มลภาวะที่มนุษ์สร้างขึ้นเพื่อทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัว," ข่าวสด.  28 กุมภาพันธ์ 2543.
"Seri will Disclose Name Connected to BBC Case," The Nation.  
             March 13, 1997.  p. 1, A6.
              6.22. บรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศที่เป็นโสตทัศนวัสดุ มีรูปแบบดังนี้
ชื่อผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//(ประเภทของวัสดุ).//เมือง/:/หน่วยงานที่ผลิต.//ปี. เช่น
เต้นกำรำเคียว.  (วิดิทัศน์).  มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2539.
              6.23. บรรณานุกรมของรายการวิทยุกระจายเสียงงหรือวิทยุโทรทัศน์ มีรูปแบบดังนี้
ชื่อผู้เขียน (หากไม่ปรกฏชื่อผู้เขียน ให้ใส่ชื่อผู้ดำเนินรายการแทน).//"ชื่อเรื่องเฉพาะตอน,
            "/
ชื่อรายการ.//ชื่อสถานีที่ออกอากาศ.//วัน/เดือน/ปี.//เวลาที่ออกอากาศ. เช่น
ดวงตา ตุงคะมณี.  "ภัยผู้หญิง,"
ผู้หญิงอยากรู้.  สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3. 15 กุมภาพันธ์ 2540.
             เวลา 7.30-7.50 น.
            
  6.24. บรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์ มีรูปแบบคือ
ชื่อนามสกุล/เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,/ชื่อนามสกุล/เป็นผู้สัมภาษณ์,/ที่ไหน/เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. เช่น
จินดา งามสุทธิ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, ณรงค์ ป้อมบุบผา เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่สำนักงาน
                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2537.
              6.25. วัสดุย่อส่วน ใหเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของวัสดุสารสนเทศต้นฉบับแล้ว
กำกับท้ายรายการด้วยชื่อวัสดุย่อสวนชิ้นนั้น เช่น ไมโครฟิล์ม หรือ microfilm ตามแต่กรณี เช่น

หอสมุดแห่งชาติ.  เลขที่ 12.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  จ.ศ. 1206. ไมโครฟิล์ม.
Overpeck, Nancy Lee. 
Instructional Methods for Dietetic Preceptors.
          Doctor'Thesis.  Oregon : Oregon State University, 1994. Microfiche.

             
6.26. สารสนเทศจากฐานข้อมูลซีดีรอม ให้เขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของ
วัสดุสารสนเทศต้นฉบับ แล้วกำกับท้ายด้วยวงเล็บชื่อฐานข้อมูล และหมายเลขข้อมูล เช่น

Cristiano, Marilyn J.  I Want to Learn What I Want to Learnin the Way
               I Choose to Learn : Using Learning Contracts.  Petersburge,
Ariz. :Western States Communication Association, 1993.

              6.27 บรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศจากระบบอินเทอร์เน็ต (Internrt) จำแนกเป็น 2 กรณี
                            6.27.1 กรณีปรากฏรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวัสดุสารสนทศ เช่นหนังสือ
หนังสือพิมพ์บทความจากวารสาร ฯลฯ ให้เขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของวัสดุสารสนเทศต้น
ฉบับตามที่ปรากฏในฐานข้อมูล แล้วกำกับท้ายรายการด้วยวงเล็บยูอาร์แอล
(URL : Uniform Resource Location ) หรือหมายเลขไอพี (IP Number) ดีเอ็นเอส
( DNS : Domain Name Server) ตามแต่กรณี ตามด้วยวันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด
หากไม่ปรากฎวันเดือนปี ที่ปรับปรุงล่าสุดก็ให้ระบุวัน เดือน ปีที่ทำการสืบค้น เช่น
"Netwear vs. Windows NT Server, " PC Magazine. 5 : 161; March26, 1966.
               (http://support.novell.com/home/clien/winnt/compter/re24.htm ;
               Last Update : March 28, 1996)

                     6.27.2 กรณีไม่ปรากฎราบละเอียดทางบรรณานุกรม หรือเป็นสารสนเทศของ
โฮมเพจ (Home Page) นั้น ๆ ให้ระบุรายละเอียดเท่าที่ปรากฏ แล้วกำกับท้ายรายการเช่นเดียว
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรรินธร.
   (http://isan.msu.ac.th ; ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2540)
              6.28 หากชื่อและนามสกุลผู้แต่งซ้ำกับรายการติดกัน ให้ใช้ขีดยาว 7 ตัวอักษรแทนชื่อ
และนาสกุลผู้แต่งที่ซ้ำกันลงมา เช่น
ณรงค์ ป้อมบุบผา. "สนเทศไทยศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศูนย์เอกสารอีสาน
                 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม,
" บรรณาศาสตร์.  6(1) : 60-69 ; เมษายน, 2526.
_______. "ห้องสมุดโรงเรียนกับอนาคตของชาติไทย," สารคดียามเช้า. สถานีวิทยุกระจาย
                เสียงทหารอากาศมหาสารคาม. 20 กันยายน 2520. 6.45-6.55 น.
               6.29 บรรณานุกรมของวัสดุสารสนเทศนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ให้ตรวจสอบจาก
หนังสือคู่มือการเขียนบทนิพนธ์ ( รายงาน ภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ )
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540)

ความรู้การทำบรรณานุกรม


Hosted by www.Geocities.ws

1