รถจักรไอน้ำ "บอลด์วิน " และรถจักรดีเซลไฟฟ้า "ฟริกซ์"

รถจักรไอน้ำ "บอลด์วิน"หมายเลข 226

     รถจักรไอน้ำ "บอลด์วิน"หมายเลข 226 ซึ่งเป็นรถที่ กรมรถไฟฯ สั่งซื้อจากบริษัท Baldwin Locomotive Works U.S.A. ในราคาคันละ 544,761.90 บาท นำมาใช้การในปี 2468 เป็นรถจักรชนิด 3 สูบ ใช้ไอที่ผ่าน Superheater แล้ว (ไอแห้ง) มาดันลูกสูบแบบล้อ 4-6-2 (แปซิฟิก) ใช้วิ่งในทางขนาดกว้าง 1 เมตร เลิกใช้การเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2497 มีอายุใช้การประมาณ 30 ปี
ประวัติความสำคัญของหัวรถจักรไอน้ำคันนี้ ยังมีตรา "ปปร" และ "รพ." ปรากฏอยู่เป็นสัญญลักษณ์ เนื่องจากหัวรถจักรคันนี้ ได้เคยใช้ทำการลากจูงขบวนรถพระที่นั่ง ของพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เสด็จไปประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานพระราม 6 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2469

รถจักรดีเซลไฟฟ้า "ฟริกซ์" เลขที่ 556

     รถจักรดีเซลไฟฟ้า "ฟริกซ์" เลขที่ 556 ใช้เครื่องยนต์ AS Frichs 2 เครื่อง ๆ ละ 450 แรงม้า กรมรถไฟฯ สั่งซื้อจากบริษัท AS Frichs Denmark ในราคาคันละ 208,000 บาท นำมาใช้การในปี พ.ศ. 2474 แบบล้อ 2-D-2 ใช้ในทาง ขนาดกว้าง 1 เมตร เลิกใช้การ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2505 อายุการใช้งานประมาณ 31 ปี


ที่มา :

Hosted by www.Geocities.ws

1