คำกล่าวพิธีเปิดของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
เรื่อง "บทบาทสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาท้องถิ่น"
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2544
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ที่เคารพทุกๆ ท่าน ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชื่อมั่นว่า ตลอด ระยะเวลา ของการอบรมนี้ ท่านคงได้รับความรู้ ความคิด และประสบการณ์ อันมีค่า จากโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ทางคณะฯ มีความภูมิใจ และยินดี ให้บริการ ทางวิชาการ ในลักษณะเช่นนี้ ทุกเมื่อ โดยถือเป็น หน้าที่หลัก อันหนึ่ง ของสถาบัน ทางวิชาการ ประจำภูมิภาคแห่งนี้
ประกาศนียบัตร ที่มอบให้ท่าน ไม่ใช่เป็นเพียง สิ่งประกัน ศักยภาพ ในตัวของท่านเอง เท่านั้น แต่ขอให้ยึดมั่น ถือมั่น เป็นเครื่องเตือนใจ ให้ท่าน ทำหน้าที่ ในการบริหารท้องถิ่น เพื่อนำพา สิ่งที่ดีที่สุด มาสู่ประชาคม โดยรวม และถ้าท้องถิ่น ในแต่ละส่วน ได้มีการพัฒนาตนเองแล้ว สิ่งนี้ จะเป็นรากฐาน อันสำคัญ ที่จะมีผล ต่อความเจริญ ก้าวหน้า ของประเทศชาติ ด้วยเช่นกัน
ดิฉัน ขอชื่นชม ผู้ที่ทำงาน ในท้องถิ่น อย่างที่ท่าน ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ปฏิบัติ อยู่ในขณะนี้ เนื่องจากท่าน ต้องใช้ความเสียสละ ความอดทน และไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะทำอะไร ในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด ในท้องถิ่น ของท่านเอง ให้เป็นที่พอใจ แก่กลุ่มบุคคล ที่หลากหลาย เช่นนี้ และขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่ง ให้ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ อันทรงเกียรตินี้ เพื่อจรรโลงสังคม นำความผาสุก ที่แท้จริง มาสู่ท้องถิ่น และประเทศชาติ สืบไป
ในท้ายที่สุดนี้ ดิฉัน ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้เข้าร่วม ในการอบรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการ ในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วง มาได้ด้วยดี และหวังว่า ท่านคงจะได้รับ ประสบการณ์ใหม่ๆ อันมีค่า จากการทัศนศึกษา ในวันพรุ่งนี้ และเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉัน ขอปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาท สมาชิก องค์การบริหาร ส่วนตำบล ในการพัฒนาท้องถิ่น" ณ บัดนี้ ขอบคุณค่ะ

Hosted by www.Geocities.ws

1