คำกล่าวพิธีเปิดของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
เรื่อง "บทบาทสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาท้องถิ่น"
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2544
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียนท่านวิทยากร คณาจารย์ และท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ที่เคารพ ทุกๆ ท่าน ที่ได้มา อบรม เชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ ดิฉัน คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ และรู้สึกเป็นเกียรติ อย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาส จัดโครงการนี้ เพราะทางคณะฯ ถือว่า เป็นภารกิจหลัก อันหนึ่ง ตามนโยบาย ของคณะฯ ในการบริการ วิชาการ และให้ความรู้ แก่ท้องถิ่น ซึ่งละเลยเสียไม่ได้ ในฐานะ สถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยู่ ในภูมิภาคแห่งนี้
เป็นที่ทราบ กันอยู่ทั่วไป ในเรื่องการเมือง การปกครอง ของไทยเรา ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น มิติทางด้านนิตินัย คือ รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน และกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญอื่นๆ ตลอดจน มิติทางด้านพฤตินัย คือ ความตื่นตัว ของประชาชน ที่ต้องการ จะมีส่วนร่วม ทางการปกครอง และการตรวจสอบมากขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดี ต่อการพัฒนา ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวเบื้องต้น จึงเป็นเหตุผลหลัก ที่เราได้มาพบกัน ในวันนี้ หมายความว่า เมื่อใดก็ตาม ที่มีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น หากองค์กรนั้น ยังคงปฏิบัติ อยู่แบบเดิม ไม่ผันตาม ไปกับสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง อย่างเหมาะสมแล้ว ก็ยาก ที่จะให้องค์กรนั้น ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเดิม หรือดีกว่าเดิมได้
โครงการ ที่จัด ในวันนี้ จึงเป็นเครื่องมืออันหนึ่ง ในการคลี่คลายปัญหา และนำไปสู่ สัมฤทธิผล ตามวัตถุประสงค์ ที่ได้ตั้งใจไว้ คือพัฒนา ในส่วนบุคลากร หรือตัวของท่านเอง เพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพียงพอ ต่อการบริหาร การพัฒนา ท้องถิ่น ท่ามกลาง สภาพแวดล้อม ภายนอก ของสังคม ที่เคลื่อนไหว อยู่ตลอดเวลา
สุดท้ายนี้ ขอให้ท่าน ผู้เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ทุกท่าน ได้ใช้เวลา อันมีค่า ตลอด 2 วันนี้ อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อทำความเข้าใจ ในความรู้ ความคิด และประสบการณ์ จากวิทยากรก็ดี จากเพื่อนสมาชิก ด้วยกันเองก็ดี จากการทัศนศึกษาดูงานก็ดี ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้น กับท่านเองเท่านั้น แต่เพื่อให้ท่าน ได้ทำหน้าที่ ในภารกิจ สาธารณะ อันจะนำมา ซึ่งความผาสุก ของประชาชน ในพื้นที่ อย่างแท้จริง
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉัน ขอเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาท สมาชิก องค์การบริหาร ส่วนตำบล ในการพัฒนา ท้องถิ่น" ณ บัดนี้ ขอบคุณค่ะ

Hosted by www.Geocities.ws

1