Parenteel van Heyn(d)rick BESEMER


Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BESEM\BESEMER
Datum : 06-05-2004
Selectie : 'Personen in parenteel van Heyn(d)rick BESEMER [1]'
Sortering : Per tak
 
I.1    Heyn(d)rick BESEMER, Landbouwer,Hoogheemraad,, geboren circa 1440 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1520 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht. Indices Hof van Holland ARA den Haag. Indices civiele sententies, decreten en
appointementen. Inv.nr 1072-1074. Het 12e Register van sententien 27-1-1469 tot
27-6-1472. 54)Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer 3 november 1470. Bezemair/op
den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de
schepenen van Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws
voor de Hoven te procederen over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3
november 1470 (Reg.12.no.54 folio 101)
Register 56 1554. De erfgenamen van Jacob Jansz. contra Heynrick (Hubrechtse??)
m.i. Ghysbrechtse ? Besemer.
-01-10-1507: Heynrick Besemer beset op sijn seven mergen coeyen ende beesten.
"Cleijs Dircksz.vanwege een wilkeur van 11 Rijnsgld; borgen Symon Gheritsz. en
...(Wilkeurboek Ridderkerk; GAR, Htd 827) Heynrick Besemer beset noch op sijn
lant verder voorlopig onleesbaar (Archief Huys ten Donck 827) Ick Henrijck
Besemer heeft een willkeur (schuldvordering op Claess Willemsz. als van 4
Rhijnsguldens. Item Henrick Besemer heeft een wilkeur volstaende? vant ? op
Claes Willemsz. als van vier Rhijnsguldens te betalen op Sinte Maertijnsdage
.... naestcomende. Ende wairt selvedat hij dese voors,somme niet en betalen tot
deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz mach comen ....? sonder panden
(verder onleesbaar) Dee lesten dach in mey Anno XVc ende negen.[Arch.Htd 827]
Oud Alblas Zuidzijde Heynrick Ghysenlant = Hendrick Besemerslant 8 morgen
Archief Huys ten Donck.Regestnr.187 1503 mei 20. Hendrik Damijsz., schout, en
Cornelis Willemsz., Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz. (lage)
heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht
heeft aan Dirck Simonsz. haer neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw
Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door
het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgensszoene en Hendrik
Besemer. Afschrift in inv.no.384 fol.90 recto.
Gehuwd met Margriet ???
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Heyndrixsz. BESEMER (zie II.1).
   2.  Ghysbrecht Heynricksz. BESEMER (zie II.2).

 
II.1    Cornelis Heyndrixsz. BESEMER, Heemraad van Adriaan Pieters-, geboren circa 1470, overleden na 1527 te Hendrik-Ido-Ambacht. Cornelis Besemer te Hendrik Ido Ambacht, Landpoorter van Dordrecht 1526,1527
wordt genoemd in akte H.G en Pesthuis ter Grooter Kerk als borg voor zijn broer
Ghijsbrecht. Zoon van Heyn(d)rick BESEMER (zie I.1) en Margriet ???
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  (Marijtje of Mariken) ? BESEMER, geboren circa 1510.
Gehuwd met Vranck Ghijsbrechtsz. van den NES.
   2.  Aert Cornelisz. BESEMER, Schout van Adriaen Pieters-. Aert Cornelisz.te Hendrik Ido Ambacht, Landpoorter van Dordrecht 1521,1522.
Gehuwd.

 
II.2    Ghysbrecht Heynricksz. BESEMER, Landbouwer/Hoogheemraad, geboren circa 1472 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1552 te Gherijt-Heyndricks-Ambach. Item Ghijs Besemer voor hem selve ende als gemachtiich van Joest Jan Weyns heeft
bestelt al sulcke beeste als op sijn lant gaet leggende in Out ryderwaert te
weten ses ossen vijff vairsen twee koeyen van .... Halling Willemsz. Arien
Willemsz. ende Arien Pietersz, geschiet den derde dage in october anno XVc ende
negen. borch Jan Monnensz...? (Archief Huys ten Donck 827, Inventaris regest
nr.204,1512..?)
Regest nr.204 1512....(?) Archief Huys ten Donck. Heijnrick Lodewijcxz.
(doorgehaald en vervangen door Cornelis Besemer) schout van Gherit Heijricksz.
ambacht, Adriaen Willemsz. (doorgehaald en vervangen door Cornelis Cornelisz.),
Otte Florisz.Cornelis Adrijaensz., Ghijsbrecht Besemer Heijnricksz. en
Hillebrant Pieterz. heemraden van dat ambacht oorkonden, dat de kinderen en
erfgenamen van Lodewijck van Giesen Aertsz. de verdeling van diens nalatenschap
op een hier beschreven wijze overeengekomen zijn. Origineel in inv.no.1256
zonder zegels.
N.B. Er wordt gesproken over een memorie in de kerk van Heijnrick-Yden Ambocht,
maar de tekst is op deze plaats zeer bedorven. Van de datum is alleen te lezen
1500 en tw., de derde letter van het afgebroken woord is waarschijnlijker een a
dan een e, vandaar bovenstaande datum met een vraagteken.
-25 februari 1557. Arent Ghijsz. Besemer van Alblas, gemachtigde van Jacob Ghijs
Besemers erfgenamen te weten Pieter, Leendert en Cornelis Jacobs Gijssensone,
met Goosen Adriaens haar zwager en noch als gemachtigde van Cornelis Gijse
Besemer, namelijk Adriaen en Huyg Cornelisz. met Willem Jansz. haar zwager als
gemachtigde van Pieter Gijsen erfgenamen te weten Jan Adriaensz., Lauris
Adriaensz. met Jacob Cornelis en Dirrick Cleysz. Cloots als vader van zijn
kinderen en Jan Jansz. wijlen man van Ariaentje Floris Gijssen, dragen land
over. (ORA Mijnsheerenland 2, dd.25-2-1557. Zoon van Heyn(d)rick BESEMER (zie I.1) en Margriet ???
Gehuwd (rooms katholiek) met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.4).
   2.  Floris Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.6).
   3.  Pieter Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.8).
   4.  Aert Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.9).
   5.  Cornelis Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.11).
   6.  Lidewij Ghijsbrechtsdr. BESEMER, weduwe 24 juli 1590, geboren circa 1520 te verm. Ridderkerk.
Gehuwd met Cornelis Jacobsz. van DIEMEN, Burgemeester Dordrecht 1578, overleden 1581-1589 te Dordrecht, zoon van Jacob Gijsbertsz. van DIEMEN en Clara van de POEL.

 
III.4    Jacob Ghijsbrechtsz. BESEMER, Landbouwer,Hoogheemraad,, geboren circa 1498 te verm. Gherijt-Heyndricks-Ambach, overleden na 1540 te verm. Rijsoord. Jacob is jong overleden, hij was gegoed in Sandelingenambacht Rijsoord en de
polders Oud-en Nieuw Reyerwaard (Ridderkerk) Waersman van de polder
Nw.Reyerwaerd in 1536. Zoon van Ghysbrecht Heynricksz. BESEMER (zie II.2) en N.N.
Ondertrouwd (1) te Ridderkerk, gehuwd circa 1530 te Ridderkerk met Heyltgen Willemsdr. JONCKINDT, Landbouwster, geboren circa 1510 te Ridderkerk, overleden 1570-1580 te Ridderkerk. R.A.Ridderkerk 87:fo.35 vso 2 april 1580. Compareerde Lenaert Jacobsz. Besemer
voor hem self ende mede recht bestorve bloetvoocht van de aftergelatene weesen
van Za: Pieter Besemer Jacobsz. bij naemen Wyllem (Jacob?) Altge en Marijchie
Pietersdrz., Goessen Arijensz. als man ende voocht van Aeplyae Jacob
Besemersdr.; Clement Dircxs als man ende voocht van Pyetertje Pietersdr. mijt
Lenert Cornelisz. zijnre swaeger. ende Coernelys Willemssoen als man ende
voocht van Maerijgie Heyndrickendr. altesamen erffgenaemen van Za: Heyltge
Willems die ten echte man heeft gehadt Jacob Besemer Gysbrechtsz. Verdelen
nalatenschap op 21 april 1580.
- Eerst Lenert Jacobsz. aenbedeelt 6 mergen 4,5 hont eygen land in Oud
Reyerwaerd belend an die Westzijde die aerven van za: Willem Goessens. Noch 1
mergen mijn 20 roe in Nieuw Reyerwaert an die oestzijde Wouter Aerts
naestgelant dy vyckeri van Sinte Anthoenysaltaer en westwaert die ghemeen
aerven van Aryen Wouters Vynck. Bastyaen Bastiaens mijt die weesk. van Pieter
Besemer zalr. Noch 1,5 mergen in Heyndrick Ido Ambt ghemeen mijt die erven van
za: Aerdt Besemer Ghijsbrecht. Noch een rentebrieff van 6 Rhijng. s jaers
spreckende op Aert Heijmensz. Noch een rentebrieff van 3 Rh.gld s'jaers
spreckende op Andries Everts tot Alblasserdam.
2-Item Goessen Arijens 5 mergen 1 hont lant mijt noch 1,5 mergen lants daer de
Heylichen Geest van Ridderkerk jaarlijcs op heeft een rente van 1 Rhijnsgld
welcke mergen gelegen zijn inde Nieuw Reijerwaert in Cornelislandyckage bij de
Karsseboom. waernaest ghelandt is den Heyligen Geest van de Grote Kerck binnen
Dordt westwaerts naest gelant het kijndt van Diemen tot Dordt mijt welcken
maergen talen Goesen Adryaens voornoempt ghegrontcavelt leijt van de Crommewech
off in totte dwaerssloet toe daer Bastyaen Bastyaens mijt die Kercken 1,5 mergen
lants bij consentte gegrondtcaevelt leyt bij die gerechte voors an die
westsijde en Wijt Lauwens land oestwaert ghegrondcaevelt.
Noch een rentebrieff van 9 Rhijnsgld 's-jaers spreckende op Arijen Egberts
voors noch een half huysinge mijt die kosten daerop spreckende daer Heyltge
zalr. in't laetst van haeren levende lijve in pacht te woenen, staand op het
dorp van Rijderkercke op welck gheheel hussaerf ene kerckenmemory staet van 15
stuyvers 's-jaers.
3. Item Clement Dircks als man ende voocht van Pyetertgen Pyetersdr. en Lenert
Cornelisz. zijn zwaeger zijn tesamen bedeelt en ghebleve. 3 mergen lants in
Rijpert (Rijsoert?) aen de vlyet welcke toecomen Clement Dircx. Noch de 2
mergen 40 roe in Nyeuw Rijerwaert after Bastyaen Bastyaensz. voern, Oostwaert
de voerschr. Bastyaen ghemeen mit Pyeter Besemers kyndt ghelandt ende westwaert
ghelandt Fop van Driel Claesz. mijt sijn comp.lant welck land toekomt Lenert
Cornelisz. voorschr. Noch een rentebrieff van 9 Rhijnsgld 's-jaers spreckende
op Andryes Everts tot Alblas die toekomt Clement Dircx. Noch een halff huyssen
daer Goese Aryens voorn de andere helft bedeeld is mijt allen lasten dat
toecomt Lenert Cornelisz.
4- Item Cornelis Willems als man ende voocht van Marygie Heyndricxen 4 mergen
lant in Nyeuw Ryerwaert voor Bastyaen Bastyaenss ostwaerts naest ghelandt
Gryetgen Cornelys Claesse van Dryel wed. westwaert naest gheland die ghemeen
aerven van Gijsbrecht van Haerlem tot Dordt. Noch an 8 hont lants in
Oestambacht van Isselmonde. Noch 1 mergen mijn 20 roe in Nieuw Rijderwaert
after Bastyaen Bastyaens ostwaerts en voors. Bastyaen Bastyaens lant mijt
Pieter Besemers kindt westwaert naest gelandt den schout Fop van Driel Claesz.
mijt sijn consoerten landt. Noch een rentebrieff van 3 Rhijnsgld. 's-jaers
houdende op Cornelis de Lange in't Elshout.
5-.Item die weeskinderen van Pyeter Besemer voornt 3,5 mergen mijn 20 roe land
in Out Reyerwaert aende Kerckwech. Noch 1 mergen mijn 20 roe lant in Nieuw
Reuerwaert after Bastyaen Bastyaens ostwaert naest ghelandt den voorn. Bastyaen
mijt die weeskindt westwaert naest ghelandt Fop van Driel Claesz.. Noch 8 hont
lants in Isselmonde. Noch een rentebrieff van 6 Rhijnsgld 's-jaers spreckende
op Fop van Driel Claesz. Noch een rentebrief van 3 Rhijnsgld 's-jaers
spreckende op Cornelis Vrijes in 't Elshout. Noch een rentebrief van 3
Rhijnsgld 's-jaers spreckende op die aerven van Poulus Aryens (pye memorye)
ofte Beijatrijs sijn huysvrouw.
Kohier 10e penning. 1542: Heyltgen Jacob Ghijssen weduwe bruyck 32 morgen. 2
hont om 139 Rgld (huurwaarde) 1557 42 mergen 290 roe (waarvan 30 mergen 27,5
roe eigendom) 1561 28 mergen 262 roe (waarvan 25 mergen 262 roe eigendom en 3
morgen gepacht)
Samengevat eigendom 1580: 30 morgen 30 roe onder Ridderkerk, 800 roe in
IJsselmonde, 1,5 morgen in Hendrik Ido Ambacht gemeen met erfgenamen Aert
Besemer., 8 rentebrieven tesamen 42 Rhijnsgulden.(bij een rente van 4% zou het
kapitaal ruim 1000 gld bedragen)[zie ORA Ridderkerk nr.87 fo.35, dd.21-4-1580], dochter van Willem Adriaen Willemsz. Bouwman onder Ridderkerk, en Machteld. Kohier 10e penning 1553 Ridderkerk inv.nr. 760: Item Jacob Ghijssen weduwe huys
dair die helft met dat lant off an gebrocht is XXV st.
Kohier 10e penning Barendrecht 1553, inv.nr. 561. Heylken Jacob Ghijssen II
mergen toebehoert haer selven getaxeert de mergen om IIIIf Rhijnsgld.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heyndrick Jacobsz. BESEMER (zie IV.3).
   2.  Pieter Jacobsz. BESEMER (zie IV.4).
   3.  Lenaert Jacobsz. BESEMER (zie IV.6).
   4.  NN Jacobsdr. BESEMER, geboren circa 1536 te Ridderkerk, overleden voor 1580.
Gehuwd (1) met Pieter. Uit dit huwelijk Pyetergen Pietersdr. gehuwd met Clement Dircksz. voor 1/5
gedeelte erfgenaam van Heyltje Willemsdr.
Gehuwd (2) met Cornelis N.N. Uit dit huwelijk Lenert Cornelisz. erfgenaam van Heyltje Willemsdr.
   5.  Apolonia (Ploentge) Jacobsdr. BESEMER, geboren circa 1538 te Ridderkerk, overleden na 1583 te Ridderkerk, op 11 april 1583 gedoopt Ghoessen, vader: Cornelis Hermensz, moeder: Maritgen
Jansdr., Getuigen: Dirck Cornelisz., Cornelis Jacopsz., beiden uit Barendrecht,
ende Ploenken Jacopsdr., weduwe van Ghoessen Adriaensz. tot Ridderkerk.
Gehuwd met Ghoessen Adriaensz. (van SCHILPEROORT), Boer te Ridderkerk, geboren circa 1520 te Ridderkerk, overleden 1580-1583 te Ridderkerk, "De Paradijshoeve" aan de Molensteeg te Ridderkerk. In de 16e eeuw werd de
hoeve bewoond door Ghoessen Adrijaens (Schilperoort) een zoon van Adriaen
Ghoessen Adriaensz. Hij trouwde met Appolonia (Ploentge) Jacobsdr., waaruit 2
dochters werden geboren. Appolonia was een dochter van Jacob Ghijsbrechts
Besemer, bouwman en waersman van Nieuw-Reijerwaard 1536/1537 (een perceel land
in Oud-Reijerwaard werd Jacob Gijsenland genoemd) en Heyltge Willemsdr.
Ghoessen Adrijaens was heemraad van Ridderkerk in 1565 en dijkgraaf van de
polder Oud-Reijerwaard.
Dochter Sytgen Goosensdr.Schilperoort trouwde met Jan Dircsz.van Driel. Hij was
brouwer te Dordrecht. Dochter Roockgen Goossensdr.Schilperoort trouwde in april
1589 met Gerrit Pietersz. Cranendonck, afkomstig van de hoeve "De Valk" aan de
Smeetlandsedijk onder Oost-IJsselmonde. Direct na hun huwelijk vestigden zij
zich op een hoeve in Poortugaal met land in de polder Albrandswaard en onder
Rhoon.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Cornelis Jacobsz. BESEMER (zie IV.1).

 
IV.1    Cornelis Jacobsz. BESEMER, Heemraad Ridderkerk 1564,1565, geboren circa 1527 te verm. Ridderkerk, overleden na 1588 te verm. Ridderkerk, zoon van Jacob Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.4).
Gehuwd circa 1559 te Ridderkerk met Nelletgen Cornelisdr. Zij was eerst getrouwd met Cornelis Aertsz.zoon van Aert Pietersz. in leven
ambachtsheer van Heerjansdam. Dochter van Cornelis Symonsz. Heemraad van Ridderkerk 1545.
Uit dit huwelijk:
   1.  (verm.) Marycken Cornelisdr. BESEMER.
   2.  (verm) Lenaert Cornelisz. BESEMER.

 
IV.3    Heyndrick Jacobsz. BESEMER, geboren circa 1531 te Ridderkerk, overleden voor 1580 te verm. Dordrecht, zoon van Jacob Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.4) en Heyltgen Willemsdr. JONCKINDT.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maritge Heyndricksdr. BESEMER, woont Dordrecht. Overleden voor 1615 te Dordrecht. Zij is voor 1/5 erfgenaam van Heyltje Willemsdr.Haar man en voocht is Cornelis
Willemsz. Zij woont te Dordrecht en overlijdt zonder nakomelingen voor
2-12-1615, tot haar erfgenamen behoren de zoons van haar neef Willem Pietersz.
Besemer.
Gehuwd met Cornelis Willemsz. ROMEIJN (?).

 
IV.4    Pieter Jacobsz. BESEMER, Landbouwer te Ridderkerk, geboren circa 1532 te Ridderkerk, overleden 1571-1572 te Ridderkerk, zoon van Jacob Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.4) en Heyltgen Willemsdr. JONCKINDT.
Gehuwd circa 1558 te Ridderkerk met Anna Willemsdr. JONGKINT ALIAS ROMEIJN, geboren circa 1530 te Ridderkerk, overleden na 1600 te Ridderkerk, dochter van Willem Goessen Adriaensz. JONGKINT ALIAS ROMEIJN, bouwman, heemraad, waarsman, en Neeltje Cornelisdr. Pieter Jacobs Besemer daecht up Lauweris Thoenisz. in somme van LXIX Rhijnsgld
ofte tot de zekeringen? soe heeft Lauwerens Toenisse bekennen....te zijn aen
Pieter Jacobsz.Besemer voir alsulcke somme als Lauwerens Thoenisse bij goede
rekening brengen soude nae vuijtwijsen die acte die voir de Camer van Dordrecht
geweesen is. Sebastiaen Pieters claecht up Pieter Besemer Jacopsz. voor de somme
van XIJ Rhijnsgld IIII. Opten XIIJe dach Junij Anno XVC acht en tsestig soe
verclaere ick dat pertijen malcander geen sulle ....niet accorderen datse
tesamen inden Vyerschaar willem come sullen en brengen een ge...?????
(Klachtboek Archief Huys ten Donck 828)
-Hun vier kinderen voor 1/5 gerechtigd in de erfenis van Heyltge Willemsdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Pietersz. BESEMER (zie V.5).
   2.  Jacob Pietersz. BESEMER, geboren circa 1565 te Ridderkerk, overleden na 1582 te Ridderkerk.
   3.  Aeltge Pietersdr. BESEMER, geboren circa 1570 te Ridderkerk, overleden na 1635 te Westmaas. Op 19 november 1581 wordt te Ridderkerk gedoopt Maritgen , dochter van Leendert
Gheeritsz, en Maritgen Sebastiaensdr, getuigen Adriaen Cornelisz, Maritgen
Cornelis Joriszdr. Eeltgen (?)Pieter Jacobszdr.
-Eilgen Pieter Besemersdochter te Ridderkerk doopgetuige 30-12-1583 bij Ploenken
dochter van Cornelis Willem Ghoossensz. Jongkint Roomeijn.
Ondertrouwd op 07-06-1592 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 06-07-1592 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Pieter Pietersz. VINCK, Boer te Westmaas, geboren circa 1560 te Westmaas, overleden voor 1635 te Westmaas.
   4.  Maritge Pietersdr. BESEMER (zie V.11).

 
V.5    Willem Pietersz. BESEMER, Boer onder Charlois, geboren circa 1560 te Ridderkerk, overleden 1605-1606 te Charlois, zoon van Pieter Jacobsz. BESEMER (zie IV.4) en Anna Willemsdr. JONGKINT ALIAS ROMEIJN.
Ondertrouwd op 22-01-1589 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 05-02-1589 te IJsselmonde (Hervormd/Geref.) met Fijtge Pietersdr. CRANENDONCK, geboren circa 1560 te IJsselmonde, overleden 1602-1606 te Charlois, dochter van Pieter Pietersz. CRANENDONCK, Landbouwer onder IJsselmonde, en Adriaentje Gerritsdr. Na hun huwelijk vestigden zij zich in het dorp Charlois, in een huis dat voor
de kerk lag, met een boomgaard en land in het "kerkeblok"
Een Pieter Willemsz. Besemer was getrouwd met Maartje N.N. wellicht een van deze
2 zonen. Uit dit huwelijk: 1. Heyndrick Pietersz. woonde Rozenburg, overl. na 12
februari 1708, huwde voor 14 oktober 1663 met Pietertje Pieters overleden na 20
april 1698. 2. Theunis Pietersz. won.Zwartewaal 1656, Rozenburg 1659, huwde voor
1655 met Annetje Cornelis. 3: Pieter Pietersz. woonde Rozenburg 1667, huwde voor
1667 met Trijntje Jansdr. de Bruijn.
Op 11 mei 1589 transporteert Willem Pietersz. Besemer aan Leendert Jacobsz.
Besemer 1 morgen 1,5 hond land int Oude Ryderwaert in een weer van 5 morgen 4
hond en 20 roeden, gemeen met Lenaert Besemer Jacobsz. (R.A. in Zuid-Holland,
Recht.Arch.Ridderkerk, inv. Nr.87, fol.139v.).
Op 28 april 1606 verkopen de voogden van de twee weeskinderen van Willem
Pietersz. en Fytgen Pieters, beyde zalr., aan Adryaen Lenaerts Pors, een huys,
arff, bargh en schuyre etc.mitsgaders de helft van 10 hond 27 roeden'
vroonlandt; voogden Heynrick Pieters Cranendonck tot IJsselmonde, Cornelis
Willemsz. Romijn tot Rijderkerck, en Lenaert Jacopsz.Besemer, wonende in
Hendricken Ambacht, vertegenwoordigd door diens zoon Jacob Lenaerts Besemer. De
genoemde twee weeskinderen zijn: 1.Pieter Willemsz. Besemer 'de oude'. 2.Pieter
Willemsz. Besemer 'de jonge' alias Bootser.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Willemsz. BESEMER 'de OUDE' (zie VI.1).
   2.  Pieter Willemsz. BESEMER 'de JONGE', geboren circa 1592 te Charlois. ORA Charlois 13 fol.100. 2-2-1615. Pieter Willemse Besemer de Jonghe gaande op
reyse naar Oost-Indien machtigt zijn broer Pieter Willemsz. Besemer de Oude in
de goederen van hun overleden ouders te administreren, ook de erfenis of legaat
van Maritge Heyndriccx Besemersdr. in haar leven wonende te Dordrecht en alle
goederen die hem aanbestorven zijn of worden ook aan land over te dragen aan
Heyndrick Pieters en Bastiaen Pieters Cranendonck tot Iselmonde gekomen van hun
grootmoeder.

 
VI.1    Pieter Willemsz. BESEMER 'de OUDE', geboren circa 1590 te Charlois. ORA Charlois 13 fol.105v. 26 maart 1618. Willem Michiels als vertegenwoordiger
van Pieter Willemse Besemer den Ouden en de Jonghe verkoopt aan Wouter
Heyndricks de helft van een huis waarvan Wouter de andere helft al heeft. Zoon van Willem Pietersz. BESEMER (zie V.5) en Fijtge Pietersdr. CRANENDONCK.
Gehuwd met Maartje N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heijndrick Pietersz. BESEMER, woonde op Rozenburg, geboren circa 1628 te verm. Rozenburg, overleden na 1708 te verm. Rozenburg.
Gehuwd voor 1663 met Pietertje Pietersdr. Overleden na 1698 te verm. Rozenburg.
   2.  Theunis Pietersz. BESEMER (zie VII.3).
   3.  Pieter Pietersz. BESEMER (zie VII.5).

 
VII.3    Theunis Pietersz. BESEMER, woonde Zwartewaal 1656,, geboren circa 1630 te Blankenburg, zoon van Pieter Willemsz. BESEMER 'de OUDE' (zie VI.1) en Maartje N.N.
Gehuwd circa 1655 te verm. Zwartewaal met Annetje Cornelsdr. CONWEIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Theunisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-02-1656 te Zwartewaal.
   2.  Leendert Theunisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-04-1657 te Zwartewaal.
   3.  Maartje Theunisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-04-1659 te Rozenburg.
   4.  Cornelis Theunisz. BESEMER (zie VIII.4).
   5.  Willem Theunisz. BESEMER (zie VIII.6).
   6.  Fytje Theunisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-02-1666 te Rozenburg.
   7.  Fytje Theunisdr. BESEMER, gedoopt op 20-11-1667 te Rozenburg, overleden circa 1708.
Gehuwd circa 1692 met Dirk Danielsz. KOPPENOL, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-01-1670 te Pernis, zoon van Daniel Danielsz. KOPPENOL en Crijntje Fransdr. van der SCHANS.
   8.  Ariaentje Theunisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-10-1669 te Rozenburg.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 05-06-1702 te Rozenburg (Hervormd/Geref.) met Hugo van DRIJL, geboren circa 1665 te Rotterdam.
   9.  Neeltje Theunisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-06-1672 te Rozenburg, overleden 1674 te verm. Rozenburg.
   10.  Neeltje Theunisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-06-1674 te Rozenburg.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 13-06-1706 te Maasland (Hervormd/Geref.) met Ary Willemsz. GROEN.
   11.  Johannes Theunisdr. BESEMER, gedoopt op 28-06-1676 te Rozenburg.

 
VIII.4    Cornelis Theunisz. BESEMER, hij was in 1730 eigenaar van, gedoopt op 02-10-1661 te Rozenburg, overleden te De Lier, zoon van Theunis Pietersz. BESEMER (zie VII.3) en Annetje Cornelsdr. CONWEIT.
Ondertrouwd op 10-10-1688 te De Lier, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 07-11-1688 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Annetgen Ariensdr. BRUYNSWIJCK, 23 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-08-1665 te De Lier, begraven op 09-04-1737 te De Lier, dochter van Adriaen Leendertsdr. BRUYNSWIJCK en Geertje Dirxdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Cornelisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-10-1689 te De Lier.
   2.  Leendert Cornelisz. BESEMER (zie IX.2).
   3.  Teunis Cornelisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-10-1692 te De Lier.
   4.  Annetje Cornelisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-03-1694 te De Lier.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 20-04-1721 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Anthony Pietersz. van NIEROPPERHOUT, zoon van Pieter Claesz. van NIEROPPERHOUT en Ariaentgen Theunisdr. van TOL.
   5.  Ary Cornelisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) 08-1696 te De Lier.
   6.  Teunis Cornelisz. BESEMER (zie IX.8).
   7.  Aeltje Cornelisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-12-1700 te De Lier.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 19-08-1731 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Jan Korsse van LEEUWEN.
   8.  Dirck Cornelisz. BESEMER (zie IX.12).
   9.  Maertje Cornelisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-11-1706 te De Lier.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-05-1731 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Cornelis Pietersz. de HOOG, begraven op 15-12-1769 te De Lier.
   10.  Jacob Cornelisz. BESEMER, geboren 1709 te De Lier.

 
IX.2    Leendert Cornelisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-12-1690 te De Lier. Leendert Bezemer Cornelisz. te Burgersdijk oud 53 jaar bij overdracht door Joost
Zuidgeest Laurensz. onder Maasland H.fo.168v-169v 22-06-1744. [OV 1972]. Zoon van Cornelis Theunisz. BESEMER (zie VIII.4) en Annetgen Ariensdr. BRUYNSWIJCK.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07-04-1720 te Maasland (Hervormd/Geref.) met Trijntje Laurensdr. SUIJDGEEST, 23 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-05-1696 te De Lier, dochter van Laurens Joostenz. SUIJDGEEST en Jannetje Jansdr. HAUWERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetje Leendertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-03-1727 te De Lier, begraven op 09-08-1760 te De Lier.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 21-04-1748 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Arij Teunisz. van DUIJN, 31 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-10-1716 te De Lier, zoon van Teunis Claesz. van DUIJN en Trijntje Ariensdr. van DIJK.
   2.  Lauweris Leendertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-10-1728 te De Lier, overleden op 18-10-1728 te De Lier, 13 dagen oud.
   3.  Lauweris Leendertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-01-1730 te De Lier, overleden op 18-02-1755 op 25-jarige leeftijd.
   4.  Ariaantje Leendertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-02-1732 te De Lier, overleden op 06-07-1734 op 2-jarige leeftijd.
   5.  Ariaantje Leendertsdr. BESEMER, geboren 04-1736 te De Lier.
   6.  Cornelia Leendertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-11-1737 te De Lier.

 
IX.8    Teunis Cornelisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-10-1698 te De Lier, zoon van Cornelis Theunisz. BESEMER (zie VIII.4) en Annetgen Ariensdr. BRUYNSWIJCK.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27-02-1724 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Marietje Siere [Marijtje] COOLE [KOOL].
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtje Teunisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-05-1735 te Delft.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 15-02-1767 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Cornelis van der ROEST.
   2.  Pieternella Teunisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-09-1739 te Delft, begraven op 27-12-1745.
   3.  Annetje Teunisdr. BESEMER, geboren 1742.
Gehuwd voor de kerk op 15-02-1767 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Simon Jansz. van der MEER, 53 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-08-1713 te 's-Gravenzande, zoon van Jan Sijmonsz. van der MEER en Aaltje Jorisdr. van der WEIJDE.

 
IX.12    Dirck Cornelisz. BESEMER, eigenaar bouwhuys, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-01-1703 te De Lier, begraven op 22-11-1775 te De Lier, zoon van Cornelis Theunisz. BESEMER (zie VIII.4) en Annetgen Ariensdr. BRUYNSWIJCK.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 13-12-1733 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Annetje Paulusdr. van NECK, 19 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-04-1714 te Overschie, begraven op 08-07-1754 te De Lier, dochter van Paulus Ariensz. van NECK en Marie Cornelisdr. SCHIPPER.
Gehuwd voor de kerk (2) op 56-jarige leeftijd op 04-05-1759 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Anna Jansdr. van VLIET, 28 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-04-1731 te Naaldwijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Dircksz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-11-1734 te De Lier.
   2.  Annetje Dircksdr. BESEMER, gedoopt op 08-07-1736 te De Lier.
Ondertrouwd (1) op 02-09-1754 te De Lier met Willem van der ARENT.
Gehuwd voor de kerk (2) op 19-jarige leeftijd op 17-04-1756 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Pieter KOOLLE, 31 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-07-1724 te De Lier.
Gehuwd (3) met Joris N.N.
   3.  Marijtje Dircksdr. BESEMER, geboren 02-1738 te De Lier.
   4.  Cornelis Dircksz. BESEMER (zie X.19).
   5.  Jacob Dircksz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-04-1741 te De Lier.
   6.  Pieter Dircksz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-12-1742 te De Lier.
   7.  Jacob Dircksz. BESEMER (zie X.23).
   8.  Maria (Maartje) BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-12-1747 te De Lier, overleden 05-1792 te Vlaardingen.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 10-05-1772 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Dirk BERKHOUT.
   9.  Pieter Dircksz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-06-1750 te De Lier.

Uit het tweede huwelijk:
   10.  Pieter Dircksz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-11-1761 te De Lier.
   11.  Johannes Dircksz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-11-1763 te De Lier.
   12.  Neeltje Dircksdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-02-1765 te De Lier.
   13.  Johannes Dircksz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-07-1766 te De Lier.

 
X.19    Cornelis Dircksz. BESEMER, gedoopt op 20-09-1739 te De Lier, overleden 03-1804 te Vlaardingen, zoon van Dirck Cornelisz. BESEMER (zie IX.12) en Annetje Paulusdr. van NECK.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 31-03-1765 te 's-Gravenzande (Hervormd/Geref.) met Maria Barendsdr. van der TOUW, geboren 1742 te Naaldwijk, overleden op 02-04-1825 te Vlaardingen, dochter van Barent Cornelisz. van der TOUW en Neeltje VOLLEBREGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arentje Cornelisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-03-1765 te 's-Gravenzande.
   2.  Baaltje Cornelisdr. BESEMER, tapster, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-03-1766 te De Lier, overleden op 13-04-1847 te Vlaardingen op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Arent Pietersz. DIJKXHOORN, gedoopt op 18-10-1750, overleden op 14-09-1808 op 57-jarige leeftijd, zoon van Pieter DIJKXHOORN en Leentje Ariensdr. van den BERG.
Gehuwd (2) met Pieter van den ENDEN, geboren 1764, overleden 1846.
   3.  Joris Cornelisz. BESEMER (zie XI.5).
   4.  Dirck Cornelisz. BESEMER (zie XI.7).
   5.  Barend (Bernardus) Cornelisz. BESEMER (zie XI.9).
   6.  Antonij Cornelisz. BESEMER, geboren 10-1772 te 's-Gravenzande.
   7.  Engeltje Corenlisdr. BESEMER, doodgeboren, geboren 07-1774 te 's-Gravenzande, overleden 07-1774 te 's-Gravenzande.
   8.  Neeltje Cornelisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-03-1776 te 's-Gravenzande.
   9.  Neeltje Cornelisdr. BESEMER, gedoopt op 20-04-1777 te 's-Gravenzande.
   10.  Neeltje Cornelisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-08-1778 te 's-Gravenzande, overleden op 23-12-1869 te Vlaardingen op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan van der VELDEN, geboren circa 1770.
   11.  Antonie Cornelisz. BESEMER, geboren 08-1779 te 's-Gravenzande.
   12.  Antonie Cornelisz. BESEMER, geboren 12-1781 te 's-Gravenzande.
   13.  Andries Corenlisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-02-1785 te Vlaardingen, begraven 11-1785 te Vlaardingen.
   14.  Andries Cornelisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-04-1786 te 's-Gravenzande.

 
XI.5    Joris Cornelisz. BESEMER, jagersbaas, geboren 1768 te De Lier, zoon van Cornelis Dircksz. BESEMER (zie X.19) en Maria Barendsdr. van der TOUW.
Gehuwd met Magdalena van LEEUWEN, geboren 1763 te Delft, overleden op 23-04-1823 te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jorisdr. BESEMER, geboren op 05-08-1802 te Delft, gedoopt op 08-08-1802 te Delft, overleden op 08-02-1882 te Delft op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-05-1824 te Delft met Wilhelmus MEYER, geboren 12-1799 te Delft, overleden op 09-02-1864 te Delft.

 
XI.7    Dirck Cornelisz. BESEMER, schuitenjager, gedoopt op 01-10-1769 te De Lier, overleden op 26-12-1816 te Delft op 47-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Dircksz. BESEMER (zie X.19) en Maria Barendsdr. van der TOUW.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 24-07-1792 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Johanna (Jannetje) Johannesdr. VERMEER, 23 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-09-1768 te De Lier, dochter van Johannes VERMEER en Elisabeth BOEKENSTEIJN (de JONG?).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Dircksdr. BESEMER, geboren op 27-01-1793 te Delft, gedoopt op 01-02-1793 te Delft, overleden op 17-05-1794 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis Dircksz. BESEMER, schuitejager, jagersknecht,, geboren op 27-10-1796 te Delft, gedoopt op 01-11-1796 te Delft, overleden op 05-10-1834 op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-01-1821 te Delft met Jannetje van de WETERING, geboren 1791 te Delfshaven, overleden op 03-01-1856 te Delft. Uit dit huwelijk een zoon Dirk.
   3.  Elizabeth Dircksdr. BEZEMER, werkster, geboren op 03-11-1797 te Delft, gedoopt op 05-11-1797 te Delft, overleden op 15-03-1858 te Delft op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 14-01-1835 te Delft met Willem POST, geboren 03-1789 te Delft, overleden op 13-06-1849 te Delft.
   4.  Katrina Dircksdr. BESEMER, geboren op 16-02-1800 te Delft, gedoopt op 18-02-1800 te Delft.
   5.  Jannetje Dircksdr. BESEMER, geboren 1801 te Delft, overleden 01-1808 te Delft.
   6.  Dirk Dircksz. BEEZEMER, sjouwer, schuitejager, geboren op 20-04-1801 te Delft, gedoopt op 21-04-1801 te Delft, overleden op 23-03-1859 te Delft op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1826 te Delft met Pieternella Adrianusdr. HAZENBROEK, 24 jaar oud, geboren op 05-05-1802 te Delft, gedoopt (rooms katholiek) op 26-05-1802 te Delft, overleden op 22-04-1887 te Delft op 84-jarige leeftijd, dochter van Adrianus HASENBROEK en Maria van der POORTEN. Uit dit hwelijk 12 kinderen.
   7.  Kaatriena Dircksdr. BEZEMER, geboren op 18-03-1803 te Delft, overleden op 15-05-1804 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   8.  Johanna Dircksdr. BEESEMER, geboren op 25-05-1805 te Delft, gedoopt op 06-06-1805 te Delft, overleden op 02-01-1809 te Delft op 3-jarige leeftijd.
   9.  Jan Dircksz. BEZEMER, geboren op 28-12-1807 te Delft, gedoopt op 05-01-1808 te Delft, overleden op 31-12-1808 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   10.  Johanna Dircksdr. BESEMER, geboren op 11-06-1809 te Delft, gedoopt op 02-07-1809 te Delft, begraven op 13-11-1811 te Delft.

 
XI.9    Barend (Bernardus) Cornelisz. BESEMER, geboren 06-1771 te 's-Gravenzande, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-06-1771 te De Lier, zoon van Cornelis Dircksz. BESEMER (zie X.19) en Maria Barendsdr. van der TOUW.
Gehuwd voor de kerk op 05-05-1799 te Schipluiden (Hervormd/Geref.) met Maartje Arijsdr. ZUIDEREND, geboren 1773 te Maasland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Barendsz. BESEMER, geboren 1803 te 's-Gravenzande, overleden op 10-05-1886 te Vlaardinger-Ambacht.
Gehuwd met Trijntje MOSTERT, geboren circa 1805.
   2.  Cornelis Barendsz. BESEMER, geboren 1805.

 
X.23    Jacob Dircksz. BESEMER, arbeider, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-08-1745 te De Lier, begraven 03-1785 te Vlaardingen, zoon van Dirck Cornelisz. BESEMER (zie IX.12) en Annetje Paulusdr. van NECK.
Gehuwd (1) 1770 te De Lier met Hilletje Gerritsdr. LUGTIGHEID, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-11-1745 te De Lier, begraven 10-1774 te Vlaardingen, dochter van Gerrit Paulusz. LUGTIGHEID en Ariaantje ZUIJDGEEST.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 19-05-1776 te De Lier (Hervormd/Geref.) met Neeltje Pietersdr. RODENBURG(H), 21 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-01-1755 te Vlaardingen, overleden op 12-04-1793 te Vlaardingen op 38-jarige leeftijd, dochter van Pieter Leendertsz. RODENBURG en Aagje van der VLIES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  kind BESEMER, geboren 1772 te Vlaardingen, begraven 1772 te Vlaardingen.
   2.  kind BESEMER, geboren 04-1774, begraven 04-1774 te Vlaardingen.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Dirk Jacobsz. BESEMER (zie XI.23).
   4.  Hilletje Jacobsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-08-1778 te Vlaardingen, begraven 09-1778 te Vlaardingen.
   5.  Annetje Jacobsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-08-1778 te Vlaardingen, begraven 09-1778 te Vlaardingen.
   6.  Annetje Jacobsdr. BESEMER, werkster, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-01-1780 te Vlaardingen, overleden op 13-06-1862 te Vlaardingen op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-06-1806 te Vlaardingen met Dirk Bastiaansz. RUIGROK, blokmakersknecht, geboren 10-1777 te Vlissingen, overleden op 19-01-1848 te Vlaardingen, zoon van Bastiaan RUIGROK en Kaatje LANGEVELT.
   7.  Pieter Jacobsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-01-1782 te Vlaardingen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-02-1811 te Nieuw-Beijerland met Jannigje IJZERMAN.
   8.  Jacob Jacobsz. BESEMER (zie XI.31).

 
XI.23    Dirk Jacobsz. BESEMER, gedoopt op 23-02-1777 te Vlaardingen, overleden op 25-07-1808 te Vlaardingen op 31-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1808 te Vlaardingen, zoon van Jacob Dircksz. BESEMER (zie X.23) en Neeltje Pietersdr. RODENBURG(H).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-01-1803 te Vlaardingen met Arentje Pietersdr. GROEN, geboren circa 1775 te Vlaardingen, dochter van Pieter GROEN en Maria BERKHOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Dirksz. BESEMER, geboren op 26-03-1803 te Vlaardingen, gedoopt op 03-04-1803 te Vlaardingen, begraven op 18-04-1803 te Vlaardingen.
   2.  Neeltje Dirksdr. BESEMER, geboren op 16-02-1805 te Vlaardingen, gedoopt op 24-02-1805 te Vlaardingen, overleden op 31-10-1894 te Vlaardingen op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-10-1826 te Vlaardingen met Dirk Jacobsz. van DORP, 21 jaar oud, zeeman, geboren op 24-09-1805 te Vlaardingen, overleden op 24-01-1870 te Vlaardingen op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacob van DORP en Annetje WOENSDREGT.
   3.  Pieter Dirksz. BESEMER, geboren op 08-08-1807 te Vlaardingen, gedoopt op 16-08-1807 te Vlaardingen, begraven op 27-08-1807 te Vlaardingen.

 
XI.31    Jacob Jacobsz. BESEMER, schipper, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-09-1785 te Vlaardingen, overleden op 09-10-1839 te Breskens op 54-jarige leeftijd, zoon van Jacob Dircksz. BESEMER (zie X.23) en Neeltje Pietersdr. RODENBURG(H).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-04-1815 te Sluis met Pieternella Jansdr. van GELDER, geboren 1792 te Sluis, overleden op 20-04-1883 te Vlissingen, dochter van Jan van GELDER en Anna Jacoba BLOOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Jacoba Jacobsdr. BESEMER, naaister, geboren op 27-07-1817 te Breskens, overleden op 20-03-1890 te Vlissingen op 72-jarige leeftijd.
   2.  Jan Jacobsz. BESEMER (zie XII.24).

 
XII.24    Jan Jacobsz. BESEMER, timmerman, geboren op 16-05-1819 te Breskens, overleden op 22-05-1891 te Vlissingen op 72-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jacobsz. BESEMER (zie XI.31) en Pieternella Jansdr. van GELDER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12-07-1843 te Breskens met Maria Wilhelmina de NEVE, 29 jaar oud, geboren op 09-09-1813 te Wissekerke, overleden op 31-07-1877 te Vlissingen op 63-jarige leeftijd, dochter van Willem Hendrik de NEVE en Sara Jacoba VERMEULEN. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
Gehuwd (2) met Cathelijntje SMOOR, geboren op 02-09-1830 te Schoondijke, dochter van Daniel SMOOR en Janna van PEENEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Pieter Willem BESEMER (zie XIII.1).
   2.  Willem H.J. BESEMER, geboren op 09-09-1845 te Breskens.
   3.  Pieter J.J. BESEMER, geboren op 27-02-1847 te Breskens, overleden op 14-11-1867 te Breskens op 20-jarige leeftijd.
   4.  Frederik J.J. BESEMER, geboren op 26-07-1849 te Breskens.
   5.  Arie B.J. BESEMER, geboren op 23-12-1850 te Breskens.
   6.  Jacobus Marinus BESEMER, geboren op 10-07-1856 te Breskens, overleden op 27-01-1945 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) circa 1885 te Amsterdam met Anna Catharina PAUW.
Gehuwd (2) 1901 te Amsterdam met Agatha C. van de BERGE.

 
XIII.1    Jacob Pieter Willem BESEMER, geboren op 03-06-1844 te Breskens, overleden op 29-12-1942 te Breskens op 98-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobsz. BESEMER (zie XII.24) en Maria Wilhelmina de NEVE.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 03-10-1867 te Breskens met Catholina Anthonetta HOLLESTELLE. Uit dit huwelijk 10 kinderen, de jongste zoon Willem Frederik Besemer had alleen
nakomelingen. [brief Mw Loes Besemer-Koek].
Gehuwd (2) met Dina JANSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Frederik BESEMER (zie XIV.1).

 
XIV.1    Willem Frederik BESEMER, zoon van Jacob Pieter Willem BESEMER (zie XIII.1) en Catholina Anthonetta HOLLESTELLE.
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Willem Charles BESEMER, architect te Rotterdam.
   2.  Albert Francois Henri BESEMER, bioloog te Wageningen.
   3.  Willem Frederik BESEMER (zie XV.3).

 
XV.3    Willem Frederik BESEMER, ambtenaar N.S. te Utrecht. Gegevens deze "besemers-tak" van Mw. Loes Besemer-Koek te Utrecht, zoon van Willem Frederik BESEMER (zie XIV.1) en N.N.
Gehuwd met Loes KOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leo BESEMER.
   2.  Fred BESEMER.

 
VIII.6    Willem Theunisz. BESEMER, gedoopt op 03-02-1664 te Rozenburg, zoon van Theunis Pietersz. BESEMER (zie VII.3) en Annetje Cornelsdr. CONWEIT.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 20-11-1697 te Rozenburg (Hervormd/Geref.) met Neeltje Andriesdr. MOERMAN, geboren circa 1670.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annetje Willemsdr. BESEMER, gedoopt op 07-12-1700 te Rozenburg.

 
VII.5    Pieter Pietersz. BESEMER, woonde in 1667 op Rozenburg, geboren circa 1632 te verm. Rozenburg, zoon van Pieter Willemsz. BESEMER 'de OUDE' (zie VI.1) en Maartje N.N.
Gehuwd voor 1667 met Trijntje Jansdr. de BRUIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Pietersz. BESEMER.
Gehuwd met Trijntje Cornelisdr. van der LELY.

 
V.11    Maritge Pietersdr. BESEMER, geboren circa 1570 te Ridderkerk, overleden op 02-03-1624 te Barendrecht, dochter van Pieter Jacobsz. BESEMER (zie IV.4) en Anna Willemsdr. JONGKINT ALIAS ROMEIJN.
Ondertrouwd op 28-04-1596 te Ridderkerk met Cornelis Adriaen Hendriccxz. ALIAS Aen de WECH, Boer te Oost-Barendrecht, geboren circa 1559 te Barendrecht, overleden op 24-03-1622 te Barendrecht, zoon van Adriaen Hendricxsz.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aechtgen Cornelisdr. AENDEWEGH ALIAS BESEMER, geboren circa 1598 te Barendrecht, overleden na 1656 te Barendrecht.
Gehuwd voor de kerk 07-1619 te Barendrecht (Hervormd/Geref.) met Geemen Anthonisz. (HOOGWERFF), Landbouwer te Barendrecht, geboren circa 1595 te West-Barendrecht, overleden voor 1651 te Barendrecht, zoon van Antonis (Theunis) Geemansz. Boer in het Binnenland van, en Neeltje Joppen. Uit dit huwelijk worden te Barendrecht kinderen gedoopt.
   2.  Arien Cornelis Ariensz. ALIAS AENDE WECH, j.g.van Oost-Barendrecht,, geboren circa 1600 te Barendrecht, overleden na 1640 te Spijkenisse.
Gehuwd voor de kerk op 19-12-1626 te Barendrecht (Hervormd/Geref.) met Maritge Theunsdr. J.d. van West-Barendrecht, geboren circa 1600 te West-Barendrecht, dochter van Antonis (Theunis) Geemansz. Boer in het Binnenland van, en Neeltje Joppen.
   3.  Neeltge Cornelisdr. AENDEWEGH ALIAS BESEMER, geboren circa 1601 te Oost-Barendrecht.
Gehuwd voor de kerk op 20-02-1627 te Barendrecht (Hervormd/Geref.) met Jacob Maertensz. (VAENDRAGER), Boer/Ingeland Barendrecht, geboren circa 1600 te Oost-Barendrecht, overleden circa 1650 te Oost-Barendrecht. Uit dit huwelijk worden te Barendrecht kinderen gedoopt.
   4.  Pietertje Cornelisdr. AENDEWECH ALIAS BESEMER (zie VI.11).
   5.  Willem Cornelisz. BESEMER (zie VI.12).
   6.  Heyndrick Cornelisz. AENDEWEGH, Bouwman te Barendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-02-1613 te Barendrecht, overleden op 07-10-1679 te Barendrecht op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-09-1637 te Barendrecht (Hervormd/Geref.) met Adriaentge Francksdr. de VOS, geboren circa 1600 te Barendrecht, overleden 10-1680 te Barendrecht. Ariaentge was weduwe van Hendrick Adriaensen Hoogendijck. Dochter van Franck Gerritsz. de VOS, Boer te Barendrecht, en Lijntge Aertsdr.
   7.  Annetge Cornelisdr. BESEMER (ANDEWEGH), gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-04-1617 te Barendrecht.
Gehuwd met Heyndrick Jacobsz. van der GHYESSEN.

 
VI.11    Pietertje Cornelisdr. AENDEWECH ALIAS BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-06-1608 te Barendrecht, overleden na 1685 te Barendrecht. Zij hertrouwt Barendrecht aangegeven Barendrecht 25 november 1655 met Maerten
Vrancke (de Vos) gedoopt Barendrecht 3 december 1628, zoon van Franck Gerritsz.
de Vos en Meynske Dammis. Dochter van Cornelis Adriaen Hendriccxz. ALIAS Aen de WECH en Maritge Pietersdr. BESEMER (zie V.11).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 07-07-1630 te Barendrecht (Hervormd/Geref.) met Cornelis Laurisz. AENDEWEGH, Landbouwer te Oost-Barendrecht, geboren circa 1605 te West-Barendrecht, overleden op 28-07-1650 te Barendrecht, begraven op 01-08-1650 te Barendrecht, zoon van Lauris Aertsz. Landbouwer in West-Barendrecht, en Volckje Bastiaensdr. Uit dit huwelijk kinderen te Barendrecht gedoopt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaentje Cornelisdr. ANDEWEGH (zie VII.8).

 
VII.8    Ariaentje Cornelisdr. ANDEWEGH, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-11-1636 te Barendrecht, overleden 1699 te Zuid-Beijerland, dochter van Cornelis Laurisz. AENDEWEGH en Pietertje Cornelisdr. AENDEWECH ALIAS BESEMER (zie VI.11).
Gehuwd circa 1660 te verm. Zuid-Beijerland met Pieter Cornelisz. BOENDER, Schepen van Zuid-Beijerland, overleden 10-1710 te Zuid-Beijerland, zoon van Cornelis Ariensz. BOENDER, Timmerman te Cromstrijen, en Leendertje Anthonisdr. van der KOOY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pietersz. BOENDER (zie VIII.19).

 
VIII.19    Cornelis Pietersz. BOENDER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-11-1662 te Numansdorp, zoon van Pieter Cornelisz. BOENDER en Ariaentje Cornelisdr. ANDEWEGH (zie VII.8).
Ondertrouwd op 29-03-1692 te Zuid-Beijerland, gehuwd te Geervliet met Maria Ariensdr. HOOGENDIJK, 28 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-08-1663 te Geervliet, dochter van Arij Hendricksz. HOOGENDIJK, Landbouwer te Geervliet, en Ariaentje Dammisdr. HOENDERHOUCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaentje Cornelisdr. BOENDER (zie IX.20).

 
IX.20    Ariaentje Cornelisdr. BOENDER, Boerin, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-01-1704 te Klaaswaal, begraven op 06-10-1775 te Westmaas, dochter van Cornelis Pietersz. BOENDER (zie VIII.19) en Maria Ariensdr. HOOGENDIJK.
Ondertrouwd op 22-04-1729 te Westmaas, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-05-1729 te Westmaas (Hervormd/Geref.) met Aert Ariensz. FONKERT, 26 jaar oud, Landbouwer, geboren te Klaaswaal, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-04-1703 te Westmaas, overleden te Group op 65-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1768 te Westmaas, zoon van Arij Gerritsz. FONKERT, Landbouwer, Dijkgraaf, en Adriaentje Aertsdr. van DRIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Aartsz. FONKERT (zie X.33).

 
X.33    Arij Aartsz. FONKERT, Landbouwer, geboren op 05-09-1730 te Greup, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-09-1730 te Westmaas, overleden op 18-02-1802 te Mijnsheerenland op 71-jarige leeftijd, zoon van Aert Ariensz. FONKERT en Ariaentje Cornelisdr. BOENDER (zie IX.20).
Ondertrouwd te 's-Gravendeel, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 24-04-1767 te Westmaas met Adriana Albertsdr. BOER, geboren circa 1730 te 's-Gravendeel, overleden op 11-12-1769 te Westmaas, dochter van Aalbert Theunisz. BOER, Landbouwer, en Teuntje Dirksdr. QUARTEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart Ariensz. FONKERT (zie XI.33).

 
XI.33    Aart Ariensz. FONKERT, Bouwman, geboren op 30-12-1768 te Greup, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-01-1769 te Westmaas, overleden te Greup op 31-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1800 te Westmaas. In 1789 gaat hij met zijn vader en 2 zusjes met attestatie van Westmaas naar
Klaaswaal. Zoon van Arij Aartsz. FONKERT (zie X.33) en Adriana Albertsdr. BOER.
Ondertrouwd op 21-12-1794 te Westmaas met Mijntje Cornelisdr. BOOY, 22 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-11-1772 te Oud-Beijerland, overleden te Greup op 27-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1800 te Westmaas, dochter van Cornelis Jorisz. BOOY en Jannigje Corstiaansdr. den BROEDER, Arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Aartsz. FONKERT (zie XII.27).

 
XII.27    Arij Aartsz. FONKERT, Vlasboer, Bouwman, arbeider, geboren op 08-12-1796 te Westmaas, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-12-1796 te Klaaswaal, overleden op 13-05-1871 te Nieuw-Beijerland op 74-jarige leeftijd, zoon van Aart Ariensz. FONKERT (zie XI.33) en Mijntje Cornelisdr. BOOY.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 15-02-1818 te Mijnsheerenland met Marrigje Jansdr. ZUIDERHOEK, 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 01-12-1794 te Mijnsheerenland, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-12-1794 te Mijnsheerenland, overleden op 25-10-1854 te Nieuw-Beijerland op 59-jarige leeftijd. Zij is lidmate van de Ned.Herv.Kerk te Oud Beijerland, met attestatie op
14.12.1829 naar Nieuw-Beijerland. Dochter van Jan Jansz. Z(S)UIDERHOE(C)K, Vlasboer, en Jannigje Cornelisdr. van der SLUIS, Bouwvrouw, arbeidster.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 04-12-1857 te Nieuw-Beijerland met Leendertje de BEST, geboren circa 1819 te Nieuw-Beijerland. Zij wonen Zinkweg 124.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriaantje Arijsdr. FONKERT (zie XIII.12).

 
XIII.12    Adriaantje Arijsdr. FONKERT, geboren op 11-02-1827 te Oud-Beijerland, gedoopt (ned.herv.) 03-1827 te Oud-Beijerland, overleden op 08-08-1886 te Numansdorp op 59-jarige leeftijd, dochter van Arij Aartsz. FONKERT (zie XII.27) en Marrigje Jansdr. ZUIDERHOEK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-10-1848 te Nieuw-Beijerland met Engel Leendertsz. BOER, 32 jaar oud, Landarbeider, geboren op 28-05-1816 te Numansdorp, gedoopt (ned.herv.) 06-1816 te Numansdorp, overleden op 20-12-1889 te Numansdorp op 73-jarige leeftijd, zoon van Leendert Engelsz. BOER, arbeider, en Neeltje Leendertsdr. BIJL, arbeidster. Engel heeft blijkbaar een hond, van 1873 tot 1886 betaalt hij elk jaar
hondenbelasting, Zij wonen eerst in Zuid-Beijerland vanaf juni 1872 te
Numansdorp B92.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Engelsz. BOER (zie XIV.3).

 
XIV.3    Jan Engelsz. BOER, Landarbeider, geboren op 20-01-1853 te Zuid-Beijerland, gedoopt (ned.herv.) 03-1853 te Zuid-Beijerland, overleden op 29-05-1910 te Numansdorp op 57-jarige leeftijd, begraven 06-1910 te Numansdorp, zoon van Engel Leendertsz. BOER en Adriaantje Arijsdr. FONKERT (zie XIII.12).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-03-1886 te Numansdorp met Aartje Aartsdr. van der REE, 29 jaar oud, geboren op 03-06-1856 te Numansdorp, gedoopt (ned.herv.) op 28-12-1861 te Numansdorp, overleden op 09-12-1922 te Numansdorp op 66-jarige leeftijd. Aartje gaat op 1 mei 1863 voor het eerst naar school op de Middelsluis. Dochter van Aart van der REE, Vlasboer, en Ingetje BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaantje Jansdr. BOER (zie XV.5).

 
XV.5    Adriaantje Jansdr. BOER, geboren op 16-09-1895 te Numansdorp, gedoopt (ned.herv.) op 01-12-1895 te Numansdorp, overleden op 07-05-1976 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd, begraven op 11-05-1976 te Papendrecht, dochter van Jan Engelsz. BOER (zie XIV.3) en Aartje Aartsdr. van der REE.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1917 te Numansdorp met Jan Teunisz. BEZEMER, 25 jaar oud (zie XIV.233).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Jansz. BEZEMER (zie XVI.3).
   2.  Jan Jansz. BEZEMER (zie XVI.5).
   3.  Maria Jansdr. BEZEMER, geboren op 20-04-1922 te Numansdorp, overleden op 29-09-1985 te Dordrecht op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd te Papendrecht met Willem van den ADEL, geboren te Papendrecht.
   4.  Aartje Jansdr. BEZEMER, Verpleegster, geboren te Numansdorp.
Gehuwd te Papendrecht met Adrianus NEDERLOF, Baggeraar, geboren op 25-03-1926 te Sliedrecht, overleden op 03-07-1969 te Dordrecht op 43-jarige leeftijd.
   5.  Meeuwis Jansz. BEZEMER (zie XVI.11).

 
XVI.3    Teunis Jansz. BEZEMER, Gemeenteambtenaar, geboren op 20-05-1918 te Numansdorp, gedoopt (ned.herv.) op 07-07-1918 te Numansdorp, overleden op 02-12-1972 te Hendrik Ido Ambacht op 54-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1972 te Hendrik Ido Ambacht, zoon van Jan Teunisz. BEZEMER (zie XIV.233) en Adriaantje Jansdr. BOER (zie XV.5).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-08-1940 te Papendrecht met Jannigje Hermansdr. VERMEULEN, 23 jaar oud, geboren op 12-08-1917 te Papendrecht, gedoopt (ned.herv.) op 06-06-1918 te Papendrecht, overleden op 23-06-1991 te Zwijndrecht op 73-jarige leeftijd, begraven op 27-06-1991 te H.I.Ambacht, dochter van Herman Jansz. VERMEULEN, Scheepstimmerman, en Jannigje Jan Cornelisdr. de BORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Teunisz. BEZEMER (zie XVII.1).
   2.  Jannigje Teunisdr. BEZEMER, Kraamverzorgster, geboren te Papendrecht, gedoopt te Papendrecht. Kinderen: Irene Johanna, geboren Oldenzaal 13 november 1980 en Annemieke
geboren Oldenzaal 30 november 1981.
Gehuwd te Hendrik-Ido-Ambacht met Hendrik Jan TEUNIS, geboren te Oldenzaal, zoon van Hendrik Jan TEUNIS en Johanna RIGTER.
   3.  Adriaantje Teunisdr. BEZEMER, Bejaardenverzorgster, geboren te Papendrecht, gedoopt te Papendrecht. Kinderen: Gerrit geboren Rozenburg 17 januari 1965 en Annigje Aantje Elizabeth
geboren Rozenburg 30 januari 1968.
Gehuwd te Hendrik-Ido-Ambacht met Arie RADEMAKER, geboren te Delft.
   4.  Herman Teunisz. BEZEMER, Voorman-Loodgieter, geboren te Papendrecht, gedoopt te Papendrecht. Op dezelfde dag als Herman werden nog 2 kleinkinderen gedoopt van Herman
Vermeulen en Jannigje de Borst, nl. Elisabeth Kok, geboren Papendrecht 22
december 1944dochter van Jan Kok en Jacoba Vermeulen Herman van Asperen.
geboren Papendrecht 16 december 1944, zoon van Teunis van Asperen en Anna
Vermeulen.
Gehuwd te Alblasserdam met Louisa Aletta den BOEF, geboren te Alblasserdam, dochter van Cornelis den BOEF en Fijgje van den BERG.
   5.  Maria Anna Jacoba Teunisdr. BEZEMER, Gezinsverzorgster, geboren te Papendrecht, gedoopt te Papendrecht. Kinderen uit dit huwelijk: Willem Gerrit geboren Zwijndrecht 7 juli 1971;
Teunis Hendrik geboren Dordrecht 11 maart 1974; Jan Herman geboren Brakel 14
april 1977; Wilhelmina Jannigje geboren Sliedrecht 9 april 1982.
Gehuwd te Dubbeldam met Hendrik Willemsz. de DEUGD, Computertechnicus, geboren te Zwijndrecht, zoon van Willem de DEUGD en Wilhelmina van GELDEREN.
   6.  Teuni Teunisdr. BEZEMER, Bejaardenverzorgster, geboren te Papendrecht, gedoopt te Papendrecht. Kinderen uit dit huwelijk: Maaike Jannigje geboren Zwijndrecht 3 juni 1974 en
Jan Teunis Cornelis geboren Dordrecht 28 september 1977.
Gehuwd te Hendrik-Ido-Ambacht met Teunis Teunisz. HOOGVLIET, Verkoper, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht, zoon van Teunis HOOGVLIET en Maaijke GROENEVELD.
   7.  Jozina Pieternella Teunisdr. BEZEMER, geboren te Papendrecht, gedoopt te Hendrik Ido Ambacht. Kinderen uit dit huwelijk: Leendert geboren Heerjansdam 21 juli 1971; Jeanette
geboren Heerjansdam 20 februari 1973; Teunis Cornelis geboren Heerjansdam 26
maart 1977 en Pieter Rene geboren Heerjansdam 1 oktober 1979.
Gehuwd te Hendrik-Ido-Ambacht met Cornelis Leendertsz. PENNING, Tuinder, geboren te Heerjansdam, zoon van Leendert PENNING en Cornelia GOUMAN.
   8.  Aartje Teunisdr. BEZEMER, cassiere, geboren te Hendrik Ido Ambacht, gedoopt te Hendrik Ido Ambacht. Uit dit huwelijk een zoon Marc geboren Hendrik Ido Ambacht 10 mei 1978.
Gehuwd te Hendrik-Ido-Ambacht met Jean Gerard Paul PIETERSEN, geboren te Rotterdam.
   9.  Jan Cornelis Teunisz. BEZEMER (zie XVII.16).
   10.  Meeuwis Teunisz. BEZEMER (zie XVII.18).

 
XVII.1    Jan Teunisz. BEZEMER, Ass.Accountant, geboren te Papendrecht, gedoopt te Papendrecht, zoon van Teunis Jansz. BEZEMER (zie XVI.3) en Jannigje Hermansdr. VERMEULEN.
Ondertrouwd te Zwijndrecht, gehuwd te Zwijndrecht met Geertrui Maria BOUWER (zie XVII.48).
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Nicolaas BEZEMER (zie XVIII.1).
   2.  Wilhelmina Jeannette BEZEMER, Horecamedewerkster, geboren te Ridderkerk, gedoopt te Ridderkerk.
   3.  Sylvia Theodora BEZEMER, Bejaardenverzorgster, geboren te Ridderkerk, gedoopt te Ridderkerk.
Gehuwd te Dordrecht met Johannes van der LAAN, chauffeur, geboren te Dordrecht, zoon van Hans van der LAAN, chauffeur, en Dirkje van der HEIJDEN.

 
XVIII.1    Teunis Nicolaas BEZEMER, Operator, geboren te H.I.Ambacht, gedoopt te H.I.Ambacht, zoon van Jan Teunisz. BEZEMER (zie XVII.1) en Geertrui Maria BOUWER (zie XVII.48).
Gehuwd te Zwijndrecht met Selmar Elizabeth NIJBOER, Bejaardenverzorgster, geboren te Weesp, gedoopt te Weesp, dochter van Gerhardus Harmannus NIJBOER, Gemeenteambtenaar, en Lucie Anna Josepha Maria EUSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tessa BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   2.  Dana BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.

 
XVII.16    Jan Cornelis Teunisz. BEZEMER, Medisch Laborant, geboren te Hendrik Ido Ambacht, gedoopt te Hendrik Ido Ambacht, zoon van Teunis Jansz. BEZEMER (zie XVI.3) en Jannigje Hermansdr. VERMEULEN.
Gehuwd te Riyadh (Saoede Arabie), gehuwd voor de kerk te Manilla (Philipijnen) (rooms katholiek) met Maria Angelo CASIMERO RABE, Apotheker, geboren te Binatagan Ligao Albay, dochter van Gaudenico P. RABE en Maximina C. CASIMERO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje Nena Louise RABE BEZEMER, geboren te Manilla (Philipijnen).

 
XVII.18    Meeuwis Teunisz. BEZEMER, Loodgieter, geboren te Dordrecht, gedoopt te Hendrik Ido Ambacht, zoon van Teunis Jansz. BEZEMER (zie XVI.3) en Jannigje Hermansdr. VERMEULEN.
Gehuwd te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk te Zwijndrecht (ned.herv.) met Francina Philippina van GEMERDEN, geboren te Capelle aan de IJssel, dochter van Andries van GEMERDEN en Metje van BUUREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Andries BEZEMER, geboren te Dordrecht.
   2.  Jan Herman Cornelis BEZEMER, geboren te Dordrecht.
   3.  Janny Meta BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht.
   4.  Symen Dirk Johannes BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht.

 
XVI.5    Jan Jansz. BEZEMER, Gemeenteambtenaar, geboren op 25-12-1919 te Numansdorp, overleden op 10-02-1966 te Amstelveen op 46-jarige leeftijd, begraven op 15-02-1966 te Amsterdam, zoon van Jan Teunisz. BEZEMER (zie XIV.233) en Adriaantje Jansdr. BOER (zie XV.5).
Gehuwd met Mia van LEEUWARDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Godefridus Maria Jans BEZEMER, geboren te Utrecht.
Gehuwd te Leerdam met Berendina SCHIPPER, geboren te Leerbroek.
   2.  Juliana Jansdr. BEZEMER, geboren te Maassluis.
   3.  Maria Johanna Jansdr. BEZEMER, geboren te Utrecht.
   4.  Freddy Jansz. BEZEMER, geboren te Utrecht.
   5.  Remond Jansz. BEZEMER.
   6.  Anita Jansdr. BEZEMER.

 
XVI.11    Meeuwis Jansz. BEZEMER, vertegenwoordiger, geboren op 08-04-1929 te Papendrecht (gezindte: ned.herv.), overleden op 05-08-1996 te Dordrecht op 67-jarige leeftijd, begraven op 09-08-1996 te Sliedrecht, zoon van Jan Teunisz. BEZEMER (zie XIV.233) en Adriaantje Jansdr. BOER (zie XV.5).
Ondertrouwd te Sliedrecht, gehuwd te Sliedrecht met Adriana Cornelisdr. KRAAIJEVELD, geboren te Sliedrecht (gezindte: ned.herv.), dochter van Cornelis KRAAIJEVELD en Pleuntje BLOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carla Meeuwisdr. BEZEMER, geboren te Papendrecht.
   2.  Astrid Meeuwisdr. BEZEMER, geboren te Papendrecht.
   3.  Ronald Meeuwisz. BEZEMER, geboren te Sliedrecht.

 
VI.12    Willem Cornelisz. BESEMER, Landbouwer onder Klaaswaal, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-09-1610 te Barendrecht, overleden voor 1669 te Dordrecht. Op 11-6-1639 transporteerde de onder de jurisdictie van Klaaswaal wonende Willem
Coornelissen Besemer, die dus de familienaam van zijn moeder ging voeren, 2
morgen 500 roeden 'teellands in het Oude Land van Oost-Barendrecht aan Coornelis
Danen van Driel, en met (zijn zwager) Coornelis Lauwensen deed Besemer op
25-10-1664 transport van een aanwas buiten 'den Nieuwendijck' van
Oost-Barendrecht aan sinjeur Jacob Muen, koopman te Enkhuizen.
Besemer is in 1653 genoemd als landeigenaar in de Zuidpolder onder Oost- en
West-Barendrecht en ook in een akte van 21-8-1655 is hij als zodanig genoemd.
Willem Cornelissen besemer, wonende in Cromstrijen in het Maasnieuweland onder
Klaaswaal,verklaarde op 17-2-1656 2000 (3000=doorgehaald) Car.gld. schuldig te
zijn aan Dirck Schijvelberch, koopman te Dordrecht. Hij verzekerde deze lening
op 5 morgen 3 hond 5 roeden land in de Zuidpolder van Barendrecht. Zijn broeder
('schoonsoon'=doorgehaald) de onder Carnisse wonende Heyndrick Cornelissen
Aendewech stelde zich borg.
Voor 2500 Car.gld. transporteerde Besemer, wonende in Cromstrijen met
Maasniueweland bedijkt, 5 morgen 304 roeden 'met den slijcke daer aen volgende'
in de Zuidpolder van West-Barendrecht, aan Adriaen Jacobsen op Sluys. Verwezen
wordt naar een kavelcedul voor notaris Pieter de Laresse van dd.11-6-1655.
Joffrouw Margarita Dircx, weduwe van de heer Johan Cools, verklaarde op
21-6-1661 uit handen van Heyn(drick) Coornelissen Aendewegh, penningmeester van
Barendrecht wegens Willem Cornelissen Besemer, 243 gld.15st. ontvangen te hebben
en dat ter voldoening van de helft van zekere rentebrief of schepenobligatie ten
bedrage van 4000 Car.gld., die de weduwe van Geemen Antonissen Hoogworff op
10-8-1651 voor schout en schepenen van Barendrecht had gepasseerd. Deze lening
was verzekerd op 6 morgen 400 roeden in de Zuidpolder, waarvan Besemer op
21-6-1661 3 morgen 313 roeden aan (zijn broer) penningmeester Aendeweght
transporteerde. Besemer verklaarde vervolgens betaald te zijn.
Sinjeur Adriaen Besemer, pondgaarder wonende te Dordrecht, voor zichzelf en met
procuratie van Cornelis en Antony Willemsen Besemer, voor hen zelf en als
voogden van hun minderjarige broeder Heyndrick Willemsen Besemer, en Wouter
Ariensen Spruyt, getrouwd met Trintien Willems Besemer, en Marya Willems
Besemer, allen kinderen en erfgenamen van Willem Cornelissen Besemer, in leven
dijkgraaf van Nieuw Klein Cromstrijen (akte van procuratie voor notaris Adriaen
Voos (=Vos) te Klaaswaal in Cromstrijen d.d.26-6-1678), transporteerden op
12-7-1678 aan (hun oom) sinjeur Heyndrick Cornelissen Aendewegh, penningmeester
tot Barendrecht en Carnisse, 3 morgen 313 roeden 8 voeten in de Zuidpolder van
Oost-Barendrecht, 'met de wttergorssen daer jegens ten diepte toe'.
Besemer (of nog zijn vader ?) verklaarde al op 21-5-1661 voor dit land betaald
te zijn, maar hoewel de overdracht toen ook had moeten plaatsvinden was dit
achterwege gebleven door 'een misverstant van de uyttergorssen ende interest van
penningen'(ARA,ora OB inv.nr.21,fol.106 vs e.v.) Zie verder ook de uitgave: Het
geslacht Maasdam. (OV no.516 juni 2000), zoon van Cornelis Adriaen Hendriccxz. ALIAS Aen de WECH en Maritge Pietersdr. BESEMER (zie V.11).
Ondertrouwd (1) op 20-07-1636 te Barendrecht, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 03-08-1636 te Barendrecht (Hervormd/Geref.) met Trijntge Theunisdr., 20 jaar oud, j.d. van West-Barendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-12-1615 te Barendrecht, overleden voor 1651 te Klaaswaal, dochter van Antonis (Theunis) Geemansz. Boer in het Binnenland van, en Neeltje Joppen.
Ondertrouwd (2) op 03-11-1651 te Dordrecht met Jopge Pietersdr. (van MAESDAM), geboren te Maasdam, begraven op 27-01-1691 te Dordrecht, dochter van Pieter Arijensz. (van MAESDAM) en Janneken Heyndericxdr. (van) WEEDA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sinjeur Adriaen Willemsz. BESEMER, Notaris te Dordrecht, geboren circa 1640 te Klaaswaal.
   2.  Cornelis Willemsz. BESEMER (zie VII.10).
   3.  Anthonij Willemsz. BESEMER (zie VII.12).
   4.  Heyndrick Willemsz. BESEMER.
   5.  Trijntje Willemsdr BESEMER.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Hendrick Willemsz. BESEMER (zie VII.16).
   7.  Maria Willemsdr. BESEMER, geboren circa 1655 te Klaaswaal.
Ondertrouwd (1) op 25-09-1675 te Puttershoek met Jan Sandersz. van MEURS, ws Schipper, geboren te Puttershoek, overleden voor 1682 te verm. 's-Gravendeel. Maria Willemsdr. Besemer van Oud Klaaswaal met attestatie naar elders 30
augustus 1675.
Ondertrouwd (2) op 13-05-1682 te 's-Gravendeel, gehuwd te Strijen met Bastiaen Foppenz. (LANGERACK), geboren circa 1650 te Langerak.
   8.  Catharina (Trijntje) Willemsdr BESEMER, geboren circa 1655 te Klaaswaal, overleden na 1699 te Willemstad.
Gehuwd met Wouter Ariensz.. SPRUYT, Meestertimmerman, geboren circa 1635 te Strijen, overleden op 23-02-1691 te Willemstad.

 
VII.10    Cornelis Willemsz. BESEMER, geboren circa 1640 te Klaaswaal, overleden circa 1683 te Klaaswaal, zoon van Willem Cornelisz. BESEMER (zie VI.12) en Trijntge Theunisdr.
Gehuwd voor de kerk op 26-04-1679 te Oud-Beijerland (Hervormd/Geref.) met Arijaentie Cornelisdr. BRAVENBOER, 21 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-07-1657 te Oud-Beijerland, begraven op 28-03-1715 te Oud-Beijerland, dochter van Cornelis Cornelisz. (BRAVENBOER) en Pleuntje Doenendr. van TOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Cornelisdr. BESEMER, geboren circa 1680 te Klaaswaal, overleden op 05-11-1755 te Oud-Beijerland.
Ondertrouwd op 26-06-1709 te Oud-Beijerland, gehuwd voor de kerk op 17-07-1709 te Oud-Beijerland (Hervormd/Geref.) met Cornelis de (van) GELDER.

 
VII.12    Anthonij Willemsz. BESEMER, Diaken, schepen van Klaaswaal, geboren circa 1645 te Klaaswaal, begraven op 07-07-1703 te Klaaswaal. Anthonie Besemer en Cornelis Besemer beide inwoners van Claeswael zij zijn
borgen voor f 450,-- die hun zwager Jan Zanderse van Meurs schuldig is wegens
coop van een cromte zeylschuit verschuldigt aan Willem Flooren in de Hitsert te
betalen met 100 gld eerste termijn 1 april 1667 (RA Cromstrijen 30, 2-3-1676)
Anthony Besemer of Cornelis Besemer op Claeswael op lijst restant sout,seep,
heere en redemtiegelt 1 april 1683 fl.11.16.8 Cornelis Besemers weduwe sal
betalen. (RA Cromstrijen 67, 1683), zoon van Willem Cornelisz. BESEMER (zie VI.12) en Trijntge Theunisdr.
Ondertrouwd op 09-07-1684 te Barendrecht, gehuwd voor de kerk op 23-07-1684 te Cillaarshoek (Hervormd/Geref.) met Teuntje Jansdr. KOIJER, 25 jaar oud, geboren te Carnisse, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-07-1658 te Barendrecht, overleden na 1723 te Klaaswaal. Anthony Besemer overleden man van Theuntje Jans Hooijer nu gehuwd met Zimon van
Dijk, boedelrekening van Beatrix Cornelis Cranendonck (RA Cromstrijen 3
sept.1714)
Anthony Besemer vooroverleden echtgenoot van Thoontie Jans Hooyer daarna gehuwd
met Simon A. van Dijk, erfgenamen van voorn,Hooyer zijn Trintie Anthonis
Besemer en Willem Besemer 20 oktober 1723 (RA Cromstrijen 34 1723), dochter van Jan Arentsz. en Maeike Cornelisdr. Anthony Besemer koop 1 mergen 370 roede lants met huysing,schuyr,bergh,keet,
boomgaerdt potage en plantage in Cromstrijen met 't Maessennieuwlantbedijkt van
Mr. Arent Biscop (RA Cromstrijen 47, 1684)
Anthony Besemer en echtgenote Teuntje Jans echtelieden wonende te Claeswael
voorn. Besemer ligt ziek te bedde, zij benoemen elkaar tot erfgenamen en de
kinderen tot hun mondige dage op te voeden en hen dan 100 gld uitreiken.
Getuigen zijn: Leendert in ' Velt en Gregorius Gips. Voogden worden benoemd van
zijn kant Hendrick Besemer en van haar kant Ary Jansz Ras. Voornoemde Teuntje
Jans ondertekent met + zijnde merk van Teuntje Jans Ras. (RA Cromstrijen 51, 21
mei 1702).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Anthonisdr. BESEMER, geboren circa 1685 te Klaaswaal, overleden na 1738 te Strijen.
Ondertrouwd op 12-08-1712 te Strijen, gehuwd voor de kerk op 04-09-1712 te Klaaswaal (Hervormd/Geref.) met Willem van der JACHT, (Meester)smid onder Strijen, geboren circa 1670 te Strijen. Willem was weduwnaar van Willemtje Gijsbertsdr. Nuchteren en Burchje(Burritje)
Jacobsdr. Hordijk.
   2.  Willem Anthonisz. BESEMER (zie VIII.25).

 
VIII.25    Willem Anthonisz. BESEMER, Schepen Klaaswaal 1726/1727, geboren circa 1690 te Klaaswaal, overleden circa 1728 te Klaaswaal, zoon van Anthonij Willemsz. BESEMER (zie VII.12) en Teuntje Jansdr. KOIJER.
Ondertrouwd op 14-08-1722 te Klaaswaal, gehuwd voor de kerk op 06-09-1722 te Klaaswaal (Hervormd/Geref.) met Maaijcke Cornelisdr. van den BERG, geboren circa 1690 te Klaaswaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Willemsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-01-1725 te Klaaswaal, overleden op 08-04-1771 te Mijnsheerenland op 46-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 28-04-1762 te Klaaswaal met Maarten NEEFF, geboren circa 1725 te Westmaas.

 
VII.16    Hendrick Willemsz. BESEMER, Pontgaarder, Korenkoper,, geboren circa 1652 te Klaaswaal, overleden na 1715 te Dordrecht. Burgerboek Dordrecht; Hendrick Besemer, landpoorter Hoeksche Waard 1685, zoon van Willem Cornelisz. BESEMER (zie VI.12) en Jopge Pietersdr. (van MAESDAM).
Ondertrouwd op 21-07-1697 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 04-08-1697 te Dordrecht (Hervormd/Geref.) met Johanna van BREE, geboren te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena Hendriksdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-10-1699 te Dordrecht.

 
IV.6    Lenaert Jacobsz. BESEMER, Bouwman onder Hendriki Ido, geboren circa 1534 te Ridderkerk, overleden op 24-06-1611 te Sandelingen-Ambacht, begraven te Hendrik-Ido-Ambacht. Hij was Taxateur van de 10e penning van Adriaan Pieters Ambacht
(=Sandelingenambacht) in 1561. Hoogheemraad van Oud- en Nieuw Reyerwaard
1587-1589 en 1600-1609;;Heemraad van Sandelingen Ambacht 1598, gegoed te
Ridderkerk, Rijsoord, Sandelingen Ambacht en Hendrik Ido Ambacht. Heeft land
gemeen met de erven van Aerdt Besemer Ghijsbrechtszn. te Oud-Alblas.
Kohier 10e penning Adriaen Pieters Ambagt 1561/1562 inv.1196. Zaeylant, Noch
huert Lenaert Besemer van de erfgenamen van Ghijs Besemer ende Cornelis Besemer
elff mergen lants den mergen om ses rhijnsgulden ende XVIJ st.vrij gelts, Facit
LXXXV Rhijnsgld VIJ st. coempt voer den Xen penninck VIJ Rhijnsgld X st. IIJ
penninck, hierop gesien die huercedulle in dato den IIIJen february AO LX
Noch huert Lenaert Besemer van de kinderen aftergebleven van wijlen Heynrick
Besemer Jacobsz. zaliger negen mergen lants mette huyse daer op staende den
mergen om ses Rijnsgld XVIJ st vrij gelts. facit LXI Rhijnsgld XIIJ st. coempt
voer den Xe penninck VJ Rhijnsgld.
Not.Archief Dordrecht Jac. van Heemskerck.1589. Adriaen Vinck, Leendert Jacobs
Besemer, Cornelis Adriaensz wonende tot Alblas, Henrick Cornelisz. woonende op
ten Oostendam alle als mede erfgenamen van wijle Margriet Adriaensdogter in haer
leven huysvrouw van de voorz.Edmunt Matthijsz.Benninck, zoon van Jacob Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.4) en Heyltgen Willemsdr. JONCKINDT.
Gehuwd voor 1560 met Aeltje Leendertsdr, geboren circa 1530 te Adriaen Pieters Ambacht, overleden 1600-1620 te Adriaen Pieters Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Leendertsz. BESEMER (zie V.12).
   2.  Heyndrick Leendertsz. BESEMER, Stadhouder van Mijnsheerenland, geboren circa 1565 te Sandelingen-Ambacht, overleden na 1642 te Mijnsheerenland.
Gehuwd met Marichen Jorisdr. Overleden 1642-1642 te Mijnsheerenland.
   3.  Cornelis Leendertsz. BESEMER, Schoenmaker te Dordrecht, geboren circa 1566 te Sandelingen-Ambacht, overleden voor 1619 te Dordrecht.
Gehuwd.
   4.  Grietje Leendertsdr. BESEMER, geboren circa 1568 te Sandelingen-Ambacht, overleden voor 1619 te verm. Sandelingen-Ambacht. ORA 1 Hendrik Ido Ambacht fo.295. Wij Pieter Willemszn. Schout van Hendrick
Yden Ambacht, Jacob Leenderts Besemer Cornelis Dammesz., Cornelis Aert Heymans,
Geerit Simonsz. Cornelis Mattheusz. heemraaden, gecomp. in eigen persoon Frack
Wyten, Schout van Sandelingen Ambacht als procuratie hebbende van data den iij
januari 1618 van wegen Leendert Ariensz. voor hem zelven, Cornelis Cornelisz.
man ende voocht van Neeltjen Adryaensdr. sijn huysvrouw ende Aert Adriaenszn.
voor hem zelven alle kinderen en erffgenamen van Grietjen Leendertsdr.Besemer
alle dewelcke verkogt te hebben den eersamen Cornelis Corstiaens haeren portie
ende gedeelten sie sij voors. erfgenamen hebben
in een stuck van vierthien hont weylants leggende in Schillemans kinderen
ambacht aen voorambacht... belent ten oosten den weeskinderen Arien Geemen ende
ten suyden Pieter Jans Ruyter. Dat haer aenbestorven is bij de doot ende
overlijden van Leendert Jacobsz.Besemer ende Aeltgen Leendertsdr. haerlieden
grootvader en grootmoeder.
Gehuwd met Adriaen NN. Uit dit huwelijk: Leendert Arienszn. en Neeltje Adriaensdr. gehuwd met Cornelis
Corneliszn. en wellicht ook nog Aert Adriaenszn.
   5.  NN Leendertsdr. BESEMER, geboren circa 1569 te Sandelingen-Ambacht, overleden voor 1619 te verm. Sandelingen-Ambacht.
Gehuwd (1) met Pieter Cornelisz.
Gehuwd (2) met Maerten NN. Uit dit huwelijk: Maerigen Maertensdr. zij trouwt met Bastiaen Gerritszn.
   6.  (J) Annitgen Leendertsdr. BESEMER, geboren circa 1570 te Sandelingen-Ambacht, overleden voor 1619 te Rhoon.
Gehuwd met Pieter Cornelisz. Overleden voor 1619 te Rhoon. Rekening van de eerste dubbel 1000ste penning betreffende Rhoon (G.A.Schiedam,
O.A.A.Inv.Nr.1443)(Ons Voorgeslacht mei 1992 nr 427) De drye weeskinderen van
P(iete)r Cornelisz. en(de) Annitgen Lenarts Besemer VI lb. Annitgen identiek met Grietje ?, zij in 1619 overleden, hebben twee onmondige
kinderen erven van hun grootouders.
   7.  Heyltgen Leendertsdr. BESEMER (zie V.25).

 
V.12    Jacob Leendertsz. BESEMER, Bouwman, Heemraad, geboren circa 1560 te Sandelingen, overleden op 30-12-1622 te Sandelingen. Jacob woonde aan de Oostendam, had bezittingen (land) onder Hendrik Ido
Ambacht, Sandelingenambacht,en in de polders Oud- en Nieuw Reyerwaard onder
Ridderkerk. Hij was heemraad(schepen) van Sandelingenambacht en Hendrik Ido
Ambacht. Zoon van Lenaert Jacobsz. BESEMER (zie IV.6) en Aeltje Leendertsdr.
Gehuwd circa 1590 te Hendrik-Ido-Ambacht met Yangen Jansdr. Geboren circa 1560 te Ridderkerk, overleden 1610-1630 te Sandelingen. ORA HIA 1, fo.45. 1 mei 1605. Gerrit Jan Pietersz. ende Jacob Lenertsz. Besemer
als man ende voocht van Yangen Jansdr. erfgenamen van Leentgen Pietersdr. [Is
Leentgen de moeder van Gerrit Jansz. en Yangen Jansdr.?].
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Jacobsz. BESEMER, geboren circa 1590 te verm. Sandelingen-Ambacht.
Gehuwd met Anna Ariensdr.
   2.  Cornelis Jacobsz. BEZEMER (zie VI.21).
   3.  Gijsbert Jacobsz. BESEMER, geboren circa 1595 te verm. Ridderkerk.
Gehuwd 1621 te Maasdam met Fytgen (Sijken) Jansdr. Geboren circa 1600 te Maasdam, dochter van Jan Maertensz. en Lijntje Jaspersdr.
   4.  Marijke Jacobsdr. BESEMER, geboren circa 1598 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Gehuwd voor 1625 te Hendrik-Ido-Ambacht met Cornelis Corstiaensz. GROENEVELT, Schout van Hendrik Ido Ambacht, geboren circa 1595 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden voor 1668 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Cors Adriaen Monnenz. Beleend met 10 morgen land. Kinderen uit dit huwelijk Aegje, Aeltie, Jannetje, Corstiaen,Jacob is
voortvluchtig wegens criminele misdaad (moord) daardoor onbequaem om van hem
iets te erven.
   5.  Heylke Jacobsdr. BESEMER, geboren circa 1600 te Oostendam, overleden 1650-1659 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Ondertrouwd (1) op 10-11-1624 te Ridderkerk, gehuwd te Hendrik-Ido-Ambacht met Gerrit Dircksz. VERSCHOOR, 21 jaar oud, Boer, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-02-1603 te Ridderkerk, overleden voor 1629 te Oostendam, zoon van Dirck Pleunenz. VERSCHOOR, Waersman/Heemraad Ridderkerk, en Aechtjen Geeritsdr.
Ondertrouwd (2) op 05-08-1629 te Hendrik-Ido-Ambacht, gehuwd voor de kerk op 26-08-1629 te Hendrik-Ido-Ambacht (Hervormd/Geref.) met Cornelis Anthonysz. LODEWIJX, Boer onder den Oostendam, geboren 1601 te Sandelingen-Ambacht, overleden op 08-01-1686 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Antheunis Cornelisz. LODEWIJCXSZ. en Elisabeth Corstiaensdr. Dit echtpaar laat tussen 1630 en 1647 11 kinderen te Hendrik Ido Ambacht dopen.
   6.  Leentje Jacobsdr. BESEMER, geboren circa 1600 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1629 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   7.  Janneken Jacobsdr. BESEMER, geboren circa 1606 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 15-05-1639 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Ondertrouwd op 14-05-1628 te Hendrik-Ido-Ambacht, gehuwd voor de kerk op 18-06-1628 te Hendrik-Ido-Ambacht (Hervormd/Geref.) met Cornelis Heyndricksz. van der GYESSEN, Boer te Sandelingen Ambacht, geboren circa 1600 te Sandelingen-Ambacht, zoon van Heyndrick Goosensz. van der GYESSEN. Dit echtpaar laat tussen 1630 en 1636 3 dochters te Hendrik Ido Ambacht dopen.

 
VI.21    Cornelis Jacobsz. BEZEMER, j.g.van den Oostendam, geboren circa 1592 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden voor 1650 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Jacob Leendertsz. BESEMER (zie V.12) en Yangen Jansdr.
Ondertrouwd op 13-10-1624 te Barendrecht, gehuwd voor de kerk op 27-10-1624 te Barendrecht (Hervormd/Geref.) met Anneken Clementsdr. van den NES, 24 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-09-1600 te Rijsoord, overleden voor 1653 te Sandelingen, dochter van Clement Bastiaensz. van NES, Boer onder Rijsoord, en Lijntje Foppendr. (Joppen). Doen als echtpaar op 12 april 1626 belijdenisse des geloofs te Hendrik-Ido-
Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Cornelisz. BESEMER, Korenkoper, geboren circa 1625 te Sandelingen-Ambacht.
Ondertrouwd op 09-05-1648 te Rijsoord, gehuwd voor de kerk op 21-06-1648 te Rijsoord (Hervormd/Geref.) met Marijke Aertsdr. van GOUDHOEVEN, 24 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op 23-09-1623 te Rijsoord, dochter van Arent Woutersz. van GOUDHOEVEN en Janneken Aerdsdr.
   2.  Trijntje Cornelisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-06-1628 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   3.  Bastiaen Cornelisz. BESEMER (zie VII.26).
   4.  Jan Cornelisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-10-1632 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   5.  Job Cornelisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-04-1634 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   6.  Job Cornelisz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-09-1635 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   7.  Janneken Cornelisdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-10-1636 te Hendrik-Ido-Ambacht.

 
VII.26    Bastiaen Cornelisz. BESEMER, bouwman te Sandelingen-Ambacht, geboren te Sandelingen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-04-1630 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden 1668-1677 te Klundert, zoon van Cornelis Jacobsz. BEZEMER (zie VI.21) en Anneken Clementsdr. van den NES.
Ondertrouwd op 16-04-1651 te Hendrik-Ido-Ambacht met Soetjen Willemsdr. LEENHEER, 20 jaar oud, geboren te Sandelingen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-10-1630 te Hendrik-Ido-Ambacht, dochter van Willem Cornelisz. LEENHEER, Landbouwer, en Claesjen Bastiaensdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneken Bastiaansdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-06-1654 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   2.  Cornelis Bastiaensz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-01-1657 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   3.  Claertje(Claesjen)Bastiaensdr. BESEMER, j.d.van Hendrik Ido Ambacht, geboren circa 1658 te Sandelingen-Ambacht, overleden voor 1696 te Ridderkerk.
Gehuwd voor de kerk op 21-09-1681 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Leendert Bastiaensz. de VLIEGER, jongeman van Ridderkerk.
   4.  Clement Bastiaensz. BESEMER (zie VIII.32).

 
VIII.32    Clement Bastiaensz. BESEMER, Boer onder Zwijndrecht, geboren circa 1660 te Sandelingen-Ambacht, begraven 07-1722 te Zwijndrecht. Clement Besemer hield Dirkje Vendelaar 8-2-1720. diaconierekening Zwijndrecht. Zoon van Bastiaen Cornelisz. BESEMER (zie VII.26) en Soetjen Willemsdr. LEENHEER.
Gehuwd voor de kerk (1) op 07-02-1687 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Aagje Jansdr. J.d. van Papendrecht, geboren circa 1667 te Papendrecht, overleden 1696-1698 te Zwijndrecht.
Ondertrouwd (2) op 07-03-1698 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 27-03-1698 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Ariaentje Andriesdr. VISSER, geboren circa 1675 te Sliedrecht, begraven op 20-02-1740 te Zwijndrecht, dochter van Andries Teunisz. VISSER en Pleuntje Cornelisdr. CALIS, (ONA Hendrik Ido Ambacht nr. 4848) 23-1-1722 Clement Bastiaensz. Besemer en
Adriaantje Andries Visser. wonende op Zwijndrecht. Hij heeft 4 kinderen in
eerder huwelijk bij Aagje Jans. Voogden Cornelis van Aalst advocaat voor de Hove
van Holland en Nicolaas Cluyt schoolmeester te Zwijndrecht.
Op 21 november 1705 compareerden voor schout en heemraden van Naaldwijk (R.A.
Sliedrecht 1119 folio 114:) "Clement Bastiaense Besemer als getrout hebbende
Adrijaentje Andriesse Visser, soo voor sijn selven als instaende ende haer
sterck makende voor Theunis Andriesz. Visser in Oostindien, ende Annigje
Andriesse Visser, meerderjarige dochter, alle woonende op Swindrecht, alle
kinderen en erfgenamen van Andries Teunisse Visser ende Pleuntje Cornelis Calis.
Ende verclaerden in die qualiteit verkogt te hebben, ende dienvolgens te
transporteren, ende in vollen vrijen eijgendom over te dragen Arij Willemse
Calis onsen inwoonder, de westerse camer, met het onderkeuckentje in de huysinge
van de comparanten staende in dese heerlijckheit.
Belent ten oosten Jan de Lijndraeijer, ende ten westen de weduwe van Jan Gijsen.
Ende bekenden de comparanten van cooppenningen voldaen ende betaelt te wesen den
lesten penning metten eersten de somma van hondert carolus gulden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Bastiaen Clementsz. BESEMER (zie IX.23).
   2.  Jan Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-06-1689 te Zwijndrecht, overleden 08-1692 te Zwijndrecht.
   3.  Jan Clementsz. BESEMER (zie IX.26).
   4.  Aaltje Clementsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-01-1694 te Zwijndrecht.
   5.  Cornelis Clementsz. BEZEMER (zie IX.29).

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Andries Clementsz. BESEMER (zie IX.31).
   7.  Willem Clementsz. BEZEMER (zie IX.34).
   8.  Arij Clementsz. BEZEMER (zie IX.36).
   9.  Jacob Clementsz. BEZEMER (zie IX.38).
   10.  Pleun Clementsz. BEZEMER (zie IX.40).
   11.  Soetje Clementsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-09-1714 te Zwijndrecht.
   12.  Adriaen Clementsz. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-02-1718 te Zwijndrecht.
   13.  Adriaan Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-08-1719 te Zwijndrecht.

 
IX.23    Bastiaen Clementsz. BESEMER, Tuinder, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-11-1687 te Zwijndrecht. Verpondingen Sandelingen Ambacht 1730. Aan de dijk int Volgerland, Bastiaan
en Arij Bastiaansz. jongste een huys, buytendijks, volgens huurcedulle aan
Bastiaan Besemer voor 12 gld. verp. 1,-.
Diac.rekening Zwijndrecht 15-5-1718 ontving Bastiaen Besemer fl.3.0.0 over koop
van kleeren van Dirkje Vendelaer. Zoon van Clement Bastiaensz. BESEMER (zie VIII.32) en Aagje Jansdr.
Ondertrouwd op 04-09-1711 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 27-09-1711 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Cornelia Cornelisdr. SPECKMES, geboren circa 1690 te verm. 's-Gravendeel, overleden 03-1732 te Hendrik-Ido-Ambacht, een Bastiaan Hendriksz.Speckmes is schepen van 's-Gravendeel 1645 t/m 1652. (KA Zwijndrecht, handelingen Kerkeraad inv.nr.1) maart 1732; Cornelia de
Leur!!!!, weduwe van Bastiaan Bezemer overleeft, liet drie weese kinderen na,
nadatse over de drie jaren agter int huys van Isaac Buitendijk, en dus politie
onder Hendrik ido ambagt gewoont had. Eenige vrienden wilden deze kinderen
overschrijven naar de diaconie van Zwijndrecht. De zaak komt voor de Hoge
Vierschaar van Zuid-Holland, de diaconie van 'Ambacht moet de kinderen
onderhouden.
Alle weesen vallende tussen de Langeweg en de Vrou-gelenweg moeten onderhouden
worden door die van 't Ambagt volgens contract van 23 februari 1661 en placaat
van 1682.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Bastiaansz. BEZEMER (zie X.35).
   2.  Cornelis Bastiaansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-11-1713 te Zwijndrecht.
   3.  Aagje Bastiaansdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-11-1715 te Zwijndrecht.
Ondertrouwd op 30-05-1745 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 13-06-1745 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Dirk Jansz. de WAARD.
   4.  Cornelis Bastaansz. den BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-03-1718 te Zwijndrecht.
   5.  Bastiaan Bastiaansz. BEZEMER (zie X.41).

 
X.35    Clement Bastiaansz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-03-1712 te Zwijndrecht, overleden 08-1759 te Zwijndrecht, zoon van Bastiaen Clementsz. BESEMER (zie IX.23) en Cornelia Cornelisdr. SPECKMES.
Ondertrouwd op 01-12-1737 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15-12-1737 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Antonia DEN, geboren circa 1715 te Vuren, overleden 03-1758 te Zwijndrecht. ORA Zwijndrecht nr.13. 5-6-1766 voor Schout en Schepenen van Zwijndrecht ten
behoeve van Bastiaan Bezemer wonende te Zwijndrecht en Teuntje Bezemer wonende
te Breda. Dat hun ouders Antonia Den in maart 1758 en Clement Bezemer in
augustus 1759 te Zwijndrecht zijn overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Clementsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-11-1738 te Zwijndrecht.
   2.  Teuntje Clementsdr. BEZEMER, woont in 1766 te Breda, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-10-1741 te Zwijndrecht, overleden voor 1772 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Gehuwd met Steven van der HORST, aangetekent 11 Sept.1772 Steven van der Horst weduwnaar van Teuntje Bezemer
woonende onder H.Ido met Geertruid Snoek woonende alhier getrouwt 27 Sept.
Zwijndrecht DTB 3.
   3.  Bastiaan Clementsz. den BEZEMER (zie XI.38).
   4.  Andries Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-04-1746 te Zwijndrecht.
   5.  Maria Clementsdr. BEZEMER (zie XI.42).

 
XI.38    Bastiaan Clementsz. den BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-05-1743 te Zwijndrecht, overleden na 1777 te verm. Dordrecht. Zwijndrecht ORA 13 Bastiaan Clements Bezemer is de vader van Bastiaantje onegt
kind van Jenneke Sittebroek [Broekzitter] geboren oktober 1761, hij wil niet met
haar trouwen.Vroedvrouw is Elseline de Velle, geassisteerd met diacenen.
Diaconierek.H.I.A 2-9-1777 betaald door diaconie van HIA eenmalig de kosten van
confirnement van Bastiaan den Besemer in het Krankzinnig en Beterhuis binnen
Dordrecht 25 gulden. Zoon van Clement Bastiaansz. BEZEMER (zie X.35) en Antonia DEN.
Ondertrouwd op 05-12-1766 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 21-12-1766 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Aartje Aartsdr. SNOEK, geboren circa 1745 te Hendrik-Ido-Ambacht, dochter van Aart SNOEK en Johanna de RUYTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Bastiaansz. den BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-11-1767 te Zwijndrecht.
   2.  Aart Bastiaansz. BEZEMER (zie XII.31).
   3.  Bastiaan Bastiaansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-04-1772 te Zwijndrecht.

 
XII.31    Aart Bastiaansz. BEZEMER, Tuinder te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-09-1769 te Zwijndrecht, overleden op 07-01-1822 te Zwijndrecht op 52-jarige leeftijd. ORA Zwijndrecht 9, 23 oktober 1807. Pieter Teunisse van Noort en Aart Besemer
voogden over de minderjarige Hendrik van Noord, kinderen van Leendert van Noort
overleden onder H.I.Ambacht, transporteert land aan Pieter Teuniszn.van Noort.
ONA Zwijndrecht 4867, 30 juli 1807 Aart Bezemer is voogd over de weeskinderen
van Leendert van Noort en Maria de Vrij. ONA Zwijndrecht 4871, 13 juli 1811
akte over verkoop van land hierin genoemd o.a. Jacob Theuniszn. Bezemer en Aart
Bezemer. Zoon van Bastiaan Clementsz. den BEZEMER (zie XI.38) en Aartje Aartsdr. SNOEK.
Ondertrouwd op 25-11-1793 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-12-1793 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Anna Jillisdr. van der GRAAF, 24 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-04-1769 te Oud-Alblas, dochter van Jillis van der GRAAF en Grietje Joostendr. HARWIG (HERWIG), (ONA H.I.Ambacht 4869) Aart Bezemer te Zwijndrecht, tuinder en Anna van der
Graaf testament 1808.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aartje Aartsdr. BEZEMER, geboren op 01-09-1794 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-09-1794 te Zwijndrecht.
   2.  Grietje (Margaretha) Aartsdr. BEZEMER, geboren op 29-06-1798 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-07-1798 te Zwijndrecht, overleden op 24-11-1848 te Zwijndrecht op 50-jarige leeftijd. Zwijndrecht. Volkstelling 1845. Grietje Bezemer, geboren Zwijndrecht 24 juni
1798 weduwe van Willem Kemp woont Wijk A 89.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-12-1820 te Zwijndrecht met Willem KEMP, zoon van Jenneke KEMP.

 
XI.42    Maria Clementsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-10-1747 te Zwijndrecht, dochter van Clement Bastiaansz. BEZEMER (zie X.35) en Antonia DEN.
Ondertrouwd op 15-03-1776 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-04-1776 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Gerrit Kornelisz. SASSENBURG, geboren te Oost-Barendrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelia BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-05-1769 te Zwijndrecht. Zwijndrecht DTB 1, zonder eigen vader, moeder Maria Bezemer.

 
X.41    Bastiaan Bastiaansz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambagt, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-12-1720 te Zwijndrecht, overleden 1763-1768 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Bastiaen Clementsz. BESEMER (zie IX.23) en Cornelia Cornelisdr. SPECKMES.
Ondertrouwd op 08-11-1743 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 22-11-1743 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Ariaantje Bastiaansdr. van LEEUWAARDEN, 24 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-12-1718 te Zwijndrecht. ONA 4805 Heerjansdam 20-3-1768 testament van Ariaantje van Leeuwaarden, weduwe
Bastiaan Besemer, kinderen zijn Bastiaa, Joosje en Cornelia. Dochter van Bastiaan Jacobsz. van LEEUWAARDEN en Joosje VISSER. ONA 4804 Heerjansdam ate 24 9-3-1763 beiden maken testament. wonende onder
Hendrik Ido Ambacht beneden 2000 gld gegoed, beiden tekenen met een merk en
verkiezen het out Aesdomsrecht, langstlevende is voogd. voogden Jaco van der
Linden en Huig Vlasblom, getuigen Bastiaan Broeling en Andries Sels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan Bastiaansz. BESEMER (zie XI.43).
   2.  Joosje Bastiaansdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-06-1747 te Zwijndrecht, overleden op 29-03-1796 te Hendrik-Ido-Ambacht op 48-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 22-11-1771 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 08-12-1771 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Arij Aartsz. RIJKEN, 22 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-09-1749 te Zwijndrecht, overleden op 24-08-1810 te Zwijndrecht op 60-jarige leeftijd, zoon van Aart RIJKEN en Jannetje van den BROEK, 25-07-1795 Ary Rijken en Joosje Bezemer maken een testament. Wonen onder
Hendrik Ido Ambacht. Geen f. 2000,-- gegoed. Voogden: Arij Zandeling (zwager)
en diens broer Jordaan van Zandeling (RAZH,ONA 4865).
   3.  Cornelia Bastiaansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-03-1749 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   4.  Cornelis Bastiaansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-09-1750 te Zwijndrecht.
   5.  Cornelia Bastiaansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-09-1755 te Zwijndrecht.
   6.  Cornelia Bastiaansdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-07-1757 te Zwijndrecht.
Ondertrouwd op 17-11-1786 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10-12-1786 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Arij Jacobsz. van SANDELING, 30 jaar oud, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-01-1756 te Zwijndrecht, overleden op 31-08-1807 te Hendrik-Ido-Ambacht op 51-jarige leeftijd, zoon van Jacob van SANDELING en Ariaantje van der NET, (ONA H.I.Ambacht 4963) 19-2-1790 Ary van Sandelingh en Cornelia Besemer
egtelieden wonende H.I.Ambacht. Voogden Jordaen van Sandeling zijn broeder en
Ary Rijke wo. H.I.Ambacht.

 
XI.43    Bastiaan Bastiaansz. BESEMER, Tuinder, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-10-1744 te Zwijndrecht, overleden voor 1789 te Zwijndrecht. Bastiaen Besemer gehuwd met Ariaantje van Leeuwaarden. Zoon is: Bastiaen 2 jaar
van Zwijndrecht naar Dordrecht 11 juli 1746. Van Dordt naar Crimpen,daarna naar
Lekkerkerk. Zoon van Bastiaan Bastiaansz. BEZEMER (zie X.41) en Ariaantje Bastiaansdr. van LEEUWAARDEN.
Ondertrouwd op 21-12-1764 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-02-1765 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Geertje Davidsdr. MEESTERS, geboren circa 1745 te Hendrik-Ido-Ambacht, dochter van David Davidsz. MEESTERS en Aeltje Jacobsdr. van der WERFF. ONA 4865 HIA. Geertje Meesters wed. Bastiaan Besemer 12-2-1789 akte van voogdij
voor Notaris Jan van Dijk.minderjarige zoon is David Besemer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Bastiaansdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-12-1765 te Zwijndrecht.
Ondertrouwd op 17-08-1787 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 09-09-1787 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Klaas (Nicolaas) GROOTVELD, Herbergier aan de Oostendam, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 08-05-1808 te Hendrik-Ido-Ambacht, (ONA H.I.Ambacht 4865 akte 284) 1795 Klaas Grootveld - Adriana Besemer
akte van scheiding.
   2.  Dirk Bastiaansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-04-1767 te Zwijndrecht. ONA 4865.H.I.Ambacht 30 mei 1795 akte van scheiding: Klaas Grootveld getrouwd
met Adriana Besemer, David Besemer en Dirck Besemer alle wonende H.I.Ambacht
ONA 4867 H.I.Ambacht, akte 499 Procuratie, Dirk Besemer als gevolmachtigde van
Burger Valk.
   3.  Bastiaan Bastiaansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-01-1770 te Zwijndrecht.
   4.  David Bastiaansz. BEZEMER (zie XII.39).

 
XII.39    David Bastiaansz. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-12-1771 te Zwijndrecht. ONA H.I.Ambacht 4867, 16 november 1803 David Bezemer wonende H.I.Ambacht zijn
aanbehuwdvader is Ary Rijke, hij transporteert huis aan Wouter Bak. ORA
H.I.Ambacht 18, 14 april 1804 transporteert David Besemer aan Wouter Bak huis
en erf voor 300 gld. (Waarom Ary Rijke aanbehuwdvader wordt genoemd, vooralsnog
onbekend.)
(ORA H.I.Ambacht nr.18) 23-12-1801 transp. de gemachtigde van de wed. Pieter
Soeteman aan David Besemer huis- erf voor 350 gld. Zoon van Bastiaan Bastiaansz. BESEMER (zie XI.43) en Geertje Davidsdr. MEESTERS.
Gehuwd met Ingetje Cornelisdr. GOEREE, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-12-1771 te Rijsoord, dochter van Cornelis Joostz. GOEREE en Adriaantje Johanisdr. BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertrui Davidsdr. BEZEMER, geboren op 11-03-1802 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-04-1802 te Zwijndrecht.
   2.  Adriana Davidsdr. BEZEMER, geboren op 13-09-1803 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-09-1803 te Zwijndrecht.

 
IX.26    Jan Clementsz. BESEMER, Tuinder, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-07-1692 te Zwijndrecht, overleden na 1750 te Zwijndrecht, zoon van Clement Bastiaensz. BESEMER (zie VIII.32) en Aagje Jansdr.
Ondertrouwd op 30-01-1718 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 13-02-1718 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Joosje Woutersdr. VISSER, geboren voor 1695 te Hendrik-Ido-Ambacht, begraven 05-1723 te Zwijndrecht, (ONA H.I.Ambacht nr.4848) 30-4-1723 Jan Clementsz. Besemer en Joosje Wouters
Visser.
Uit dit huwelijk:
   1.  Feygje Jansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-07-1718 te Zwijndrecht.
   2.  Marijke Jansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-12-1719 te Zwijndrecht.
   3.  Clement Jansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-09-1721 te Zwijndrecht.
   4.  Marijke Jansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-04-1723 te Zwijndrecht.

 
IX.29    Cornelis Clementsz. BEZEMER, Tuinder, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-02-1696 te Zwijndrecht, overleden op 18-11-1783 te Zwijndrecht op 87-jarige leeftijd. Zwijndrecht ONA 9168. 24-1-1776 Testament Cornelis Besemer,laat na aan Aagje B,
Clement B. en Pieter B.erfgenamen. akte nr.46.
ONA Heerjansdam 4810-7. 2 mei 1782 Testament van een persoon beneden 4000 gld.
gegoed. Kornelis Bezemer wonende te Zwijndrecht erfgenaam is zijn kleinzoon
Kornelis Bezemer zoon van wijlen zijn dochter Aagje Bezemer, prelegateert aan
zijn zoon Klement Bezemer en Pieter Bezemer, getuige Leender van Leeuwaarden en
Pieter Leeuwenburg. Zoon van Clement Bastiaensz. BESEMER (zie VIII.32) en Aagje Jansdr.
Ondertrouwd op 14-04-1720 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-05-1720 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Willemtje Pietersdr. van DIJK, 23 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-02-1697 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden 1783-1784 te Zwijndrecht, dochter van Pieter Jansz. van DIJK, Tuinder te Zwijndrecht, en Anna Hendrixsdr. ONA 4810. 16-1-1684 Inventaris van Willemtje van Dijk in leven weduwe van
Kornelis Besemer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Cornelisz. BEZEMER (zie X.47).
   2.  Pieter Cornelisz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-09-1722 te Zwijndrecht.
   3.  Aagje Cornelisdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-07-1724 te Zwijndrecht.
   4.  Aagje Cornelisdr. BEZEMER (zie X.51).
   5.  Anna Cornelisdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-03-1728 te Zwijndrecht.
   6.  Pieter Cornelisz. BEZEMER (zie X.53).
   7.  Maaijke Cornelisdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-11-1732 te Zwijndrecht.
   8.  Jan Cornelisz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-02-1735 te Zwijndrecht.

 
X.47    Clement Cornelisz. BEZEMER, Tuinder onder Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-02-1721 te Zwijndrecht, overleden na 1785 te Zwijndrecht, zoon van Cornelis Clementsz. BEZEMER (zie IX.29) en Willemtje Pietersdr. van DIJK.
Ondertrouwd op 20-04-1754 te Zwijndrecht met Maria ABBENBROEK, geboren circa 1720 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1763 te Zwijndrecht. ORA Zwijndrecht 13, akte van uitkoop 1763. Maria Abbenbroek overleden vrouw van
Clement Cornelisz. Besemer; kinderen Willempje 5 jaar en Jan 3 jaar. voogd
Pieter Cornelisse Besemer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-01-1755 te Zwijndrecht.
   2.  Jan Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-08-1756 te Zwijndrecht.
   3.  Willempje Clementsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-02-1758 te Zwijndrecht.
Ondertrouwd op 14-05-1790 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 30-05-1790 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Jacob Jansz. van der NET, geboren circa 1755 te Hendrik-Ido-Ambacht. Kinderen uit dit huwelijk: Jan, geb/ged 26/9-29/9-1793 Zwijndrecht, Maria
geb/ged.25/10-1/11-1795 Zwijndrecht. Archief Herv.Kerk nr.66
Uit dit huwelijk worden te Zwijndrecht kinderen gedoopt.
   4.  Jan Clementsz. BEZEMER (zie XI.56).

 
XI.56    Jan Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-10-1759 te Zwijndrecht, overleden op 07-12-1803 te Zwijndrecht op 44-jarige leeftijd, zoon van Clement Cornelisz. BEZEMER (zie X.47) en Maria ABBENBROEK.
Ondertrouwd op 13-12-1790 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 19-12-1790 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Pleuntje Simonsdr. BERGIJK, 32 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-03-1758 te Zwijndrecht, dochter van Simon BERGEIJK en Stijntje VLIEGENTHART. ORA 13 Zwijndrecht, akte van uitkoop van de boedel van Jan Klementsz.Besemer
overleden 7-12-1803 en zijn vrouw Pleuntje Bercheijk. Kinderen: Maria Bezemer 12
jaar op 13-3-1803, Jannetje Bezemer 6 jaar op 11-9-1803, Christina Bezemer 3
jaar op 1-12-1803.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Jansz. BEZEMER, geboren op 26-05-1790 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-05-1790 te Zwijndrecht.
   2.  Maria Jansdr. BEZEMER (zie XII.42).
   3.  Christina Jansdr. BEZEMER, geboren op 12-04-1795 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-04-1795 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 02-11-1833 te Meerdervoort met Hermanus STRAATMEIJER.
   4.  Johanna (Jannetje) Jansdr. BEZEMER, geboren op 06-09-1796 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-09-1796 te Zwijndrecht. Volkstelling H.I.Ambacht Wijk B. nr.105b. Arie Arienszn.van Dam de jonge
geborenH.I.Ambacht en Johanna Bezemer geboren Zwijndrecht, ingekomen van
Zwijndrecht mei 1814.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-04-1823 te Hendrik-Ido-Ambacht met Arie Ariensz. van DAM, de JONGE, 28 jaar oud, Metselaarsknecht, geboren op 06-01-1795 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-01-1795 te Zwijndrecht, zoon van Arie van DAM, Schuitenvoerder, en Pleuntje HUIZER.
   5.  Clement Jansz. BEZEMER, geboren op 26-05-1798 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-05-1798 te Zwijndrecht.
   6.  Christina Jansdr. BEZEMER, arbeidster, geboren op 23-10-1800 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-10-1800 te Zwijndrecht. Volkstelling H.I.Ambacht Stijntje Bezemer met Maria Bezemer haar zuster
ingekomen van Zwijndrecht mei 1816 vertrokken naar Meerdervoort mei 1826.
Meerdervoort huis nr.17 woont Stijntje Bezemer geboren H.I.Ambacht 1802,
arbeidster Hervormd. Huiseigenaar is Cornelis Valk.

 
XII.42    Maria Jansdr. BEZEMER, geboren op 13-03-1791 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-03-1791 te Zwijndrecht. Volkstelling H.I.Ambacht; Maria Bezemer, arbeidster geboren Zwijndrecht maart
1791, ingekomen van Zwijndrecht mei 1816, vertrokken naar Meedervoort mei 1826, dochter van Jan Clementsz. BEZEMER (zie XI.56) en Pleuntje Simonsdr. BERGIJK.
Gehuwd. Zij woont bij de geboort van haar kinderen in huis B106 en B205 te Hendrik Ido
Ambacht dit is tussen de Oostendam en de Paulusweg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Maria'sz. BEZEMER (zie XIII.18).
   2.  Kind van Maria BEZEMER, overleden op 21-03-1824 te Hendrik-Ido-Ambacht.

 
XIII.18    Hendrik Maria'sz. BEZEMER, Tuinman, geboren op 05-08-1827 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 25-11-1827 te Zwijndrecht, zoon van Maria Jansdr. BEZEMER (zie XII.42).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-11-1851 te Zwijndrecht met Metje Pietersdr. VISSER, geboren 1827 te Puttershoek, dochter van Pieter VISSER, Timmerman te Puttershoek, en Huigje NAAKTGEBOREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Hendriksdr. BEZEMER, geboren op 31-03-1852 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 18-04-1852 te Zwijndrecht.
   2.  Maria Hendriksdr. BEZEMER, geboren op 03-03-1853 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 20-03-1853 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-02-1878 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 28-02-1878 te Zwijndrecht (ned.herv.) met Frederik Pietersz. KLINGEMAN, 26 jaar oud, Tuinder, geboren op 30-01-1852 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-03-1852 te Zwijndrecht, zoon van Pieter KLINGEMAN, Tuinder, en Johanna van BEZOOIJEN.
   3.  Pieter Hendriksz. BEZEMER (zie XIV.8).
   4.  Huigje Hendriksdr. BEZEMER, geboren op 27-02-1858 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-03-1858 te Zwijndrecht. Zij doet op 31 maart 1881 te Zwijndrecht belijdenis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-02-1883 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 01-02-1883 te Zwijndrecht (ned.herv.) met Pieter Johannes VERHOEVEN, 24 jaar oud, Tuinder, geboren op 03-02-1858 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-02-1858 te Zwijndrecht, zoon van Pieter VERHOEVEN, Schuitenvoerder, en Johanna STOLK.
   5.  Hendrik Hendriksz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 04-08-1860 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-08-1860 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-02-1882 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 23-02-1882 te Zwijndrecht (ned.herv.) met Adriana Jansdr. van ANDEL, Dienstbode, geboren 1860 te Puttershoek, dochter van Jan van ANDEL en Pietertje MONSTER.
   6.  Jan Hendriksz. BEZEMER, geboren op 06-10-1862 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-10-1862 te Zwijndrecht.
   7.  Jacob Hendriksz. BEZEMER (zie XIV.15).
   8.  Pleun Hendriksz. BEZEMER (zie XIV.17).
   9.  Gerrit Hendriksz. BEZEMER, geboren op 18-03-1871 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 02-04-1871 te Zwijndrecht.

 
XIV.8    Pieter Hendriksz. BEZEMER, geboren op 14-12-1856 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 06-01-1857 te Zwijndrecht, zoon van Hendrik Maria'sz. BEZEMER (zie XIII.18) en Metje Pietersdr. VISSER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-05-1879 te Zwijndrecht met Cornelia Pietersdr. EUSER, 23 jaar oud, geboren op 25-10-1855 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 25-11-1855 te Zwijndrecht, dochter van Pieter EUSER en Maria van der LINDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Metje Pietersdr. BEZEMER, geboren op 14-09-1879 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-09-1879 te Zwijndrecht, overleden op 12-09-1911 te Papendrecht op 31-jarige leeftijd, begraven op 16-11-1911 te Papendrecht. Uit dit huwelijk Hendrik Pieter geb/ged.Zwijndrecht 11/9-1911-21/4-1912 (moeder
is dan overleden).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-08-1906 te Zwijndrecht met Willem Cornelis Joostsz. ROMIJN, Varensgezel, geboren circa 1880 te Papendrecht, zoon van Joost ROMIJN, Varensgezel, en Cornelia GOEDHART.
   2.  Pieter Pietersz. BEZEMER, geboren op 04-10-1880 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 31-10-1880 te Zwijndrecht.
   3.  Maria Pietersdr. BEZEMER, geboren op 06-02-1882 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 05-03-1882 te Zwijndrecht.
   4.  Hendrik Pieter Pietersz. BEZEMER (zie XV.10).
   5.  Pieter Pietersz. BEZEMER, geboren op 01-10-1886 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 17-10-1886 te Zwijndrecht.
   6.  Gerrit Pietersz. BEZEMER, geboren op 01-01-1888 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 05-02-1888 te Zwijndrecht.
   7.  Maria Pietersdr. BEZEMER, geboren op 04-07-1889 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 04-08-1889 te Zwijndrecht.
   8.  Jan Pietersz. BEZEMER, geboren op 21-08-1891 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 20-09-1891 te Zwijndrecht.
   9.  Maria Pietersdr. BEZEMER, geboren op 28-11-1893 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 21-01-1894 te Zwijndrecht.
   10.  Cornelia Pietersdr. BEZEMER, geboren op 07-09-1898 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 09-10-1898 te Zwijndrecht.
   11.  Jacob Pietersz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.

 
XV.10    Hendrik Pieter Pietersz. BEZEMER, geboren op 25-09-1883 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 21-10-1883 te Zwijndrecht, zoon van Pieter Hendriksz. BEZEMER (zie XIV.8) en Cornelia Pietersdr. EUSER.
Gehuwd met Suzanna KRANENDONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter,Hendrik Pietersz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   2.  Aagje Hendrik Pietersdr. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   3.  Metje Hendrik Pietersdr. BEZEMER, geboren op 17-10-1912 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 24-11-1912 te Zwijndrecht, overleden op 01-08-1999 te Zwijndrecht op 86-jarige leeftijd, begraven op 05-08-1999 te Zwijndrecht.
Gehuwd met Machiel van BEZOOIJEN.
   4.  Pieternella Hendrik Pietersdr. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   5.  Cornelia Hendrik Pietersdr. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   6.  Arie Hendrik Pietersz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.

 
XIV.15    Jacob Hendriksz. BEZEMER, geboren op 15-02-1865 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 05-03-1865 te Zwijndrecht, zoon van Hendrik Maria'sz. BEZEMER (zie XIII.18) en Metje Pietersdr. VISSER.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-07-1884 te Zwijndrecht met Maaike KOOL, 20 jaar oud, geboren op 29-09-1863 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-11-1863 te Zwijndrecht, dochter van Hermina KOOL, tuinierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jacobsz. BEZEMER, geboren op 14-12-1884 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-12-1884 te Zwijndrecht.

 
XIV.17    Pleun Hendriksz. BEZEMER, geboren op 11-08-1867 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 25-08-1867 te Zwijndrecht, zoon van Hendrik Maria'sz. BEZEMER (zie XIII.18) en Metje Pietersdr. VISSER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-04-1891 te Zwijndrecht met Jannigje Adrianusdr. van DALEN, 21 jaar oud, geboren op 05-11-1869 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-11-1869 te Zwijndrecht, dochter van Adrianus van DALEN en Maaijke STOLK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Metje Pleunsdr. BEZEMER, geboren 1892 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht.
Gehuwd op 23-05-1912 te Zwijndrecht met Jan Adrianusz. KIJKUIT, 21 jaar oud, IJzerwerker, geboren op 16-06-1890 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 07-09-1890 te Zwijndrecht, zoon van Adrianus KIJKUIT en Meijnsje GROENENDIJK.
   2.  Maaike Pleunsdr. BEZEMER, geboren 1893 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht.
Gehuwd op 24-05-1911 te Zwijndrecht met Leendert Gerritsz. KLEINJAN, IJzerwerker, geboren 1891 te Zwijndrecht, zoon van Gerrit KLEINJAN, Koopman, en Lena Kornelia SCHIPPERS, huwelijk door echtscheiding ontbonden 20 september 1939.

 
X.51    Aagje Cornelisdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-07-1725 te Zwijndrecht, overleden voor 1782 te Meerdervoort, dochter van Cornelis Clementsz. BEZEMER (zie IX.29) en Willemtje Pietersdr. van DIJK.
Ondertrouwd op 25-06-1751 te Zwijndrecht met Cornelis Arijensz. BEZEMER, 22 jaar oud (zie X.79). Heerjansdam ONA 4807 akte 25. 18 mei 1776. Kornelis Bezemer en huisvrouw Aagje
Bezemer wonende onder Meerdervoort beneden 2000 gld gegoed, aan hun zoon
Kornelis uit te keren de helft van de boedel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij Cornelisz. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-09-1752 te Zwijndrecht.
   2.  Arij Cornelisz. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-06-1755 te Zwijndrecht.
   3.  Cornelis Cornelisz. BEZEMER (zie XI.60).
   4.  Arij Cornelisz. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-08-1761 te Zwijndrecht.
   5.  Arij Cornelisz. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-07-1763 te Zwijndrecht.
   6.  Arij Cornelisz. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-04-1770 te Zwijndrecht.

 
XI.60    Cornelis Cornelisz. BEZEMER, tuinder wonende Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-04-1758 te Zwijndrecht, overleden 1784-1785 te Dordrecht. ONA Heerjansdam 4810-59 16-1-1784 Inventaris beneden 5000 gulden. Kornelis
Besemer gewoond hebbende ende 18-11-1783 overleden te Zwijndrecht ten verzoeke
van zijn kleinzoon Kornelis Bezemer wonende te Dordrecht. Klement en Pieter zijn
aanwezig, Klement tekent, Pieter niet. Getuigen Matthijs Goedhart en Adriaan
Goedhart. Zoon van Cornelis Arijensz. BEZEMER (zie X.79) en Aagje Cornelisdr. BEZEMER (zie X.51).
Ondertrouwd op 20-12-1781 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 06-01-1782 te Dordrecht (Hervormd/Geref.) met Jannigje Staatsdr. RIJKEN, geboren circa 1760 te Dordrecht, 18 April 1788 Zijn alhier in ondertrouw wettig aangeteekend Arie van Noort
Weduwnaar van Ariaantje Los met Jannetje Rijke Weduwe van Cornelis Besemer
beijde woonende alhier en vervolgens in den Huwlijken staat bevestigd 11 Mey, dochter van Staat Staatsz. RIJKEN en Geertrui te BOEKHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisz. BEZEMER (zie XII.49).
   2.  Geertrui Cornelisdr. BEZEMER (zie XII.51).
   3.  Cornelia Cornelisdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-05-1785 te Zwijndrecht.

 
XII.49    Cornelis Cornelisz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, geboren te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-10-1782 te Zwijndrecht, overleden op 28-01-1826 te Hendrik-Ido-Ambacht op 43-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Cornelisz. BEZEMER (zie XI.60) en Jannigje Staatsdr. RIJKEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-06-1812 te Zwijndrecht met Willempje Arnoldusdr. EUSER, 22 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-11-1789 te Zwijndrecht, overleden op 28-01-1823 te Hendrik-Ido-Ambacht op 33-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus EUSER en Jannetje van der MONDE(N).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisz. BEZEMER (zie XIII.21).
   2.  Aart Cornelisz. BEZEMER, geboren op 05-01-1814 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 30-01-1814 te Zwijndrecht, overleden op 19-11-1815 te Hendrik-Ido-Ambacht op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jan Cornelisz. BEZEMER, geboren op 19-04-1815 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 28-05-1815 te Zwijndrecht, overleden op 20-09-1815 te Hendrik-Ido-Ambacht, 154 dagen oud.
   4.  Aart Cornelisz. BEZEMER, geboren op 03-07-1816 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 07-07-1816 te Zwijndrecht, overleden op 03-05-1818 te Hendrik-Ido-Ambacht op 1-jarige leeftijd.
   5.  Jannigje Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 09-05-1819 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 16-05-1819 te Zwijndrecht, overleden op 11-09-1819 te Hendrik-Ido-Ambacht, 125 dagen oud.

 
XIII.21    Cornelis Cornelisz. BEZEMER, Timmermansknecht, geboren op 22-09-1812 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 27-09-1812 te Zwijndrecht, zoon van Cornelis Cornelisz. BEZEMER (zie XII.49) en Willempje Arnoldusdr. EUSER.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 23-12-1833 te Zwijndrecht met Johanna Huigsdr. van ES, 18 jaar oud, geboren op 16-03-1815 te Groot Ammers, gedoopt (MH) op 31-03-1833 te Zwijndrecht, overleden op 24-04-1841 te Zwijndrecht op 26-jarige leeftijd, dochter van Huig van ES en Teuntje van WIJNEN.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 21-07-1843 te Zwijndrecht met Jannigje SPRUIJT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisz. BEZEMER, geboren op 20-03-1834 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 06-04-1834 te Zwijndrecht.
   2.  Teuntje Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 04-01-1837 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 15-01-1837 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-06-1857 te Hendrik-Ido-Ambacht met Willem ZIJDERVELD, Tuinder, geboren circa 1830 te Zwijndrecht, zoon van Willem ZIJDERVELD en Neeltje van HOUWELINGEN.
   3.  Willem Cornelisz. BEZEMER, tuinman te Oud-Beijerland, geboren op 28-04-1838 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 20-05-1838 te Zwijndrecht.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06-02-1866 te Oud-Beijerland met Maria van der LAAN.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 09-05-1867 te Oud-Beijerland met Hendrika Cornelisdr. van DIJK, geboren circa 1842 te Oud-Beijerland, dochter van Cornelis van DIJK en Lijntje de ROMPH.
   4.  Johannes Cornelisz. BEZEMER, geboren op 22-01-1840 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 23-02-1840 te Zwijndrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Pieter Cornelisz. BEZEMER, geboren op 13-09-1843 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 24-09-1843 te Zwijndrecht.
   6.  Maria Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 23-11-1844 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-12-1844 te Zwijndrecht.
   7.  Willemina Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 22-07-1846 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 02-08-1846 te Zwijndrecht.
   8.  Jannigje Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 13-01-1848 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 30-01-1848 te Zwijndrecht.
   9.  Maria Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 29-03-1849 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 15-04-1849 te Zwijndrecht.
   10.  Pieter Cornelisz. BEZEMER, geboren op 23-04-1850 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 05-05-1850 te Zwijndrecht.
   11.  Maria Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 24-05-1851 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-06-1851 te Zwijndrecht.
   12.  Jan Cornelisz. BEZEMER, geboren op 30-07-1852 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-08-1852 te Zwijndrecht.
   13.  Aart Cornelisz. BEZEMER, geboren op 17-02-1854 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 05-03-1854 te Zwijndrecht.
   14.  Maria Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 05-09-1855 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 23-09-1855 te Zwijndrecht.
   15.  Cornelia Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 05-01-1857 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 18-01-1857 te Zwijndrecht.
   16.  Arie Cornelisz. BEZEMER, geboren op 30-03-1859 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 17-04-1859 te Zwijndrecht.

 
XII.51    Geertrui Cornelisdr. BEZEMER, Naaister, geboren op 10-01-1784 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-01-1784 te Zwijndrecht. Geertrui heeft een paar buitenechtelijke kinderen. Robbertha Valck,
geb/ged.Zwijndrecht 15/12-1811-8/1-1812,waarvan vader is Robbaertus Valk.
Roberta Valk Bezemer woont Wijk a. Zwijndrecht tussen 1830 en 1845. Jannigje
geb/ged. 31/7-31/8-1814, als vader door de moeder opgegeven Dammis Bakker.
Cornelia geb/ged. H.I.Ambacht/Zwijndrecht 10/3-2/5-1819, als vader door de
moeder opgegeven Wouter van der Wiel alhier. Pieter, geboren ca.1820 te Hendrik
Ido Ambacht.
Volkstelling H.I.Ambacht 1825-1830. Wijk B. nr 91 woont: Geertrui Bezemer,
weduwe van Pieter Bezemer, geboren Dordrecht 10.1.1784 naaister ingekomen van
Zwijndrecht mei 1820 en haar kinderen: Geertruit Bezemer geboren Zwijndrecht
23-9-1806, vertrokken naar Dordrecht november 1828. Roberta Bezemer, geboren
Zwijndrecht 15-12-1811. Jannigje Bezemer, geboren Zwijndrecht 29-7-1814.
Robarta Valck Bezemer met attestatie ingekomen van Dordrecht naar Zwijndrecht
13 maart 1843. Dochter van Cornelis Cornelisz. BEZEMER (zie XI.60) en Jannigje Staatsdr. RIJKEN.
Ondertrouwd (1) op 27-04-1804 te Zwijndrecht, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-05-1804 te Zwijndrecht met Pieter Adriaansz. BEZEMER, 27 jaar oud (zie XI.118).
Gehuwd (2). Zij woont in huis nr. B91, B190, B52, B151 tussen Oostendam en Paulusweg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriaan Pietersz. BEZEMER, geboren op 23-08-1804 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-08-1804 te Zwijndrecht.
   2.  Geertrui Pietersdr. BEZEMER, geboren op 25-09-1806 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-09-1806 te Zwijndrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Roberta VALK, geboren op 15-11-1811 te Zwijndrecht. Vader is Robbartus Valk.
   4.  Jannigje Geertrui'sdr. BEZEMER, geboren op 03-08-1814 te Zwijndrecht, overleden op 07-08-1834 te Zwijndrecht op 20-jarige leeftijd.
   5.  Cornelia Geertrui'sdr. BEZEMER, geboren op 10-03-1819 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 01-02-1822 te Hendrik-Ido-Ambacht op 2-jarige leeftijd.
   6.  Cornelis Geertrui'szn. BEZEMER, geboren op 30-10-1824 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 17-11-1824 te Hendrik-Ido-Ambacht, 18 dagen oud.
   7.  Pieter Geertrui'szn BEZEMER (zie XIII.34).

 
XIII.34    Pieter Geertrui'szn BEZEMER, Tuinman, geboren op 29-05-1832 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Geertrui Cornelisdr. BEZEMER (zie XII.51).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12-11-1856 te Dordrecht met Pieternella Wilhelmina HARTMAN, geboren te Dordrecht, overleden op 12-10-1859 te Zwijndrecht, dochter van Willem Hendrik HARTMAN en Lena van DIJK.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 23-05-1860 te Dordrecht met Lena Wilhelmina HARTMAN, geboren te Dordrecht, dochter van Willem Hendrik HARTMAN en Lena van DIJK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Hendrik Pietersz. BEZEMER, geboren op 24-08-1857 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 13-09-1857 te Zwijndrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Geertrui Pietersdr. BEZEMER, geboren op 02-04-1861 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-04-1861 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-05-1880 te Zwijndrecht met Martinus BLANKEN, Schipper te Vuren, geboren circa 1856 te Leerdam, zoon van Martinus BLANKEN, Schipper te Vuren, en Aaltje van GENDEREN.
   3.  Lena Wilhelmina Pietersdr. BEZEMER, geboren op 24-12-1866 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 06-01-1867 te Zwijndrecht.

 
X.53    Pieter Cornelisz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-03-1730 te Zwijndrecht, overleden na 1785 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Cornelis Clementsz. BEZEMER (zie IX.29) en Willemtje Pietersdr. van DIJK.
Ondertrouwd op 17-09-1751 te Zwijndrecht met Maria Ariensdr. van der HOEVEN, 28 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-08-1723 te Rijsoord, overleden circa 1795 te Zwijndrecht, dochter van Arij Gerritsz. van der HOEVEN en Neeltje Hendriksdr. de JONG, 24-6-1795 Compareerde voor Schout en Schepenen van Zwijndrecht; Cornelis
Besemer, Adriaan Besemer, Jan Bezemer, Willemtje Bezemer, Joost Arijse de Bondt
x Neeltje Bezemer,Mattheus de Klerk x met Maike Bezemer allen won.Zwijndrecht
kinderen en erfgenamen van Pieter Bezemer en Maria van de Hoeven in leven
echtelieden gewoond hebbende en overleden alhier. Zij verkopen aan Pieter de
Klerk mede wonende alhier een huis en erf staande en gelegen op de Kerkstraat
nr.107, belend aan de ene zijde Klaas van Wingerden, aan de andere zijde Dirk
Brugman.
ONA 4815 HIA akte 50. 30-9-1800. Willemtje Bezemer, meerderjarig en ongehuwd
Adriana Stout weduwe en erfgenaam van Cornelis Besemer, Adrianus Bezemer, Jan
Bezemer, Joost Arijsz. de Bondt weduwnaar en gestelde erfgenaam van Neeltje
Bezemer en Mattheus de Klerk als in huwelijk hebbende Maike Bezemer erfgenamen
van Maria van der Hoeven weduwe van Pieter Bezemer. Scheiding van de boedel.
belangrijke akte, minder dan 5000 gld gegoed, veel thuinlandt, huis en schuur,
ieder erft 600 gld.
ONA 4811 akte 14 d.d. 17-9-1785. Klement en Pieter Bezemer erfgenamen van hun
vader gewoond hebbende en den 18e november 1783 overleden te Zwijndrecht, huis,
schuur te Zwijndrecht met de Pekelgang aan de eene en ' thuis van Ary van Noort
aan de andere zijde . 490 roe tuinland onder Zwijndrecht en een morgen land.
[belangrijke akte].
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemtje Pietersdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-12-1751 te Zwijndrecht, overleden na 1800 te Zwijndrecht.
   2.  Arij Pietersz. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-07-1753 te Zwijndrecht.
   3.  Cornelis Pietersz. BEZEMER (zie XI.67).
   4.  Neeltje Pietersdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-03-1757 te Zwijndrecht.
   5.  Neeltje Pietersdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-07-1758 te Zwijndrecht.
   6.  Adrianus Pietersz. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-10-1759 te Zwijndrecht. Adrianus Bezemer oud 6 jaar met akte van indemniteit uit Hendrik Ido Ambacht
12-9-1765 naar Zwijndrecht.
   7.  Jan Pietersz. BEZEMER, Tuinder, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-10-1759 te Zwijndrecht, overleden op 21-08-1825 te Zwijndrecht op 65-jarige leeftijd. ONA 4871 akte 61, 1812. Jan Pietersz.Bezemer, tuinman te Zwijndrecht verkoopt
aan Teunis Pietersz. de Jong schipper te Zwijndrecht een huis en erf te
Zwijndrecht voor 200 gld.
Ondertrouwd op 29-04-1785 te Zwijndrecht met Josina Jillisdr. de KLERK, 25 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-05-1759 te Zwijndrecht, overleden voor 1825 te Zwijndrecht, dochter van Jillis Pietersz. de KLERK en Barbara Mattheusdr. van BEUGEN. Jan Bezemer tweeling met broer Adrianus met akte van indemniteit van Hendrik-
Ido- Ambacht naar Zwijndrecht, oud 6 jaar, 12-9-1765.
   8.  Neeltje Pietersdr. BESEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-09-1762 te Zwijndrecht, overleden 1798-1798 te Zwijndrecht. Neeltje Bezemer, oud 3 jaar met akte van indemniteit van Hendrik Ido Ambacht
naar Zwijndrecht 12-9-1765.
Ondertrouwd op 13-04-1787 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06-05-1787 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Joost Ariensz. de BONDT, 27 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-05-1760 te Zwijndrecht, zoon van Arie de BONT en Elisabeth UITENBOGAART. Kinderen uit dit huwelijk: Arie geb/ged. 15/5-18/5-1794 Zwijndrecht, Maria
geb/ged.9/2-14/2-1796 Zwijndrecht Nelus geb/ged.5/5/-17/5-1798 Zwijndrecht,
doopgetuige Maaike Bezemer zijnde de moeder overleeden.
(ONA Hendrik Ido Ambacht nr.4865) 7-5-1798 Joost Aartsz. en Neeltje Pieters
Besemer.
   9.  Maeijke Pietersdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-04-1764 te Zwijndrecht.
   10.  Maaijke Pietersdr. BEZEMER, tuinierster, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-02-1767 te Zwijndrecht, overleden op 22-03-1842 te Zwijndrecht op 75-jarige leeftijd. Maaijke den Bezemer, oud 2 jaar met akte van indemniteit van Hendrik Ido Ambacht
naar Zwijndrecht 14 maart 1769.
Maaike Bezemer weduwe Mattheus de Klerk geb.H.I.A febr. 1767 tuinierster
ingekomen te Meerdervoort huis nr. 22 1-9-1770.
Ondertrouwd op 15-01-1790 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 31-01-1790 te Zwijndrecht (gereformeerd) met Mattheus Jillesz. de KLERK, 28 jaar oud, Tuinder, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-12-1761 te Groote Lindt, overleden op 28-10-1809 te Meerdervoort op 47-jarige leeftijd, zoon van Jillis Pietersz. de KLERK en Barbara Mattheusdr. van BEUGEN. Kinderen uit dit huwelijk: Maria geb/ged. 11/10-20/10-1793, Maria geb/ged.
16/8-23/8-1795, Maria geb/ged. 18/11-23/11-1796, Jozina geb/ged.
6/12-10/12-1797 doopgetuige Jozina de Klerk Willem geb/ged.17/8-25/8-1799,
Barbara geb/ged. 4/8-10/8-1800, Cornelis geb/ged.4/12-1802-5/1-1803, Janna
geb/ged. 24/9-28/9-1806 allen te Zwijndrecht. Archief Herv.Kerk inv.nr.66
Testament d.d. 21-10-1809, geen f.5000,-- gegoed.
Mattheus de Klerk en zijn huysvrouw Maaike Bezemer doen op 27 maar 1804
belijdenis te Zwijndrecht.

 
XI.67    Cornelis Pietersz. BEZEMER, Tuinder onder Zwijndrecht, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-09-1755 te Zwijndrecht, overleden op 08-05-1800 te Zwijndrecht op 44-jarige leeftijd, zoon van Pieter Cornelisz. BEZEMER (zie X.53) en Maria Ariensdr. van der HOEVEN.
Ondertrouwd op 30-04-1784 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 23-05-1784 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Adriaantje Gerritsdr. STOUT, 30 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-07-1753 te Zwijndrecht, overleden op 20-09-1830 te Zwijndrecht op 77-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Aartsz. STOUT, Schepen van Zwijndrecht, en Ariaantje Jansdr. SUURBROOD, Groenteverkoopster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Cornelisz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-07-1785 te Zwijndrecht.
   2.  Pieter Cornelisz. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-02-1789 te Zwijndrecht.
   3.  Ariaantje Cornelisdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-06-1791 te Zwijndrecht.
   4.  Ariaantje Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 14-08-1797 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-08-1797 te Zwijndrecht, overleden op 24-11-1841 te Zwijndrecht op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-08-1818 te Zwijndrecht met Cornelis Thomasz. de BONDT, 20 jaar oud, Metselaarsknecht, geboren op 29-10-1797 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-11-1797 te Zwijndrecht, overleden op 02-06-1835 te Zwijndrecht op 37-jarige leeftijd, zoon van Thomas de BONDT en Aaltje KORPORAAL.

 
IX.31    Andries Clementsz. BESEMER, VOC kamer van Delft, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-05-1699 te Zwijndrecht, begraven op 14-01-1758 te Delft, zoon van Clement Bastiaensz. BESEMER (zie VIII.32) en Ariaentje Andriesdr. VISSER.
Gehuwd (1) te Delft met Trijntje van de SNOECK, begraven op 11-06-1738 te Delft.
Gehuwd (2) met Jannetje van KAMPEN, begraven op 14-12-1757 te Delft.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klement Andriesz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-08-1722 te Delft.
   2.  Geertruid Andriesdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-09-1723 te Delft, begraven op 01-10-1723 te Delft.
   3.  Jakob Andriesz. BESEMER, geboren 01-1725 te Delft.
   4.  Arijaantje Andriesdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-03-1726 te Delft, begraven op 18-11-1757 te Delft.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Johanna Andriesdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-01-1740 te Delft.
   6.  Francijntje Andriesdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-09-1742 te Delft.
   7.  Willemijntje Andriesdr. BESEMER, gedoopt op 28-10-1744 te Delft, begraven op 01-11-1744 te Delft.
   8.  kind dood geboren, geboren 10-1745 te Delft, begraven op 01-11-1745 te Delft.
   9.  Adrianus Andriesz. BESEMER, stadsvroedmeester, chirurgijn, gedoopt op 23-01-1749 te Delft, overleden op 16-04-1820 te Delft op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Elizabeth Cornelia PONSIANUS, geboren 1756 te Schiedam, overleden op 31-03-1816 te Delft.

 
IX.34    Willem Clementsz. BEZEMER, Tuinder, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-10-1701 te Zwijndrecht, overleden voor 1775 te Zwijndrecht, zoon van Clement Bastiaensz. BESEMER (zie VIII.32) en Ariaentje Andriesdr. VISSER.
Ondertrouwd op 15-10-1722 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25-10-1722 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Maaijke Cornelisdr. den HARDER, geboren circa 1690 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1780 te Hendrik-Ido-Ambacht. Maijke was eerder gehuwd met Willem Janszn.Bijkerk.
ONA 4807 akte 4 21-2-1775. Maijke Harders weduwe Willem Bezemer, testament
beneden 2000 gld gegoed. erfgenaam haar dochter Annigje Bijkerk en hare zonen
Adriaan en Klement Bezemer. Voogden Adriaan en Klement Bezemer. Getuigen Gerrit
Snoek en Jan Broeling. Dochter van Cornelis Willemsz. den HARDER en Neeltje Cornelisdr. van STECK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Willemsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-08-1723 te Zwijndrecht.
   2.  Jannigje Willemsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-02-1727 te Zwijndrecht.
   3.  Clement Willemsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-03-1729 te Zwijndrecht.
   4.  Willem Willemsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-06-1731 te Zwijndrecht.
   5.  Adriaan Willemsz. BEZEMER (zie X.71).
   6.  Clement Willemsz. BESEMER (zie X.73).

 
X.71    Adriaan Willemsz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-06-1734 te Zwijndrecht, overleden voor 1788 te Hendrik-Ido-Ambacht. ONA Heerjansdam 4809-65 Adriaan en Klement Bezemer beide wonende te Hendrik Ido
Ambacht erfgenaam van wijlen hunne moeder Maike Harder weduwe van Willem Bezemer
gewoond en overleden onder H.I.Ambacht. scheiding van de boedel elk een huis.
9-11-1781, zoon van Willem Clementsz. BEZEMER (zie IX.34) en Maaijke Cornelisdr. den HARDER.
Ondertrouwd op 04-05-1773 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 23-05-1773 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Aartje Adriaansdr. de RONDE, 28 jaar oud, Groenteverkoopster, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-07-1744 te Zwijndrecht, overleden circa 1820 te Zwijndrecht, (ONA H.I.Ambacht 4874 akte 59) 1819. Aartje de Ronde, wed. van Adrianus
Besemer, groenteverkoopster te H.I.Ambacht, testament, erfgenamen de kinderen
van haar overleden dochter Maaijke Besemer, dochter van Adriaan de RONDE en Lijntje den HARINCK, (ORA H.I.Ambacht 18) 4-12-1788 transporteren de erfgenamen van wijlen Klement
Besemer aan Aeltje de Ronde de wed. van Adriaan Besemer de helft van 400 roe
tuinland voor 610,- gld.
idem, verl. Aeltje de Ronde de wed. van Adriaan Besemer t.b.v.h. de voogd
over haar kinderen een hyp.brief voor huis en 400 roe tuinland te H.I.Ambacht
voor 600,- gld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaijke Adriaansdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-08-1773 te Zwijndrecht.
   2.  Maaijke Adriaansdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-08-1775 te Zwijndrecht, overleden voor 1819 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   3.  Adrianus Adrianusz. BEZEMER (zie XI.81).
   4.  Willemtje Adriaansdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-08-1781 te Zwijndrecht.

 
XI.81    Adrianus Adrianusz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-12-1777 te Zwijndrecht, overleden op 23-06-1859 te Zwijndrecht op 81-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Willemsz. BEZEMER (zie X.71) en Aartje Adriaansdr. de RONDE.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-03-1812 te Zwijndrecht met Wilhelmina Jansdr. Van der VEER, geboren 03-1784 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-03-1784 te Zwijndrecht, dochter van Jan van der VEER en Kuiniertje van HULST. Dit echtpaar woont te Hendrik Ido Ambacht huis nr. B 122 en B 221 (tussen
Oostendam en Paulusweg)
Hun kinderen zijn in 1859 erfgenaam van hun tante Pieternella van der Veer
gewoond hebbende en den eersten april 1857 overleden te Mij, Gemeente
Dubbeldam.
Volgens proces-verbaal van veiling en afslag van een Huis, Woonkeetje en
erf geteekend A95,95b,96 en 96b staande en gelegen binnendijks te Zwijndrecht
gekadastreerd Sectie B numeros 106,107,108 en 109 aangekocht door de heer
Hendrik Bremekamp Grutter wonende te Dordrecht. In dates 1 October en
8 October 1859.Ten huize en herberge van Maartje de Bondt aan het Marktveld
De huizen zijn belend aan de ene zijde de Heer Marinus Kavelaar en aan de
andere zijde de zoogenaamde Pekelgang.
Ze zijn mondeling verhuurd tot 3 mei 1860 aan Leendert Pellegrim, glasblazer
aan Willem van Dalen, tuinman, aan Adrianus Bakker, Schuitenvoerder en aan
Pieter van 't Hoff, arbeider. en nog aan Leendert van Wingerden, arbeider.\
(ONA H.I.Ambacht 4875) 1822 Adriaan Bezemer te H.I.Ambacht tuinder en
Willhelmina van der Veer.
(ONA H.I.Ambacht 4874) 1819 akte 28, Wilhelmina van der Veer huisvrouw en
Adrianus Bezemer, testament.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aartje Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 09-04-1812 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 12-04-1812 te Zwijndrecht. In 1859 meerderjarig en ongehuwd wonende te Zwijndrecht.
   2.  Kuiniera Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 06-09-1813 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 12-09-1813 te Zwijndrecht. In 1859 meerderjarig, zonder beroep en ongehuwd wonende te Zwijndrecht.
   3.  Adriana Adriaansdr. BEZEMER (zie XII.60).
   4.  Johanna Pieternella Adrianusdr BEZEMER, geboren op 14-04-1816 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 21-04-1816 te Zwijndrecht, overleden op 10-05-1816 te Hendrik-Ido-Ambacht, 26 dagen oud.
   5.  Johanna Pieternella Adrianusdr BEZEMER, geboren op 30-06-1819 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 18-07-1819 te Zwijndrecht, overleden op 27-07-1819 te Hendrik-Ido-Ambacht, 27 dagen oud.
   6.  Johanna Pieternella Adrianusdr BEZEMER, geboren op 30-05-1821 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 26-06-1821 te Hendrik-Ido-Ambacht, 27 dagen oud.
   7.  Wilhelmina Adriaansdr. BEZEMER, geboren op 12-10-1823 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 19-10-1823 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-09-1845 te Zwijndrecht met Jan van der VEER de BONDT, Grutter te Dordrecht.
   8.  Jan Adriaansz. BEZEMER (zie XII.66).

 
XII.60    Adriana Adriaansdr. BEZEMER, geboren op 24-02-1815 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 05-03-1815 te Zwijndrecht, dochter van Adrianus Adrianusz. BEZEMER (zie XI.81) en Wilhelmina Jansdr. Van der VEER.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 20-05-1853 te Zwijndrecht met Adrianus Clementsz. BEZEMER, 32 jaar oud (zie XIII.158).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Willemina Adriaansdr. BEZEMER, geboren op 06-04-1854 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 07-05-1854 te Zwijndrecht.

 
XII.66    Jan Adriaansz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 08-05-1826 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 21-05-1826 te Zwijndrecht, zoon van Adrianus Adrianusz. BEZEMER (zie XI.81) en Wilhelmina Jansdr. Van der VEER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1850 te Zwijndrecht met Goverina Jansdr. VOGEL, 24 jaar oud, geboren op 07-05-1826 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 21-05-1826 te Zwijndrecht, dochter van Jan Jansz. VOGEL en Aagje SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Jansz. BEZEMER, geboren op 23-08-1850 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-09-1850 te Zwijndrecht.
   2.  Aagje Jansdr. BEZEMER (zie XIII.39).
   3.  Willem Jansz. BEZEMER, geboren op 16-07-1854 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 06-08-1854 te Zwijndrecht.
   4.  Wilhelmina Jansdr. BEZEMER, geboren op 08-02-1856 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 02-03-1856 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-04-1879 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 03-04-1879 te Zwijndrecht (ned.herv.) met Eldert Jansz. BAAN, 24 jaar oud, geboren op 30-03-1855 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 29-04-1855 te Zwijndrecht, zoon van Jan BAAN en Elsje RIJKEN.
   5.  Jan Jansz. BEZEMER, geboren op 09-07-1857 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-07-1857 te Zwijndrecht.
   6.  Janna Jansdr. BEZEMER, geboren op 05-09-1859 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 25-09-1859 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-01-1882 te Zwijndrecht met Jan Willemsz. van der LINDEN, 26 jaar oud, Tuinman, geboren op 13-10-1855 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-11-1855 te Zwijndrecht.
   7.  Willem Jansz. BEZEMER, geboren op 08-04-1861 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-04-1861 te Zwijndrecht.
   8.  Jan Jansz. BEZEMER, geboren op 23-07-1864 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 07-08-1864 te Zwijndrecht.
   9.  Jan Jansz. BEZEMER, geboren op 26-06-1866 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-07-1866 te Zwijndrecht.
   10.  Pieter Jansz. BEZEMER, geboren op 12-02-1871 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 05-03-1871 te Zwijndrecht.

 
XIII.39    Aagje Jansdr. BEZEMER, geboren op 06-11-1852 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-11-1852 te Zwijndrecht, overleden op 03-06-1924 te Zwijndrecht op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan Adriaansz. BEZEMER (zie XII.66) en Goverina Jansdr. VOGEL.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1877 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 29-04-1877 te Zwijndrecht (ned.herv.) met Pieter Teunisz. BEZEMER, 27 jaar oud (zie XIII.96).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Pietersz. BEZEMER, Onderwijzer te Rotterdam, geboren op 13-01-1878 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 17-02-1878 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-03-1904 te Zwijndrecht met Elisabeth Hester WEZENAAR, geboren 1880 te Zwijndrecht, dochter van Dirk Cornelis WEZENAAR, Tuinman onder Zwijndrecht, en Cornelia MOL.
   2.  Hilligje Pietersdr. BEZEMER, geboren op 21-01-1879 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 09-02-1879 te Zwijndrecht.
   3.  Jan Pietersz. BEZEMER (zie XIV.46).
   4.  Goverina Pietersdr. BEZEMER, geboren op 04-04-1884 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 27-04-1884 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30-05-1918 te Zwijndrecht met Clement Jansz. BEZEMER, 44 jaar oud (zie XIV.149).

 
XIV.46    Jan Pietersz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 13-09-1880 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 03-10-1880 te Zwijndrecht, overleden op 05-12-1930 te Zwijndrecht op 50-jarige leeftijd, zoon van Pieter Teunisz. BEZEMER (zie XIII.96) en Aagje Jansdr. BEZEMER (zie XIII.39).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-03-1905 te Zwijndrecht met Lena Laurensdr. van der VEN, 23 jaar oud, geboren op 12-10-1881 te Zwijndrecht, overleden op 17-01-1946 te Zwijndrecht op 64-jarige leeftijd, dochter van Laurens van der VEN, Tuinder, en Hester BAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje Jansdr. BEZEMER, geboren op 06-02-1906 te Zwijndrecht, overleden op 23-06-1927 te Zwijndrecht op 21-jarige leeftijd.
   2.  Laurens Jansz. BEZEMER, geboren op 26-04-1907 te Zwijndrecht, overleden op 23-03-1953 te Barendrecht op 45-jarige leeftijd.
   3.  Hester Jansdr. BEZEMER, geboren op 18-01-1909 te Zwijndrecht, overleden op 05-09-1946 te Zwijndrecht op 37-jarige leeftijd.
   4.  Hilligje Goverina Jansdr. BEZEMER, geboren op 29-03-1910 te Zwijndrecht, overleden 08-1999.
   5.  Pieter Jansz. BEZEMER, geboren op 22-04-1911 te Zwijndrecht, overleden op 27-01-1924 te Zwijndrecht op 12-jarige leeftijd.
   6.  Bastiaan Jansz. BEZEMER (zie XV.29).
   7.  Adrianus Jansz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   8.  Jan Jansz. BEZEMER (zie XV.32).
   9.  Maria Jansdr. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   10.  Gerrit Jansz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   11.  Goverina Hillegonda Jansdr. BEZEMER, geboren op 28-05-1924 te Zwijndrecht, overleden op 12-05-1967 te Goes op 42-jarige leeftijd.

 
XV.29    Bastiaan Jansz. BEZEMER, Tuinder, amanuensis, geboren op 07-06-1912 te Zwijndrecht, overleden op 01-05-1979 te Dordrecht op 66-jarige leeftijd, begraven te Zwijndrecht, zoon van Jan Pietersz. BEZEMER (zie XIV.46) en Lena Laurensdr. van der VEN.
Gehuwd met Trijntje Cornelisdr. van der VEN, geboren op 05-10-1921 te H.I.Ambacht, overleden op 06-08-1994 te Zwijndrecht op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van der VEN, Tuinder, en Tona Catharina den BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Bastiaansz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   2.  Cornelis Bastiaansz. BEZEMER (zie XVI.21).
   3.  Anthonie Pieter Bastiaansz. BEZEMER (zie XVI.23).
   4.  Hilda Helena Bastiaansdr. BEZEMER.

 
XVI.21    Cornelis Bastiaansz. BEZEMER, administrateur, geboren te Zwijndrecht, zoon van Bastiaan Jansz. BEZEMER (zie XV.29) en Trijntje Cornelisdr. van der VEN.
Gehuwd met Lenie van EWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henric Cornelis Cornelisz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   2.  Simon Ghijsbrecht Cornelisz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   3.  Arina Cornelisdr. BEZEMER.
   4.  Bas Cornelisz. BEZEMER.
   5.  Peter Cornelisz. BEZEMER.
   6.  Laurens Cornelisz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.

 
XVI.23    Anthonie Pieter Bastiaansz. BEZEMER, Inspecteur van Politie, geboren te Zwijndrecht, zoon van Bastiaan Jansz. BEZEMER (zie XV.29) en Trijntje Cornelisdr. van der VEN.
Gehuwd te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk te Ridderkerk (gereformeerd) met Kristl Anouska ROTH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander Bastiaan Theodoor BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   2.  Ilse Maria Catherina BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   3.  Mirjam Johanna Christine BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.

 
XV.32    Jan Jansz. BEZEMER, tuinder te Delft, geboren op 30-10-1915 te Zwijndrecht, overleden op 22-05-1992 te Bosch en Duin (gem.Zeist) op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan Pietersz. BEZEMER (zie XIV.46) en Lena Laurensdr. van der VEN.
Gehuwd te Delft met Pietertje Adriana STEHOUWER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leny BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   2.  Pieternel Adriana BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   3.  Jan BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   4.  Peter Adrianus BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   5.  Leendert BEZEMER, onderwijzer, geboren te Zwijndrecht.
   6.  Herman Ferdinand BEZEMER, geboren te Delft.

 
X.73    Clement Willemsz. BESEMER, Tuinder onder 't Ambacht, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-03-1738 te Zwijndrecht, overleden op 23-08-1788 te Hendrik-Ido-Ambacht op 50-jarige leeftijd. ONA 4863 HIA. Inventaris van de nalatenschap van wijlen Klement Willemsz.Besemer
overleden 23-8-1788 H.I.Ambacht. Dirk Vliegenthart was 24-12-1791 tot voogd
aangesteld. (ONA H.I.Ambacht nr.4847b en 4863) 12.9.1788 en 30.8.1803 Clement
Willemsz. Besemer
2 september en 24 oktober 1788. De voogden over de kinderen van Klement Willemsz
Besemer verkopen huisraad, mans en vrouwskleren, goud en silver, boomgaart en
tuinvrugten, totale opbrengst 787,--.
(ORA H.I.Ambacht 18) 2-9-1788 de erfgenamen van Klement Willemsz. Besemer
verkoop van meubelen, huisraad en inboedel voor 560,- gld.
idem. 4-12-1788 transporteren de erfgenamen van wijlen Klement Besemer aan
Jan Klaasz. van Wingerden een huis en erf te H.I.Ambacht voor 370 gld.
idem, aan Aeltje de Ronde de wed. van Adriaan Besemer de helft van 400 roe
tuinland voor 610 gld.
8-12-1788. Transport door minderjarige erfgenamen van Klement Willemsz. Bezemer
en mitsdien de twee nagelaten kinderen van Adriaen Bezemer met name Maike en
Adriaen Bezemer en nog Maike Suurbroot weduwe van Cornelis Beenhakker en Adriana
Suurbroot meerderjarig en ongehuwd beiden te Zwijndrecht wonende. Welke
voormelde Maike en Adriaan Bezemer en nog Maike en Adriana Suurbroot de enige
erfgenamen zijn van wijlen voornoemde Klement Willemse Bezemer aan Leendert van
Noort , de helft van een huis en erve staande en gelegen int Volgerland van Heer
Oudelandsambacht aan de buitenkant van de dijk belend de wed. Cornelis van der
Net aan de ene en den dijk aan de andere zijde. Ook de helft van 20 akkers
griend of twaalf roeden int Volgerland van Heeroudelandsambacht.[HOA ora 3
ONA Heerjansdam 4812-34. 26-1-1789. Boedelscheiding beneden 2000 gld van Klement
Willemsz. Bezemer gewoond hebbende en den 23-8-1788 overleden onder
Hendrik-Ido-Ambacht. Baten fl.2079.14 lasten fl.448.8 te verdelen fl 1631.6 Huis
en erf 24-10-1788 verkocht aan Jan Klaasz. van Wingerden voor 370 gld. De helft
van 400 roe tuinland verkocht aan Aartje de Ronde weduwe Adriaan Bezemer voor
510 gld. Erfgenamen zijn Maaike en Adriana Bezemer enige nagelaten kinderen van
des overleden vollen broeder Adriaan Besemer voor de helft, de andere helft door
genoemde Maaike en Adriana Besemer en Maaike Suurbroot weduwe van Cornelis
Beenhakker en Adriana Suurbroot eenige nagelaten kinderen van wijlen des
overledene halve suster Annigje Bijkerk in hw.verwekt bij Cornelis Suurbroot, zoon van Willem Clementsz. BEZEMER (zie IX.34) en Maaijke Cornelisdr. den HARDER.
Ondertrouwd op 05-06-1772 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 27-06-1772 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Adriaantje Pietersdr. VISSER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 19-03-1788 te Hendrik-Ido-Ambacht, dochter van Pieter VISSER en Neeltje KIEVELAND. ONA 9168 akte 85. 24-12-1781 Testament Clement Willemsz.Besemer en Ariaantje
Visser.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaijke Klementsdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-01-1779 te Zwijndrecht.
   2.  Adriaan Clementsz. BESEMER (zie XI.85).

 
XI.85    Adriaan Clementsz. BESEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Clement Willemsz. BESEMER (zie X.73) en Adriaantje Pietersdr. VISSER.
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maike Adriaansdr. BEZEMER.
   2.  Adriaan Adriaansz. BEZEMER, overleden voor 1788.

 
IX.36    Arij Clementsz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-11-1704 te Zwijndrecht, overleden 1767 te Hendrik-Ido-Ambacht. ONA 4805 akte 6. 15-2-1767. Ary Besemer wonende onder H.I.Ambacht, volmagt van
zijn zoon Klement Bezemer wonende onder H.I.Ambacht verkoopt aan Willem Bezemer
een huis,schuur met de anexe twaalf roeden en de meloriatie van een dijkerf
staande en gelegen buitendijks aan de Veersendijk onder Hendrik Ido Ambacht
belent Cornelis Bijkerk aan de ene zijde en de andere zijde de weduwe Leendert
Bijkerk en 400 roeden boomgaert en tuinland gelegen tegenover 't gemelde huis
belent: oosten Juffr.de weduwe van den heere Johan Coenraat Rookool, westen de
armen van Zwijndrecht zuid: Cornelis van der Net, noord: Cornelis de Bondt.
totaal voor 1200 gulden getuigen: Simon Leenheer en Adriaan Brouwer. Zoon van Clement Bastiaensz. BESEMER (zie VIII.32) en Ariaentje Andriesdr. VISSER.
Ondertrouwd op 14-04-1726 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 05-05-1726 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Ariaantje Cornelisdr. de BONDT, 26 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-08-1699 te Zwijndrecht, overleden na 1765 te Hendrik-Ido-Ambacht, dochter van Cornelis Cornelisz. de BONT en Maaijke Gerritsdr. STOK. Zij testeren ONA 4804 akte 95 Heerjansdam 19-12-1765. Arie tekent, Ariaantje een
merk. voogden hun zonen Klement, Cornelis en Adriaan Bezemer, uitsluitende
weesmeesteren. Getuigen Steven de Ruyter en Wijnand Muyen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Ariensz. BEZEMER (zie X.75).
   2.  Maaijke Ariensdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-02-1728 te Zwijndrecht, overleden op 15-02-1784 te Hendrik-Ido-Ambacht op 56-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 28-10-1768 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 20-11-1768 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Wijnand MUYEN, geboren circa 1725 te Hendrik-Ido-Ambacht, (ORA H.I.Ambacht 18) 26.3.1784 Wijnand Muijen wed. en erfgenaam van Maaijke
Besemer den 15-2-1784 overleden, taxatie huis 50,--.
   3.  Cornelis Arijensz. BEZEMER (zie X.79).
   4.  Adriaan Ariensz. BEZEMER (zie X.82).
   5.  Jaapje Ariensdr. BEZEMER, wonen bij de Zoutkeeten, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-05-1732 te Zwijndrecht.
Ondertrouwd op 24-04-1767 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 10-05-1767 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Ary van der NET, Metselaarsbaas, geboren circa 1730 te Hendrik-Ido-Ambacht. ONA 4863 HIA. 2-9-1786 testament van Ary van der Net en Jaapje Besemer
echtelieden wonende bij de zoutketen. (o) merk Jaapje Besemer. Zij wonen in 1786 bij de zoutketen onder Hendrik Ido Ambacht.
(ONA H.I.Ambacht 4863) 2-9-1786 Ary van der Net en Jaapje Besemer.
   6.  Annigje Ariensdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-01-1734 te Zwijndrecht.
   7.  Teuntje Ariensdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-06-1735 te Zwijndrecht.
Ondertrouwd op 15-09-1775 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 01-10-1775 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Lambert ROMIJN, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht.
   8.  Adriana Ariensdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-12-1737 te Zwijndrecht, overleden circa 1805 te Hendrik-Ido-Ambacht, (ORA H.I.Ambacht 18) 29-8-1805 't Collateraal ontving fl.4-8- uit de nalaten-
schap van wijlen Adriana Besemer, huisvrouw van Gerrit v.d.Net, de helft
van een huis te H.I.Ambacht 60 gld.
Ondertrouwd (1) op 29-11-1765 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-12-1765 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Teunis Jacobsz. BIJKERK, 28 jaar oud, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-02-1737 te Zwijndrecht, overleden voor 1780 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Jacob BIJKERK en Lijsbeth van HOUWELINGEN.
Ondertrouwd (2) op 08-12-1780 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 24-12-1780 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Gerrit van der NET, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht.
   9.  Willem Ariensz. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-11-1740 te Zwijndrecht.
   10.  Johanna (Annigje) Ariensdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-11-1740 te Zwijndrecht.

 
X.75    Clement Ariensz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-10-1726 te Zwijndrecht, overleden voor 1786 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Arij Clementsz. BEZEMER (zie IX.36) en Ariaantje Cornelisdr. de BONDT.
Ondertrouwd op 15-04-1757 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 08-05-1757 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Meinsje Jansdr. van DAM, 25 jaar oud, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-11-1731 te Zwijndrecht, 17 November 1786 Zijn alhier in ondertrouw van wettig aangeteekent Cornelis
Baars Weduwnaar van Heiltje van der Hoeven met Meijnsje van Dam weduwe van
Clement Ariesz. Besemer beijde woonende inder Hk Ido Ambacht Kerkelijk alhier
en vervolgens in den Huwlijke Staat bevestigd 6 December, dochter van Jan Melisz. van DAM en Aaltje Ariensdr. VERMEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaantje Clementsdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 31-12-1758 te Zwijndrecht.
   2.  Aaltje Clementsdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-10-1760 te Zwijndrecht, overleden op 20-06-1834 te Meerdervoort op 73-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 25-06-1784 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 18-07-1784 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Adrianus BAARS. Beiden op lidmatenlijst aangelegd door Ds. Jan Sterck 1789 met een toevoeging
obiit (overleden) Zwijndrecht Inv.nr 80.
   3.  Aeltje Clementsdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-04-1763 te Zwijndrecht.

 
X.79    Cornelis Arijensz. BEZEMER, Tuinder onder Meerdervoort, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-05-1729 te Zwijndrecht, overleden na 1786 te verm. Meerdervoort, zoon van Arij Clementsz. BEZEMER (zie IX.36) en Ariaantje Cornelisdr. de BONDT.
Ondertrouwd (1) op 25-06-1751 te Zwijndrecht met Aagje Cornelisdr. BEZEMER, 25 jaar oud (zie X.51). Heerjansdam ONA 4807 akte 25. 18 mei 1776. Kornelis Bezemer en huisvrouw Aagje
Bezemer wonende onder Meerdervoort beneden 2000 gld gegoed, aan hun zoon
Kornelis uit te keren de helft van de boedel.
Ondertrouwd (2) op 02-08-1782 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 53-jarige leeftijd op 18-08-1782 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Wilhelmina PROOS.
Ondertrouwd (3) op 19-08-1785 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 56-jarige leeftijd op 04-09-1785 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Hendrika La FORT, geboren te verm. Dordrecht, 15-6-1786 Hendrika La Fort gehuwd 4-9-1785 Zwijndrecht met Cornelis Besemer, zij
ging echter na enige tijd van haar echte man weg. Diac.rekening.
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen (zie onder X.51).
 
X.82    Adriaan Ariensz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-10-1730 te Zwijndrecht, overleden voor 1768 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Arij Clementsz. BEZEMER (zie IX.36) en Ariaantje Cornelisdr. de BONDT.
Ondertrouwd op 18-08-1757 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-09-1757 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Jaapje Leendertsdr. BIJKERK, 25 jaar oud, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-04-1732 te Zwijndrecht. Jaapje hertrouwt te Zwijndrecht 21-02-1768 met Jan't Hart zij woont dan onder
Meerdervoort, dochter van Leendert Jansz. BIJKERK en Ariaantje STAAK. ORA 14 Hendrik Ido Ambacht, los vel met zegel 30 stuivers. Requeste van Jaapje
Bijkerk weduwe Adriaan Bezemer, wonende onder Meerdervoort haar twee kinderen
erven van hun grootvader Ary Besemer gewoond hebbende en overleden onder
H.I.Ambacht, zijn huisvrouw was Ariaantje de Bondt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaantje Adriaansdr. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-11-1758 te Zwijndrecht.
   2.  Leendert Adriaansz. BEZEMER (zie XI.92).
   3.  Maaijke Adriaansdr. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-12-1765 te Zwijndrecht.
   4.  Maeijke Adriaansdr. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-12-1766 te Zwijndrecht.

 
XI.92    Leendert Adriaansz. BEZEMER, Tuinder onder Meerdervoort, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-05-1762 te Zwijndrecht, overleden op 21-06-1811 te Meerdervoort op 49-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Ariensz. BEZEMER (zie X.82) en Jaapje Leendertsdr. BIJKERK.
Ondertrouwd op 08-09-1786 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 02-10-1786 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Teuntje Ariesdr. van DALEN, 27 jaar oud, geboren te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-02-1759 te Zwijndrecht, overleden op 02-03-1808 te Meerdervoort op 49-jarige leeftijd, dochter van Arie Leendertsz. van DALEN en Neeltje SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Leendertsdr. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-05-1787 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-09-1812 te Zwijndrecht met Barend Matthijsz. MENSE.
   2.  Neeltje Leendertsdr. BEZEMER, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-05-1788 te Zwijndrecht.
   3.  Adrianus Leendertsz. BEZEMER (zie XII.73).
   4.  Arie Leendertsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-01-1792 te Zwijndrecht.
   5.  Jan Leendertsz. (den) BEZEMER (zie XII.76).
   6.  Neeltje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 05-07-1796 te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-07-1796 te Zwijndrecht.
   7.  Jaapje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 28-08-1797 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-09-1797 te Zwijndrecht.
   8.  Leendert Leendertsz. BEZEMER (zie XII.80).

 
XII.73    Adrianus Leendertsz. BEZEMER, Metselaar, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-12-1789 te Zwijndrecht, overleden op 28-09-1842 te Zwijndrecht op 52-jarige leeftijd, zoon van Leendert Adriaansz. BEZEMER (zie XI.92) en Teuntje Ariesdr. van DALEN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-10-1824 te Hendrik-Ido-Ambacht met Sijgje Ariensdr. van DAM, 31 jaar oud, geboren op 30-10-1792 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-11-1792 te Zwijndrecht, dochter van Arie Ariensz. van DAM en Pleuntje HUIZER. Hendrik Ido Ambacht volkstelling 1825-1830 Wijk B.nr. 35. Adrianus Leendertszn.
Bezemer geboren december 1789 H.I.Ambacht metselaarsknecht en Sijgje van Dam,
geboren November 1794 H.I.Ambacht. Kinderen: Teuntje geboren 10-1-1819;
Pleuntje geboren 30-4-1822; Adriana geboren 6-9-1823 Leendert geboren 27-2-1828
allen te H.I.Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Adrianusz. BEZEMER, geboren op 29-07-1816 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 04-08-1816 te Zwijndrecht, overleden op 06-10-1816 te Hendrik-Ido-Ambacht, 69 dagen oud.
   2.  Teuntje Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 10-01-1818 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 18-01-1818 te Zwijndrecht, overleden op 25-05-1849 te Zwijndrecht op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-09-1838 te Zwijndrecht met Arie de VORMER.
   3.  Pleuntje Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 29-10-1820 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 05-11-1820 te Zwijndrecht, overleden op 01-06-1821 te Hendrik-Ido-Ambacht, 215 dagen oud.
   4.  Pleuntje Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 30-04-1822 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 12-05-1822 te Zwijndrecht.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 17-12-1841 te Zwijndrecht met Jan Jansz. STOLK, 40 jaar oud, geboren op 08-08-1801 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-08-1801 te Zwijndrecht, overleden circa 1862 te Zwijndrecht, hij was eerder gehuwd met Margrieta Holst, zoon van Jan STOLK en Johanna ZOMER.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 30-10-1863 te Zwijndrecht met Pieter Leendertsz. ROOK, geboren circa 1825 te verm. Zwijndrecht, zoon van Leendert ROOK en Adriana van den BERG.
   5.  Adriana Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 08-09-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 11-09-1825 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-02-1855 te Zwijndrecht met Willem Adrianusz. ZOUTEWELLE, zoon van Adrianus ZOUTEWELLE en Anna de RONDE.
   6.  Leendert Adrianusz. BEZEMER, geboren op 27-02-1828 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 13-04-1828 te Zwijndrecht.
   7.  Sijgje Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 15-08-1831 te Dordrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1853 te Zwijndrecht met Pieter Adrianusz. ZOUTEWELLE, 26 jaar oud, geboren op 05-01-1827 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 07-01-1827 te Zwijndrecht, zoon van Adrianus ZOUTEWELLE en Anna de RONDE.
   8.  kind van Adrianus BEZEMER, overleden op 13-06-1815 te Hendrik-Ido-Ambacht.

 
XII.76    Jan Leendertsz. (den) BEZEMER, Molenaar, geboren op 26-02-1794 te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-03-1794 te Zwijndrecht, overleden op 08-03-1832 te Dubbeldam op 38-jarige leeftijd, zoon van Leendert Adriaansz. BEZEMER (zie XI.92) en Teuntje Ariesdr. van DALEN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-04-1813 te Dordrecht met Helena Christina NEDERMEIJER, geboren circa 1795 te Dordrecht, overleden op 03-03-1847 te Dordrecht, dochter van Caspar Hendrik NEDERMEIJER en Jacoba van der MAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Johannes Jansz. BEZEMER (zie XIII.63).
   2.  Caspar Jansz. BEZEMER, arbeider, geboren op 02-06-1826 te Dordrecht.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 27-04-1864 te Dordrecht met Jannigje Nicolaasdr. VERSTEEG, geboren 1832 te Dordrecht, dochter van Nicolaas VERSTEEG en Jannigje van PELT.
   3.  Johannes Jacobus Jansz. BEZEMER, geboren op 14-08-1828 te Dubbeldam, overleden op 18-05-1830 te Dubbeldam op 1-jarige leeftijd.
   4.  Jacobus Bernardus Jansz. BEZEMER, geboren op 30-04-1830 te Dubbeldam, overleden op 24-08-1832 te Dubbeldam op 2-jarige leeftijd.
   5.  Johanna Helena Jansdr. BEZEMER, geboren op 12-03-1832 te Dubbeldam.

 
XIII.63    Leendert Johannes Jansz. BEZEMER, Blokmaker, geboren op 17-12-1823 te Dordrecht, zoon van Jan Leendertsz. (den) BEZEMER (zie XII.76) en Helena Christina NEDERMEIJER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-08-1848 te Dordrecht met Adriana Elisabeth de WIT, geboren 1827 te Dordrecht, dochter van Johannes de WIT en Soetje VERHEUL.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 16-11-1877 te Dordrecht met Klara van DONGEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Helena Crhistina Maria BEZEMER, geboren op 03-01-1849 te Dordrecht.
   2.  Johannes Dirk BEZEMER, geboren op 22-12-1851 te Dordrecht.

 
XII.80    Leendert Leendertsz. BEZEMER, Tuinder, Keetbaas, geboren op 21-03-1802 te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-03-1802 te Zwijndrecht, zoon van Leendert Adriaansz. BEZEMER (zie XI.92) en Teuntje Ariesdr. van DALEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-06-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht met Bastiaantje Arijsdr. den HOLLANDER, 23 jaar oud, geboren op 30-04-1802 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-05-1802 te Zwijndrecht, dochter van Arij den HOLLANDER en Maaijke van WINGERDEN. Zij wonen in 1845 in huis Wijk A.no.48 bij de Zoutkeet (Kerkarchief Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Leendertsz. BEZEMER, geboren op 18-09-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 25-09-1825 te Zwijndrecht, overleden op 13-10-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht, 25 dagen oud.
   2.  Maaijke Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 10-11-1826 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 19-11-1826 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 06-11-1845 te Zwijndrecht met Leendert Hendriksz. de DEUGD, 26 jaar oud, geboren op 07-09-1819 te Meerdervoort, zoon van Hendrik de DEUGD en Jannigje TAARTMANS.
   3.  Leendert Leendertsz. BEZEMER (zie XIII.74).
   4.  Teuntje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 16-08-1829 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 30-08-1829 te Zwijndrecht.
   5.  Magteltje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 15-05-1832 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 20-05-1832 te Zwijndrecht, overleden op 25-01-1835 te Zwijndrecht op 2-jarige leeftijd.
   6.  Adriana Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 09-02-1834 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 16-02-1834 te Zwijndrecht. Zij trouwt 28 augustus 1869 te Zwijndrecht met Leendert Bijkerk Op 2 juni 1872
worden te Zwijndrecht de volgende buitenechtelijke kinderen van Adriana gedoopt
als vader opgegeven Leendert Bijkerk. Pieter geboren 3 mei 1859, Bastiaan
geboren 31 januari 1862, Leendert geboren 17 augustus 1864, Jansje geboren
9 augustus 1866, Teuntje geboren 28 november 1868, Matthijs geboren 6 december
1870 allen te Zwijndrecht. Jacob geb/ged. 20/11-8/12-1872 Zwijndrecht, Maaijke
en Kuiniertje, tweelingen geb/ged. 13/7-1/8-1875.
Het is mogelijk dat deze Adriana trouwde met Arie van Dam Arie's zoon Kinderen
uit dit huwelijk allen geboren en gedoopt Zwijndrecht Johanna 31/1-13/2-1853,
Leendert 29/4-28/5-1854, Arie 26/2-16/3-1856, Leendert 14/11-6/12-1857,
Bastiaan 14/11-5/12-1858, Bastiaan 30/7-12/8-1860, Lena 18/5-15/6-1862, Jaapje
26/6-12/7-1863.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28-08-1869 te Zwijndrecht met Leendert BIJKERK.
   7.  Magteltje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 24-04-1836 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 06-05-1836 te Zwijndrecht, overleden op 01-05-1878 te Zwijndrecht op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1858 te Zwijndrecht met Cornelis Bernardusz. BLOMMERS, 24 jaar oud, arbeider, glasblazer, geboren op 12-04-1834 te Zwijndrecht (gezindte: rooms katholiek), overleden op 13-02-1902 te Zwijndrecht op 67-jarige leeftijd, zoon van Bernardus BLOMMERS en Huigje PIERNEEF, een achterkleinzoon is Willem Kok. Minister van Financien en vice-premier van
Nederland vanaf 1989.Premier vanaf 1994.
   8.  Jaapje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 08-05-1838 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 20-05-1838 te Zwijndrecht.
   9.  Arie Leendertsz. BEZEMER (zie XIII.83).
   10.  Bastiaantje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 23-05-1843 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 18-06-1843 te Zwijndrecht.
   11.  Helena Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 19-07-1844 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 04-08-1844 te Zwijndrecht.
Gehuwd met Jan Jacobsz. BIJKERK, geboren op 15-06-1842 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 26-06-1842 te Zwijndrecht, zoon van Jacob Cornelisz. BIJKERK en Maria LOS.

 
XIII.74    Leendert Leendertsz. BEZEMER, geboren op 12-12-1827 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 30-12-1827 te Zwijndrecht, zoon van Leendert Leendertsz. BEZEMER (zie XII.80) en Bastiaantje Arijsdr. den HOLLANDER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1851 te Zwijndrecht met Jacoba VERWEIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Leendertsz. BEZEMER, geboren op 27-09-1851 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 12-10-1851 te Zwijndrecht.
   2.  Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 13-03-1853 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 17-04-1853 te Zwijndrecht.
   3.  Bastiana Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 21-02-1855 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-03-1855 te Zwijndrecht.
   4.  Bastiana Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 26-10-1856 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-11-1856 te Zwijndrecht.

 
XIII.83    Arie Leendertsz. BEZEMER, Zoutzieder, geboren op 02-09-1840 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 27-09-1840 te Zwijndrecht, zoon van Leendert Leendertsz. BEZEMER (zie XII.80) en Bastiaantje Arijsdr. den HOLLANDER.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 11-06-1894 te Zwijndrecht met Johanna Ariesdr. SCHEURWATER, 51 jaar oud, geboren op 28-01-1843 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-02-1843 te Zwijndrecht, dochter van Arie SCHEURWATER en Pieternella van der NET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas Ariesz. BEZEMER, geboren op 19-08-1864 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 04-09-1864 te Zwijndrecht.
   2.  Pieternella Ariesdr. BEZEMER, geboren op 24-09-1865 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-10-1865 te Zwijndrecht.
   3.  Leendert Ariesz. BEZEMER, geboren op 15-12-1867 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 05-01-1868 te Zwijndrecht.
   4.  Bastiaan Ariesz. BEZEMER, geboren op 01-01-1870 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-01-1870 te Zwijndrecht.
   5.  Leendert Ariesz. BEZEMER, geboren op 18-02-1873 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-03-1873 te Zwijndrecht.
   6.  Arie Ariesz. BEZEMER, geboren op 25-02-1875 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 04-04-1875 te Zwijndrecht.
   7.  Bastiaan Ariesz. BEZEMER (zie XIV.61).
   8.  Teuntje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 25-10-1880 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-11-1880 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-04-1904 te Zwijndrecht met Thomas DANS, 32 jaar oud, Mandemaker, geboren op 23-09-1871 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 15-10-1871 te Zwijndrecht, zoon van Thomas DANS en Christina LOS.
   9.  Johanna Ariesdr. BEZEMER, geboren op 22-04-1885 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 24-05-1885 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-04-1910 te Zwijndrecht met Nicolaas Hendrik Jansz. van DIJK, 26 jaar oud, geboren op 12-11-1883 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 02-12-1883 te Zwijndrecht, zoon van Jan van DIJK en Aagje de DEUGD.

 
XIV.61    Bastiaan Ariesz. BEZEMER, geboren op 03-11-1877 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 23-12-1877 te Zwijndrecht, zoon van Arie Leendertsz. BEZEMER (zie XIII.83) en Johanna Ariesdr. SCHEURWATER.
Gehuwd met Hendrika Jacoba TIMMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Bastiaansz. BEZEMER (zie XV.37).

 
XV.37    Arie Bastiaansz. BEZEMER, zoon van Bastiaan Ariesz. BEZEMER (zie XIV.61) en Hendrika Jacoba TIMMERS.
Gehuwd te Hendrik-Ido-Ambacht met Hendrika HARDAM. Dit echtpaar woont Burgemeester van Akenwijk 7 Hendrik Ido Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan Ariesz. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht.

 
IX.38    Jacob Clementsz. BEZEMER, Tuinder, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-08-1707 te Zwijndrecht, overleden 1784 te Hendrik-Ido-Ambacht. ORA 13 Zwijndrecht Jacob Bezemer aangehuwde zoon van Teunis van Noort is in 1760
aangesteld tot voogd over de boedel in 1763 herhaald.
ORA 13 Zwijndrecht Jacob Bezemer verklaart niet in staat te zijn omme de koffy
en theegelden waarop hij door de hoofdgaarder Bastiaen Broeling geinsinueert te
betalen hij heeft onder ede verklaart geen 300 gulden inkomen te genieten.
Jacob Bezemer wordt genoemd in dossier "Het Laantje" berustend in het Archief
van de Ned.Herv.Kerk te Zwijndrecht. Zoon van Clement Bastiaensz. BESEMER (zie VIII.32) en Ariaentje Andriesdr. VISSER.
Ondertrouwd op 27-03-1735 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 17-04-1735 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Aryaantje Teunisdr. van NOORT, 26 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-09-1708 te Zwijndrecht, overleden voor 1770 te Zwijndrecht, dochter van Theunis Aryensz. van NOORT, Tuinder, en Lena Pietersdr. KUIJPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Jacobsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-02-1736 te Zwijndrecht.
   2.  Teunis Jacobsz. BEZEMER (zie X.95).
   3.  Clement Jacobsz. BEZEMER (zie X.97).
   4.  Leendert Jacobsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-06-1741 te Zwijndrecht.
   5.  Leendert Jacobsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-01-1742 te Zwijndrecht.
   6.  Lena Jacobsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-08-1743 te Zwijndrecht.
   7.  Adriaan Jacobsz. BEZEMER (zie X.103).
   8.  Lena Jacobsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-03-1747 te Zwijndrecht. ONA 4804 akte 124 19-2-1766. Lena Bezemer jongedogter testament, erfgenaam haar
vader Jacob Bezemer. Getuigen Dirk Zwaan en Simon Leenheer. Lena tekent.
   9.  Jan Jacobsz. BEZEMER (zie X.106).
   10.  Leendert Jacobsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-07-1752 te Zwijndrecht.

 
X.95    Teunis Jacobsz. BEZEMER, Tuinder, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-03-1737 te Zwijndrecht, overleden op 03-05-1798 te Zwijndrecht op 61-jarige leeftijd, zoon van Jacob Clementsz. BEZEMER (zie IX.38) en Aryaantje Teunisdr. van NOORT.
Ondertrouwd op 19-07-1768 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 23-11-1768 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Elisabeth Reiniersdr. PANIS, 27 jaar oud, gedoopt (rooms katholiek) op 30-06-1741 te Dordrecht, overleden op 08-11-1806 te Zwijndrecht op 65-jarige leeftijd. Elisabeth huysvrouw van Teunis Besemer aangenomen als lidmaat Zwijndrecht 10
februari 1785 (Zwijndrecht KA Inv.80), dochter van Reinier PANIS en Theodora PEEPERKAMP. Akte van indemniteit voor twee kinderen van Teunis Bezemer en Elisabeth Panis
met name Adrieana oud tien jaren en Jacob oud vijf en een half jaar voor de
wezenstand uyt Hendrik Ido Ambacht.
ONA Heerjansdam 4811 akte 19 23-10-1785. Testament van Teunis Bezemer en
Elizabeth Panis wonende te Zwijndrecht beneden 2000 gld gegoed. Voogden Leendert
van Leeuwaarden wonende te Zwijndrecht en Leendert van Noord wonende te
H.I.Ambacht. beiden tekenen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Theunisz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-10-1769 te Zwijndrecht.
   2.  Johanna Theunisdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-04-1771 te Zwijndrecht, overleden op 11-05-1824 te Zwijndrecht op 53-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 02-09-1791 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 25-09-1791 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Mattheus Johannesz. TIMS, 20 jaar oud, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-03-1771 te Zwijndrecht, zoon van Johannes Dammisz. TIMS en Teuntje Mattheusdr. van BEUGEN.
   3.  Adriana Theunisdr. BEZEMER, geboren op 10-07-1773 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-07-1773 te Zwijndrecht, overleden op 06-08-1831 te Hendrik-Ido-Ambacht op 58-jarige leeftijd. ONA 4815 akte 85. 12.11.1802, Melis van Dam weduwnaar van Pietertje Baan en
Adriana Bezemer meerderjarige dochter, huwelijks voorwaarden. H.I.Ambacht
volkstelling 1825-1830.Wijk B nr.58 wonen: Melis van Dam geboren H.I.Ambacht
5.10.1758 schuitenvoerder. Adriana Bezemer geboren H.I.Ambacht 10.7.1773,
inwonend is Maria Bezemer geboren Zwijndrecht 21.2.1813, dochter van Johanna
Bezemer zuster van Adriana.
Gehuwd 1802 te Zwijndrecht met Melis Melisz. van DAM, Schuitenvoerder/Schipper, geboren op 05-10-1758 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-10-1758 te Zwijndrecht. Hij is weduwnaar van Pietertje Baan,, zoon van Melis Jansz. van DAM en Grietje WABBERE, (ONA H.I.Ambacht 4872) 1814, Adriana Bezemer te H.I.Ambacht huisvrouw van
Melis van Dam, testament
(ONA H.I.Ambacht 4873) 1816 testament
(ONA H.I.Ambacht 4873) 1816 testament, Adriana woont te Heerjansdam
(ONA H.I.Ambacht 4873) 1818. Adriana woont te H.I.Ambacht
(ONA H.I.Ambacht 4876 akte 3) 1825 Testament van Adriana Bezemer, huisvrouw
van Melis van Dam Schipper te H.I.Ambacht
H.I.Ambacht 1825-1830. Wijk B nr.58 wonen Melis van Dam geb.HIA 5-10-1758
schuitenvoerder en Adriana Bezemer geb. HIA 10-7-1773. Inwonend is Maria Bezemer
geb. Zwijndrecht 21-2-1813.
   4.  Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XI.101).

 
XI.101    Jacob Teunisz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 04-04-1778 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-04-1778 te Zwijndrecht, overleden op 11-05-1860 te Zwijndrecht op 82-jarige leeftijd, (ONA H.I.Ambacht 4872) 1813 Jacob Teunisz.Bezemer te H.I.Ambacht tuinder en Ary
Kroos te H.I.Ambacht, remplacant. Zoon van Teunis Jacobsz. BEZEMER (zie X.95) en Elisabeth Reiniersdr. PANIS.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 10-12-1814 te Hendrik-Ido-Ambacht met Aaltje (Aartje) Jansdr. SALY, 25 jaar oud, geboren op 06-12-1789 te Barendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-12-1789 te Barendrecht, overleden op 30-11-1819 te Hendrik-Ido-Ambacht op 29-jarige leeftijd. Zij was eerder weduwe van Dingeman Lodder. Dochter van Jan Pietersz. SALY en Maaijke Cornelisdr. PIJPER, (ONA H.I.Ambacht 4874) Jacob Bezemer te H.I.Ambacht, tuinman en Aaltje
Salie testament 1820.
idem v.d. verdeling.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 02-12-1820 te Hendrik-Ido-Ambacht met Maaike Cornelisdr. van VUGT, 29 jaar oud, geboren op 07-03-1791 te Meerdervoort, dochter van Cornelis van VUGT en Aaltje den HARING. Hendrik Ido Ambacht wijk B nr.74. Teunis Bezemer geb. HIA 4-4-1778 tuinman
Maaike van Vugt geb.Meerdervoort 7-3-1791 ingekomen van Meerdervoort mei 1820
Kinderen: Teunis geb.HIA november 1815, Adrianus geb.HIA juli 1818, Cornelis geb
HIA 9-4- 1821, Elizabeth geb. HIA 6-11-1822. Jan geb.HIA 1-3-1824, Johanna geb
HIA 9-7-1825, Aaltje geb.HIA 4-2-1827. Inwonend is Johanna de Langen geb.
Poortugaal 1804, dienstmeid ingekomen Poortugaal mei 1825 vertrokken naar
Barendrecht mei 1827.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Teunis Teunisz. BEZEMER (zie XII.82).
   2.  Adrianus Jacobsz. BEZEMER (zie XII.84).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Cornelis Jacobsz. BEZEMER (zie XII.86).
   4.  Elizabeth Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 06-11-1822 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 17-11-1822 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1846 te Zwijndrecht met Adranus Leendertsz. de WAARD, 25 jaar oud, geboren op 23-11-1820 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 26-11-1820 te Zwijndrecht, overleden op 30-04-1901 te Hendrik-Ido-Ambacht op 80-jarige leeftijd, zoon van Leendert de WAARD, de JONGE en Adriana BAARS.
   5.  Jan Jacobsz. BEZEMER (zie XII.90).
   6.  Johanna Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 19-07-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 31-07-1825 te Zwijndrecht, overleden op 10-06-1826 te Hendrik-Ido-Ambacht, 326 dagen oud.
   7.  Aaltje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 14-02-1827 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 18-02-1827 te Zwijndrecht.
   8.  Johannes Jacobsz. BEZEMER, geboren op 09-10-1831 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-10-1831 te Zwijndrecht.
   9.  Jacob Jacobsz. BEZEMER, geboren op 21-08-1834 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 24-08-1834 te Zwijndrecht.

 
XII.82    Teunis Teunisz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 21-11-1815 te H.I.Ambacht, gedoopt (ned.herv.) 12-1815 te Zwijndrecht, overleden op 07-05-1882 te Zwijndrecht op 66-jarige leeftijd, zoon van Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XI.101) en Aaltje (Aartje) Jansdr. SALY.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-12-1836 te Papendrecht met Hilligje Pietersdr. LAURENS, 21 jaar oud, geboren op 18-02-1815 te Papendrecht, overleden op 30-03-1902 te Zwijndrecht op 87-jarige leeftijd, dochter van Pieter LAURENS en Annetje ROSKAM. In 1845 wonen te Zwijndrecht wijk A no.158 Teunis Bezemer 29 jaar, Hilligje
Lauwerens 30 jaar, Annigje Bezemer 14 dagen.
Uit dit huwelijk:
   1.  dood geboren kind, geboren op 18-11-1839 te Zwijndrecht.
   2.  Jacob Teunisz. BEZEMER, geboren op 01-03-1841 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-03-1841 te Zwijndrecht, overleden op 31-05-1842 te Zwijndrecht op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jacob Teuniszn. BEZEMER, geboren op 05-04-1842 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 17-04-1842 te Zwijndrecht.
   4.  Annigje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 27-03-1843 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 09-04-1843 te Zwijndrecht.
   5.  Annigje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 16-05-1844 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 25-05-1844 te Zwijndrecht.
   6.  Jacob Teunisz. BEZEMER, geboren op 24-06-1846 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-06-1846 te Zwijndrecht.
   7.  Teunis Teunisz. BEZEMER (zie XIII.94).
   8.  Pieter Teunisz. BEZEMER (zie XIII.96).
   9.  Annigje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 14-05-1851 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 25-05-1851 te Zwijndrecht.
   10.  Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XIII.98).
   11.  Aaltje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 03-09-1854 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 23-09-1854 te Zwijndrecht.
Gehuwd met Dammis Willemsz. STAAT, geboren op 27-02-1853 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 20-03-1853 te Zwijndrecht, zoon van Willem STAAT en Jannigje van 't ZELFDE.

 
XIII.94    Teunis Teunisz. BEZEMER, geboren op 21-08-1847 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 12-09-1847 te Zwijndrecht, zoon van Teunis Teunisz. BEZEMER (zie XII.82) en Hilligje Pietersdr. LAURENS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1875 te Zwijndrecht met Mijnsje van NUGTEREN, 23 jaar oud, geboren op 09-07-1851 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 03-08-1851 te Zwijndrecht, dochter van Simon Cornelis van NUGTEREN en Lucretia BOON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilligje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 12-01-1876 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 30-01-1876 te Zwijndrecht.
   2.  Simon Cornelis Teunisz. BEZEMER, geboren op 20-02-1878 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 17-03-1878 te Zwijndrecht.
   3.  Teunis Teunisz. BEZEMER (zie XIV.69).
   4.  Rijk Teunisz. BEZEMER, arbeider, geboren op 05-01-1882 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-01-1882 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-04-1905 te Zwijndrecht met Sijgje Andriesdr. RIJKEN, 21 jaar oud, geboren op 27-08-1883 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 09-09-1883 te Zwijndrecht, dochter van Andries RIJKEN, arbeider, en Hendrika de BONDT.
   5.  Lucretia Teunisdr. BEZEMER, geboren op 28-04-1885 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-05-1885 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 20-08-1903 te Zwijndrecht met Pieter Pietersz. EUSER, geboren 1874 te Zwijndrecht, zoon van Pieter EUSER en Tanneke GROENENDIJK.
   6.  Pieter Teunisz. BEZEMER (zie XIV.75).

 
XIV.69    Teunis Teunisz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 28-03-1880 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 18-04-1880 te Zwijndrecht, zoon van Teunis Teunisz. BEZEMER (zie XIII.94) en Mijnsje van NUGTEREN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-06-1906 te Zwijndrecht met Johanna SCHENKEL, geboren te Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mijnsje Teunisdr. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   2.  Barend Teunisz. BEZEMER, Schilderspatroon, geboren op 25-10-1907 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 15-12-1907 te Zwijndrecht, overleden op 27-03-1986 te Papendrecht op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd te Dordrecht met Flora Adriana Geertruida SCHOUTEN, geboren te Zwijndrecht, dochter van Jan Floris SCHOUTEN, (melk-)boer,landeigenaar, en Adriana VERWEIJ.
   3.  Teunis Teunisz. BEZEMER, Cafehouder, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.

 
XIV.75    Pieter Teunisz. BEZEMER, arbeider, geboren op 11-05-1886 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 27-06-1886 te Zwijndrecht, zoon van Teunis Teunisz. BEZEMER (zie XIII.94) en Mijnsje van NUGTEREN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-07-1908 te Zwijndrecht met Elizabeth Simonsdr. van BREUGEL, Dienstbode, geboren 1886 te Dubbeldam, dochter van Simon van BREUGEL en Teuntje de WAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mijnsje Pietersdr. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   2.  Rijk BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   3.  Teuntje Pietersdr. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.

 
XIII.96    Pieter Teunisz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 30-09-1849 te Zwijndrecht, overleden op 26-02-1935 te Zwijndrecht op 85-jarige leeftijd, zoon van Teunis Teunisz. BEZEMER (zie XII.82) en Hilligje Pietersdr. LAURENS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-04-1877 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 29-04-1877 te Zwijndrecht (ned.herv.) met Aagje Jansdr. BEZEMER, 24 jaar oud (zie XIII.39).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder XIII.39).
 
XIII.98    Jacob Teunisz. BEZEMER, geboren op 06-05-1853 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 15-05-1853 te Zwijndrecht, zoon van Teunis Teunisz. BEZEMER (zie XII.82) en Hilligje Pietersdr. LAURENS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-03-1876 te Zwijndrecht met Frederika Frederiksdr. KLINGEMAN, 22 jaar oud, geboren op 20-11-1853 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-12-1853 te Zwijndrecht, dochter van Frederik KLINGEMAN, Tuinder, en Jozina de KLERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.77).
   2.  Frederik Lodewijk Jacobsz. BEZEMER, geboren op 19-12-1877 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 13-01-1878 te Zwijndrecht.
   3.  Pieter Jacobsz. BEZEMER, geboren op 12-09-1879 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-09-1879 te Zwijndrecht.
   4.  Jilles Jacobsz. BEZEMER, geboren op 03-11-1881 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-01-1882 te Zwijndrecht, overleden op 15-01-1882 te Zwijndrecht, 73 dagen oud.
   5.  Jillis Jacobsz. BEZEMER, Slager, geboren op 27-09-1882 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-10-1882 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-12-1911 te Zwijndrecht met Dirkje Dirksdr. van NUGTEREN, geboren te Zwijndrecht, dochter van Dirk van NUGTEREN en Jacoba EUSER.
   6.  Hilligje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 18-12-1884 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 18-01-1885 te Zwijndrecht.
   7.  Jan Jacobsz. BEZEMER, geboren op 30-06-1886 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-07-1886 te Zwijndrecht, overleden op 13-12-1891 te Zwijndrecht op 5-jarige leeftijd.
   8.  Josina Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 31-01-1888 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-04-1888 te Zwijndrecht, overleden op 04-05-1888 te Zwijndrecht, 94 dagen oud.
   9.  Josina Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 14-05-1889 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-06-1889 te Zwijndrecht, overleden op 20-08-1889 te Zwijndrecht, 98 dagen oud.
   10.  Jan Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.88).
   11.  Jacob Jacobsz. BEZEMER, geboren op 13-02-1894 te Zwijndrecht, overleden op 09-09-1894 te Zwijndrecht, 208 dagen oud.

 
XIV.77    Teunis Jacobsz. BEZEMER, Tuinman, loonslager, geboren op 01-09-1876 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 01-10-1876 te Zwijndrecht, zoon van Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XIII.98) en Frederika Frederiksdr. KLINGEMAN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-02-1896 te Zwijndrecht met Adriana STOLK, 19 jaar oud, geboren op 19-08-1876 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 19-10-1957 te Dordrecht op 81-jarige leeftijd, begraven op 23-10-1957 te Zwijndrecht, dochter van Lucas STOLK en Cornelia STOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XV.46).
   2.  Lucas Teunisz. BEZEMER, geboren op 28-11-1897 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-12-1897 te Zwijndrecht.
   3.  Lucas Teunisz. BEZEMER (zie XV.49).
   4.  Frederik Lodewijk Teunisz. BEZEMER, geboren op 05-02-1901 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 10-03-1901 te Zwijndrecht, overleden op 16-09-1901 te Zwijndrecht, 223 dagen oud.
   5.  Frederik Lodewijk Teunisz. BEZEMER, geboren op 07-03-1902 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 13-04-1902 te Zwijndrecht, overleden op 18-04-1904 te Zwijndrecht op 2-jarige leeftijd.
   6.  Arie Teunisz. BEZEMER, fabrieksarbeider, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   7.  Frederika Teunisdr. BEZEMER, helpster bewaarschool, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
Gehuwd te Rotterdam met Zegert BEKS.
   8.  Frederik Lodewijk Teunisz. BEZEMER, Loonslager, tuinman, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   9.  Cornelis Teunisdr. BEZEMER (zie XV.57).
   10.  Pieter Teunisz. BEZEMER, geboren op 07-04-1916 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 07-05-1916 te Zwijndrecht, overleden op 25-04-1917 te Zwijndrecht op 1-jarige leeftijd.

 
XV.46    Jacob Teunisz. BEZEMER, Slager, geboren op 24-06-1896 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 12-07-1896 te Zwijndrecht, overleden op 29-06-1957 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd, begraven op 02-07-1957 te Rotterdam, zoon van Teunis Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.77) en Adriana STOLK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-06-1921 te Zwijndrecht met Martha KORTMAN, 19 jaar oud, zonder beroep,, geboren op 10-04-1902 te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 01-03-1972 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, begraven op 04-03-1972 te Rotterdam, dochter van Floris KORTMAN en Maria Jacoba BAKKER. Zij woonden Onderdijkse Rijweg 172, Schoolstraat 14, Noteboomstraat 23, Prins
Hendrikstraat 20, van Zwijndrecht naar Rotterdam 6-11-1935 Pootstraat 33b
[Crooswijk].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana BEZEMER, geboren op 15-11-1921 te Zwijndrecht, overleden op 04-03-1948 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd, begraven op 08-03-1948 te Rotterdam.
   2.  Maria Jacoba BEZEMER, geboren op 22-06-1923 te Zwijndrecht, overleden op 09-11-1998 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, begraven op 13-11-1998 te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam met Willem Pieter van VLISSINGEN.
   3.  Frederika BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd te Rotterdam met J. KETTING, [huwelijk ontbonden door echtscheiding].
   4.  Martha BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Ondertrouwd te Rotterdam, gehuwd te Rotterdam met Philippus TROMPER, 26 jaar oud, geboren op 28-06-1923 te Rotterdam, overleden op 19-12-1992 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, begraven op 24-12-1992 te Rotterdam, [huwelijk ontbonden door echtscheiding 11-12-1974].
   5.  Teunis BEZEMER (zie XVI.40).
   6.  Lucas BEZEMER, Drukker, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd met Maria MEULEMANS, overleden 06-2000 te Rotterdam.
   7.  Cornelia BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd met Bertus de GROOT.
   8.  Jacoba BEZEMER, geboren op 05-04-1937 te Rotterdam, overleden op 05-12-1947 te Rotterdam op 10-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1947 te Rotterdam.

 
XVI.40    Teunis BEZEMER, Meubelmaker, stucadoor, geboren op 23-03-1928 te Zwijndrecht, overleden op 09-02-1987 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, begraven op 12-02-1987 te Rotterdam, zoon van Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XV.46) en Martha KORTMAN.
Gehuwd te Rotterdam met Jannetje Maria DASBERG, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martha BEZEMER, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam met L.J. BROUW.
   2.  Eduard Frans BEZEMER, geboren te Rotterdam.
   3.  Ronaldus BEZEMER, geboren te Rotterdam.
   4.  Remie BEZEMER, geboren te Rotterdam.

 
XV.49    Lucas Teunisz. BEZEMER, geboren op 14-11-1898 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-01-1899 te Zwijndrecht, zoon van Teunis Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.77) en Adriana STOLK.
Gehuwd te Zwijndrecht met Adriaantje van TURENHOUT, geboren te Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   2.  Annigje Dingena BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   3.  Arie BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   4.  Jacob BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   5.  Adriana BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   6.  Lucas BEZEMER, geboren te Overschie.
   7.  Gerrit BEZEMER, geboren te Overschie.

 
XV.57    Cornelis Teunisdr. BEZEMER, Opperman, geboren op 15-12-1913 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 25-01-1914 te Zwijndrecht, overleden op 23-02-1982 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Teunis Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.77) en Adriana STOLK.
Gehuwd met Alida ARISSE, geboren op 20-08-1916 te Zoelen, overleden op 01-07-1982 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana BEZEMER, geboren te Overschie.
Gehuwd met P. YOLEMA.
   2.  Willem BEZEMER, geboren te Rotterdam.
   3.  Teunis BEZEMER, geboren te Rotterdam.
Ondertrouwd te Rotterdam met J. LAKERVELD.
   4.  Alida BEZEMER, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam met K. KRAAIJEVELD.
   5.  Antonius Cornelis BEZEMER, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Puttershoek met J.M.B van den HOEK.
   6.  Jacob BEZEMER, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te Ridderkerk met G.A.J. van den BERG.

 
XIV.88    Jan Jacobsz. BEZEMER, Tuinman, geboren op 12-06-1892 te Zwijndrecht, zoon van Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XIII.98) en Frederika Frederiksdr. KLINGEMAN.
Gehuwd met Neeltje van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nelly Frederica Louisa Jansdr. BEZEMER.
Gehuwd met Klaas HAMER.
   2.  Jacques Jansz. BEZEMER (zie XV.62).

 
XV.62    Jacques Jansz. BEZEMER, zoon van Jan Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.88) en Neeltje van LEEUWEN.
Gehuwd met Geertje Neeltje EUSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jolanda Jaquesdr. BEZEMER.
   2.  Nel Jacquesdr. BEZEMER.
   3.  Jacques Jacquesz. BEZEMER.
   4.  Jan Jacquesz. BEZEMER.
   5.  Harry Jacquesz. BEZEMER.
   6.  Karl Jacquesz. BEZEMER.
   7.  Geral Jacquesz. BEZEMER.
   8.  Danielle Jacquesdr. BEZEMER.

 
XII.84    Adrianus Jacobsz. BEZEMER, jager, geboren op 05-07-1818 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 12-07-1818 te Zwijndrecht. Ingedeeld 14-10-1836 conge definitief 15-9-1839, vervanging van zijn broer
Teunis, loting lijsten 1834. Zoon van Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XI.101) en Aaltje (Aartje) Jansdr. SALY.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1840 te Zwijndrecht met Maria Hendriksdr. van NOORT, 20 jaar oud, geboren op 23-01-1820 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 30-01-1820 te Zwijndrecht, overleden op 02-04-1908 te Zwijndrecht op 88-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Leendertsz. van NOORT, Tuinman, en Jacomijntje EUSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Adrianusz. BEZEMER, geboren op 06-12-1840 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 20-12-1840 te Zwijndrecht.
   2.  Aaltje Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 20-11-1841 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 12-12-1841 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-07-1862 te Zwijndrecht met Melis Melisz. van DAM, 28 jaar oud, geboren op 07-09-1833 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-09-1833 te Zwijndrecht, zoon van Melis van DAM en Maria PLAISIER.
   3.  Jacob Adrianusz. BEZEMER, geboren op 14-09-1845 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 21-09-1845 te Zwijndrecht.
   4.  Hendrik Adrianusz. BEZEMER (zie XIII.106).
   5.  Adrianus Adrianusz. BEZEMER (zie XIII.108).
   6.  Leendert Adrianusz. BEZEMER (zie XIII.110).
   7.  Teunis Adrianusz. BEZEMER, geboren op 12-03-1855 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 25-03-1855 te Zwijndrecht.
   8.  Maria Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 01-05-1856 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 17-05-1856 te Zwijndrecht.
   9.  Teunis Adrianusz. BEZEMER, geboren op 13-03-1862 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 24-03-1862 te Zwijndrecht.
   10.  Teunis Adrianusz. BEZEMER, geboren op 13-11-1864 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 27-11-1864 te Zwijndrecht.

 
XIII.106    Hendrik Adrianusz. BEZEMER, Tuinder te Krimpen a/d Lek, geboren op 03-02-1848 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 13-02-1848 te Zwijndrecht, zoon van Adrianus Jacobsz. BEZEMER (zie XII.84) en Maria Hendriksdr. van NOORT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-10-1874 te Zwijndrecht met Johanna Frederiksdr. KLINGEMAN, geboren te Zwijndrecht, dochter van Frederik KLINGEMAN, Tuinder, en Jozina de KLERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Lodewijk Hendriksz. BEZEMER, geboren 1877 te Krimpen aan de Lek.
Gehuwd op 30-04-1908 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 30-04-1908 te Zwijndrecht (ned.herv.) met Cornelia Gerritsdr. den HOLLANDER, 22 jaar oud, geboren op 08-04-1886 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 02-05-1886 te Zwijndrecht, dochter van Gerrit den HOLLANDER en Metje BAKKER.

 
XIII.108    Adrianus Adrianusz. BEZEMER, geboren op 12-09-1850 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-09-1850 te Zwijndrecht, zoon van Adrianus Jacobsz. BEZEMER (zie XII.84) en Maria Hendriksdr. van NOORT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-02-1873 te Zwijndrecht met Cornelia Frederiksdr. KLINGEMAN, 24 jaar oud, geboren op 06-01-1849 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 21-01-1849 te Zwijndrecht, dochter van Frederik KLINGEMAN, Tuinder, en Jozina de KLERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Lodewijk Adrianus BEZEMER, geboren op 12-09-1874 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 04-10-1874 te Zwijndrecht.
   2.  Cornelia Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 27-11-1876 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 10-12-1876 te Zwijndrecht.
   3.  Adrianus Adrianusz. BEZEMER (zie XIV.95).

 
XIV.95    Adrianus Adrianusz. BEZEMER, geboren op 26-11-1885 te Krimpen aan de Lek, zoon van Adrianus Adrianusz. BEZEMER (zie XIII.108) en Cornelia Frederiksdr. KLINGEMAN.
Gehuwd met Sietske Adriana NIEUWENHUIZEN, geboren te Almkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik Lodewijk Adrianusz. BEZEMER, geboren te Krimpen aan de Lek. Woont Hooghalen Drenthe.
   2.  Johannes Adrianusz. BEZEMER, Gereformeerd Predikant, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd te Voorschoten met Maria Gerda OSNABRUGGE, kleuterleidster, geboren te Voorschoten, dochter van Cornelis OSNABRUGGE en Gerrigje ZWIJNENBURG.

 
XIII.110    Leendert Adrianusz. BEZEMER, geboren op 20-02-1853 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 13-03-1853 te Zwijndrecht, zoon van Adrianus Jacobsz. BEZEMER (zie XII.84) en Maria Hendriksdr. van NOORT.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-05-1873 te Zwijndrecht met Maria Cornelisdr. van der GRAAF, 18 jaar oud, geboren op 01-11-1854 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 12-11-1854 te Zwijndrecht, dochter van Cornelis van der GRAAF en Maria de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Cornelis Leendertsz. BEZEMER, geboren op 14-11-1873 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 30-11-1873 te Zwijndrecht.
   2.  Cornelis Adrianus Leendertsz. BEZEMER, geboren op 07-08-1877 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 02-09-1877 te Zwijndrecht.
   3.  Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 23-04-1879 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-05-1879 te Zwijndrecht.
   4.  Aaltje Lijntje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 26-04-1880 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-05-1880 te Zwijndrecht.
   5.  Aaltje Lijntje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 05-03-1883 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-03-1883 te Zwijndrecht.
   6.  Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 02-06-1886 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 13-06-1886 te Zwijndrecht.

 
XII.86    Cornelis Jacobsz. BEZEMER, Tuinmansknecht, geboren op 29-04-1821 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 13-05-1821 te Zwijndrecht, overleden op 14-04-1861 te Zwijndrecht op 39-jarige leeftijd, zoon van Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XI.101) en Maaike Cornelisdr. van VUGT.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-03-1841 te Zwijndrecht met Sijgje Bastiaansdr. van NOORT, 16 jaar oud, geboren op 10-01-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 16-01-1825 te Zwijndrecht, overleden op 01-03-1858 te Zwijndrecht op 33-jarige leeftijd, dochter van Bastiaan Pietersz. van NOORT, Tuinman, en Geertje Leendertsz. BIJKERK. Dit echtpaar woont in 1845 te Zwijndrecht wijk a nr.155.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaijke Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 28-06-1841 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-07-1841 te Zwijndrecht.
   2.  Geertje Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 30-11-1842 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-12-1842 te Zwijndrecht.
   3.  Jacob Cornelisz. BEZEMER (zie XIII.118).
   4.  Maaijke Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 01-04-1848 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-04-1848 te Zwijndrecht.
   5.  Maaike Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 09-08-1852 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-08-1852 te Zwijndrecht.
   6.  Maaike Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 04-06-1854 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 25-06-1854 te Zwijndrecht.
   7.  Bastiaan Cornelisz. BEZEMER, geboren op 22-09-1855 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-10-1855 te Zwijndrecht.
   8.  Pieternella Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 26-12-1856 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 18-01-1857 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-10-1878 te Zwijndrecht met Gijsbert de HAAS, 23 jaar oud, geboren op 17-08-1855 te Meerdervoort, begraven op 26-05-1939 te Papendrecht.

 
XIII.118    Jacob Cornelisz. BEZEMER, tuinman, geboren op 21-07-1845 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 10-08-1845 te Zwijndrecht, overleden op 06-03-1884 te Zwijndrecht op 38-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jacobsz. BEZEMER (zie XII.86) en Sijgje Bastiaansdr. van NOORT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-07-1872 te Zwijndrecht met Hendrika Jacobsdr. DIKSTRA, 21 jaar oud, Tuinierster, geboren op 31-01-1851, gedoopt (ned.herv.) op 23-02-1851 te Zwijndrecht. Zij hertrouwd Romijn, dochter van Jacob DIKSTRA en Josina de KLERK, [Akte van boedelscheiding voor Notaris Mr. J.W. Sluiter te Zwijndrecht d.d. 10
april 1884. Saldo van baten en lasten van de boedel fl. 2.142,--
Jacob en Hendrika maken op 10 augustus 1877 hun testament voor notaris Wouter
Dirk Nibbelink te Zwijndrecht, zij benoemen elkaar tot erfgenaam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijgje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 14-03-1875 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 04-04-1875 te Zwijndrecht.
   2.  Cornelis Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.104).
   3.  Jacob Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.106).
   4.  Johannes Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.108).

 
XIV.104    Cornelis Jacobsz. BEZEMER, geboren op 13-10-1878 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 03-11-1878 te Zwijndrecht, zoon van Jacob Cornelisz. BEZEMER (zie XIII.118) en Hendrika Jacobsdr. DIKSTRA.
Gehuwd met Elisabeth STAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Cornelisz. BEZEMER, geboren op 04-12-1899 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 07-01-1900 te Zwijndrecht.
   2.  Johan Cornelisz. BEZEMER (zie XV.68).
   3.  Cornelis Cornelisz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   4.  Hendrik Pieter Cornelisz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   5.  Jan Cornelisz. BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.

 
XV.68    Johan Cornelisz. BEZEMER, geboren circa 1900 te Zwijndrecht, zoon van Cornelis Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.104) en Elisabeth STAAT.
Gehuwd met Gerdina de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Lijntje BEZEMER (zie XVI.74).
   2.  Gerdina Johanna BEZEMER.
Gehuwd met Anton KORTEWEG.
   3.  Lijntje Gerdina BEZEMER.
Gehuwd met Bernard HEIJNINGS.

 
XVI.74    Elisabeth Lijntje BEZEMER, geboren op 18-06-1929 te Zwijndrecht, overleden op 25-10-1984 te Dordrecht op 55-jarige leeftijd, dochter van Johan Cornelisz. BEZEMER (zie XV.68) en Gerdina de BRUIN.
Gehuwd met Arie Cornelis ROZENDAAL, geboren op 22-06-1927 te Zwijndrecht, overleden op 12-03-1972 te Zwijndrecht op 44-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerdina ROZENDAAL, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd met N.N. DORSMAN.

 
XIV.106    Jacob Jacobsz. BEZEMER, Exporteur, geboren op 19-08-1880 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 12-09-1880 te Zwijndrecht, overleden op 10-05-1932 te Zwijndrecht op 51-jarige leeftijd, zoon van Jacob Cornelisz. BEZEMER (zie XIII.118) en Hendrika Jacobsdr. DIKSTRA.
Gehuwd met Maaike STAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Hendrik BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   2.  Pieter BEZEMER, Hoofdonderwijzer, geboren op 04-11-1902 te Zwijndrecht, overleden op 11-03-1990 te Utrecht op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-01-1930 te Zwijndrecht met Janna Maria van der LINDEN, 24 jaar oud, geboren op 09-04-1905 te Zwijndrecht, overleden op 27-03-1986 te Utrecht op 80-jarige leeftijd, dochter van Willem Adrianusz. van der LINDEN, Beurtschipper, en Johanna Adriana Elisa MONHEMIUS.
   3.  Hendrik Pieter BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   4.  Johanna BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   5.  Cornelis BEZEMER (zie XV.78).
   6.  Geertruida Hester BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   7.  Johannes BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   8.  Jan Cornelis BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   9.  Hendrika Pieternella BEZEMERM, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   10.  Jacoba Maaike BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   11.  Johannes BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
Gehuwd voor de kerk te Zwijndrecht (ned.herv.) met Maatje Willemijntje van den HERIK.

 
XV.78    Cornelis BEZEMER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht, zoon van Jacob Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.106) en Maaike STAAT.
Gehuwd met Maria Margaretha GOETHART, geboren 1909, overleden op 16-05-1999 te Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob BEZEMER.
Gehuwd met Joop BOS.
   2.  Mien BEZEMER.
Gehuwd met Ries STAAT.
   3.  Cornelis BEZEMER.
Gehuwd met Riek HAGEMAN.
   4.  Maaike BEZEMER.
   5.  Bernhard BEZEMER.
   6.  Nel BEZEMER.
Gehuwd met Manuel REJEN.
   7.  Jan BEZEMER.

 
XIV.108    Johannes Jacobsz. BEZEMER, Tuinmansknecht,Sigarenwinkel, geboren op 10-04-1883 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 06-05-1883 te Zwijndrecht, zoon van Jacob Cornelisz. BEZEMER (zie XIII.118) en Hendrika Jacobsdr. DIKSTRA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-06-1903 te Zwijndrecht met Lena Pietersdr. den OTTER, geboren 1885 te Zwijndrecht, dochter van Pieter den OTTER, Visser, en Cornelia PATIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob BEZEMER (zie XV.87).

 
XV.87    Jacob BEZEMER, zandstraler,fabrieksarbeider,, geboren op 20-06-1909 te Zwijndrecht, overleden op 15-06-1973 te Zwijndrecht op 63-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobsz. BEZEMER (zie XIV.108) en Lena Pietersdr. den OTTER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-02-1932 te Zwijndrecht met Sijgje STEHOUWER, 18 jaar oud, geboren op 22-10-1913 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 29-08-1980 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, dochter van Jan STEHOUWER en Grietje van der VEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd te Zwijndrecht met D.N. van OEVEREN.
   2.  Jan BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd te Dordrecht met A. van ROSMALEN.
   3.  Johannes BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd te Zwijndrecht met M.A. de KLERK.
   4.  Grietje BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd te Zwijndrecht met B. van de FIJNAART.
   5.  Hendrika Pietronella BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd te Zwijndrecht met G. FINMANS.
   6.  Commerina Aafje BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd te Zwijndrecht met G.C. MERKS.
   7.  Pieter Cornelis BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
Gehuwd te Zwijndrecht met W. SPEK.

 
XII.90    Jan Jacobsz. BEZEMER, geboren op 25-03-1824 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 28-03-1824 te Zwijndrecht, overleden voor 1889 te Zwijndrecht, zoon van Jacob Teunisz. BEZEMER (zie XI.101) en Maaike Cornelisdr. van VUGT.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 03-08-1855 te Zwijndrecht met Pieternella Cornelia KARSDORP, overleden voor 1889 te Zwijndrecht.
Gehuwd (2) met Cornelia KARSDORP, overleden 1865 te Zwijndrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maaike Jansdr. BEZEMER, geboren op 07-12-1863 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 03-01-1864 te Zwijndrecht.
   2.  Adriana Jansdr. BEZEMER, geboren op 24-08-1866 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 09-09-1866 te Zwijndrecht.
   3.  Adrianus Jansz. BEZEMER (zie XIII.128).
   4.  Pieternella Cornelia Jansdr. BEZEMER, geboren op 09-04-1870 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-05-1870 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-10-1891 te Zwijndrecht met Cornelis Jacobsz. de WIT, Glasblazer, geboren circa 1870 te Schiedam, zoon van Jacobus de WIT en Helena van AMMELROOY.
   5.  Jan Jansz. BEZEMER, geboren op 12-10-1875 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-11-1875 te Zwijndrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Jacob Jansz. BEZEMER, arbeider, geboren op 31-10-1855 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-11-1855 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 05-11-1891 te Zwijndrecht met Maartje (Maaijke) Pietersdr. BAKKER, geboren 1869, dochter van Pieter BAKKER en Dirkje VOGELAAR.
   7.  Arie Jansz. BEZEMER, geboren op 18-06-1857 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 12-07-1857 te Zwijndrecht.
   8.  Arie Jansz. BEZEMER, geboren op 27-09-1858 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 10-10-1858 te Zwijndrecht.
   9.  Adrianus Jansz. BEZEMER, geboren op 31-03-1860 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-04-1860 te Zwijndrecht.
   10.  Jan Jansz. BEZEMER, geboren op 28-09-1861 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 13-10-1861 te Zwijndrecht.
   11.  Jan Jansz. BEZEMER, geboren op 12-10-1862 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-10-1862 te Zwijndrecht.
   12.  Maaike Jansdr. BEZEMER, geboren op 07-12-1863 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 03-01-1864 te Zwijndrecht.

 
XIII.128    Adrianus Jansz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 24-10-1867 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 24-11-1867 te Zwijndrecht, zoon van Jan Jacobsz. BEZEMER (zie XII.90) en Pieternella Cornelia KARSDORP.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-08-1889 te Zwijndrecht met Adriana Helena de WITT, geboren 1868 te Schiedam, dochter van Jacobus de WITT en Helena van AMMELROOIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Adrianusz. BEZEMER, geboren op 19-02-1890 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-04-1890 te Zwijndrecht.
   2.  Jacobus Adrianusz. BEZEMER, geboren op 11-10-1891 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 01-11-1891 te Zwijndrecht.
   3.  Lucas Johannes Adrianusz. BEZEMER, geboren op 15-11-1892 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-12-1892 te Zwijndrecht.
   4.  Pieternella Cornelia Adrianusd BEZEMER, geboren op 18-05-1894 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 05-08-1894 te Zwijndrecht.
   5.  Helena Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 06-08-1895 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-09-1895 te Zwijndrecht.
   6.  Maaike Adrianusdr. BEZEMER, geboren op 01-04-1897 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 09-05-1897 te Zwijndrecht.
   7.  Lukas Johannes Adrianusz. BEZEMER, geboren op 20-01-1899 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 12-03-1899 te Zwijndrecht.

 
X.97    Clement Jacobsz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-09-1738 te Zwijndrecht, overleden op 27-03-1808 te Hendrik-Ido-Ambacht op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacob Clementsz. BEZEMER (zie IX.38) en Aryaantje Teunisdr. van NOORT.
Ondertrouwd (1) op 29-03-1765 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14-04-1765 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Margrita Pietersdr. BAAS, 26 jaar oud, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 31-08-1738 te Zwijndrecht, overleden voor 1784 te Zwijndrecht, dochter van Pieter Jansz. BAAS en Magteltje Dammisdr. BAAN. Zij testeren Zwijndrecht 7-12-1781.ONA 9168.
Ondertrouwd (2) op 18-06-1784 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 11-07-1784 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Aaltje Melisdr. van DAM, 23 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-12-1760 te Zwijndrecht, dochter van Melis Jansz. van DAM en Pieternella de BONDT. ONA 4815 akte nr. 101 Klement Bezemer weduwnaar van Grietje Baas met Aaltje van
Dam testament 14-4-1804.(ONA H.I.Ambacht 4369) 1808 Aaltje van Dam te
H.I.Ambacht - Klement Bezemer akte van uitkoop.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Clementsz. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-08-1765 te Zwijndrecht.
   2.  Adriana Clementsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-08-1765 te Zwijndrecht, overleden op 26-04-1817 te Zwijndrecht op 51-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 29-10-1784 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 21-11-1784 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Huig Leendertsz. van NES, 17 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-11-1767 te Zwijndrecht. Beiden doen belijdenis Zwijndrecht 3 april 1787 (KA Inv.nr.80).
   3.  Jacob Clementsz. BEZEMER (zie XI.107).
   4.  Magteltje Clementsdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-02-1768 te Zwijndrecht, overleden op 20-12-1824 te Zwijndrecht op 56-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 25-04-1794 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-05-1794 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Mijnoldus Staatsz. RIJKEN, 25 jaar oud, geboren te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-11-1768 te Zwijndrecht, zoon van Staat Staatsz. RIJKEN en Geertrui te BOEKHORST, (ONA H.I.Ambacht 4869) 1808 Mijholdus Rijken en Maggeltje Bezemer testament.
   5.  Pieter Clementsz. BEZEMER (zie XI.111).
   6.  Adrianus Clementsz,. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-12-1771 te Zwijndrecht.
   7.  Adriaantje Clementsdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-01-1774 te Zwijndrecht.
   8.  Arie Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-02-1776 te Zwijndrecht.

 
XI.107    Jacob Clementsz. BEZEMER, Tuinder, Schuitenvoerder, geboren op 13-10-1766 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-10-1766 te Zwijndrecht, overleden op 04-07-1831 te Zwijndrecht op 64-jarige leeftijd, zoon van Clement Jacobsz. BEZEMER (zie X.97) en Margrita Pietersdr. BAAS.
Ondertrouwd op 15-10-1790 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-11-1790 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Anna Arijsdr. van WINGERDEN, 23 jaar oud, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-09-1767 te Zwijndrecht, overleden op 29-09-1825 te Zwijndrecht op 58-jarige leeftijd, dochter van Ary van WINGERDEN en Pietertje van HULST. ONA Heerjansdam 4813-51 29-11-1791 Jacob Bezemer in huwelijk hebbende Anna van
Wingerden dochter van wijlen Pietertje van Hulst en Arij van Wingerden [beneden
1000 gld gegoed]. Transport van een obligatie aan de armen van Heer
Oudelandsambacht. Een obligatie t.l.v. Holland en Westvriesland t.n.v. de
voogden van Anna van der Veer overleden kind van Pietertje van Hulst groot 400
gulden 1 maart 1785.
H.I.Ambacht volkstelling 1825-1830 wijk B nr. 80 Jacob Clementsz.Bezemer tuinman
en Aaltje Bezemer geb. Zwijndrecht 1-2-1806 ingekomen van Zwijndrecht mei 1827.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margrietje Jacobsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-04-1791 te Zwijndrecht.
   2.  Pieter Jacobsz. BEZEMER (zie XII.98).
   3.  Clement Jacobsz. BEZEMER (zie XII.100).
   4.  Margrieta Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 20-08-1795 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-08-1795 te Zwijndrecht.
   5.  Willemptje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 12-11-1797 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-11-1797 te Zwijndrecht.
   6.  Arie Jacobsz. BEZEMER (zie XII.104).
   7.  Pietertje Jacobsdr. BEZEMER (zie XII.108).
   8.  Klaas Jacobsz. BEZEMER (zie XII.109).
   9.  Aaltje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 01-02-1806 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-02-1806 te Zwijndrecht. Kinderen uit dit huwelijk: Teunis geb/ged. 23/7-27/7-1834
Zwijndrecht. Anna geb/ged. 6/2-14/2-1836 Zwijndrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-12-1833 te Zwijndrecht met Arie Teunisz. de JONG, 25 jaar oud, Tuinmansknecht, geboren op 09-05-1808 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-05-1808 te Zwijndrecht, zoon van Teunis Pietersz. de JONG en Elisabeth van DEURSEN.

 
XII.98    Pieter Jacobsz. BEZEMER, Tuinmansknecht, geboren op 06-07-1792 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-07-1792 te Zwijndrecht. Pieter woont 1831 te Charlois, zoon van Jacob Clementsz. BEZEMER (zie XI.107) en Anna Arijsdr. van WINGERDEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-09-1813 te Zwijndrecht met Maria Danielsdr. LOS, 18 jaar oud, Groenteverkoopster, geboren op 30-04-1795 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-05-1795 te Zwijndrecht, dochter van Daniel LOS en Levina RIJKE(N). H.I.Ambacht volkstelling 1825. Wijk B nr.61. Pieter Jacobs Bezemer geb. HIA
4-6-1792 tuinman, Maria Los Dd geb.Zwijndrecht 1-5-1795. Anna geb. HIA 21-8-1814
Kuiniertje geb. HIA 19-9-1815, Jacob geb. HIA 20-10-1816, Daniel geb. HIA
18-7-1818, Pieter geb HIA 18-11-1820, Levina geb HIA 21-4-1822, jan geb HIA
31-3-1824 Ingekomen van Zwijndrecht mei 1822 en vertrokken naar Zwijndrecht mei
1827. [NB Geb.Hendrik Ido Ambacht moet m.i Zwijndrecht zijn].
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Pietersdr. BEZEMER, geboren op 21-08-1814 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 28-08-1814 te Zwijndrecht.
   2.  Kuiniertje Pietersdr. BEZEMER, geboren op 29-09-1815 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-10-1815 te Zwijndrecht.
   3.  Jacob Pietersz. BEZEMER, geboren op 23-10-1816 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 27-10-1816 te Zwijndrecht.
   4.  Daniel Pietersz. BEZEMER, geboren op 18-07-1818 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-07-1818 te Zwijndrecht.
   5.  Pieter Pietersz. BEZEMER, geboren op 18-11-1820 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-11-1820 te Zwijndrecht.
   6.  Levina Pietersdr. BEZEMER, geboren op 21-04-1822 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 12-05-1822 te Zwijndrecht.
   7.  Jan Pietersz. BEZEMER, geboren op 30-03-1824 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 11-04-1824 te Zwijndrecht.
   8.  Maria Pietersdr. BEZEMER, geboren op 15-06-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 26-06-1825 te Zwijndrecht, overleden op 03-10-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht, 110 dagen oud.
   9.  kind van Pieter BEZEMER, overleden op 26-08-1826 te Hendrik-Ido-Ambacht.

 
XII.100    Clement Jacobsz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 07-10-1793 te Zwijndrecht, gedoopt (gereformeerd) op 13-10-1793 te Zwijndrecht, overleden na 1849 te Zwijndrecht, zoon van Jacob Clementsz. BEZEMER (zie XI.107) en Anna Arijsdr. van WINGERDEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-11-1815 te Zwijndrecht met Adriana Jansdr. BAKKER, 22 jaar oud, geboren op 18-07-1793 te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-07-1793 te Zwijndrecht, overleden op 31-07-1838 te Zwijndrecht op 45-jarige leeftijd, dochter van Jan BAKKER en Adriana BIJKERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Clementsdr. BEZEMER, geboren op 10-02-1816 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-02-1816 te Zwijndrecht, overleden op 21-02-1898 te Zwijndrecht op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 11-05-1838 te Zwijndrecht met Thomas Cornelisz. SCHEURWATER, 20 jaar oud, geboren op 31-03-1818 te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Cornelis SCHEURWATER en Maartje Thomasdr. de BONDT.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 14-03-1849 te Zwijndrecht met Pieter Machielsz. van HOUWELINGEN, 22 jaar oud, Tuinman, geboren op 04-09-1826 te Heer Oudelandsambacht, overleden na 1876 te Zwijndrecht, zoon van Machiel Jansz. van HOUWELINGEN, arbeider, en Maria Pietersdr. van NUGTEREN.
   2.  Adriana Clementsdr. BEZEMER, geboren op 06-04-1817 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 13-04-1817 te Zwijndrecht.
   3.  Jannigje Clementsdr. BEZEMER, geboren op 27-05-1818 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 31-05-1818 te Zwijndrecht.
   4.  Jacob Clementsz. BEZEMER (zie XIII.155).
   5.  Adrianus Clementsz. BEZEMER (zie XIII.158).
   6.  Pietertje Clementsdr. BEZEMER, geboren op 27-06-1822 te Zwijndrecht, gedoopt (MH) op 30-06-1822 te Zwijndrecht.
   7.  Elisabeth Clementsdr. BEZEMER, geboren op 04-09-1823 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 07-09-1823 te Zwijndrecht, overleden op 15-04-1905 te Hendrik-Ido-Ambacht op 81-jarige leeftijd. Bij haar overlijden woont ze te H.I.Ambacht huis nr. C278, vanaf de Paulusweg
richting Zwijndrecht.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 28-05-1847 te Zwijndrecht met Arnoldus Laurensz. van der VEN, 25 jaar oud, geboren op 25-03-1822 te Sandelingen-Ambacht, zoon van Laurens van der VEN en Elizabeth de KEYZER.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 28-08-1862 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   8.  Adriana Clementsdr. BEZEMER, geboren op 24-06-1825 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-06-1825 te Zwijndrecht.
   9.  Jan Clementsz. BEZEMER, geboren op 23-08-1826 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 10-09-1826 te Zwijndrecht.
   10.  Pieter Clementsz. BEZEMER, geboren op 03-03-1828 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-03-1828 te Zwijndrecht.
   11.  Arie Clementsz. BEZEMER (zie XIII.165).
   12.  Klaas Clementsz. BEZEMER (zie XIII.167).
   13.  Jan Clementsz. BEZEMER (zie XIII.169).

 
XIII.155    Jacob Clementsz. BEZEMER, geboren op 14-10-1819 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 17-10-1819 te Zwijndrecht, overleden op 27-08-1884 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd, zoon van Clement Jacobsz. BEZEMER (zie XII.100) en Adriana Jansdr. BAKKER.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 14-09-1848 te Zwijndrecht met Maria Jillesdr. de KLERK, 24 jaar oud, geboren op 26-10-1823 te Zwijndrecht, overleden op 14-06-1859 te Charlois op 35-jarige leeftijd, dochter van Jilles Pietersz. de KLERK en Johanna VALK.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 25-11-1859 te Charlois met Maria Adrianusdr. PUNT, 22 jaar oud, geboren op 10-02-1837 te Charlois, overleden 1899-1906, dochter van Adrianus PUNT en Pietertjen BOS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 11-03-1849 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-03-1872 te Charlois met Jacob Andriesz. EUSER, 26 jaar oud, geboren op 28-10-1845 te Charlois, zoon van Andries EUSER en Jannigje EUSER.
   2.  Jilles Jacobsz. BEZEMER, geboren op 19-09-1852 te Ridderkerk, overleden op 11-01-1859 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd.
   3.  Johanna Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 17-11-1856 te Ridderkerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-09-1878 te Charlois met Anthonie Jacob PROVOOST, 25 jaar oud, geboren op 23-08-1853 te Hoofddorp, overleden op 10-07-1899 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd, zoon van Anthony Jacob PROVOOST en Pieternella Adriana du VAL.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Pietertje Jacobsdr. BEZEMER, gedoopt op 11-11-1861 te Charlois.
   5.  Anna Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 20-12-1864 te Charlois, overleden op 28-03-1943 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-05-1899 te Rotterdam met Jacob Pietersz. GROEN, 35 jaar oud, geboren op 13-04-1864 te Katendrecht, overleden op 01-05-1941 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, zoon van Pieter GROEN en Annigje ZEVENBERGEN.
   6.  Adrianus Jacobsz. BEZEMER, gedoopt op 21-01-1867 te Charlois, overleden na 1906.
   7.  Clement Jacobsz. BEZEMER, geboren op 01-05-1869 te Charlois, overleden op 08-05-1871 te Charlois op 2-jarige leeftijd.
   8.  Jannigje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 04-08-1870 te Charlois.
   9.  Jannetje Jacobsdr, BEZEMER, geboren op 25-07-1871 te Charlois.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-07-1899 te Rotterdam met Gijsbertus Ariesz. van KOOTEN, geboren circa 1875 te Ridderkerk, zoon van Arie van KOOTEN en Jannetje BREEDVELD.
   10.  Clement Jacobsz. BEZEMER, geboren op 29-09-1874 te Charlois.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-06-1899 te Rotterdam met Pietertje Jansdr. van der THOLEN, 26 jaar oud, geboren op 28-12-1872 te Charlois, dochter van Jan van der THOLEN en Annigje van der STOEL.
   11.  Elizabeth Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 04-04-1877 te Charlois.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-10-1906 te Charlois met Arie Gerritsz. VINK, geboren circa 1878 te Heinenoord, zoon van Gerrit VINK en Maria den BROEDER.
   12.  Jacoba Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 10-06-1882 te Charlois.

 
XIII.158    Adrianus Clementsz. BEZEMER, Tuinman te Zwijndrecht, geboren op 03-05-1821 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 13-05-1821 te Zwijndrecht, zoon van Clement Jacobsz. BEZEMER (zie XII.100) en Adriana Jansdr. BAKKER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-05-1853 te Zwijndrecht met Adriana Adriaansdr. BEZEMER, 38 jaar oud (zie XII.60).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XII.60).
 
XIII.165    Arie Clementsz. BEZEMER, geboren op 23-01-1831 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 30-01-1831 te Zwijndrecht, overleden voor 1889 te Zwijndrecht, zoon van Clement Jacobsz. BEZEMER (zie XII.100) en Adriana Jansdr. BAKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-02-1854 te Zwijndrecht met Aaltje Jacobsdr. STOLK, 17 jaar oud, geboren op 25-08-1836 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 18-09-1836 te Zwijndrecht, overleden voor 1889 te Zwijndrecht, dochter van Jacob STOLK en Jannetje de BONDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Ariesz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 09-09-1860 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 23-09-1860 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-04-1889 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 25-04-1889 te Zwijndrecht (ned.herv.) met Dingena Bastaansdr. de JONG, geboren 1862 te Ridderkerk, dochter van Bastiaan de JONG, Tuinder, en Jannigje BAAN.
   2.  Jacob Ariesz. BEZEMER, geboren op 17-12-1864 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 01-01-1865 te Zwijndrecht.

 
XIII.167    Klaas Clementsz. BEZEMER, geboren op 23-06-1834 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 06-07-1834 te Zwijndrecht, zoon van Clement Jacobsz. BEZEMER (zie XII.100) en Adriana Jansdr. BAKKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-08-1858 te Zwijndrecht met Barbara BAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Klaasdr. BEZEMER, geboren op 03-02-1858 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-08-1858 te Zwijndrecht.
   2.  Jordaan Klaasz. BEZEMER, geboren op 08-01-1862 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 09-02-1862 te Zwijndrecht.

 
XIII.169    Jan Clementsz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 18-03-1838 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-04-1838 te Zwijndrecht, zoon van Clement Jacobsz. BEZEMER (zie XII.100) en Adriana Jansdr. BAKKER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-02-1859 te Zwijndrecht met Jacomijntje Leendertsdr. van NOORT, 19 jaar oud, geboren op 15-06-1839 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 23-06-1839 te Zwijndrecht, overleden op 09-11-1920 te Zwijndrecht op 81-jarige leeftijd, dochter van Leendert Hendriksz. van NOORT, Tuinman, en Aaltje de BONDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Jansz. BEZEMER, geboren op 23-07-1859 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 14-08-1859 te Zwijndrecht.
   2.  Aaltje Jansdr. BEZEMER, geboren op 20-01-1862 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 09-02-1862 te Zwijndrecht.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 13-08-1879 te Dordrecht met Teunis GROENENBERG, Steenhouwer.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 29-03-1888 te Zwijndrecht met Willem Cornelisz. SCHEURWATER, 31 jaar oud, geboren op 01-01-1857 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 01-02-1857 te Zwijndrecht, zoon van Cornelis SCHEURWATER en Pietertje van WINGERDEN.
   3.  Adriana Jansdr. BEZEMER, geboren op 17-10-1864 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 30-10-1864 te Zwijndrecht.
   4.  Leendert Jansz. BEZEMER, Tuinder, landeigenaar, geboren op 14-11-1866 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 23-12-1866 te Zwijndrecht, overleden op 08-06-1936 te Zwijndrecht op 69-jarige leeftijd. Is in 1886 ingeloot voor militaire dienst heeft echter een plaatsvervanger
gesteld.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 26-03-1891 te Zwijndrecht met Dingena Wilhelmina SCHOUTEN, 23 jaar oud, geboren op 25-10-1867 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 10-11-1867 te Zwijndrecht, overleden op 26-08-1920 te Zwijndrecht op 52-jarige leeftijd, dochter van Pieter Adrianusz. SCHOUTEN, Tuinman,melkboe,landeigenaar, en Barbara Willemsdr. BAAN.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 16-03-1922 te Zwijndrecht met Maria VOGEL.
   5.  Clement Jansz. BEZEMER, geboren op 29-02-1868 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-03-1868 te Zwijndrecht.
   6.  Clement Jansz. BEZEMER (zie XIV.149).

 
XIV.149    Clement Jansz. BEZEMER, Tuinder, Landeigenaar, geboren op 13-01-1874 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-02-1874 te Zwijndrecht, overleden op 29-04-1966 te Dordrecht op 92-jarige leeftijd. Clement heeft broederdienst, zoon van Jan Clementsz. BEZEMER (zie XIII.169) en Jacomijntje Leendertsdr. van NOORT.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 10-06-1897 te Zwijndrecht met Hester Wilhelmina SCHOUTEN, 19 jaar oud, geboren op 19-01-1878 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 17-02-1878 te Zwijndrecht, overleden op 09-01-1918 te Dordrecht op 39-jarige leeftijd, dochter van Pieter Adrianusz. SCHOUTEN, Tuinman,melkboe,landeigenaar, en Barbara Willemsdr. BAAN.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 30-05-1918 te Zwijndrecht met Goverina Pietersdr. BEZEMER, 34 jaar oud, geboren op 04-04-1884 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 27-04-1884 te Zwijndrecht, dochter van Pieter Teunisz. BEZEMER (zie XIII.96) en Aagje Jansdr. BEZEMER (zie XIII.39).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leendert BEZEMER, geboren 1902 te Zwijndrecht (gezindte: gereformeerd), overleden op 23-08-1996 te Zwijndrecht.
Gehuwd met Neeltje van der LEER.
   2.  Clement BEZEMER (zie XV.91).

 
XV.91    Clement BEZEMER, Tuinder,Kunstschilder, geboren te Zwijndrecht, zoon van Clement Jansz. BEZEMER (zie XIV.149) en Hester Wilhelmina SCHOUTEN.
Gehuwd te Zwijndrecht met Lena VLIEGENTHART, 28 jaar oud, geboren op 26-02-1914 te Zwijndrecht, overleden op 26-03-1966 te Zwijndrecht op 52-jarige leeftijd, dochter van Willem VLIEGENTHART, Behanger/stoffeerder, en Johanna Cornelia van NOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hester Hilda BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   2.  Johanna Irene BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   3.  Helena BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.
   4.  Jacoba BEZEMER, geboren te Zwijndrecht.

 
XII.104    Arie Jacobsz. BEZEMER, Tuinmansknecht, geboren op 23-12-1798 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-12-1798 te Zwijndrecht, overleden op 02-06-1871 te Zwijndrecht op 72-jarige leeftijd, zoon van Jacob Clementsz. BEZEMER (zie XI.107) en Anna Arijsdr. van WINGERDEN.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 08-12-1826 te Hendrik-Ido-Ambacht met Helena Hendriksdr. van LOON, 31 jaar oud, winkelierster, zij was weduwe, geboren op 15-06-1795 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-06-1795 te Zwijndrecht, overleden op 01-08-1834 te Zwijndrecht op 39-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van LOON, de OUDE, "'d oude Moolenaer", en Margrita ROMIJN. Volkstelling H.I.Ambacht 1825-1830. Wijk B nr.34 Arie Bezemer geb. Zwijndrecht
25-12-1798 [?], tuinman ingekomen van Zwijndrecht november 1826. Jacob Bezemer
geb. HIA 17-7-1827, Margrieta Bezemer geb.HIA 25-12-1828 en Helena van Loon
weduwe van Jan Rolloos, winkelierster, geb. HIA 10-6-1796 [?] en dochter Janna
Florina Rolloos geb.HIA 10-7-1820.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 29-12-1837 te Zwijndrecht met Geertje Leendertsz. BIJKERK, 33 jaar oud, geboren op 20-05-1804 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-02-1806 te Zwijndrecht, overleden op 09-02-1873 te Zwijndrecht op 68-jarige leeftijd, dochter van Leendert Pietersz. BIJKERK en Jannigje Leendertsdr. RIJKEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Ariesz. BEZEMER, tuinmansknecht te Charlois, geboren op 17-07-1827 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 29-07-1827 te Zwijndrecht. Opgenomen in Veenhuizen of Ommerschans 20 augustus 1896.
   2.  Margrieta Ariesdr. BEZEMER, geboren op 25-12-1828 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 01-02-1829 te Zwijndrecht.
   3.  Anna Ariesdr. BEZEMER, geboren op 05-03-1830 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 14-03-1830 te Hendrik-Ido-Ambacht, 9 dagen oud.
   4.  Anna Ariesdr. BEZEMER, geboren op 12-02-1831 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 27-02-1831 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1853 te Hendrik-Ido-Ambacht met Cornelis Willemsz. TEMPELAAR, 22 jaar oud, geboren op 22-01-1831 te Sandelingen-Ambacht, zoon van Willem TEMPELAAR en Ida van PELT.
   5.  Hendrik Ariesz. BEZEMER, geboren op 24-06-1832 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 15-07-1832 te Zwijndrecht, overleden op 20-11-1832 te Hendrik-Ido-Ambacht, 149 dagen oud.
   6.  Pietertje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 02-09-1833 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 08-09-1833 te Zwijndrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Gerrit Ariesz. BEZEMER, geboren op 16-10-1835 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 22-11-1835 te Zwijndrecht.
   8.  Lena Ariesdr. BEZEMER, geboren op 30-04-1837 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 07-05-1837 te Zwijndrecht, overleden op 02-01-1838 te Zwijndrecht, 247 dagen oud.
   9.  Maria Ariesdr. BEZEMER, geboren op 12-08-1838 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-08-1838 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-10-1867 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   10.  Lena Ariesdr. BEZEMER, geboren op 27-07-1840 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 16-08-1840 te Zwijndrecht.
   11.  Lena Ariesdr. BEZEMER, geboren op 18-09-1841 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 10-10-1841 te Zwijndrecht.
   12.  Maaike Ariesdr. BEZEMER, geboren op 10-07-1845 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 20-07-1845 te Zwijndrecht.
   13.  Jan Ariesz. BEZEMER, geboren op 16-04-1848 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 30-04-1848 te Zwijndrecht.

 
XII.108    Pietertje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 29-07-1801 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-08-1801 te Zwijndrecht, dochter van Jacob Clementsz. BEZEMER (zie XI.107) en Anna Arijsdr. van WINGERDEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1826 te Zwijndrecht met Jacob Ariesz. van DEURSEN, 28 jaar oud, Tuinder onder Meerdervoort, geboren op 04-11-1797 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-11-1797 te Zwijndrecht, zoon van Arie van DEURSEN en Neeltje Leendertsdr. de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie van DEURSEN, geboren op 23-07-1826 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 30-07-1826 te Zwijndrecht.
   2.  Jacob van DEURSEN, geboren op 04-03-1828 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 16-03-1828 te Zwijndrecht.
   3.  Neeltje van DEURSEN, geboren op 04-07-1829 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 19-07-1829 te Zwijndrecht.

 
XII.109    Klaas Jacobsz. BEZEMER, Tuinder, geboren op 07-09-1803 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-09-1803 te Zwijndrecht. Klaas Bezemer vertrekt 28 februari 1857 met attestatie naar Noord Amerika, zoon van Jacob Clementsz. BEZEMER (zie XI.107) en Anna Arijsdr. van WINGERDEN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-04-1826 te Meerdervoort met Maaike Jacobsdr. STOUT, 28 jaar oud, geboren op 18-09-1797 te Meerdervoort, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-09-1797 te Zwijndrecht, overleden voor 1843 te Meerdervoort, dochter van Jacob STOUT en Geertje NUGTEREN. Meerdervoort huis nr.31 Klaas Bezemer geb. Zwijndrecht 5-9-1803, tuinman,
hervormd. Maaike Stout geb. Zwijndrecht 18-9-1797. Anna B. geb. 5-3-1829
Zwijndrecht. Jacob B. geb. 6-2-1832 Zwijndrecht. Het huis is eigendom van
Cornelis van Vugt.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 20-03-1843 te Meerdervoort met Barbara BAAN, 21 jaar oud, geboren op 16-05-1821 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 25-05-1821 te Zwijndrecht, dochter van Jordaan BAAN en Jannigje Pleunsdr. VOGEL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Klaasdr. BEZEMER, geboren op 05-04-1829 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 26-04-1829 te Zwijndrecht.
   2.  Jacob Klaasz. BEZEMER, geboren op 06-02-1831 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 27-02-1831 te Zwijndrecht.
   3.  Gerrit Klaasz. BEZEMER, geboren op 16-02-1834 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 02-03-1834 te Zwijndrecht.
   4.  Geertrui Klaasdr. BEZEMER, geboren op 08-08-1838 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 26-08-1838 te Zwijndrecht.
   5.  Gerrit Klaasz. BEZEMER, geboren op 13-01-1840 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 09-02-1840 te Zwijndrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Anna Klaasdr. BEZEMER, geboren op 29-09-1843 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 22-10-1843 te Zwijndrecht, overleden op 07-09-1849 te Hendrik-Ido-Ambacht op 5-jarige leeftijd.
   7.  Jordaan Klaasz. BEZEMER, geboren op 21-09-1844 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 13-10-1844 te Zwijndrecht.
   8.  Jannetje Klaasdr. BEZEMER, geboren op 12-12-1845 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 04-01-1846 te Zwijndrecht.
Gehuwd met Willem Jansz. van WINGERDEN, geboren op 17-05-1841 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 30-05-1841 te Zwijndrecht, zoon van Jan van WINGERDEN en Teuna van WIJNGAARDEN.
   9.  Anna Klaasdr. BEZEMER, geboren op 18-06-1847 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 11-07-1847 te Zwijndrecht.
   10.  Jannigje Klaasdr. BESEMER, geboren op 04-09-1850 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   11.  Jordaan Klaasz. BEZEMER, geboren op 08-01-1862 te Meerdervoort, gedoopt (ned.herv.) op 09-02-1862 te Zwijndrecht.

 
XI.111    Pieter Clementsz. BEZEMER, Tuinder, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-04-1770 te Zwijndrecht, overleden te Dubbeldam, zoon van Clement Jacobsz. BEZEMER (zie X.97) en Margrita Pietersdr. BAAS.
Ondertrouwd op 28-10-1796 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 12-11-1796 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Maggeliena KIESELBOS, j.d.van Zevenbergen, geboren circa 1770 te Zevenbergen, overleden op 14-11-1835 te Dordrecht, (Register Acten van indemniteit afgegeven en ontvangen te Zwijndrecht 1717 tot
1817) Inv.nr.357)
Acte nr.457: 1796 een acte van Maggelina Kieselbos huysvrouw van Pieter Besemer
van de Stat Zevenbergen.
Andere acte nr. 212. Voor Magellina Kusselos uyt Zevenbergen den 8 november
1796.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margrieta Pietersdr. BEZEMER, geboren op 18-05-1797 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-05-1797 te Zwijndrecht. Zij trouwt ws met een "van Loon".
   2.  Pieter Pietersz. BEZEMER (zie XII.115).
   3.  Sijgje Pietersdr. BEZEMER, geboren op 30-09-1802 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-10-1802 te Zwijndrecht.
   4.  Clement Pietersz. BEZEMER, geboren op 12-08-1805 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-08-1805 te Zwijndrecht.
   5.  Jan Pietersz. BEZEMER, geboren op 19-11-1807 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-11-1807 te Zwijndrecht.
   6.  Jan Pietersz. BEZEMER (zie XII.121).
   7.  Neeltje Pietersdr. BEZEMER, geboren op 27-01-1817 te Dubbeldam.

 
XII.115    Pieter Pietersz. BEZEMER, tuinman, geboren op 14-06-1800 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-06-1800 te Zwijndrecht, zoon van Pieter Clementsz. BEZEMER (zie XI.111) en Maggeliena KIESELBOS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 26-11-1823 te Dordrecht met Pietertje Ariesdr. de REK, dochter van Arie de REK en Jenneke RIDDERHOF.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 01-08-1861 te Hardinxveld met Arigje OOSTBAAN, geboren circa 1816 te Giessendam, overleden na 1868 te Giessendam, dochter van Pieter OOSTBAAN en Naria de GAST.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Mechelina Pietersdr. BEZEMER, geboren op 26-08-1824 te Dordrecht.
   2.  Jenneke Pietersdr. BEZEMER, geboren op 08-02-1827 te Hardinxveld, overleden op 06-06-1828 te Giessendam op 1-jarige leeftijd.
   3.  Arie Pietersz. BEZEMER (zie XIII.202).
   4.  Jenneke Pietersz. BEZEMER, geboren op 03-02-1832 te Giessendam.
   5.  Pieter Pietersz. BEZEMER (zie XIII.205).
   6.  Antje Pietersdr. BEZEMER, geboren op 05-11-1838 te Giessendam.
   7.  Pietertje Pietersdr. BEZEMER, geboren op 07-08-1842 te Hardinxveld.
   8.  Hendrik Pietersz. BEZEMER, geboren 1849 te Hardinxveld, overleden op 17-04-1850 te Hardinxveld.

 
XIII.202    Arie Pietersz. BEZEMER, geboren op 15-06-1829 te Giessendam, zoon van Pieter Pietersz. BEZEMER (zie XII.115) en Pietertje Ariesdr. de REK.
Gehuwd met Anna HANSUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendrik BEZEMER, geboren circa 1862 te verm. Hardinxveld, overleden op 27-04-1866 te Hardinxveld.
   2.  Jan Hendrik BEZEMER, geboren 1866 te Hardinxveld, overleden op 22-05-1867 te Hardinxveld.
   3.  Jan Hendrik BEZEMER, geboren 1868 te Hardinxveld, overleden op 31-07-1868 te Hardinxveld.

 
XIII.205    Pieter Pietersz. BEZEMER, geboren op 10-01-1836 te Giessendam, overleden op 03-06-1914 te Giessendam op 78-jarige leeftijd, zoon van Pieter Pietersz. BEZEMER (zie XII.115) en Pietertje Ariesdr. de REK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-08-1862 te Giessendam met Cornelia HUISMAN, 19 jaar oud, geboren op 27-11-1842 te Giessendam, overleden op 19-08-1921 te Giessendam op 78-jarige leeftijd, dochter van Arie HUISMAN en Grietje de BOO(Y).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie BEZEMER, geboren op 13-02-1863 te Giessendam, overleden op 19-03-1867 te Giessendam op 4-jarige leeftijd.
   2.  Pieter BEZEMER, geboren op 21-10-1865 te Giessendam, overleden op 05-09-1868 te Hillegersberg op 2-jarige leeftijd.
   3.  Grietje Magdalena BEZEMER, geboren op 28-01-1867 te Giessendam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-09-1887 te Giessendam met Jochem van der PLAS.
   4.  Pieternella Arina BEZEMER, geboren op 03-05-1869 te Giessendam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-11-1889 te Giessendam met Aart MUILWIJK.
   5.  Arie BEZEMER (zie XIV.160).
   6.  Pieter BEZEMER, geboren op 16-11-1872 te Giessendam, overleden op 06-04-1873 te Giessendam, 141 dagen oud.
   7.  Lena BEZEMER, geboren op 22-05-1874 te Giessendam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-09-1899 te Giessendam met Aart Arie GOES.
   8.  Pieter BEZEMER (zie XIV.165).
   9.  Willemijntje BEZEMER, geboren op 10-11-1878 te Giessendam, overleden op 10-02-1952 te Hardinxveld op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1902 te Giessendam met Cornelis VLOT, zoon van Cornelis VLOT en Teuntje de RUYTER.

 
XIV.160    Arie BEZEMER, geboren op 27-02-1871 te Giessendam, overleden 1954. Woonde vanaf ca. 1906 tot aan zijn overlijden in Almkerk. Zoon van Pieter Pietersz. BEZEMER (zie XIII.205) en Cornelia HUISMAN.
Gehuwd met Huibertje de JONG, geboren op 25-09-1868 te verm. Giessendam, overleden 1950 te Almkerk, dochter van Gerrit de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Pieternella BEZEMER, geboren op 29-11-1895 te Giessendam, overleden op 21-08-1984 te Giessendam op 88-jarige leeftijd.
   2.  Gerrigje Cornelia BEZEMER, geboren op 11-01-1897 te Giessendam, overleden 06-1897 te Giessendam.
   3.  Gerrigje Cornelia BEZEMER, geboren op 25-09-1898 te Giessendam, overleden 08-1899 te Giessendam.
   4.  Gerrigje Cornelia BEZEMER, geboren op 10-04-1900 te Giessendam, overleden 05-1900 te Giessendam.
   5.  Gerrigje Cornelia BEZEMER, geboren te Giessendam.
   6.  Jannigje Teuntje BEZEMER, geboren te verm. Almkerk.
   7.  Pieternella Anna BEZEMER, geboren circa 1912 te verm. Almkerk, overleden 02-1993 te Giessendam.

 
XIV.165    Pieter BEZEMER, geboren op 21-06-1876 te Giessendam, overleden op 30-10-1957 te Hardinxveld-Giessendam op 81-jarige leeftijd, zoon van Pieter Pietersz. BEZEMER (zie XIII.205) en Cornelia HUISMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-10-1898 te Giessendam met Pietertje de RUITER, 19 jaar oud, geboren op 30-11-1878 te Hardinxveld, overleden op 06-11-1952 te Dordrecht op 73-jarige leeftijd, dochter van Dirk de RUIJTER en Geertje KAMSTEEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje BEZEMER, geboren op 08-01-1899 te Giessendam, overleden op 14-10-1982 te Dordrecht op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-01-1920 te Giessendam met Bastiaan Machiel HUISMAN, 20 jaar oud, geboren op 09-01-1900 te Giessendam, overleden op 04-10-1924 te Nijmegen op 24-jarige leeftijd, zoon van Arie HUISMAN en Willempje STABIJ.
   2.  Pieter BEZEMER, geboren op 06-09-1901 te Giessendam, overleden op 05-03-1989 te Dordrecht op 87-jarige leeftijd.
   3.  Cornelia Magdalina BEZEMER, geboren op 27-06-1906 te Giessendam, overleden op 14-05-1927 te Gorinchem op 20-jarige leeftijd.
   4.  Dirk BEZEMER (zie XV.104).
   5.  Grietje Magdalena BEZEMER, geboren te Giessendam.
   6.  Aaltje BEZEMER, geboren te Giessendam.
   7.  Arie BEZEMER, geboren op 15-08-1917 te Giessendam, overleden op 03-09-1959 te Gorinchem op 42-jarige leeftijd.

 
XV.104    Dirk BEZEMER, geboren op 05-09-1908 te Giessendam, overleden op 12-09-1979 te Dordrecht op 71-jarige leeftijd, zoon van Pieter BEZEMER (zie XIV.165) en Pietertje de RUITER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-12-1931 te Giessen-Nieuwkerk met Alida van HOUWELINGEN, 24 jaar oud, geboren op 21-06-1907 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 14-07-1993 te Dordrecht op 86-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jan van HOUWELINGEN en Aafje PIERHAGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Magdelina BEZEMER, geboren te Giessendam.
   2.  Gerrit Jan BEZEMER, geboren te Giessendam.
   3.  Pietertje BEZEMER, geboren te Giessendam.
   4.  Aafje BEZEMER, geboren te Giessendam.
   5.  Pieter Dirk BEZEMER, geboren te Giessendam.

 
XII.121    Jan Pietersz. BEZEMER, tuinman, arbeider, geboren op 31-01-1810 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-04-1810 te Zwijndrecht, zoon van Pieter Clementsz. BEZEMER (zie XI.111) en Maggeliena KIESELBOS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-09-1838 te Dordrecht met Cornelia Stevensdr. SEBES, geboren 1818 te Dordrecht, dochter van Steven SEBES en Neesje SMITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven Jansz. BEZEMER, geboren op 15-05-1840 te Dordrecht, overleden op 27-08-1840 te Dordrecht, 104 dagen oud.
   2.  Neesje Jansdr. BEZEMER, geboren op 20-11-1845 te Dordrecht.
   3.  Pieternella Jansdr. BEZEMER, geboren op 02-11-1846 te Dordrecht.
   4.  Cornelia Jansdr. BEZEMER, geboren op 02-11-1846 te Dordrecht.
   5.  Jan Jansz. (den) BEZEMER (zie XIII.214).

 
XIII.214    Jan Jansz. (den) BEZEMER, arbeider, geboren op 14-01-1850 te Dordrecht, zoon van Jan Pietersz. BEZEMER (zie XII.121) en Cornelia Stevensdr. SEBES.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-07-1871 te Dordrecht met Maria Bartholomeusdr. van EFFEREN, dochter van Bartholomeus van EFFEREN en Maria ZOCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jansdr. den BEZEMER, geboren op 02-05-1884 te Dordrecht, begraven op 31-05-1917 te Dordrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-05-1905 te Dordrecht met Antonie KIEBOOM, 22 jaar oud, Arbeider Ned.Spoorwegen, geboren op 02-07-1882 te Werkendam, overleden op 14-08-1964 te Dordrecht op 82-jarige leeftijd.
   2.  Bartholomeus Jansz. BEZEMER.
Gehuwd op 09-05-1894 te Dordrecht met Wilhelmina ROUBOS.

 
X.103    Adriaan Jacobsz. BEZEMER, Tuinder, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-04-1745 te Zwijndrecht, overleden 10-1801 te Zwijndrecht. ORA Zwijndrecht nr.13 19-1-1802. Voor Schout en gerecht van Zwijndrecht,
weesmeesteren over en voogd van Jacob Besemer mede nagelaten zoon van Adriaan
Bezemer gewood hebbende en in de maand oktober 1801 overleden. administrateur is
zijn oom Klement Bezemer wonende Hendrik-Ido-Ambacht
ONA 4805 akte 72 27-11-1769. Adriaan Jacobs Besemer wonende te Zwijndrecht
hebbende zijn volkomen verstant en onverwarde uitspraak, testament, erfgenaam
zijn vader Jacob Besemer. Getuigen Simon Leenheer en Jan Zwaan. Zoon van Jacob Clementsz. BEZEMER (zie IX.38) en Aryaantje Teunisdr. van NOORT.
Ondertrouwd op 06-12-1770 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05-01-1771 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Pietertje Pietersdr. van WIJNGAARDEN, geboren circa 1745 te Giessendam, overleden 12-1787 te Zwijndrecht. Akte van indemniteit voor de vrouw van Adriaan Besemer, Pietertje van Wijngaarde
van Giessendam 27-11-1771. (Archief Ned.Herv.Kerk Zwijndrecht). Dochter van Pieter van WIJNGAARDEN en Neeltje van HOUWELINGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaantje Adriaansdr. BEZEMER, Groenteverkoopster, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-07-1773 te Zwijndrecht, overleden op 05-07-1833 te Zwijndrecht op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 21-04-1813 te Zwijndrecht met Pieter Aartsz. EUSER, Tuinman te Hendrik Ido Ambacht, overleden op 14-05-1839 te Zwijndrecht, zoon van Aart EUSER en Jannigje van der MONDE.
   2.  Pieter Adriaansz. BEZEMER (zie XI.118).
   3.  Neeltje Adrianusdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-05-1780 te Zwijndrecht.
   4.  Jacob Adriaansz. BEZEMER (zie XI.120).
   5.  Adriaan Adriaansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-12-1787 te Zwijndrecht. Moeder bij doop overleden.

 
XI.118    Pieter Adriaansz. BEZEMER, Tuinder, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-09-1776 te Zwijndrecht, overleden 1810 te Zwijndrecht, zoon van Adriaan Jacobsz. BEZEMER (zie X.103) en Pietertje Pietersdr. van WIJNGAARDEN.
Ondertrouwd op 27-04-1804 te Zwijndrecht, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1804 te Zwijndrecht met Geertrui Cornelisdr. BEZEMER, 20 jaar oud (zie XII.51).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder XII.51).
 
XI.120    Jacob Adriaansz. BEZEMER, geboren op 08-11-1785 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-11-1785 te Zwijndrecht, overleden na 1845 te Zwijndrecht. ORA Zwijndrecht. Schout en Gerechte van Zwijndrecht 19-1-1802, weesmeesteren
over en voogd van Jacob Besemer mede nagelaten zoon van Adriaan Bezemer gewoont
hebbende en in de maand oktober 1801 overleden alhier overleden. Administrateur
is zijn oom Klement Bezemer.
Zwijndrecht Volkstelling 1845 in huis wijk A no.141 woont Jacob Adriaansz.
Bezemer in bij Adrianus en Aart Euser . Jacob geboren en gedoopt Zwijndrecht oud
59 jaar. Zoon van Adriaan Jacobsz. BEZEMER (zie X.103) en Pietertje Pietersdr. van WIJNGAARDEN.
Ondertrouwd op 26-04-1806 te Groote Lindt, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 10-05-1806 te Groote Lindt (Hervormd/Geref.) met Heiltje Willemsdr. LEENHEER, 22 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-03-1784 te Zwijndrecht, overleden op 25-04-1815 te Zwijndrecht op 31-jarige leeftijd, dochter van Willem Cornelisz. LEENHEER en Cornelia Ariensdr. GOUD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 19-12-1806 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-12-1806 te Zwijndrecht, overleden op 05-03-1833 te Zwijndrecht op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1830 te Hendrik-Ido-Ambacht met Arie Pietersz. van NOORT, 23 jaar oud, tuinman, geboren op 22-09-1806 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-09-1806 te Zwijndrecht, overleden op 06-05-1860 te Zwijndrecht op 53-jarige leeftijd, zoon van Pieter Ariesz. van NOORT, Tuinman, en Sijgje ZONDERVAN.
   2.  Cornelia Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 14-03-1808 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-03-1808 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-07-1835 te Zwijndrecht met Jan Dirksz. de WAARD, 27 jaar oud, Tuinder, geboren op 14-03-1808 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-03-1808 te Zwijndrecht, zoon van Dirk Jansz. de WAARD en Pleuntje ZOON.
   3.  Adrianus Jacobsz. BEZEMER, geboren op 12-10-1809 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-10-1809 te Zwijndrecht, overleden op 02-11-1818 te Zwijndrecht op 9-jarige leeftijd.

 
X.106    Jan Jacobsz. BEZEMER, Tuinder, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-04-1749 te Zwijndrecht, overleden op 18-10-1828 te Zwijndrecht op 79-jarige leeftijd, zoon van Jacob Clementsz. BEZEMER (zie IX.38) en Aryaantje Teunisdr. van NOORT.
Ondertrouwd op 09-08-1771 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 01-09-1771 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Maaike EUSER. ONA 4810-78.22-11-1784. Jan Bezemer en Maaiken Euzer egteluiden wonende
Zwijndrecht kunnen niet schrijven maken testament beneden 2000 gld. gegoed
voogden Willem Kluyt Chirurgijn te Zwijndrecht en Willem Stout schoenmaker te
Zwijndrecht. Getuigen Matthijs en Adrianus Goedhart.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Jansdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-02-1772 te Zwijndrecht.
   2.  Jacob Jansz. BEZEMER (zie XI.124).
   3.  Willemijntje Jansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-04-1777 te Zwijndrecht, overleden op 04-06-1849 te Zwijndrecht op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 31-03-1811 te Zwijndrecht met Willem LEENHEER.
   4.  Adriana Jansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-04-1780 te Zwijndrecht.
   5.  Adrianus Jansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-03-1783 te Zwijndrecht, overleden op 18-11-1839 te Zwijndrecht op 56-jarige leeftijd.
   6.  Jan Jansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-08-1786 te Zwijndrecht.
   7.  Lena Jansdr. BEZEMER (zie XI.131).

 
XI.124    Jacob Jansz. BEZEMER, Tuinder onder 't Ambacht, geboren op 04-07-1774 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-07-1774 te Zwijndrecht, zoon van Jan Jacobsz. BEZEMER (zie X.106) en Maaike EUSER.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 16-11-1816 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 17-11-1816 te Zwijndrecht (ned.herv.) met Adriaantje Ariesdr. de HEK, 22 jaar oud, geboren op 31-03-1794 te Krimpen aan de Lek, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-04-1794 te Krimpen aan de Lek, dochter van Arie de HEK en Johanna EUSER. Volgens opgave J.Vliegenthart woont dit echtpaar te Hendrik Ido Ambacht huis B
61 en B 160 (B=Oostendam-Paulusweg)
In wijk B nr.61 H.I.Ambacht wonen: Jacob Jansz. Bezemer geboren Zwijndrecht
4-7-1774 tuinman ingekomen van Zwijndrecht nov.1816. Adriana de Hek geb. Krimpen
aan de Lek 31-3-1793. Maaike Bezemer geb HIA 5-2-1817, Jan Bezemer geb.HIA
1-3-1825.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaijke Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 05-02-1817 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 09-02-1817 te Zwijndrecht, overleden op 14-06-1849 te Zwijndrecht op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-09-1842 te Zwijndrecht met Adrianus Jansz. NOUWEN, 25 jaar oud, Mr.Timmerman, geboren op 25-09-1816 te Ridderkerk, overleden op 23-05-1912 te Rotterdam op 95-jarige leeftijd, zoon van Jan NOUWEN en Aagje PLAISIER.
   2.  Johanna Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 08-07-1819 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 11-07-1819 te Zwijndrecht, overleden op 24-12-1819 te Hendrik-Ido-Ambacht, 169 dagen oud.
   3.  Jan Jacobsz. BEZEMER, geboren op 27-06-1821 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 01-07-1821 te Zwijndrecht, overleden op 01-07-1821 te Hendrik-Ido-Ambacht, 4 dagen oud.
   4.  Johanna Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 19-11-1823 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 07-12-1823 te Zwijndrecht, overleden op 31-01-1824 te Hendrik-Ido-Ambacht, 73 dagen oud.
   5.  Jan Jacobsz. BEZEMER, geboren op 01-03-1825 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 13-03-1825 te Zwijndrecht.
   6.  Johanna Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 27-06-1828 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden op 10-07-1828 te Hendrik-Ido-Ambacht, 13 dagen oud.
   7.  Johanna Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 15-07-1829 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 19-07-1829 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-03-1849 te Zwijndrecht met Pieter van HOUWELINGEN.
   8.  Jacob Jacobsz. BEZEMER, geboren op 19-12-1830 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 26-12-1830 te Zwijndrecht.
   9.  Arie Jacobsz. BEZEMER, geboren op 23-06-1833 te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (ned.herv.) op 30-06-1833 te Zwijndrecht.
   10.  kind van Jacob BEZEMER, overleden op 11-08-1820 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   11.  kind van Jacob BEZEMER, overleden op 20-10-1822 te Hendrik-Ido-Ambacht.

 
XI.131    Lena Jansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-03-1790 te Zwijndrecht, overleden op 15-05-1823 te Zwijndrecht op 33-jarige leeftijd. Zij heeft een buitenechtelijke zoon Arie, geb/ged. Zwijndrecht
16/12-1813-11/4-1814. als vader door haar opgegeven Arie Schilperoort, dochter van Jan Jacobsz. BEZEMER (zie X.106) en Maaike EUSER.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Lena'szn. BEZEMER, geboren op 16-12-1813 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 11-04-1814 te Zwijndrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-12-1837 te Zwijndrecht met Geertje Simonsdr. BERGEIJK, 21 jaar oud, geboren op 06-11-1816 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 10-11-1816 te Zwijndrecht, dochter van Simon BERGEIJK en Maria BOS.

 
IX.40    Pleun Clementsz. BEZEMER, Tuinder, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-02-1711 te Zwijndrecht. Heeft land bij het Laantje, koopakte in archief Ned.Herv.Kerk Zwijndrecht. Zoon van Clement Bastiaensz. BESEMER (zie VIII.32) en Ariaentje Andriesdr. VISSER.
Ondertrouwd op 08-07-1731 te Zwijndrecht met Adriana Pietersdr. BIJKERK, 19 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-06-1712 te Zwijndrecht, dochter van Pieter Ariensz. BIJKERK en Lena Dirksdr. HOOGKAMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaantje Pleunsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-05-1732 te Zwijndrecht, overleden voor 1800.
Ondertrouwd op 25-08-1758 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 10-09-1758 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Pieter Aartsz. KOREVAAR, weduwnaar laatst van Huibertje de Koning van Papendrecht.
   2.  Pieter Pleunsz. BEZEMER, Tuinder, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-02-1735 te Zwijndrecht, overleden na 1800 te Zwijndrecht.
Ondertrouwd op 01-05-1767 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 17-05-1767 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Johanna Koenraadsdr. WELBOREN, 31 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 31-03-1736 te Zwijndrecht, dochter van Koenraad WELBOREN en Adriana de LEUR. ONA 4806 akte 41. 24-10-1774. Pieter Bezemer en Johanna Welboren testament op de
langstlevende uitsluitende weesmeesteren. Getuigen: Cornelis Vliegenthart en
Adriaan Broeling.
ONA Heerjansdam 4815. 14-4-1800. Pieter Pleunsz. Besemer wonende te Zwijndrecht
vermaakt aan zijn neef Koenraad Welboren de jonge, zoon van zijn zwager Koenraad
Welborn de oude te Zwijndrecht een huis over de benedenstraat van de dijk belend
het land van Cornelis Pietersz. Bezemer. Verdere erfgenamen zijn broer Cornelis
PLeunsz. Besemer 1/4 part, zuster Lena Pleunsdr. Besemer 1/4 part, kinderen van
zijn overleden broer Klement Pleunsz.Besemer 1/4 part en kinderen van zijn
overleden zuster Adriana 1/4part.
   3.  Lena Pleunsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-01-1737 te Zwijndrecht.
   4.  Clement Pleunsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-05-1739 te Zwijndrecht.
   5.  Clement Pleunsz. BEZEMER (zie X.115).
   6.  Cornelis Pleunsz. BEZEMER (zie X.117).
   7.  Lena Pleunsdr. BEESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-10-1746 te Zwijndrecht, overleden na 1800.
   8.  Leendert Pleunsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-01-1748 te Zwijndrecht.
   9.  Lena Pleunsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-06-1749 te Zwijndrecht.

 
X.115    Clement Pleunsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) 04-1741 te Zwijndrecht, overleden voor 1800, zoon van Pleun Clementsz. BEZEMER (zie IX.40) en Adriana Pietersdr. BIJKERK.
Ondertrouwd op 08-12-1763 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 08-01-1764 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Lena Ariensdr. ROMEYN, geboren te Dordrecht, dochter van Ary ROMEIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pleun Clementsz. BEZEMER (zie XI.132).
   2.  Arie Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-01-1767 te Papendrecht.
   3.  Pieter Clementsz. BEZEMER, geboren op 25-04-1768 te Hendrik-Ido-Ambacht.
   4.  Arie Clementsz. BEZEMER (zie XI.136).
   5.  Adriana Clementsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-01-1772 te Dordrecht.
   6.  Margrita Clementsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-06-1773 te Dordrecht.
   7.  Pieter Klementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-07-1775 te Dordrecht.
   8.  Adrianus Clementsz. BEZEMER (zie XI.141).

 
XI.132    Pleun Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-02-1764 te Dordrecht, zoon van Clement Pleunsz. BEZEMER (zie X.115) en Lena Ariensdr. ROMEYN.
Ondertrouwd op 17-11-1785 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04-12-1785 te Dordrecht (Hervormd/Geref.) met Maaijke Marinusdr. PONTE, dochter van Marinus PONTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Pleunsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-01-1788 te Dordrecht.
   2.  Marinus Pleunsz. BEZEMER, geboren op 19-11-1792 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-11-1792 te Dordrecht.

 
XI.136    Arie Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-03-1769 te Dordrecht, zoon van Clement Pleunsz. BEZEMER (zie X.115) en Lena Ariensdr. ROMEYN.
Ondertrouwd op 01-09-1791 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 18-09-1791 te Dordrecht (Hervormd/Geref.) met Elisabeth Jacobsdr. van ALTENA, dochter van Jacob van ALTENA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena Ariesdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-01-1792 te Dordrecht.
   2.  Jacob Ariesz. BEZEMER, geboren op 03-12-1792 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-12-1792 te Dordrecht.
   3.  Clement Ariesz. BEZEMER (zie XII.148).
   4.  Arie Ariensz. BEZEMER, geboren op 13-09-1796 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-09-1796 te Dordrecht.
   5.  Jacob Ariensz. BEZEMER, geboren op 16-07-1799 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-07-1799 te Dordrecht.
   6.  Johannes Ariensz. BEZEMER, geboren op 25-03-1802 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-03-1802 te Dordrecht.
   7.  Leendert Ariensz. BEZEMER, geboren op 25-03-1802 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-03-1802 te Dordrecht, overleden op 11-03-1828 te Leiden op 25-jarige leeftijd.
   8.  Kaatje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 09-09-1804 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-09-1804 te Dordrecht.
   9.  Johanna Ariesdr. BEZEMER, geboren op 16-07-1806 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-07-1806 te Dordrecht.
   10.  Frans Ariensz. BEZEMER, geboren op 24-07-1808 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-07-1808 te Dordrecht.

 
XII.148    Clement Ariesz. BEZEMER, Schippersknecht, geboren op 04-12-1794 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-12-1794 te Dordrecht, overleden op 04-11-1845 te Dordrecht op 50-jarige leeftijd, zoon van Arie Clementsz. BEZEMER (zie XI.136) en Elisabeth Jacobsdr. van ALTENA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-08-1815 te Dordrecht met Wilhelmina Hermanusdr. HOEBEE, dochter van Hermanus HOEBEE en Lisabeth MAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Clementsz. BEZEMER, geboren op 25-05-1817 te Dordrecht.
   2.  Arie Clementsz. BEZEMER, geboren op 15-04-1818 te Dordrecht.
   3.  Elisabeth Wilhelmina P.M. BEZEMER, geboren op 20-11-1819 te Dordrecht.
   4.  Arie Clementsz. BEZEMER (zie XIII.219).
   5.  Frans Clementsz. BEZEMER, geboren op 26-03-1826 te Dordrecht.
   6.  Hermanus Clementsz. (den) BEZEMER (zie XIII.222).
   7.  Maria Clementsdr. BEZEMER, geboren op 31-07-1830 te Dordrecht.
   8.  Johanna Clementsdr. BEZEMER, geboren op 13-05-1833 te Dordrecht, overleden op 30-03-1840 te Dordrecht op 6-jarige leeftijd.
   9.  Catharina Jacoba BEZEMER, geboren op 20-06-1836 te Dordrecht, overleden op 21-01-1839 te Dordrecht op 2-jarige leeftijd.

 
XIII.219    Arie Clementsz. BEZEMER, geboren op 23-05-1822 te Dordrecht, zoon van Clement Ariesz. BEZEMER (zie XII.148) en Wilhelmina Hermanusdr. HOEBEE.
Gehuwd met Sofia Hendrika PELLERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Anthonie Arieszn. BEZEMER, geboren op 07-08-1848 te Dordrecht.
   2.  Johannes Ariedszn. BEZEMER, geboren op 06-08-1850 te Dordrecht.
   3.  Wilhelmina Ariesdr. BEZEMER, geboren op 30-06-1851 te Dordrecht.

 
XIII.222    Hermanus Clementsz. (den) BEZEMER, geboren op 26-03-1826 te Dordrecht, overleden voor 1879 te Dordrecht, zoon van Clement Ariesz. BEZEMER (zie XII.148) en Wilhelmina Hermanusdr. HOEBEE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-07-1850 te Dordrecht met Teuntje Woutersdr. ZANTMAN, dochter van Wouter ZANTMAN en Johanna ENGEL(s).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Hermanusdr. BEZEMER, geboren op 17-02-1851 te Dordrecht.
   2.  Johanna Hermanusdr. BEZEMER, geboren 1853 te Dordrecht.
Gehuwd op 13-08-1879 te Dordrecht met Teunis GROENENBERG, steenhouwer.
   3.  Sybert Hermanusz. BEZEMER, Sigarenmaker, geboren op 16-09-1859 te Dordrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-09-1886 te Dordrecht met Antonia Cornelia van GALEN, dochter van Coenraad van GALEN en Antonia Cornelia van VLIET.

 
XI.141    Adrianus Clementsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-06-1778 te Dordrecht, zoon van Clement Pleunsz. BEZEMER (zie X.115) en Lena Ariensdr. ROMEYN.
Ondertrouwd op 08-03-1798 te Dordrecht, gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 24-03-1798 te Dordrecht (Hervormd/Geref.) met Johanna(Jannetje)Pietersdr. VERHOEVEN, 22 jaar oud, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-10-1775 te Zwijndrecht. Jannetje Verhoeven geboren H.I.Ambacht, akte van indemniteit van H.I.Ambacht in
1781 naar Zwijndrecht oud 5 1/2 jaar. Dochter van Pieter Pietersz. VERHOEVEN en Pietertje Thijsdr. GOEDTHART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clement Adriaansz. (den) BEZEMERM, Zeeman, geboren op 30-03-1799 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-04-1799 te Dordrecht.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 02-06-1830 te Dordrecht met Pieternella POLMS.
Gehuwd (2) met Yda VERWOERT.
   2.  Wilhelmina Cornelia BEZEMER, geboren op 23-12-1805 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-12-1805 te Dordrecht.
   3.  Pieter Adrianusz. BEZEMER, geboren op 07-06-1806 te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-06-1806 te Dordrecht.

 
X.117    Cornelis Pleunsz. BEZEMER, Tuinder, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 31-03-1743 te Zwijndrecht, overleden op 10-02-1818 te Zwijndrecht op 74-jarige leeftijd, zoon van Pleun Clementsz. BEZEMER (zie IX.40) en Adriana Pietersdr. BIJKERK.
Ondertrouwd (1) op 14-06-1771 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 30-06-1771 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Maria Elselina de VALLE (VELLE)GALLE, vroedvrouw, geboren circa 1740 te Oosterwijk, overleden voor 1785 te Dordrecht, akte van indemniteit voor Elseline de Valle van Oosterwijk naar Zwijndrecht
1752.
Ondertrouwd (2) op 28-10-1785 te Zwijndrecht, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 23-11-1785 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Lijsbeth Hendriksdr. van TURENHOUT, 42 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-12-1742 te Zwijndrecht, overleden voor 1810 te Hendrik Ido Ambacht. Lijsbeth is weduwe van Johannes Dwarswaart. Dochter van Hendrik van TURENHOUT en Sijgje (de) SMIT. ONA Heerjansdam 4811 akte 21: 26-10-1785 Kornelis Bezemer, weduwnaar van
Elselina de Galle, en Elisabeth van Turenhout, weduwe van Johannes Dwarswaart
testament en huwelijkse voorwaarden, zij brengt in een huis genaamd "De Kievit"
aan de Langeweg te H.I.Ambacht..(ONA H.I.Ambacht 4870) Cornelis Bezemer te
H.I.Ambacht en Elisabeth van Turenhout 1810 scheiding van de boedel.
Burger Valk is in 1815 62 jaar en aangehuwde zoon van Cornelis Pleunsz. Bezemer.
Gehuwd voor de kerk (3) op 67-jarige leeftijd op 29-09-1810 te Zwijndrecht (Hervormd/Geref.) met Sijtje Eewoutsdr. BRUGMAN, 58 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-03-1752 te Leiderdorp, overleden op 27-01-1812 te Zwijndrecht op 59-jarige leeftijd. Sijtje huwde 1e te Leiderdorp 10 februari 1775 met Adrianus Dirkszn van Noord
van Zwijndrecht. Dochter van Eeuwout BRUGMAN en Maartje van S(Z)UIJEN. ONA 9170 akte 44 Zwijndrecht. Testament Cornelis Besemer weduwnaar van Elisabeth
van Turnhout wonende onder H.I.Ambacht , aanstaande bruidegom en Sijtje Brugman
weduwe van Adrianus van Noort , wonende Zwijndrecht aanstaande bruid.
Gehuwd (4) op 72-jarige leeftijd op 24-04-1815 te Zwijndrecht met Marrigje Jansdr. de GELDER, 30 jaar oud, geboren te Giessendam, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-12-1784 te Hardinxveld, dochter van Jan de GELDER en Marrigje den UYL.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Adriana Cornelisdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-01-1787 te Zwijndrecht.
   2.  Sijgje Cornelisdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-08-1788 te Zwijndrecht.
   3.  Pleuntje Cornelisdr. BEZEMER, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-11-1789 te Zwijndrecht.

Uit het vierde huwelijk:
   4.  Adriana Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 11-09-1815 te Zwijndrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-09-1815 te Zwijndrecht.

 
V.25    Heyltgen Leendertsdr. BESEMER, Landbouwster, geboren 1560-1572 te Adriaen Pieters Ambacht, overleden 1650-1655 te Ridderkerk, dochter van Lenaert Jacobsz. BESEMER (zie IV.6) en Aeltje Leendertsdr.
Gehuwd voor de kerk op 25-02-1592 te Rijsoord (Hervormd/Geref.) met Arien (Adriaen) Ellertsz. Landbouwer/Heemraad, geboren 1560-1570 te Rijsoord, overleden voor 1621 te Ridderkerk, zoon van Eldert Pietersz. Landbouwer, Heemraad in 1596, en Maergen Adryaensdr. -ORA Ridderkerk nr.? blz.85: Heyltgen Lenertsdr.(Besemer) wed. van Adryaen
Eldertsz. met haar gecoren voocht Jacob Lenertsdr. Besemer haar broeder ter
eenre sijde; Wouter Eldertsz. als bloetvoocht van de onmondige weeskinderen met
hem geassisteerd:
1) Adryaen Adryaensz.; 2) Pieter; 3) Jakob; 4) Maergen; 5) Trijnken oud 12 jaar;
6) Eldert oud 12 jaar; 7) Aelken oud 10 jaar; 8) Leendert oud 8 jaar; de kinde-
ren te onderhouden tot haar 18 jaaren, alle kinderen van Adriaan Eldertsz. ende
Heyltgen Leendertsdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arien Arien Ellertsz. BEZEMER (zie VI.33).
   2.  Mariken Arien Ellaertsdr. (BESEMER), jong overleden, geboren te Ridderkerk, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-10-1594 te Rijsoord, bij doop "van Ridderkerck".
   3.  Pieter Arien Ellertsz. (HORDIJCK) (zie VI.36).
   4.  Jacob Arien Ellertsz. BEZEMER (zie VI.38).
   5.  Mariken Arien Ellaertsdr. (zie VI.43).
   6.  Trijntje Arien Ellertsdr. BEZEMER (zie VI.46).
   7.  Eldert Arien Eldertsz. Boer Ridderkerk en Dubbeldam, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-02-1608 te Ridderkerk, overleden 1647-1649 te verm. Dubbeldam.
Ondertrouwd (1) op 13-03-1633 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10-04-1633 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Emmigje Pietersdr. (SCHIPPER), 32 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-04-1600 te Ridderkerk, overleden 01-1640 te Groote Lindt, dochter van Pieter Bastiaensz. SCHIPPER, Bouwman, en Neeltje Dirksdr. BAAN.
Ondertrouwd (2) op 14-09-1642 te Dubbeldam met Lijsbeth Cornelisdr. Geboren circa 1600 te Dubbeldam. Zij is weduwe van Leendert Aryens Spruit.
   8.  Aelken Arien Ellertsdr. Geboren circa 1611 te Ridderkerk. Zij is lidmaat te Ridderkerk 2 oktober 1644, met attestatie naar Rijsoort 7
juli 1645.
Ondertrouwd op 04-06-1645 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 02-07-1645 te Rijsoord (Hervormd/Geref.) met Pleun Jansz. VINCK, 29 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-12-1615 te Rijsoord. Hij is weduwnaar van Grietje Dammisdr. Zoon van Vinck Jansz. Boer, en Anneken Ellert Pietersdr. Uit dit huwelijk worden kinderen te Rijsoord gedoopt.
   9.  Leendert Arien Ellertsz. Boer onder Ridderkerk, geboren circa 1613 te Ridderkerk. Leendert Ariens Besemer wonende Ridderkerk stelt zich borg voor zijn broer
Jacob Ariens Besemer wonende Mookhoek 1651.

 
VI.33    Arien Arien Ellertsz. BEZEMER, Boer/Heemraad Ridderkerk, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-01-1593 te Ridderkerk, overleden 1653-1656 te Ridderkerk, zoon van Arien (Adriaen) Ellertsz. en Heyltgen Leendertsdr. BESEMER (zie V.25).
Ondertrouwd op 11-04-1627 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 02-05-1627 te Hendrik-Ido-Ambacht (Hervormd/Geref.) met Aechje Teunisdr. Geboren circa 1600 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbeth Arijensdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-02-1629 te Ridderkerk.
Ondertrouwd op 05-01-1658 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 05-02-1658 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Zeger Ariensz. (van NOORT), 28 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-03-1629 te Rijsoord, zoon van Arien Pleunenz. de jonge (Van NOORT) en Sijken Ariensdr. Lijsbet Ariens lidmaat Ridderkerk 28 september 1657, met attestatie van
Rijsoord naar Ridderkerk 21 juli 1658 Zeger Ariensz. weer met attestatie naar
Rijsoord 2 juli 1659.
   2.  Arijen Arijenszn (de jonge) BEZEMER (zie VII.34).

 
VII.34    Arijen Arijenszn (de jonge) BEZEMER, Landbouwer, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-12-1629 te Ridderkerk, zoon van Arien Arien Ellertsz. BEZEMER (zie VI.33) en Aechje Teunisdr.
Ondertrouwd op 09-11-1662 te Giessendam, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 17-12-1662 te Giessendam (Hervormd/Geref.) met Pleuntje Claesdr. Geboren circa 1630 te Giessen Buitendams, overleden voor 1680 te Ridderkerk. Lidmaten te Ridderkerk 23 december 1665 Arien Ariensz. Bezemer en Pleuntje
Claes sijn vrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeghjen Ariensdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-08-1664 te Ridderkerk.

 
VI.36    Pieter Arien Ellertsz. (HORDIJCK), Boer en Heemraad Ridderkerk, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-12-1595 te Ridderkerk, zoon van Arien (Adriaen) Ellertsz. en Heyltgen Leendertsdr. BESEMER (zie V.25).
Ondertrouwd op 26-01-1625 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 06-04-1625 te Hendrik-Ido-Ambacht (Hervormd/Geref.) met Ariaentghen Jansdr. Geboren circa 1600 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eldert Pietersz. (HORDIJCK).

 
VI.38    Jacob Arien Ellertsz. BEZEMER, Landbouwer/Hoogheemraad, geboren circa 1596 te Ridderkerk, overleden 1676-1690 te 's-Gravendeel. Jacob genoemd naar zijn overgrootvader Jacob Ghysbrechtszn Besemer geboren aan
de Westzijde onder Rijsoord/Ridderkerk, na zijn huwelijk naar Pernis vertrokken
aldaar landbouwer en heemraad/schepen,(1631) daarna weer naar Ridderkerk, aldaar
landbouwer en hoogheemraad tot 1649 wegens desolatie boedel is hij naar de
polder Nw.Bonaventura onder 's-Gravendeel gegaan (Kerstmis 1649) is aldaar weer
in goede doen geraakt, komt vele malen voor in transportregisters van Ridderkerk
en 's-Gravendeel ook te Dordrecht in het ONA is op hoge leeftijd aldaar getuige
en tekent met een krachtige handtekening (1676), zoon van Arien (Adriaen) Ellertsz. en Heyltgen Leendertsdr. BESEMER (zie V.25).
Ondertrouwd (1) op 10-04-1622 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 01-05-1622 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Ariaentje Pietersdr. (SCHIPPER), 30 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-02-1592 te Ridderkerk, overleden 1650-1653 te Mookhoek, dochter van Pieter Bastiaensz. SCHIPPER, Bouwman, en Neeltje Dirksdr. BAAN.
Gehuwd (2) circa 1650 te 's-Gravendeel met Jannichje Cornelisdr. Geboren circa 1610 te IJsselmonde, overleden te Mookhoek, begraven op 13-03-1654 te 's-Gravendeel.
Gehuwd (3) op 31-03-1659 te Dubbeldam met Marrichje Jacobsdr. BLOMMENDAAL, geboren circa 1620 te Dubbeldam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk Jacobsz. BEZEMER, Landbouwer, geboren circa 1623 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1663 te 's-Gravendeel. Dirk noemde zich meestal "Baan" omdat hij vernoemd was naar zijn overgroot-
vader van moederskant Dirk Ba(a)n(en). uit Sliedrecht.
Gehuwd circa 1650 te 's-Gravendeel met Maeijcke Reyers (Reiniersdr.) (van der LINDEN), geboren circa 1625 te 's-Gravendeel, dochter van Reyn Willemsz. van der LINDEN en Neeltje Jacobsdr.
   2.  Arij Jacobsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-02-1625 te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden 1660-1700 te 's-Gravendeel.
   3.  Ingetje Jacobsdr. BEZEMER, geboren circa 1626 te verm. Pernis, overleden 1660-1700 te verm. 's-Gravendeel.
   4.  Maerijcken Jacobsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-05-1633 te Ridderkerk.
   5.  Aeltje Jacobsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-04-1635 te Ridderkerk.
   6.  Leendert Jacobsz. BEZEMER (zie VII.43).
   7.  Neeltje Jacobsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-08-1639 te Ridderkerk, overleden 1660-1700 te 's-Gravendeel.

Uit het derde huwelijk:
   8.  Isaak Jacobsz. BEZEMER, geboren circa 1660 te Mookhoek, overleden na 1706 te verm. Mookhoek.
   9.  Emmetje Jacobsdr. BEZEMER, geboren circa 1662 te Mookhoek.
Ondertrouwd op 24-03-1706 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk op 16-04-1706 te 's-Gravendeel (Hervormd/Geref.) met Hendrick Reynen (Reyniersz.) van der LINDEN, 45 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-04-1660 te 's-Gravendeel, begraven op 27-02-1724 te 's-Gravendeel. Hij weduwnaar van Lijntje Japhets in 't Velt, zoon van Reijn Hendrixsz. van der LINDEN en Maycken Koenendr. in 't VELT (de JONGE).

 
VII.43    Leendert Jacobsz. BEZEMER, Boer in Bonaventura, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-08-1636 te Ridderkerk, overleden op 02-03-1709 te 's-Gravendeel op 72-jarige leeftijd, begraven op 05-03-1709 te 's-Gravendeel. Leendert noemde zich ook wel Nieuwenboer of "Baan", dit laatste naar zijn
overgrootvader van moederskant Dirk Ba(a)n(en). #, zoon van Jacob Arien Ellertsz. BEZEMER (zie VI.38) en Ariaentje Pietersdr. (SCHIPPER).
Ondertrouwd op 03-05-1671 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 14-06-1671 te 's-Gravendeel (Hervormd/Geref.) met Theuna Aryensdr. AERTOOM, 26 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-10-1644 te 's-Gravendeel, overleden op 24-05-1697 te Mookhoek op 52-jarige leeftijd, begraven te 's-Gravendeel, dochter van Aert Andriesz. AERDOOM, Schipper, Bouwman, en Aegtgen Jansdr. SNEEP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaentje Leendertsdr. BEZEMER, geboren circa 1670 te Mookhoek, overleden circa 1671 te Mookhoek.
   2.  Aeghie Leendertsdr. BEZEMER, geboren circa 1672 te Mookhoek, overleden circa 1673 te Mookhoek.
   3.  Ariaentje Leendertsdr. BEZEMER, geboren te Mookhoek, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-08-1678 te 's-Gravendeel, overleden 1717 te Puttershoek. Ariaentje Besemer ontving 86 gld over een jaar huyr als dienstmaegt in de
boedel van Cornelis van Es volgens quitantie 27 april 1715 (RA Cromstrijen 39).
Ondertrouwd op 15-05-1716 te Strijen met Simon Geerlofsz.(Gelve) van ROON.
   4.  Arie Leendertsz. BEZEMER, geboren circa 1680 te Mookhoek, overleden 1680-1690 te Mookhoek.
   5.  Arie Leendertsz. BEZEMER, Boer, Molenaar, arbeider, geboren te Mookhoek, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-03-1681 te 's-Gravendeel, overleden op 20-04-1720 te Heinenoord op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 12-05-1715 te Heinenoord (Hervormd/Geref.) met Beletje Jansdr. Weduwe Willem Bastiaans Bijl.
   6.  Jacob Leendertsz. BEZEMER (zie VIII.43).
   7.  Aert Leendertsz. BEZEMER (zie VIII.45).

 
VIII.43    Jacob Leendertsz. BEZEMER, Landbouwer/Veehouder, geboren te Mookhoek, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-09-1683 te 's-Gravendeel, overleden te Mookhoek op 57-jarige leeftijd, begraven op 13-04-1741 te 's-Gravendeel, zoon van Leendert Jacobsz. BEZEMER (zie VII.43) en Theuna Aryensdr. AERTOOM.
Ondertrouwd 1725 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk 1725 te 's-Gravendeel (Hervormd/Geref.) met Bastiaentje Huybertsdr. den THUYNDER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-05-1703 te Cillaarshoek, overleden op 30-07-1787 te Mookhoek op 84-jarige leeftijd, begraven op 31-07-1787 te Strijen. Het stuk land dat Aerdt Leenderts Besemer gemeen heeft met Jacob Leenderts
Besemer is door Bastiaentie Huyberts Tuynder weduwe van Jacob Leenderts Besemer
verkocht 1-11-1742; (Recht.Archief 's-Gravendeel 7 1742)
Bastiaantje hertrouwt met Pieter Pluymert, uit dit huwelijk twee dochters
Jannetje, meerdere malen doopgetuigen bij kinderen Bezemer en Theuna overleden
Strijen 16 mei 1828,oud 92 jaar, weduwe Klaas de Vos. Dochter van Huijbert Claesz. THUYNDER en Mary Teunisdr. LOOPICKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Jacobsz. BEZEMER, geboren circa 1728 te 's-Gravendeel, begraven op 29-01-1754 te Strijen.
   2.  Marijtje Jacobsdr. BEZEMER, geboren circa 1730 te 's-Gravendeel, overleden voor 1761 te Cillaarshoek.
Ondertrouwd op 29-08-1755 te Strijen, gehuwd voor de kerk op 21-09-1755 te Cillaarshoek (Hervormd/Geref.) met Rokus Pietersz. HUYSMAN, geboren circa 1730 te Cillaarshoek. Hij was weduwnaar van Berber Pieterse Schout.
Rokus hertrouwt met Adriana Jansdr. Kets.
   3.  Jannigje Jacobsdr. BEZEMER, geboren circa 1731 te 's-Gravendeel, begraven op 01-07-1767 te 's-Gravendeel.
Gehuwd met Hendrik Mijndertsz.
   4.  Huijbert Jacobsz. BEZEMER, geboren circa 1732 te Mookhoek, overleden op 22-01-1756 te Mookhoek, begraven op 24-01-1756 te Strijen.
   5.  Teunis Jacobsz. BEZEMER (zie IX.51).
   6.  Jan Jacobsz. BEZEMER (zie IX.53).
   7.  Arij Jacobsz. BEZEMER (zie IX.56).
   8.  Theuna Jacobsdr. BEZEMER, geboren circa 1740 te Mookhoek, overleden op 20-08-1743 te Mookhoek, 20 augustus 1743 door Willem Rottingh gevisiteert een dood kind van Bastiaantje
Thuynder nu huisvrouw van Pieter Pluymert, het kindt genaamt Theuna Jacobs
Besemer, out drie jaren welk kint op gisteren des avonds tussen 5 a 6 uuren
door de moeder agter haar werf in de sloot tussen 't land en den Boomgaert bij
den Damsteeg is verdronken gevonden leggende en door haar uyt het water gehaelt
zijnde.

 
IX.51    Teunis Jacobsz. BEZEMER, Boer onder Strijen, geboren circa 1733 te 's-Gravendeel, overleden op 03-10-1809 te Strijen, begraven op 06-10-1809 te Strijen, zoon van Jacob Leendertsz. BEZEMER (zie VIII.43) en Bastiaentje Huybertsdr. den THUYNDER.
Ondertrouwd op 16-09-1768 te Strijen met Aartje Arendsdr. VERRIJK (GERRIJK), 23 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-10-1744 te Strijen, overleden op 28-08-1809 te Strijen op 64-jarige leeftijd, begraven op 01-09-1809 te Strijen, dochter van Arij Leendertsz. GERRIJK en Jannigje Ariensdr. NOORDLAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 26-03-1769 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-03-1769 te Strijen, overleden op 26-05-1769 te Strijen, 61 dagen oud.
   2.  Jannigje Theunisdr. BEZEMER, geboren circa 1772 te 's-Gravendeel, overleden op 04-11-1819 te Strijen.
Ondertrouwd op 01-04-1791 te 's-Gravendeel met Zeger Huijgsz. TAK, Boer onder 's-Gravendeel, geboren circa 1770 te 's-Gravendeel, zoon van Huijgh Leendertsz. TAK en Lydia Leendertsdr. SMEER.

 
IX.53    Jan Jacobsz. BEZEMER, geboren circa 1734 te 's-Gravendeel, zoon van Jacob Leendertsz. BEZEMER (zie VIII.43) en Bastiaentje Huybertsdr. den THUYNDER.
Ondertrouwd (1) op 15-04-1763 te 's-Gravendeel met Jannigje Ariensdr. WILDEMAN, geboren circa 1740 te 's-Gravendeel, overleden circa 1785 te 's-Gravendeel, dochter van Arij Joostz. WILDEMAN en Teuntje Paulusdr. GEERVLIET. Maken testament 1 december 1785 voogden Arie Bezemer en Cornelis de Boer (RA
's-Gravendeel 31).
Ondertrouwd (2) op 28-04-1787 te 's-Gravendeel met Adriana Gerritsdr. de GRAAF, 31 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-03-1756 te Strijen, dochter van Gerret de GRAAF en Maaijke de QUARTEL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Theuntje Jansdr. BEZEMER, geboren op 01-01-1755 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-01-1775 te Strijen, overleden op 06-02-1775 te Strijen op 20-jarige leeftijd.
   2.  Arij Jansz. BEZEMER (zie X.129).
   3.  Jacob Jansz. BEZEMER (zie X.131).
   4.  Teunis Jansz. BEZEMER, geboren op 26-10-1769 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-10-1769 te Strijen, overleden op 21-05-1770 te Strijen, 207 dagen oud, begraven op 22-05-1770 te 's-Gravendeel.
   5.  Leendert Jansz. BEZEMER, geboren op 20-02-1773 te Strijen.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Bastiaantje Jansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-10-1787 te Strijen, overleden op 10-07-1820 te Strijen op 32-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 09-12-1808 te Strijen, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 01-01-1809 te Strijen (Hervormd/Geref.) met Ary de KREEK, geboren circa 1785 te Strijen.
   7.  Gerrit Jansz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-01-1789 te Strijen, overleden op 13-10-1790 te Strijen op 1-jarige leeftijd. Van dit kindje wordt in 1811 een doopextract afgegeven, dit zal onjuist zijn en
een jonger broertje betreffen geboren ca.1791.
   8.  Maaijke Jansdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-03-1790 te Strijen, overleden op 13-10-1790 te Strijen, 220 dagen oud.
   9.  Gerrit Jansz. BEZEMER, geboren 1791 te 's-Gravendeel.

 
X.129    Arij Jansz. BEZEMER, Boer, arbeider, geboren circa 1766 te 's-Gravendeel, overleden op 09-11-1831 te Strijen, zoon van Jan Jacobsz. BEZEMER (zie IX.53) en Jannigje Ariensdr. WILDEMAN.
Ondertrouwd op 09-10-1789 te Strijen met Neeltje Jansdr. SCHILPEROORT, 22 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-06-1767 te Oud-Beijerland, overleden voor 1831 te Strijen, dochter van Jan SCHILPEROORT en Maria NOOTEBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje Ariensdr. BEZEMER, geboren op 31-05-1796 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-06-1796 te Strijen. Zij trouwt 's-Gravendeel 15-11-1821 met Cornelis Cornelisse Stam, arbeider
geboren in 1797 te 's Gravendeel.
   2.  Jan Ariensz. BEZEMER (zie XI.148).
   3.  Jacob Ariensz. BEZEMER (zie XI.150).
   4.  Arie Ariensz. BEZEMER (zie XI.153).

 
XI.148    Jan Ariensz. BEZEMER, Boer te Strijen,Winkelier, geboren op 22-06-1800 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-07-1800 te Strijen, overleden op 28-01-1875 te Zuid-Beijerland op 74-jarige leeftijd, zoon van Arij Jansz. BEZEMER (zie X.129) en Neeltje Jansdr. SCHILPEROORT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1823 te Zuid-Beijerland met Aaltje Leendertsdr. de JONG, 20 jaar oud, geboren op 02-03-1803 te Zuid-Beijerland, overleden op 06-01-1865 te Zuid-Beijerland op 61-jarige leeftijd. Volkstelling 's-Gravendeel 1830, Mookhoek: Jan Bezemer, 29 jaar geb.Strijen
arbeider, Aaltje de Jong, 25 jaar geb.Hitsert particuliere, Geertruy 5 jaar
geb.Strijen,Arie 3 jaar geb.Buitensluis, Leendert 1 jaar, geb. 's-Gravendeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruy Jansdr. BEZEMER, geboren op 24-04-1824 te Strijen.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 04-05-1855 te Zuid-Beijerland met Laurens Evertsz. SMIT, geboren circa 1825 te Zuid-Beijerland, zoon van Evert SMIT en Jannigje van der BIE.
Gehuwd (2) met Bastiaan Hendriksz. KLEINZWAGER.
   2.  Arie Jansz. BEZEMER, geboren op 02-05-1826 te Klaaswaal, gedoopt (ned.herv.) op 07-05-1826 te Klaaswaal.
Gehuwd (1) op 51-jarige leeftijd op 24-12-1877 te Nieuw-Beijerland met Pietertje Jacobsdr. van der HOEVEN, geboren 1845 te Zuidland, dochter van Jacob van der HOEVEN en Bastiaantje BRAAT.
Gehuwd (2) met Elisabeth Jacobsdr. van der HOEVEN, dochter van Jacob van der HOEVEN en Bastiaantje BRAAT.
   3.  Leendert Jansz. BEZEMER (zie XII.168).
   4.  Korstiaan Jansz. BEZEMER (zie XII.170).
   5.  Neeltje Jansdr. BEZEMER, geboren op 23-07-1837 te Maasdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-12-1864 te Zuid-Beijerland met Arie Jansz. den OUDEN, 26 jaar oud, geboren op 25-04-1838 te Zuid-Beijerland, gedoopt (ned.herv.) op 27-05-1838 te Zuid-Beijerland, zoon van Jan den OUDEN en Adriaantje van BRAKEL.
   6.  Jan Jansz. BEZEMER, geboren op 07-03-1840 te Maasdam, overleden op 16-09-1841 te Maasdam op 1-jarige leeftijd.
   7.  Jannigje Jansdr. BEZEMER, geboren op 22-07-1844 te Zuid-Beijerland.

 
XII.168    Leendert Jansz. BEZEMER, geboren op 10-11-1828 te Zuid-Beijerland, zoon van Jan Ariensz. BEZEMER (zie XI.148) en Aaltje Leendertsdr. de JONG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1854 te Zuid-Beijerland met Jannigje Ariesdr. EELAND, 23 jaar oud, geboren op 22-08-1830 te Numansdorp, dochter van Arie EELAND en Jaapje TIELEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Leendertsz. BEZEMER, geboren 1856 te Zuid-Beijerland.
   2.  Jan Leendertsz. BEZEMER, geboren op 05-10-1856 te Zuid-Beijerland.
   3.  Jan Leendertsz. BEZEMER (zie XIII.229).
   4.  Arie Leendertsz. BEZEMER, geboren op 08-01-1861 te Zuid-Beijerland.
   5.  Aaltje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 13-10-1863 te Zuid-Beijerland.
   6.  Jaapje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 25-07-1865 te Zuid-Beijerland.
   7.  Jacob Leendertsz. BEZEMER, geboren op 03-05-1872 te Zuid-Beijerland, overleden op 02-06-1872 te Zuid-Beijerland, 30 dagen oud.

 
XIII.229    Jan Leendertsz. BEZEMER, geboren op 20-09-1857 te Zuid-Beijerland, gedoopt (ned.herv.) op 22-11-1857 te Zuid-Beijerland, zoon van Leendert Jansz. BEZEMER (zie XII.168) en Jannigje Ariesdr. EELAND.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1884 te Zuid-Beijerland met Pietertje Hendriksdr. GOOSSEN, geboren te Zuid-Beijerland, dochter van Hendrik GOOSSEN en Elisabeth HERWEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Jansz. BEZEMER, geboren op 21-10-1884 te Zuid-Beijerland, overleden op 16-11-1884 te Zuid-Beijerland, 26 dagen oud.
   2.  Elisabeth Jansdr. BEZEMER, geboren op 30-01-1888 te Zuid-Beijerland.
   3.  Hendrik Jansz. BEZEMER, geboren op 10-07-1888 te Zuid-Beijerland.
   4.  Jannigje Jansdr. BEZEMER, geboren op 27-10-1890 te Zuid-Beijerland.

 
XII.170    Korstiaan Jansz. BEZEMER, Bouwknecht, geboren op 12-03-1832 te Zuid-Beijerland, gedoopt (ned.herv.) op 15-04-1832 te Zuid-Beijerland, overleden op 14-12-1892 te Zuid-Beijerland op 60-jarige leeftijd, zoon van Jan Ariensz. BEZEMER (zie XI.148) en Aaltje Leendertsdr. de JONG.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 14-10-1858 te Oud-Beijerland met Gerritje(Geertje)Pietersdr. PEGELS, geboren te Klaaswaal, dochter van Pieter PEGELS en Annigje BLAAK.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 13-04-1871 te Zuid-Beijerland met Jannigje BOOM.
Gehuwd (3) op 50-jarige leeftijd op 12-05-1882 te Zuid-Beijerland met Lijntje SNIJDERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Korstiaansz. BEZEMER (zie XIII.235).
   2.  Aaltje Korstiaansdr. BEZEMER, geboren op 13-05-1862 te Zuid-Beijerland, gedoopt (ned.herv.) op 01-06-1862 te Zuid-Beijerland.
   3.  Aaltje Korstiaansdr. BEZEMER, geboren op 19-07-1865 te Zuid-Beijerland, gedoopt (ned.herv.) op 27-08-1865 te Zuid-Beijerland.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1887 te Zuid-Beijerland met Arie Pietersz. van der WAAL, geboren circa 1864 te Zuid-Beijerland, zoon van Pieter van der WAAL en Neeltje BLANKENAAR.
   4.  Jan Korstiaansz. BEZEMER, geboren op 05-10-1866 te Zuid-Beijerland.
   5.  Sander Korstiaansz. BEZEMER, geboren op 02-12-1868 te Zuid-Beijerland.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Grietje Korstiaansdr. BEZEMER, geboren op 26-01-1872 te Zuid-Beijerland, gedoopt (ned.herv.) op 07-04-1872 te Zuid-Beijerland.

Uit het derde huwelijk:
   7.  Arie Korstiaansz. BEZEMER (zie XIII.243).

 
XIII.235    Pieter Korstiaansz. BEZEMER, Bouwknecht, geboren op 29-09-1860 te Oud-Beijerland, zoon van Korstiaan Jansz. BEZEMER (zie XII.170) en Gerritje(Geertje)Pietersdr. PEGELS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-04-1886 te Klaaswaal met Cornelia Pietersdr. DOOLAARD, 22 jaar oud, geboren op 16-05-1863 te Oud-Beijerland, overleden op 08-02-1954 te Rotterdam op 90-jarige leeftijd, begraven op 11-02-1954 te Oud-Beijerland. Zij hertrouwde met Jan Pieter Visser, zoon van Meeuwis Visser en Teuntje Vink. Dochter van Pieter DOOLAARD en Cornelia van LEENEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje BEZEMER, geboren circa 1894 te Oud-Beijerland, overleden op 02-05-1954 te Oud-Beijerland.
Gehuwd met Hendrik VISSER. Dit echtpaar woont in 1954 te Oud-Beijerland.
   2.  Pieter BEZEMER.
Gehuwd met W. HEIKOOP. Dit echtpaar woont in 1954 te Strijen.
   3.  Pl. BEZEMER.
Gehuwd met E. ALBLAS. Dit echtpaar woont in 1954 te Rotterdam.
   4.  S. BEZEMER.
Gehuwd met P. GROENENDIJK. Dit echtpaar woont in 1954 te Rotterdam.

 
XIII.243    Arie Korstiaansz. BEZEMER, Marechaussee,keurmeester, geboren op 04-02-1884 te Zuid-Beijerland, overleden op 21-02-1979 te Dordrecht op 95-jarige leeftijd, begraven op 26-02-1979 te Dordrecht, zoon van Korstiaan Jansz. BEZEMER (zie XII.170) en Lijntje SNIJDERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-01-1908 te Beesterzwaag met Anke JAGER. Dit echtpaar woonde te Dordrecht en vierde op 23 januari 1978 haar 70-jarige
echtvereniging. Nakomelingen te Assen, Velsen, Dordrecbt, Santpoort en Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  C. BEZEMER.
Gehuwd met P.J. DIEMEL, wonen Assen.
   2.  R. BEZEMER.
Gehuwd met A. STOEL, wonen Velsen.
   3.  A. BEZEMER.
Gehuwd met C.H. GAYKEMA, wonen Santpoort.
   4.  L. BEZEMER, woont Dordrecht.
   5.  W. BEZEMER.
Gehuwd met M. van DONGEN, wonen Amsterdam.

 
XI.150    Jacob Ariensz. BEZEMER, bouwknecht, arbeider, geboren op 24-11-1803 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-11-1803 te Strijen, zoon van Arij Jansz. BEZEMER (zie X.129) en Neeltje Jansdr. SCHILPEROORT.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 11-04-1830 te Cillaarshoek met Willempje Aartsdr. in 't VELD, 24 jaar oud, geboren op 27-08-1805 te Sint Anthonypolder, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-09-1805 te Maasdam, overleden op 13-10-1841 te Maasdam op 36-jarige leeftijd, dochter van Aart in 't VELD en Adriaantje SCHELLING.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 18-03-1844 te Strijen met Hendrika Aartsdr. in 't VELD, 33 jaar oud, geboren op 10-09-1810 te Cillaarshoek, dochter van Aart in 't VELD en Elisabeth van der SLUIS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aart Jacobsz. BEZEMER (zie XII.178).
   2.  Arie Jacobsz. BEZEMER, geboren op 14-09-1832 te Sint Anthonypolder, overleden op 29-11-1834 te Maasdam op 2-jarige leeftijd.
   3.  Jan Jacobsz. BEZEMER, geboren op 10-06-1834 te Maasdam, overleden op 31-01-1836 te Maasdam op 1-jarige leeftijd.
   4.  Neeltje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 23-12-1835 te Maasdam, overleden op 06-08-1836 te Maasdam, 227 dagen oud.
   5.  Arie Jacobsz. BEZEMER, Herbergier, geboren op 12-06-1837 te Maasdam, overleden 1871-1881 te Maasdam.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07-10-1870 te Strijen met Lammertje Pietersdr. van VARK (VARIK), Kasteleines, geboren 1851 te Almkerk, dochter van Pieter van VARK (VARIK) en Adriana van VUREN.
   6.  Adriaantje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 30-07-1840 te Maasdam.

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Jacob Jacobsz. BEZEMER, Herbergier, geboren op 11-09-1846 te Maasdam.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-08-1881 te Maasdam met Lammertje Pietersdr. van VARK (VARIK), Kasteleines, geboren 1851 te Almkerk, dochter van Pieter van VARK (VARIK) en Adriana van VUREN.

 
XII.178    Aart Jacobsz. BEZEMER, arbeider, geboren op 07-10-1830 te Cillaarshoek, overleden op 11-08-1858 te Cillaarshoek op 27-jarige leeftijd, zoon van Jacob Ariensz. BEZEMER (zie XI.150) en Willempje Aartsdr. in 't VELD.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-05-1850 te Maasdam met Cornelia Jansdr. VLASKAMP, 17 jaar oud, geboren op 24-08-1832 te Cillaarshoek, dochter van Jan VLASKAMP en Neeltje de KANIS of KANES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Aartsz. BEZEMER (zie XIII.245).
   2.  Jacob Aartsz. BEZEMER, geboren op 27-01-1852 te Cillaarshoek, overleden op 20-03-1852 te Cillaarshoek, 53 dagen oud.
   3.  Jacob Aartsz. BEZEMER, geboren op 09-08-1854 te Cillaarshoek, overleden op 20-03-1855 te Cillaarshoek, 223 dagen oud.
   4.  Willempje Aartsdr. BEZEMER, geboren op 15-04-1856 te Cillaarshoek, overleden op 19-08-1856 te Cillaarshoek, 126 dagen oud.
   5.  Jacob Aartsz. BEZEMER, geboren op 17-12-1857 te Cillaarshoek, overleden op 29-10-1861 te Maasdam op 3-jarige leeftijd.

 
XIII.245    Jan Aartsz. BEZEMER, geboren op 27-12-1850 te Cillaarshoek, zoon van Aart Jacobsz. BEZEMER (zie XII.178) en Cornelia Jansdr. VLASKAMP.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-04-1873 te Maasdam met Aartje Jacobsdr. van der REE, geboren voor 1846 te Numansdorp, dochter van Jacob van der REE en Christiaantje SNIJDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart Jacobsz. BEZEMER, geboren op 06-08-1874 te Maasdam, overleden op 08-01-1875 te Maasdam, 155 dagen oud.
   2.  Aart Jansz. BEZEMER, geboren op 17-08-1875 te Maasdam, overleden op 25-06-1876 te Maasdam, 313 dagen oud.
   3.  Aart Jansz. BEZEMER, geboren op 30-09-1876 te Maasdam, overleden op 18-10-1876 te Maasdam, 18 dagen oud.

 
XI.153    Arie Ariensz. BEZEMER, arbeider, geboren op 07-05-1811 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-05-1811 te Strijen, zoon van Arij Jansz. BEZEMER (zie X.129) en Neeltje Jansdr. SCHILPEROORT.
Gehuwd (1) circa 1838 te Maasdam met Teuntje Jansdr. de HEUS, geboren op 12-11-1815 te Strijen, overleden op 11-07-1862 te Strijen op 46-jarige leeftijd, dochter van Jan Klaasz. de HEUS en Ariaantje de ZEEUW.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 10-12-1863 te Strijen met Catharina Leendertsdr. GROENEWEG, 47 jaar oud, arbeidster, geboren op 23-10-1816 te Numansdorp, gedoopt (ned.herv.) op 27-10-1816 te Numansdorp, dochter van Leendert GROENEWEG en Kommertje (Kaatje) BAKKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 11-06-1838 te Strijen.
   2.  Jan Ariesz. BEZEMER (zie XII.188).
   3.  Adriaantje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 05-09-1841 te Strijen, overleden op 18-06-1860 te Strijen op 18-jarige leeftijd.
   4.  Neeltje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 11-12-1843 te Strijen, overleden op 20-04-1875 te Strijen op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-08-1864 te Strijen met Arie Pietersz. MAASDAM, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 18-06-1841 te Strijen, zoon van Pieter MAASDAM en Maartje van ETTEN.
   5.  Teuntje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 30-04-1846 te Strijen, overleden op 05-02-1850 te Strijen op 3-jarige leeftijd.
   6.  Jannigje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 04-10-1848 te Strijen, overleden op 05-02-1891 te Strijen op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-11-1869 te Hekelingen met Eliza HAGOORT, 27 jaar oud, geboren op 29-10-1842 te Piershil, overleden op 15-06-1889 te Strijen op 46-jarige leeftijd.
   7.  Aaltje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 03-11-1850 te Strijen. Zij vertrekt 7 februari 1865 van Strijen naar Klaaswaal.
   8.  Teuntje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 20-09-1854 te Strijen. Zij vertrekt 8 mei 1865 van Strijen naar Maasdam.
   9.  Pietertje Ariesdr. BEZEMER, geboren 03-1856 te Strijen, overleden op 28-07-1858 te Strijen.
   10.  Arie Ariensz. BEZEMER, geboren op 27-02-1860 te Strijen, overleden op 06-02-1865 te Strijen op 4-jarige leeftijd.

 
XII.188    Jan Ariesz. BEZEMER, arbeider, geboren op 31-07-1839 te Strijen, overleden op 27-12-1906 te Strijen op 67-jarige leeftijd, zoon van Arie Ariensz. BEZEMER (zie XI.153) en Teuntje Jansdr. de HEUS.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 02-05-1862 te Sint Anthonypolder met Leuntje Pietersdr. ROSBACH, 21 jaar oud, geboren op 26-02-1841 te Sint Anthonypolder, overleden op 04-04-1887 te Sint Anthonypolder op 46-jarige leeftijd, dochter van Pieter ROSBACH en Josyna DUSSENBROEK.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 22-09-1887 te Strijen met Johanna Bastiaansdr. van der MAAS, geboren 1840 te Strijen, dochter van Bastiaan van der MAAS en Johanna PLUIM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Teuntje Jansdr. BEZEMER, geboren op 30-11-1862 te Strijen.
   2.  Pieter Jansz. BEZEMER (zie XIII.252).
   3.  Adriaantje Jansdr. BEZEMER, geboren op 19-01-1868 te Strijen.
   4.  Arie Jansz. BEZEMER, geboren op 12-12-1869 te Strijen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-09-1891 te Strijen met Geertrui Jansdr. VERSCHOOR, 27 jaar oud, geboren op 08-06-1864 te Strijen, dochter van Jan VERSCHOOR en Willemijntje den HERTOG. Dit echtpaar vertrekt 20 oktober 1898 naar Rotterdam.
   5.  Josyna Jansdr. BEZEMER, geboren op 09-10-1871 te Strijen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-11-1892 te Dordrecht met Willem Leendertsz. SCHILLEMANS, Spekslager, zoon van Leendert SCHILLEMANS en Johanna van der MONDE.
   6.  Leuntje Jansdr. BEZEMER, geboren op 18-12-1872 te Strijen.
   7.  Jan Jansz. BEZEMER, geboren op 08-12-1874 te Strijen, vertrokken naar Lisse 20 april 1909.
   8.  Adam Jansz. BEZEMER, geboren op 14-05-1876 te Strijen, vertrokken naar Zwijndrecht 9 juli 1898.
   9.  Neeltje Jansdr. BEZEMER, geboren op 06-12-1877 te Strijen, overleden op 11-04-1878 te Strijen, 126 dagen oud.
   10.  Teunis Jansz. BEZEMER, geboren op 21-11-1879 te Strijen, overleden op 21-02-1880 te Strijen, 92 dagen oud.
   11.  Leendert Jansz. BEZEMER, geboren op 16-02-1882 te Strijen, vertrokken 18 maart 1902 naar Rotterdam.
   12.  Catharina Jansdr. BEZEMER, geboren op 08-12-1884 te Strijen, overleden op 23-10-1982 te 's-Gravendeel op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gijsbertus SCHOOK.

 
XIII.252    Pieter Jansz. BEZEMER, geboren op 01-04-1864 te Strijen, overleden op 03-10-1935 te Strijen op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan Ariesz. BEZEMER (zie XII.188) en Leuntje Pietersdr. ROSBACH.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-10-1890 te Strijen met Adrianus Teunisdr. DORST, 25 jaar oud, Dienstbode, geboren op 21-05-1865 te Strijen, dochter van Teunis DORST en Teuntje HELDEROP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leuntje Pietersdr. BEZEMER, geboren op 31-05-1891 te Strijen, overleden op 14-01-1946 te Strijen op 54-jarige leeftijd.
   2.  Teuntje Adriana Pietersdr. BEZEMER, geboren op 12-04-1898 te Strijen, overleden voor 1976 te Strijen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1922 te Strijen met Meeuwis VERSENDAAL, geboren circa 1897, overleden op 11-11-1976 te Mijnsheerenland.

 
X.131    Jacob Jansz. BEZEMER, Boer, arbeider, geboren op 08-12-1767 te 's-Gravendeel, overleden op 11-01-1824 te Sint Anthonypolder op 56-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobsz. BEZEMER (zie IX.53) en Jannigje Ariensdr. WILDEMAN.
Ondertrouwd op 06-02-1794 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 02-03-1794 te 's-Gravendeel (Hervormd/Geref.) met Annigje Ariensdr. BEZEMER (zie X.154).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje Jacobsdr. BEZEMER, dienstbare, geboren 1795 te 's-Gravendeel, overleden op 30-12-1846 te Sandelingen-Ambacht. In 1840 woont aan de Oostendam nr.30 Jan Kroos, het kind Jannetje Kroos en
Jannigje Bezemer, oud 44 jaar arbeidster, geboren te 's Gravendeel.
Gehuwd op 16-08-1828 te Hendrik-Ido-Ambacht met Jan KROOS, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Arie KROOS en Maaike PONS.
   2.  Annigje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 18-12-1796 te 's-Gravendeel, overleden op 17-06-1861 te Kleine Lindt op 64-jarige leeftijd. Uit Bevolkingsregister Kleine Lindt 1850. Huis nr.5 Antje Bezemer, geb 18
december 1796 te 's-Gravendeel, weduwe N.H. zonder beroep op 3 mei 1855
ingekomen van 's-Gravendeel en op 3 mei 1856 vertrokken naar Groote Lindt.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-02-1815 te 's-Gravendeel met Huig Cornelisz. van der LINDEN, Landbouwer, geboren circa 1786 te Groote Lindt, overleden op 01-01-1847 te Groote Lindt, zoon van Cornelis van der LINDEN en Ariaantje Huygsdr. VLASBLOM. Van dit echtpaar worden kinderen geboren te 's-Gravendeel en Dubbeldam.
   3.  Jan Jacobsz. BEZEMER (zie XI.160).

 
XI.160    Jan Jacobsz. BEZEMER, arbeider, geboren op 22-08-1811 te 's-Gravendeel, zoon van Jacob Jansz. BEZEMER (zie X.131) en Annigje Ariensdr. BEZEMER (zie X.154).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-10-1838 te 's-Gravendeel met Teuntje Willemsdr. de GEUS, 26 jaar oud, geboren op 31-01-1812 te 's-Gravendeel, overleden voor 1871 te 's-Gravendeel, dochter van Willem de GEUS en Jaapje VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jansz. BEZEMER, geboren op 13-05-1839 te 's-Gravendeel, overleden op 22-05-1839 te 's-Gravendeel, 9 dagen oud.
   2.  Willempje Jansdr. BEZEMER, geboren op 15-04-1841 te 's-Gravendeel, overleden op 10-01-1872 te 's-Gravendeel op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd met Kommer HOOGWERFF.
   3.  Jacob Jansz. BEZEMER, geboren op 23-01-1843 te 's-Gravendeel, overleden op 24-08-1843 te 's-Gravendeel, 213 dagen oud.
   4.  Jaapje Jansdr. BEZEMER, geboren op 05-04-1845 te 's-Gravendeel.
   5.  Jaapje Jansdr. BEZEMER, geboren 10-1846 te 's-Gravendeel, overleden op 11-12-1846 te 's-Gravendeel.
   6.  Jaapje Jansdr. BEZEMER, geboren op 07-08-1850 te 's-Gravendeel.
   7.  Jacob Jansz. BEZEMER, geboren 02-1853 te 's-Gravendeel, overleden op 19-03-1853 te 's-Gravendeel.

 
IX.56    Arij Jacobsz. BEZEMER, Landbouwer, geboren circa 1737 te 's-Gravendeel, begraven op 30-01-1806 te 's-Gravendeel. Arie Jacobs Bezemer met acte van indemniteit van Strijen naar 's-Gravendeel 24
april 1756. Zoon van Jacob Leendertsz. BEZEMER (zie VIII.43) en Bastiaentje Huybertsdr. den THUYNDER.
Gehuwd circa 1755 te verm. Maasdam met Annigje Mathijsdr. HAVELAAR, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-01-1731 te Maasdam, begraven op 20-07-1803 te 's-Gravendeel, dochter van Mathijs Adriaensz. HAVELAAR en Neeltje Leendertsdr. VERMAAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaijke Ariensdr. BESEMER, geboren circa 1755 te 's-Gravendeel, overleden op 17-06-1788 te 's-Gravendeel, begraven op 20-06-1788 te Strijen.
Ondertrouwd op 08-04-1779 te Strijen met Claes Andriesz. KRUYTHOF, 34 jaar oud, Boer onder 's Gravendeel, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-04-1744 te Heinenoord, overleden op 07-08-1824 te Strijen op 80-jarige leeftijd. Hij hertrouwde op 15 april 1790 te 's-Gravendeel met Dirkje Teunisdr.Dorst, zoon van Andries Claesz. KRUYTHOF en Jannigje Clemensdr. BOLLAERT. Uit dit huwelijk een zoon Ary gedoopt Strijen 10 juli 1784.
   2.  Jacob Ariensz. BEZEMER (zie X.141).
   3.  Neeltje Ariensdr. BEZEMER, geboren circa 1758 te 's-Gravendeel, overleden na 1817 te Charlois.
Ondertrouwd (1) op 28-03-1778 te 's-Gravendeel met Leendert Pietersz. de GEUS, Boer onder Charlois, geboren circa 1755 te Maasdam, overleden op 11-06-1801 te Charlois.
Gehuwd (2) na 1801 te Charlois met Huig SLOOTER.
   4.  Jannigje Ariensdr. BEZEMER, geboren circa 1760 te 's-Gravendeel, overleden op 25-05-1798 te 's-Gravendeel.
Ondertrouwd op 19-08-1785 te Strijen, gehuwd te 's-Gravendeel met Pieter KOMAN, geboren circa 1760 te Strijen.
   5.  Leendert Arijensz. BEZEMER (zie X.149).
   6.  Bastiaantje Arijensdr. BEZEMER, geboren circa 1772 te 's-Gravendeel, overleden te Charlois.
Ondertrouwd op 23-03-1792 te 's-Gravendeel met Huijbert Machielsz. BAAS, 26 jaar oud, Boer onder Charlois, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-06-1765 te Groote Lindt, overleden te Charlois, zoon van Machiel Ariensz. BAAS en Ariaantje Huybertsdr. DEKKER.
   7.  Annigje Ariensdr. BEZEMER (zie X.154).
   8.  Mattheus Arijensz. BEZEMER, geboren circa 1773 te 's-Gravendeel.

 
X.141    Jacob Ariensz. BEZEMER, Landbouwer/Arbeider, geboren op 08-12-1757 te 's-Gravendeel, overleden op 07-06-1826 te Strijen op 68-jarige leeftijd, zoon van Arij Jacobsz. BEZEMER (zie IX.56) en Annigje Mathijsdr. HAVELAAR.
Ondertrouwd (1) op 17-04-1789 te 's-Gravendeel met Maria Theunisdr. van PROOIJEN, geboren circa 1760 te 's-Gravendeel, overleden op 03-11-1801 te Strijen, begraven op 07-11-1801 te Strijen. Maria werd op 3 april 1783 lidmate van de Herv.Kerk te 's-Gravendeel. Dochter van Teunis Leendertsz. van PROOIJEN, Landbouwer, en Aagje Jacobsdr. MOOKHOEK. Jacob Bezemer, zijn vrouw Maria van Prooijen en hun vier kinderen gaan 15
november 1795 met attestatie van 's-Gravendeel naar Strijen.
Behalve de hiervoor genoemde kinderen, werden er nog 3 kinderen uit hun
huwelijk geboren die jong zijn overleden op 8.1.1790 wordt een kind pro deo
begraven te '-Gravendeel op 14.4.1795 wordt een kind te 's-Gravendeel begraven,
impost 15 gld. op 4.9.1800 wordt een kind te Strijen begraven.
Ondertrouwd (2) op 04-06-1802 te Strijen, gehuwd te Puttershoek met Willempje Woutersdr. van der GRIEND, 26 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-05-1776 te Puttershoek, dochter van Wouter van der GRIEND en Lijsbeth KRUITHOF. Behalve de reeds genoemde kinderen, werd uit dit huwelijk nog een kindje
geboren, dit is ongedoopt aangegeven te Strijen pro deo op 4.2.1803. 1 uur
klokluiden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arij Jacobsz. BEZEMER (zie XI.162).
   2.  Teunis Jacobsz. BEZEMER (zie XI.164).
   3.  Mattheus Jacobsz. BEZEMER, geboren 1792 te 's-Gravendeel. Mattheus wordt op 22 februari 1813 ingeschreven voor de Nationale Militie. Hij
trekt lot 57 in de Kerk van Strijen en wordt capabel voor de Franse
Krijgsdienst geacht.
Met akte van indemniteit van 's-Gravendeel naar Strijen 15-11-1795, naar
Puttershoek 1806 en 1809. Gemeentearchief Dordrecht ONA 20.94 Notaris
Christiaan Voet nr.364 fo.239 en [email protected].
   4.  Leendert Jacobsz. BEZEMER (zie XI.168).
   5.  Annigje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 28-10-1796 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-10-1796 te Strijen. Voor Annigje wordt een akte van indemniteit afgegeven naar Puttershoek de 12e
van Bloeimaand 1809, lidmate Strijen 15 maart 1815. Zij trouwt 's-Gravendeel 9
maart 1816 met Bastiaan van Yperen geboren in 1792 te 's-Gravendeel, zoon van
Cornelis van Yperen en Lijntje Bastiaans [email protected].
   6.  Jacob Jacobsz. BEZEMER (zie XI.171).
   7.  Jan Jacobsz. BEZEMER, geboren op 12-05-1799 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-05-1799 te Strijen, begraven op 21-04-1801 te Strijen.
   8.  Marijnes Jacobsz. BEZEMER, geboren op 30-10-1801 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-11-1801.

Uit het tweede huwelijk:
   9.  Lisabeth Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 28-02-1804 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-03-1804 te Strijen, overleden 12-1804 te Puttershoek.
   10.  Jan Jacobsz. BEZEMER, Landarbeider, geboren op 13-01-1805 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-01-1805 te Strijen, overleden op 04-12-1829 te 's-Gravendeel op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-06-1826 te Strijen met Maaike de JONG. Uit dit huwelijk een kind Jacob geboren 's-Gravendeel 21-9-1826 en overleden
aldaar 25-9-1826.
   11.  Wouter Jacobsz. BEZEMER (zie XI.178).
   12.  Elisabeth Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 17-01-1808 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-02-1808 te Strijen, begraven op 24-10-1808 te Strijen.
   13.  Huybert Jacobsz. BEZEMER, geboren op 19-12-1809 te Puttershoek, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-12-1809 te Puttershoek, overleden te Puttershoek op 1-jarige leeftijd, begraven op 06-08-1811 te 's-Gravendeel.

 
XI.162    Arij Jacobsz. BEZEMER, Bouwknecht, Raadslid, geboren op 15-09-1790 te 's-Gravendeel, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-09-1790 te 's-Gravendeel, overleden op 30-12-1868 te Strijensas op 78-jarige leeftijd. Arie is op 11 februari 1812 als lidmaat aangenomen van de Ned.Herv.Kerk te
Strijen. Hij was bouwkencht tot 1825, daarna landbouwer/veehouder tot aan zijn
overlijden; tal van jaren Raadslid van de zelfstandige gemeente Strijensas, zoon van Jacob Ariensz. BEZEMER (zie X.141) en Maria Theunisdr. van PROOIJEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-11-1820 te Strijensas met Maartje Jansdr. de GROOT, 23 jaar oud, geboren op 26-08-1797 te Strijensas, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-09-1797 te Strijen, overleden op 22-04-1891 te Strijen op 93-jarige leeftijd, dochter van Jan Maartensz. de GROOT, Postiljon op het Sas v.Strijen, en Hendrikje Ariensdr. BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Ariensdr. BEZEMER, geboren op 06-08-1821 te Strijensas, gedoopt (ned.herv.) op 26-08-1821 te Strijen.
Gehuwd voor 1850 te Strijensas met Arie van der MAAS, geboren te Strijensas.
   2.  Hendriksje Ariensdr. BEZEMER, geboren op 16-03-1823 te Strijensas, gedoopt (ned.herv.) op 13-04-1823 te Strijen, overleden op 05-01-1855 te Zuid-Beijerland op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan Pieter van der LINDEN, onderwijzer, geboren 1811, overleden op 15-02-1879 te Zuid-Beijerland.
   3.  Annigje Ariensdr. BEZEMER, geboren op 23-06-1824 te Strijensas, gedoopt (ned.herv.) op 25-07-1824 te Strijen.
Gehuwd circa 1848 te Strijensas met Pieter WERVERS, Hoefsmid te Strijensas, geboren op 06-04-1811 te Fijnaart.
   4.  Jan Ariesz. BEZEMER (zie XII.215).

 
XII.215    Jan Ariesz. BEZEMER, Landbouwer, Opzichter haven, geboren op 01-09-1831 te Strijensas, overleden op 06-05-1911 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd, zoon van Arij Jacobsz. BEZEMER (zie XI.162) en Maartje Jansdr. de GROOT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-04-1853 te Strijensas met Ingetje Teunisdr. OVERWATER, 22 jaar oud, geboren op 23-01-1831 te Strijensas, overleden op 21-09-1901 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Teunis Teunisz. OVERWATER, Schipper,Landbouwer, en Ariaantje Jacobsdr. VERDOES. Dit echtpaar woonde tot 1855 bij zijn ouders te Strijensas huis nr.12. Bij hun
overlijden woonden ze te Rotterdam, Rosestraat 98.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaantje Jansdr. BEZEMER, geboren op 18-09-1854 te Strijensas, overleden voor 1933 te verm. Strijen, op 7 november wonen ze te Strijen en zijn dan 25 jaar getrouwd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-11-1874 te Strijen met Adrianus KOOIJ, Herbergier, geboren circa 1845 te Strijen, overleden op 05-03-1933 te Strijen.
   2.  Arie Jansz. BEZEMER (zie XIII.269).
   3.  Teunis Jansz. BEZEMER (zie XIII.271).
   4.  Maartje Jansdr. BEZEMER, geboren op 03-11-1860 te Strijen.
Gehuwd met Frans GOUDRIAAN, Timmerman, geboren te Ouderkerk aan de IJssel.
   5.  Maria Elisabeth Jansdr. BEZEMER, geboren op 06-03-1862 te Strijen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1889 te Strijen met Cornelis Paulusz. HOOGMOED(t), Rijksambtenaar, geboren circa 1858 te Goudswaard, zoon van Paulus HOOGMOED(t) en Maria van der LAAN.
   6.  Hendriksje Jansdr. BEZEMER, geboren op 26-12-1863 te Strijen, overleden op 06-01-1865 te Strijen op 1-jarige leeftijd.
   7.  Rijka Jansdr. BEZEMER, geboren op 26-12-1863 te Strijen, overleden op 11-09-1956 te Rotterdam op 92-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1956 te Rotterdam.
   8.  Jan Jansz. BEZEMER (zie XIII.279).
   9.  Hendrikje Jansdr. BEZEMER (zie XIII.282).
   10.  Ingetje Jansdr. BEZEMER, geboren op 19-11-1869 te Strijen.
Gehuwd (1) met Gerrit WESTMAN.
Gehuwd (2) met Wiekert DRONKERT.
   11.  Maria Krijntje Jansdr. BEZEMER, geboren op 26-08-1876 te Strijen, overleden op 07-11-1969 te Rotterdam op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-03-1899 te Rotterdam met Kornelis BOOGERT, Machinist.

 
XIII.269    Arie Jansz. BEZEMER, Koopman, geboren op 07-08-1856 te Strijen, overleden op 30-08-1938 te Strijensas op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan Ariesz. BEZEMER (zie XII.215) en Ingetje Teunisdr. OVERWATER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-12-1883 te Numansdorp met Aaltje Jansdr. BOER, 23 jaar oud, geboren op 11-04-1860 te Numansdorp, overleden op 03-03-1936 te Strijensas op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan BOER, Landbouwer, en Lena DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hendrik Ariesz. BEZEMER, geboren op 18-01-1884 te Numansdorp, overleden op 26-10-1973 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd.
   2.  Leendert Teunis Ariesz. BEZEMER, geboren op 21-02-1885 te Strijensas.
   3.  Leendert Teunis Ariesz. BEZEMER, geboren op 31-01-1886 te Strijensas, overleden op 08-08-1973 te Barendrecht op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wilhelmina Cornelia HOLLEMANS.
   4.  Ingetje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 11-04-1887 te Strijensas, overleden op 01-07-1973 te Dordrecht op 86-jarige leeftijd, begraven op 05-07-1973 te Dordrecht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1913 te Strijen met Gerrit KRUIJTHOFF, 31 jaar oud, timmerman-aannemer, geboren op 08-09-1881 te Strijensas, overleden op 05-12-1918 te Strijensas op 37-jarige leeftijd, zoon van Huig KRUIJTHOFF en Anthonia van 't HOF.
   5.  Hendrik Ariesz. BEZEMER, geboren op 31-07-1888 te Strijen, overleden 12-1956 te Rotterdam.
   6.  Teunis Ariesz. BEZEMER, geboren op 01-12-1889 te Strijensas.
   7.  Lena Ariesdr. BEZEMER, geboren op 11-02-1890 te Strijensas.
   8.  Arie Ariesz. BEZEMER, Melkboer, geboren op 30-12-1891 te Strijen, overleden op 27-06-1967 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, begraven op 30-06-1967 te Mijnsheerenland.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-05-1925 te Strijen met Aagje Jansdr. BLOK, 30 jaar oud, geboren op 27-10-1894 te Strijen, overleden op 18-02-1969 te Mijnsheerenland op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan BLOK en Teuntje van DRIEL.
   9.  Lena Ariesdr. BEZEMER, geboren op 19-01-1893 te Strijensas.
   10.  Aaltje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 01-07-1895 te Strijen, overleden op 18-11-1970 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-05-1928 te Hoofddorp met Hendrik HOFMAN, overleden op 25-01-1971 te Alkmaar.
   11.  Hendrik Jan Ariesz. BEZEMER, geboren op 14-08-1897 te Strijen, overleden op 06-01-1901 te Strijen op 3-jarige leeftijd.
   12.  Adriaantje Lena Ariesdr. BEZEMER, geboren op 12-09-1898 te Strijen, overleden op 06-11-1899 te Strijen op 1-jarige leeftijd.
   13.  Teunis Ariesz. BEZEMER, geboren op 04-12-1899 te Strijen, overleden op 14-08-1900 te Strijen, 253 dagen oud.
   14.  Hendrik Teunis Ariesz. BEZEMER (zie XIV.225).
   15.  Teunis Ariesz. BEZEMER, geboren op 04-12-1902 te Strijen, overleden op 02-02-1903 te Strijen, 60 dagen oud.
   16.  Lena Ariesdr. BEZEMER, geboren te Strijen.
Gehuwd te Strijen met Anthonie BIESHEUVEL.

 
XIV.225    Hendrik Teunis Ariesz. BEZEMER, geboren op 11-09-1901 te Strijen, overleden op 13-02-1979 te Strijensas op 77-jarige leeftijd, begraven op 16-02-1979 te Strijensas, zoon van Arie Jansz. BEZEMER (zie XIII.269) en Aaltje Jansdr. BOER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-01-1930 te Strijensas met Dirkje Adriana SCHOUWENBURG, overleden op 01-07-1965 te Strijensas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie BEZEMER (zie XV.109).

 
XV.109    Arie BEZEMER, geboren te Strijensas, zoon van Hendrik Teunis Ariesz. BEZEMER (zie XIV.225) en Dirkje Adriana SCHOUWENBURG.
Gehuwd te Numansdorp met Adriaantje Suzanna de JONG, geboren circa 1929, overleden op 19-10-1994 te Strijensas, begraven op 24-10-1994 te Strijensas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Teunis BEZEMER (zie XVI.113).
   2.  Gerrit BEZEMER, geboren te Strijensas.
Gehuwd met Corrie van ERK.
   3.  Dirksje Adriana BEZEMER, geboren te Strijensas.

 
XVI.113    Hendrik Teunis BEZEMER, geboren te Strijensas, zoon van Arie BEZEMER (zie XV.109) en Adriaantje Suzanna de JONG.
Gehuwd met Lydia HOOGESTEGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alex BEZEMER.
   2.  Leo BEZEMER.

 
XIII.271    Teunis Jansz. BEZEMER, Melkboer, Tiendboer, geboren op 28-06-1858 te Strijen, overleden op 21-05-1917 te Numansdorp op 58-jarige leeftijd, zoon van Jan Ariesz. BEZEMER (zie XII.215) en Ingetje Teunisdr. OVERWATER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-04-1887 te Nieuw-Beijerland met Maria Meeuwisdr. VISSER, 24 jaar oud, geboren op 21-07-1862 te Nieuw-Beijerland, overleden op 24-03-1930 te Numansdorp op 67-jarige leeftijd, dochter van Meeuwis VISSER, Landbouwer, Heemraad, en Teuntje VINK, Bouwvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingetje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 03-03-1888 te Strijen, overleden circa 1974 te Nieuwveen.
   2.  Teuntje Teunisdr. BEZEMER (zie XIV.232).
   3.  Jan Teunisz. BEZEMER (zie XIV.233).
   4.  Jannigje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 30-07-1893 te Strijen, overleden op 07-04-1898 te Kralingen op 4-jarige leeftijd.
   5.  Meeuwes Teunisz. BEZEMER (zie XIV.235).
   6.  Arie Teunisz. BEZEMER (zie XIV.238).
   7.  Jantje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 12-03-1902 te Kralingen, overleden op 31-01-1985 te Capelle aan de IJssel op 82-jarige leeftijd, begraven op 05-02-1985 te Krimpen aan de IJssel.
Gehuwd te Numansdorp met Arie Arendsz. van HOLTEN, Brugwachter, overleden te Krimpen aan de IJssel. Uit dit huwelijk twee zonen Teunis Arend (overleden) en Arend Teunis wonende te
Peize.

 
XIV.232    Teuntje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 10-06-1890 te Strijen, overleden op 19-05-1978 te Klaaswaal op 87-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1978 te Klaaswaal, dochter van Teunis Jansz. BEZEMER (zie XIII.271) en Maria Meeuwisdr. VISSER.
Gehuwd met Wouter BARENDREGT, Landbouwer aan de Boomdijk, geboren 1868 te Klaaswaal, overleden op 27-11-1948 te Klaaswaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaike BARENDREGT, Landbouwster-veehoudster, geboren op 07-09-1921 te Klaaswaal, overleden op 08-12-1997 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd.

 
XIV.233    Jan Teunisz. BEZEMER, Fitter, geboren op 02-02-1892 te Strijen, overleden op 23-05-1984 te Dordrecht op 92-jarige leeftijd, begraven op 27-05-1984 te Papendrecht, zoon van Teunis Jansz. BEZEMER (zie XIII.271) en Maria Meeuwisdr. VISSER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1917 te Numansdorp met Adriaantje Jansdr. BOER, 21 jaar oud (zie XV.5).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder XV.5).
 
XIV.235    Meeuwes Teunisz. BEZEMER, Koopman, aardappelhandelaar, geboren op 10-06-1897 te Kralingen, overleden op 03-03-1978 te Utrecht op 80-jarige leeftijd, begraven op 07-03-1978 te Utrecht, zoon van Teunis Jansz. BEZEMER (zie XIII.271) en Maria Meeuwisdr. VISSER.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 30-04-1926 te Numansdorp met Neeltje Pietersdr. HERWEIJER, 22 jaar oud, geboren op 12-01-1904 te Klaaswaal, overleden op 26-12-1982 te Klaaswaal op 78-jarige leeftijd. Zij trouwt 2e Klaaswaal 12 oktober 1938 met Gerrit Stolk, geboren te Klaaswaal
12 oktober 1906, zoon van Arie Stolk en Aagje Schippers, uit dit huwelijk een
zoon en een dochter, Stolk was veilingrijder en men woonde te Klaaswaal, dochter van Pieter HERWEIJER en Adriana Maria van der REE, huwelijk door echtscheiding in 1934 ontbonden.
Ondertrouwd (2) op 18-11-1941 te Utrecht, gehuwd op 44-jarige leeftijd op 04-12-1941 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 04-12-1941 te Utrecht (ned.herv.) met Jacoba Janna van der NEUT, geboren 1897 te Utrecht, overleden op 17-05-1987 te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Adriana BEZEMER, geboren te Klaaswaal.
Gehuwd met Zeger van OS.
   2.  Adriana Maria . BEZEMER, geboren te Klaaswaal.
Ondertrouwd te Klaaswaal met Jan KORBIJN, geboren te Puttershoek.

 
XIV.238    Arie Teunisz. BEZEMER, Koopman, kruidenier, geboren op 17-05-1899 te Kralingen, overleden op 08-02-1984 te Numansdorp op 84-jarige leeftijd, begraven te Numansdorp, zoon van Teunis Jansz. BEZEMER (zie XIII.271) en Maria Meeuwisdr. VISSER.
Ondertrouwd op 22-11-1923 te Numansdorp, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-12-1923 te Numansdorp met Elisabeth Cornelia NOTENBOOM, 23 jaar oud, geboren op 14-06-1900 te Numansdorp, overleden op 13-06-1993 te Numansdorp op 92-jarige leeftijd, begraven op 17-06-1993 te Numansdorp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis J.Ariesz. BEZEMER (zie XV.116).
   2.  Jannigje Ariesdr. BEZEMER, geboren te Numansdorp, overleden op 01-02-1953 te Numansdorp.
   3.  Maria J. Ariesdr. BEZEMER.
Gehuwd met D.C BARENDREGT. Kinderen en kleinkinderen Cor en Agnes, Bastiaan, Koen
Arie en Monique, Ankie,Steven.

 
XV.116    Teunis J.Ariesz. BEZEMER, geboren te Numansdorp, zoon van Arie Teunisz. BEZEMER (zie XIV.238) en Elisabeth Cornelia NOTENBOOM.
Gehuwd met Wilhelmina van der POL, geboren te Klaaswaal. Dit echtpaar woont Goudenregenstraat 14, 3281 CH Numansdorp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillegonda Maria BEZEMER, geboren te Numansdorp.
Gehuwd te Numansdorp met Jan VERHEYKE, geboren te Borsele.
   2.  Elisabet Cornelia BEZEMER, geboren te Numansdorp.
Gehuwd met Hendrik in 't VELD, geboren te Oud-Beijerland.

 
XIII.279    Jan Jansz. BEZEMER, Bakker, Voerman Oranjeboom, geboren op 19-08-1865 te Strijen, overleden op 17-12-1933 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, begraven op 20-12-1933 te Rotterdam. Jan woont in 1927 te Rotterdam, Rosestraat 94 hij is dan legataris in de
nalatenschap van zijn tante Sara Petronella Overwater. Zoon van Jan Ariesz. BEZEMER (zie XII.215) en Ingetje Teunisdr. OVERWATER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-03-1889 te IJsselmonde met Elisabeth Dirksdr. de WAARD, geboren 1865 te IJsselmonde, dochter van Dirk de WAARD, Tuinder onder IJsselmonde, en Adriana van ZOEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jansz. BEZEMER, geboren circa 1890 te Rotterdam.
Gehuwd met Teuntje OPREL.
   2.  Ingetje Jansdr. BEZEMER, geboren circa 1891 te Rotterdam.
Gehuwd op 01-07-1914 te Rotterdam met A. OLIEMANS. Uit dit huwelijk Ds.Arie Oliemans, laatst predikant te Dordrecht. en
waarschijnlijk ook Ds.D.Oliemans laatst predikant te Culemborg.
   3.  Dirk Jansz. BEZEMER, geboren circa 1893 te Rotterdam.
Gehuwd met P.P. MEULDIJK.
   4.  Arie Jansz. BEZEMER, geboren circa 1895 te Rotterdam.
Gehuwd met M.N. BERGHOUT.

 
XIII.282    Hendrikje Jansdr. BEZEMER, geboren op 12-04-1867 te Strijen, overleden na 1927 te Rotterdam, dochter van Jan Ariesz. BEZEMER (zie XII.215) en Ingetje Teunisdr. OVERWATER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1891 te Strijen met Job Cornelisz. OPREL, 23 jaar oud, Metselaar/Aannemer, geboren op 21-09-1867 te Strijen, overleden na 1927 te Rotterdam. Job Cornelis Oprel wonende Rozengaarde 61. Tuindorp Vreeswijk te Rotterdam
zonder huwelijksvoorwaarden gehuwd met Hendrikje Bezemer is legataris van
Sara-Pieternella Overwater. tante van Hendrikje, zie proces-verbaal van veiling
ten overstaan van Arie Adriaan van Haaften, Notaris te Strijen d.d. 15 oktober
1927. Ook Jan Bezemer is legataris van zijn oudtante. Zoon van Cornelis OPREL, Metselaar, en Lijntje MOOLDIJK. Behalve Arie Jacobus, werden nog de volgende kinderen uit dit huwelijk geboren
ws allen te Strijen nl. 1.Lijntje 5.10.1891, 2.Ingetje 6.12.1892 3.Trijntje
23.08.1894, 4.Janna 23.06.1896, 5.Cornelis 7.02.1898, 6.Jan 28.08.1899,
7.Jacobus 14.06.1901, 9.Pieter 17.04.1907, 10.Hendriksje 13.07.1909,
11.Jacobus [email protected].
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Jacobus Jobsz. OPREL (zie XIV.250).

 
XIV.250    Arie Jacobus Jobsz. OPREL, Accountant, geboren op 09-11-1902 te Strijen, overleden circa 1972 te Ridderkerk, zoon van Job Cornelisz. OPREL en Hendrikje Jansdr. BEZEMER (zie XIII.282).
Gehuwd 1945 met Lena van BURG, overleden 1991 te Zwijndrecht, begraven 1991 te H.I.Ambacht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Ferdinand OPREL (zie XV.121).

 
XV.121    Robert Ferdinand OPREL, Accountant, geboren te Rotterdam, zoon van Arie Jacobus Jobsz. OPREL (zie XIV.250) en Lena van BURG.
Gehuwd met Anna GOMMERS, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Jr. OPREL, geboren te Rotterdam.
   2.  Mariska OPREL, geboren te H.I.Ambacht.

 
XI.164    Teunis Jacobsz. BEZEMER, Bouwman, aardappelboer, geboren op 06-10-1791 te 's-Gravendeel, overleden op 03-05-1845 te 's-Gravendeel op 53-jarige leeftijd, zoon van Jacob Ariensz. BEZEMER (zie X.141) en Maria Theunisdr. van PROOIJEN.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 23-02-1815 te 's-Gravendeel met Adriaantje Anthonysdr. BOENDER, geboren circa 1785 te Numansdorp, overleden op 30-05-1827 te 's-Gravendeel, dochter van Anthony BOENDER en Ingetje van PEL.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 12-05-1838 te 's-Gravendeel met Neeltje Korstiaansdr. den BOER, 41 jaar oud, geboren op 06-11-1796 te 's-Gravendeel, weduwe van Leendert Aardoom. Dochter van Korstiaen den BOER en Adriaentje NN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Teunisz. BEZEMER, geboren op 13-12-1816 te 's-Gravendeel, overleden op 21-12-1816 te 's-Gravendeel, 8 dagen oud.
   2.  Ingetje Teunisdr. BEZEMER, geboren op 04-04-1818 te 's-Gravendeel, overleden op 23-05-1872 te Numansdorp op 54-jarige leeftijd. Ingetje is belijdend lid te Numansdorp in 1840. Zij trouwt met Bastiaan van 't
Hoff. In 1869 woont dit echtpaar op de Middelsluis.
   3.  Maria Teunisdr. BEZEMER, geboren op 10-09-1819 te 's-Gravendeel, overleden op 09-03-1820 te 's-Gravendeel, 181 dagen oud.
   4.  Maria Teunisdr. BEZEMER, geboren op 08-09-1821 te 's-Gravendeel, overleden op 12-12-1821 te 's-Gravendeel, 95 dagen oud.
   5.  Jacob Teunisz. BEZEMER, geboren op 06-06-1823 te 's-Gravendeel, overleden op 19-06-1823 te 's-Gravendeel, 13 dagen oud.
   6.  Antonia Teunisdr. BEZEMER, geboren op 29-06-1824 te 's-Gravendeel, gedoopt (ned.herv.) op 03-09-1828 te 's-Gravendeel.

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Jacob Teunisz. BEZEMER, arbeider, geboren op 27-06-1839 te 's-Gravendeel.
Gehuwd met Maria Jacobsdr. van der GRIEND, geboren 1838 te Puttershoek, dochter van Jacob Van der GRIEND en Janna van HOLST.

 
XI.168    Leendert Jacobsz. BEZEMER, kratrijder, geboren op 19-01-1795 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-01-1795 te 's-Gravendeel, overleden circa 1850 te 's-Gravendeel, zoon van Jacob Ariensz. BEZEMER (zie X.141) en Maria Theunisdr. van PROOIJEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-02-1822 te Strijen met Maaijke Teunisdr. van der GIESSEN, 20 jaar oud, geboren op 24-11-1801 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-11-1801 te Strijen, dochter van Teunis van der GIESSEN en Martha VERRIJP. Volkstelling 's-Gravendeel 1830, Schenkeldijk: Leendert Bezemer 35 jaar,
geb.Strijen,kratrijder. Maaike van der Giessen 28,5 jaar geb.Strijen, Maria 6
jaar, Martha 5 jaar, Adriana 3 jaar, Jacob 1 jaar, Teunis 4 maanden allen te
's-Gravendeel geboren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Leendertsz. BEZEMER, geboren 1820 te verm. Strijen, overleden op 17-07-1820 te 's-Gravendeel.
   2.  Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 15-05-1822 te Strijen, gedoopt (ned.herv.) op 19-05-1822 te Strijen.
   3.  Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 22-03-1823 te 's-Gravendeel.
   4.  Martha Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 20-11-1824 te 's-Gravendeel.
Gehuwd met Pieter van DAM.
   5.  Adriana Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 20-01-1826 te 's-Gravendeel, overleden op 22-08-1833 te 's-Gravendeel op 7-jarige leeftijd.
   6.  Jacob Leendertsz. BEZEMER (zie XII.231).
   7.  Teunis Leendertsz. BEZEMER, geboren op 23-09-1829 te 's-Gravendeel, overleden op 20-09-1834 te 's-Gravendeel op 4-jarige leeftijd.
   8.  Willem Leendertsz. BEZEMER (zie XII.234).
   9.  Adriaan Leendertsz. BEZEMER, geboren op 18-08-1832 te 's-Gravendeel, overleden op 24-08-1832 te 's-Gravendeel, 6 dagen oud.
   10.  Adrianus Arie Leendertsz. BEZEMER, geboren op 24-01-1834 te 's-Gravendeel.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-12-1854 te Maasdam met Catharina DEKKER.
   11.  Adriana Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 26-01-1835 te 's-Gravendeel, overleden op 27-01-1835 te 's-Gravendeel, 1 dag oud.
   12.  Adriana Leendertsdr. BEZEMER, dienstbode, geboren op 24-03-1836 te 's-Gravendeel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-05-1866 te Strijen met Andries Cornelisz. PIETERMAN, geboren 1844 te Strijen, zoon van Cornelis PIETERMAN en Jannigje KLEINJAN.
   13.  Martinus Leendertsz. BEZEMER, geboren op 19-07-1837 te 's-Gravendeel.
   14.  Annigje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 29-08-1838 te Strijen, overleden op 02-09-1878 te Maasdam op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelis SCHOUTEN, geboren 1836.
   15.  Mattheus Leendertsz. BEZEMER, geboren op 22-01-1840 te 's-Gravendeel, overleden op 06-04-1840 te 's-Gravendeel, 75 dagen oud.
   16.  Leendert Leendertsz. BEZEMER, geboren op 15-04-1842 te 's-Gravendeel, overleden op 20-04-1842 te 's-Gravendeel, 5 dagen oud.
   17.  Maaijke Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 15-04-1842 te 's-Gravendeel, overleden op 13-01-1927 te Strijen op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 12-05-1865 te Strijen met Imert de BEST.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 05-07-1883 te Strijen met Jacob Huibertsz. HERWEIJER, 53 jaar oud, geboren op 16-08-1829 te Strijen, overleden op 02-12-1913 te Strijen op 84-jarige leeftijd, zoon van Huibert HERWEIJER en Maaike LIGTHART.
Gehuwd (3) met Wijnand LEMS, huwelijk door echtscheiding ontbonden.

 
XII.231    Jacob Leendertsz. BEZEMER, Bouwknecht, geboren op 28-03-1828 te 's-Gravendeel, overleden op 29-10-1872 te Maasdam op 44-jarige leeftijd, zoon van Leendert Jacobsz. BEZEMER (zie XI.168) en Maaijke Teunisdr. van der GIESSEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-08-1854 te Maasdam met Maria Willemsdr. ZOETEMAN, geboren 1828 te Nieuw-Beijerland, overleden op 19-10-1874 te Strijen, dochter van Willem ZOETEMAN en Adriana ZEVENBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaijke Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 06-12-1854 te Maasdam, overleden op 28-07-1865 te Maasdam op 10-jarige leeftijd.
   2.  Willem Jacobsz. BEZEMER, Bouwknecht, geboren op 20-10-1856 te Cillaarshoek.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1882 te Klaaswaal met Adriana Hendriksdr. van HOLTEN, 26 jaar oud, geboren op 27-10-1855 te Numansdorp, dochter van Hendrik van HOLTEN en Pietertje de RUYTER.
   3.  Maaijke Margaretha Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 14-01-1859 te Maasdam.
   4.  Adriana Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 26-08-1861 te Maasdam.

 
XII.234    Willem Leendertsz. BEZEMER, Boer te Numansdorp, geboren op 06-04-1831 te 's-Gravendeel, zoon van Leendert Jacobsz. BEZEMER (zie XI.168) en Maaijke Teunisdr. van der GIESSEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-06-1862 te Numansdorp met Geertrui Teunisdr. PALSROK, geboren 1820 te Numansdorp, overleden op 21-03-1896 te Haarlemmermeer. Geertrui was weduwe van Hendrik van der Ree, dochter van Teunis PALSROK en Geertrui van der GIESSEN, wellicht nakomelingen in de Haarlemmermeer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Willemsz. BEZEMER, geboren op 08-09-1864 te Numansdorp, gedoopt (ned.herv.) op 09-10-1864 te Numansdorp.

 
XI.171    Jacob Jacobsz. BEZEMER, Melkboer, Bouwman, geboren op 24-04-1798 te 's-Gravendeel, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-04-1798 te 's-Gravendeel, overleden op 30-06-1879 te 's-Gravendeel op 81-jarige leeftijd, zoon van Jacob Ariensz. BEZEMER (zie X.141) en Maria Theunisdr. van PROOIJEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-04-1827 te 's-Gravendeel met Volksje Adamsdr. van der GIESSEN, 28 jaar oud, dienstbode, geboren op 13-04-1799 te Puttershoek, dochter van Adam van der GIESSEN en Cornelia SCHILPEROORD. Zij wonen Schenkeldijk 188.
Volkstelling 's-Gravendeel 1830, 't Spuy: Jacob Bezemer, geb.Strijen, melkboer.
31 jaar, Volksje van der Giessen 30 jaar geb.Puttershoek, Maria Bezemer 1 jaar
geb. 's-Gravendeel 1 jaar, Ingetje Bezemer 10 maanden geb.'s-Gravendeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 21-02-1828 te 's-Gravendeel.
   2.  Adam Jacobsz. BEZEMER, geboren op 21-02-1829 te 's-Gravendeel, overleden op 15-12-1829 te 's-Gravendeel, 297 dagen oud.
   3.  Jacob Jacobsz. BEZEMER, geboren op 01-12-1829 te 's-Gravendeel.
   4.  Arie Jacobsz. BEZEMER, geboren op 01-12-1829 te 's-Gravendeel, overleden op 01-12-1829 te 's-Gravendeel.
   5.  Eva Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 12-12-1831 te 's-Gravendeel, overleden op 11-01-1832 te 's-Gravendeel, 30 dagen oud.
   6.  Jacoba Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 12-12-1831 te 's-Gravendeel, overleden op 08-08-1833 te 's-Gravendeel op 1-jarige leeftijd.
   7.  Jacoba Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 26-08-1833 te 's-Gravendeel.
   8.  Eva Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 15-08-1834 te 's-Gravendeel, overleden op 07-10-1834 te 's-Gravendeel, 53 dagen oud.
   9.  Adam Jacobsz. BEZEMER, geboren op 25-11-1836 te 's-Gravendeel, overleden op 14-02-1837 te 's-Gravendeel, 81 dagen oud.
   10.  Adam Jacobsz. BEZEMER (zie XII.260).
   11.  Eva Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 04-01-1841 te 's-Gravendeel, overleden op 11-04-1933 te 's-Gravendeel op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd met A de WAARD.

 
XII.260    Adam Jacobsz. BEZEMER, Bouwman, geboren op 12-04-1839 te 's-Gravendeel. Adam Jacobs Bezemer Bouwman te 's-Gravendeel heeft grond gelegen langs de
westzijde van de Schenkeldijk onder 's-Gravendeel in pacht kadastraal sectie C
1333 groot 22 aren 50 ca tegen een jaarlijkse canon van fl. 5,71. Deze grond is
eigendom van Piter Lourens Honcoop, Burgemeester van Heusden die deze grond
veilt. (Oud-Beijerland 27 mei 1881) Fichescollectie Streekmuseum Heinenoord. Zoon van Jacob Jacobsz. BEZEMER (zie XI.171) en Volksje Adamsdr. van der GIESSEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-01-1865 te 's-Gravendeel met Elisabeth Reiniersdr. HUISMAN, geboren 1839 te Strijen, dochter van Reinier HUISMAN en Maria van GEEMERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinier Adamsz. BEZEMER, geboren 06-1867 te 's-Gravendeel, overleden op 17-04-1868 te 's-Gravendeel.
   2.  Adam Adamsz. BEZEMER, geboren 1869 te 's-Gravendeel, overleden op 18-05-1870 te 's-Gravendeel.
   3.  Adam Adamsz. BEZEMER, geboren 1870 te 's-Gravendeel, overleden op 05-08-1873 te 's-Gravendeel.
   4.  Jan Adamsz. BEZEMER, geboren 12-1872 te 's-Gravendeel, overleden op 11-08-1873 te 's-Gravendeel.

 
XI.178    Wouter Jacobsz. BEZEMER, Landarbeider, geboren op 09-06-1806 te Puttershoek, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-06-1806 te Strijen, overleden 1863-1870 te verm. Dubbeldam. Wouter Bezemer soldaat 9e infanterie te Strijen vrijgesteld van ezcercitie. Zoon van Jacob Ariensz. BEZEMER (zie X.141) en Willempje Woutersdr. van der GRIEND.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 07-05-1838 te 's-Gravendeel met Jaapje NAAKTGEBOREN, 27 jaar oud, geboren op 05-01-1811 te 's-Gravendeel, overleden voor 1863 te 's-Gravendeel.
Gehuwd (2) circa 1863 te 's-Gravendeel met Hermina Jansdr. JONGEKRIJG, geboren circa 1814 te Strijen, overleden na 1863 te 's-Gravendeel, dochter van Jan JONGEKRIJG en Grietje CORPORAAL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacob Woutersz. BEZEMER, geboren op 21-08-1838 te 's-Gravendeel, overleden op 29-09-1838 te 's-Gravendeel, 39 dagen oud.
   2.  Jacob Woutersz. BEZEMER, geboren op 04-10-1839 te 's-Gravendeel, overleden op 04-08-1858 te Dubbeldam op 18-jarige leeftijd.
   3.  Bastiaan Woutersz. BEZEMER (zie XII.266).
   4.  Willempje Woutersdr. BEZEMER, geboren op 17-01-1843 te 's-Gravendeel.
   5.  Willemijntje Woutersdr. BEZEMER, geboren op 12-10-1844 te 's-Gravendeel.
   6.  Jan Woutersz. BEZEMER (zie XII.270).
   7.  Maria Woutersdr. BEZEMER, geboren op 09-07-1849 te Dubbeldam, overleden op 10-11-1849 te Dubbeldam, 124 dagen oud.
   8.  Maria Woutersdr. BEZEMER, geboren op 29-10-1851 te Dubbeldam, overleden op 29-12-1872 te 's-Gravendeel op 21-jarige leeftijd.
   9.  Wouter Woutersz. BEZEMER, geboren op 20-01-1853 te Dubbeldam, overleden op 15-03-1853 te Dubbeldam, 54 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   10.  Johanna Woutersdr. BEZEMER, geboren op 15-03-1860 te Dubbeldam, overleden op 20-08-1860 te Dubbeldam, 158 dagen oud.
   11.  Maria Woutersdr. BEZEMER, geboren op 18-05-1861 te Dubbeldam.

 
XII.266    Bastiaan Woutersz. BEZEMER, Bouwknecht, geboren op 02-09-1841 te 's-Gravendeel, overleden op 29-05-1871 te 's-Gravendeel op 29-jarige leeftijd, zoon van Wouter Jacobsz. BEZEMER (zie XI.178) en Jaapje NAAKTGEBOREN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-03-1866 te Strijen met Maggeltje Leendertsdr. KORBIJN, dienstbode, geboren 1836 te Heinenoord, dochter van Leendert KORBIJN en Lideweij JABAAY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Bastiaansz. BEZEMER, geboren 1868 te Strijen, overleden op 16-05-1869 te 's-Gravendeel.

 
XII.270    Jan Woutersz. BEZEMER, arbeider, geboren op 06-09-1847 te 's-Gravendeel, zoon van Wouter Jacobsz. BEZEMER (zie XI.178) en Jaapje NAAKTGEBOREN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1870 te 's-Gravendeel met Pietje Adrianusdr. de ZEEUW, geboren 1845 te 's-Gravendeel, dochter van Adrianus de ZEEUW en Lijntje van der LINDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter Jansz. BEZEMER, geboren 1875 te 's-Gravendeel, overleden op 01-07-1876 te 's-Gravendeel.

 
X.149    Leendert Arijensz. BEZEMER, Boer onder 's-Gravendeel, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-09-1764 te 's-Gravendeel, overleden op 18-03-1845 te 's-Gravendeel op 80-jarige leeftijd, zoon van Arij Jacobsz. BEZEMER (zie IX.56) en Annigje Mathijsdr. HAVELAAR.
Ondertrouwd (1) op 08-06-1804 te 's-Gravendeel met Hendrika Cornelisdr. BRAND, geboren circa 1765 te de Mijl, begraven op 12-08-1811 te 's-Gravendeel, dochter van Cornelis BRAND en Maria ALBLAS.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 26-09-1812 te 's-Gravendeel met Jannigje Paulusdr. SINTNICOLAAS, geboren circa 1785 te 's-Gravendeel, dochter van Paulus SINTNICOLAAS en Jannigje van ROON, 's-Gravendeel Volkstelling 1830: Strijensestraat 49, Leendert Bezemer 65 jaar ,
arbeider, Johanna Sintnicolaas, particuliere, 41 jaar, Cornelis Bezemer, 19
jaar, Annigje Bezemer, 18 jaar, Maria Bezemer, 15 jaar, Jacob Bezemer, 8 jaar.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arij Leendertsz. BEZEMER, Bouwknecht,Winkelier, geboren 1806 te 's-Gravendeel.
Gehuwd op 09-11-1832 te Zuid-Beijerland met Geertrui Gerritsdr. BARENDRECHT, 21 jaar oud, Dienstbode, geboren op 07-08-1811 te Klaaswaal, gedoopt (ned.herv.) op 11-08-1811 te Klaaswaal, dochter van Gerrit BARENDRECHT en Maaike NEDERVEEN. Dit echtpaar behoorde tot de afscheiding van 1834 en gaat in 1849 naar Pella
(Iowa) Noord-Amerika. (Zie "de Afscheiding van 1834" deel II) Kinderen: allen
geboren en overleden te Zuid Beijerland behalve GERRIT. 1.LEENDERT,
geb/ovl.19-3-1833/30-3-1833, MAAIJKE,geb/ovl. 28-3-1836/31-5-1836. HENDRIKA,
geb/ovl.19-10-1837/11-10-1839. GERRIT,geb/ovl.14-11-1840/12-6-1841 HENDRIKA,
geb.22-7-1842, LEENDERT,geb.14-1-1846. LEENDERT,geb.8-3-1847.
Ook moet er nog een zoontje GERRIT in 1844 geboren zijn. Uit het boek Souvenis
History of Pella Iowa 1847 - 1922. "Saturday, May 5.- at 3:30 this morning the
"Franziska" set sail. On June 8th, Gerrit Bezemer, aged five died. On
Wednesday,June 13th, the ship arrived at New York after being at sea about five
weeks.
   2.  Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren circa 1807 te 's-Gravendeel, begraven op 31-10-1808 te 's-Gravendeel.
   3.  Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren 1808 te 's-Gravendeel, overleden op 06-04-1812 te 's-Gravendeel, begraven op 10-04-1812 te 's-Gravendeel.
   4.  Annigje Leendertsdr. BEZEMER, geboren 1810 te 's-Gravendeel, overleden op 23-01-1815 te 's-Gravendeel.
   5.  Cornelis Leendertsz. BEZEMER (zie XI.188).

Uit het tweede huwelijk:
   6.  (J)Annigje Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 22-12-1813 te 's-Gravendeel, overleden op 26-08-1882 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 15-09-1839 te Mijnsheerenland met Willem van der BOM.
   7.  Maria Leendertsdr. BEZEMER, geboren 1814 te 's-Gravendeel.
   8.  N.N.Leendertsdr. BEZEMER, doodgeboren dochter, geboren op 24-10-1816 te 's-Gravendeel, overleden op 24-10-1816 te 's-Gravendeel.
   9.  N.N.Leendertsz. BEZEMER, doodgeboren zoon, geboren op 19-02-1818 te 's-Gravendeel, overleden op 19-02-1818 te 's-Gravendeel.
   10.  Paulus Leendertsz. BEZEMER (zie XI.195).
   11.  Jacob Leendertsz. BEZEMER (zie XI.197).
   12.  Jan Leendertsz. BEZEMER, geboren op 26-06-1822 te 's-Gravendeel.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 27-04-1866 te 's-Gravendeel met Helena van der JAGT.

 
XI.188    Cornelis Leendertsz. BEZEMER, geboren op 08-03-1811 te 's-Gravendeel, overleden op 17-09-1854 te Rotterdam op 43-jarige leeftijd, zoon van Leendert Arijensz. BEZEMER (zie X.149) en Hendrika Cornelisdr. BRAND.
Gehuwd met Petronella van de MEERENDONK, geboren op 26-12-1815 te Vught, overleden op 19-07-1897 te Vught op 81-jarige leeftijd, dochter van Petrus van de MEERENDONK en Johanna Maria van ROOY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marinus Cornelisz. BEZEMER, geboren op 10-02-1839 te Vught.
   2.  Adrianus Cornelisz. BEZEMER, geboren op 11-01-1841 te Vught.
   3.  Hendrika Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 01-03-1844 te Vught.
   4.  Leonardus Cornelisz. BEZEMER (zie XII.280).
   5.  Petronella Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 05-10-1849 te Vught.
   6.  Johannes Cornelisz. BEZEMER, geboren op 21-02-1852 te Vught.
   7.  Hendrika Cornelisdr. BEZEMER, geboren 11-1854 te Vught.

 
XII.280    Leonardus Cornelisz. BEZEMER, Sigarenmaker, geboren op 03-12-1846 te Vught, overleden op 01-08-1914 te Helmond op 67-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Leendertsz. BEZEMER (zie XI.188) en Petronella van de MEERENDONK.
Gehuwd met Maria Helena van ETTRO, geboren op 16-06-1840 te Helmond, overleden op 01-04-1933 te Geldrop op 92-jarige leeftijd, dochter van Petrus van ETTRO en Johanna Maria van DOOREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Josephus BEZEMER, geboren op 10-03-1874 te Helmond.
   2.  Albertus Petrus BEZEMER, geboren 06-1875 te Helmond.
   3.  Petrus Albertus Leonardusz. BEZEMER (zie XIII.302).
   4.  Johanna Maria BEZEMER, geboren op 20-10-1878 te Helmond.
   5.  Leonardus Hubertus BEZEMER, geboren op 08-07-1880 te Helmond.
   6.  Johannes Aloysius BEZEMER, geboren op 08-02-1882 te Helmond.
   7.  Antonius Aloysius Albertus BEZEMER, geboren op 06-09-1888 te Helmond.

 
XIII.302    Petrus Albertus Leonardusz. BEZEMER, geboren op 16-05-1877 te Helmond, overleden op 22-04-1960 te Helmond op 82-jarige leeftijd, zoon van Leonardus Cornelisz. BEZEMER (zie XII.280) en Maria Helena van ETTRO.
Gehuwd met Francisca Godefrida VORST, geboren op 04-02-1881 te Helmond, overleden op 16-06-1959 te Been en Donk op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus Johannes BEZEMER (zie XIV.252).

 
XIV.252    Josephus Johannes BEZEMER, geboren te Helmond, zoon van Petrus Albertus Leonardusz. BEZEMER (zie XIII.302) en Francisca Godefrida VORST.
Gehuwd met Cornelia Francisca KUYPERS, geboren te Helmond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Maria BEZEMER, geboren te Helmond.

 
XI.195    Paulus Leendertsz. BEZEMER, arbeider,vlasboer, geboren op 05-04-1819 te 's-Gravendeel, zoon van Leendert Arijensz. BEZEMER (zie X.149) en Jannigje Paulusdr. SINTNICOLAAS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-04-1845 te 's-Gravendeel met Johanna Bastiaansdr. LOUTER, 22 jaar oud, geboren op 10-08-1822 te Zuid-Beijerland, overleden op 07-03-1853 te 's-Gravendeel op 30-jarige leeftijd, dochter van Bastiaan Andriesz. LOUTER en Francina Hendriksdr. van WARENDORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francina Paulusdr. BEZEMER, geboren op 27-05-1845 te 's-Gravendeel, overleden op 30-06-1845 te 's-Gravendeel, 34 dagen oud.
   2.  Francina Paulusdr. BEZEMER, geboren op 17-08-1846 te 's-Gravendeel, overleden op 24-08-1846 te 's-Gravendeel, 7 dagen oud.
   3.  Francina Paulusdr. BEZEMER, geboren op 10-08-1848 te 's-Gravendeel, overleden op 02-08-1859 te 's-Gravendeel op 10-jarige leeftijd.
   4.  Leendert Paulusz. BEZEMER (zie XII.288).
   5.  Johanna Paulusdr. BEZEMER, geboren op 01-11-1852 te 's-Gravendeel, overleden op 09-03-1853 te 's-Gravendeel, 128 dagen oud.

 
XII.288    Leendert Paulusz. BEZEMER, geboren op 12-09-1850 te 's-Gravendeel, zoon van Paulus Leendertsz. BEZEMER (zie XI.195) en Johanna Bastiaansdr. LOUTER.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-07-1870 te 's-Gravendeel met Sijgje VISSER, dochter van Teunis VISSER en Trijntje LIGTHART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Leendertsz. BEZEMER, geboren 1875 te 's-Gravendeel, overleden op 17-08-1875 te 's-Gravendeel.
   2.  Paulus Leendertsz. BEZEMER, geboren te 's-Gravendeel.
Gehuwd op 18-11-1899 te 's-Gravendeel met Grietje KOOIJMAN.

 
XI.197    Jacob Leendertsz. BEZEMER, geboren op 17-04-1821 te 's-Gravendeel, zoon van Leendert Arijensz. BEZEMER (zie X.149) en Jannigje Paulusdr. SINTNICOLAAS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-04-1845 te 's-Gravendeel met Pietertje Pietersdr. de ZEEUW, dochter van Pieter de ZEEUW en Willempje ROOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 15-08-1844 te 's-Gravendeel. Pietje gewettigd bij het huwelijk van haar ouders.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-04-1870 te 's-Gravendeel met Arie Willemsz. KWAKERNAAT, geboren circa 1844 te 's-Gravendeel, zoon van Willem KWAKERNAAT en Neeltje STAM.
   2.  Leendert Jacobsz. BEZEMER, geboren op 23-05-1846 te 's-Gravendeel.
   3.  Leendert Jacobsz. BEZEMER (zie XII.294).
   4.  Willempje Jacobsdr. BEZEMER, geboren op 19-04-1852 te 's-Gravendeel.

 
XII.294    Leendert Jacobsz. BEZEMER, arbeider, geboren op 05-04-1849 te 's-Gravendeel, zoon van Jacob Leendertsz. BEZEMER (zie XI.197) en Pietertje Pietersdr. de ZEEUW.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-11-1875 te 's-Gravendeel met Adriaantje van der LAAN, geboren circa 1850 te Dubbeldam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje Leendertsdr. BEZEMER, geboren te 's-Gravendeel, overleden op 31-01-1876 te 's-Gravendeel.

 
X.154    Annigje Ariensdr. BEZEMER, arbeidster, geboren circa 1772 te 's-Gravendeel, overleden op 11-02-1824 te Sint Anthonypolder, dochter van Arij Jacobsz. BEZEMER (zie IX.56) en Annigje Mathijsdr. HAVELAAR.
Ondertrouwd op 06-02-1794 te 's-Gravendeel, gehuwd voor de kerk op 02-03-1794 te 's-Gravendeel (Hervormd/Geref.) met Jacob Jansz. BEZEMER, 26 jaar oud (zie X.131).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder X.131).
 
VIII.45    Aert Leendertsz. BEZEMER, Boer in Nieuw Bonaventura, geboren te Mookhoek, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-01-1687 te 's-Gravendeel, overleden op 28-02-1754 te Strijen op 67-jarige leeftijd. Aart Bezemer wonende onder Strijen gesommeerd door gerechtsbode om onder ede op
te geven hoeveel koren hij buiten Strijen heeft laten malen. Hij moet dan het
maalloon aan de molenaar Jacob Douw te Strijen betalen, daar het een dwangmolen
is. (GA Strijen 1728)
Aart Bezemer, 7 hoofden int gemaal klein getaxeerd in zout en zeepgeld, 3 halve
vaten bier sedert juli en 2 jonge varken geslacht waard 42 gld. en 4 tonnen
turf opgedaan 2,5 in hoorngeld, 10 morgen wintergraan. (GA Strijen 91-1748), zoon van Leendert Jacobsz. BEZEMER (zie VII.43) en Theuna Aryensdr. AERTOOM.
Ondertrouwd op 08-04-1712 te Strijen met Maaycken Geritsdr. SNIJDER, 24 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-01-1688 te 's-Gravendeel, overleden op 13-02-1764 te Strijen op 76-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Dirksz. SNIJDER, Boer in de Mookhoek, en Annigje Pietersdr. KONINGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theuna Aertsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-05-1714 te 's-Gravendeel, overleden 10-1753 te 's-Gravendeel.
Gehuwd met Teunis Dammisz. HUYSMAN. ORA 22.'s-Gravendeel; Theuna Aerts Besemer ziek en Teunis Dammisse Huysman
gezond passeren 17-10-1753 testament, haar ouders zijn beiden nog in leven.
   2.  Anna Aertsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-03-1716 te 's-Gravendeel, begraven op 18-09-1738 te Strijen.
   3.  Leendert Aertsz. BEZEMER (zie IX.62).
   4.  Ariaantje Aertsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-07-1717 te 's-Gravendeel, begraven op 04-07-1801 te Strijen.
Gehuwd circa 1745 te 's-Gravendeel met Jan Simonsz. van der GIESSEN, Boer te Strijen, begraven op 21-11-1775 te Strijen. Zij laten tussen 1749 en 1760 kinderen te Strijen dopen.
   5.  Gerrit Aertsz. BEZEMER (zie IX.66).
   6.  Arij Aertsz. BEZEMER (zie IX.68).

 
IX.62    Leendert Aertsz. BEZEMER, Boer in de Mookhoek, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-03-1716 te 's-Gravendeel, overleden te Mookhoek op 88-jarige leeftijd, begraven op 04-04-1804 te Strijen, zoon van Aert Leendertsz. BEZEMER (zie VIII.45) en Maaycken Geritsdr. SNIJDER.
Ondertrouwd op 02-05-1765 te Strijen met Pleuntje Symonsdr. SMITS, geboren circa 1735 te Sint Anthonypolder, overleden op 19-06-1793 te Strijen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart Leendertsz. BEZEMER (zie X.156).
   2.  Sijmen Leendertsz. BEZEMER (zie X.158).
   3.  Maaijke Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 27-06-1770 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-06-1770 te Strijen, overleden op 19-08-1830 te 's-Gravendeel op 60-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 14-02-1796 te Strijen met Dirk Teunisz. DORST, Arbeider, geboren circa 1750 te Sint Anthonypolder, overleden op 07-04-1804 te Strijen, zoon van Teunis DORST.
   4.  Geertrui Leendertsdr. BEZEMER, geboren op 20-08-1772 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-08-1772 te Strijen, overleden op 27-01-1831 te 's-Gravendeel op 58-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 07-04-1810 te 's-Gravendeel, gehuwd op 37-jarige leeftijd op 22-04-1810 te 's-Gravendeel met Dirk Cornelisz. den HARTOG, Arbeider woont op de Wacht, geboren circa 1779 te 's-Gravendeel, overleden op 30-11-1861 te 's-Gravendeel, zoon van Cornelis den HARTOGH en Zoetje van ESCH. Volkstelling 's-Gravendeel 1830: De Wacht, Geertrui Bezemer 57 jaar geb.
Strijen, particuliere, David Hartog ws haar zoon geb.Strijen 23 jaar, arbeider
Teunis Bezemer, 51 jaar particulier.
   5.  Teunis Leendertsz. BEZEMER, Arbeider woont aan de Wacht, geboren op 28-11-1773 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-12-1773 te Strijen, overleden op 18-08-1834 te 's-Gravendeel op 60-jarige leeftijd. Volkstelling 's-Gravendeel 1830, Teunis Bezemer oud 51 jaar particulier woont
aan de Wacht bij zijn zuster Geertruit.
   6.  Gerrit Leendertsz. BEZEMER, Arbeider, geboren op 23-09-1776 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-09-1776 te Strijen, overleden op 11-04-1842 te Dubbeldam op 65-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 25-06-1802 te Strijen, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19-07-1802 te Strijen (Hervormd/Geref.) met Oetje Pietersdr. ROSENBEEK, 23 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-02-1779 te Dubbeldam, dochter van Pieter Hermensz. ROZEBEEK, woonde aan de Steenplaat(s), en Ariaantje Cornelisdr. van der MERWE.

 
X.156    Aart Leendertsz. BEZEMER, Winkelier,Herbergier,Rentenier, geboren op 14-05-1766 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-05-1766 te Strijen, overleden op 29-11-1839 te Piershil op 73-jarige leeftijd. Aart Bezemer heeft 345 gld huur van 3 morgen land dat hij zomer 1795 beteeld
had met aardappelen nog niet betaald aan Gerrit Dekkers 16-12-1795. Hij bekent
in vergadering nieuwjaar het bedrag schuldig te zijn. (GA Strijen 4-1795), zoon van Leendert Aertsz. BEZEMER (zie IX.62) en Pleuntje Symonsdr. SMITS.
Ondertrouwd op 28-06-1793 te Numansdorp, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 21-07-1793 te Numansdorp (Hervormd/Geref.) met Lijntje Ariensdr. BARENDRECHT, geboren circa 1772 te Klaaswaal, overleden op 21-04-1826 te Piershil, dochter van Arie BARENDRECHT en Lena BOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pleuntje Aartsdr. BEZEMER, geboren op 01-02-1794 te Numansdorp, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-02-1794 te Numansdorp, overleden op 05-03-1854 te Oud-Beijerland op 60-jarige leeftijd. Zij trouwt ws. met Bastiaan Stougie te Oud Beijerland. Zij is dienstmeid in
1812 en woont dan aan de Korte Voorstraat 180.
   2.  Leena Aartsdr. BEZEMER, geboren op 15-03-1795 te Numansdorp, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-03-1795 te Numansdorp.
   3.  Maaijke Aartsdr. BEZEMER, geboren op 04-06-1796 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-06-1796 te Strijen, overleden op 31-08-1796 te Strijen, 88 dagen oud.
   4.  Arie Aartsz. BEZEMER, geboren op 25-11-1798 te Zuid-Beijerland, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 02-12-1798 te Zuid-Beijerland, begraven op 25-02-1799 te Zuid-Beijerland.
   5.  Lena Aartsdr. BEZEMER, geboren op 23-12-1800 te Piershil, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-12-1800 te Piershil, overleden op 08-02-1857 te Oud-Beijerland op 56-jarige leeftijd.
   6.  Arie Aartsz. BEZEMER, geboren op 20-02-1803 te Piershil, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-02-1803 te Piershil, overleden op 09-03-1803 te Piershil, 17 dagen oud.
   7.  Arie Aartsz. BEZEMER (zie XI.207).
   8.  Leendert Aartsz. BEZEMER, geboren op 17-03-1806 te Piershil, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-03-1806 te Piershil.
   9.  Geertrui Aartsdr. BEZEMER, geboren op 17-03-1808 te Piershil, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-04-1808 te Piershil, overleden op 28-01-1809 te Piershil, 317 dagen oud.

 
XI.207    Arie Aartsz. BEZEMER, Winkelier en broodbakker, geboren op 15-04-1804 te Piershil, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-04-1804 te Piershil, overleden op 21-10-1856 te Piershil op 52-jarige leeftijd. Ary is als lidmaat aangenomen te Piershil 27 maart 1834. Bij zijn eerste
huwelijk weigerde zijn vader toestemming, notaris Los te Oud Beijerland brengt
drie maal een bezoek aan het huis van zijn vader Aart Bezemer om toestemming te
verkrijgen. De eerste maal is Aart niet thuis en staat zijn dochter Lena hem te
woord (15 oktober 1832). Op 15 november 1832 is Aart wel thuis maar weigert te
tekenen. De derde keer op 11 december 1832 is Aart ook thuis maar weigert nog
steeds te tekenen hij "vloekt" en "scheldt". Zoon van Aart Leendertsz. BEZEMER (zie X.156) en Lijntje Ariensdr. BARENDRECHT.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 24-01-1833 te Piershil met Elisabeth Adrianusdr. 't GREIN, geboren 1812 te Piershil, overleden op 29-12-1840 te Piershil, dochter van Adrianus 't GREIN en Pietertje GROENEWEG.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 09-08-1844 te Piershil met Ingena Cornelisdr. van der SCHOOR, 30 jaar oud, geboren op 31-08-1813 te Oud-Beijerland, gedoopt (ned.herv.) op 05-09-1813 te Oud-Beijerland, overleden op 12-02-1880 te Piershil op 66-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van der SCHOOR en Adriana STOUGIE (STOUGJE).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lijntje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 24-12-1833 te Piershil.
Gehuwd met Fulp van RIJ.
   2.  Pietertje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 18-02-1835 te Piershil, overleden op 22-11-1836 te Piershil op 1-jarige leeftijd.
   3.  Pleuntje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 23-01-1836 te Piershil.
   4.  Adrianus Ariesz. BEZEMER, geboren op 23-01-1837 te Piershil, overleden op 09-06-1837 te Piershil, 137 dagen oud.
   5.  Pietertje Ariesdr. BEZEMER, geboren op 31-01-1838 te Piershil.
   6.  Adrianus Ariesz. BEZEMER, geboren op 03-04-1839 te Piershil, overleden op 13-01-1840 te Piershil, 285 dagen oud.
   7.  Adrianus Ariesz. BEZEMER, geboren op 21-12-1840 te Piershil, overleden op 13-10-1841 te Piershil, 296 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   8.  Aart Ariesz. BEZEMER, geboren op 02-01-1845 te Piershil, overleden op 30-08-1845 te Piershil, 240 dagen oud.
   9.  Adriana Ariesdr. BEZEMER, geboren op 26-02-1846 te Piershil, overleden op 12-08-1846 te Piershil, 167 dagen oud.
   10.  Aart Ariesz. BEZEMER (zie XII.307).
   11.  Cornelis Ariesz. BEZEMER (zie XII.309).

 
XII.307    Aart Ariesz. BEZEMER, Broodbakker, geboren op 07-02-1848 te Piershil, overleden op 31-12-1944 te Piershil op 96-jarige leeftijd, zoon van Arie Aartsz. BEZEMER (zie XI.207) en Ingena Cornelisdr. van der SCHOOR.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-01-1884 te Piershil met Maria Petronella Adrianusdr. GOUMAN, geboren 1859 te Stad aan 't Haringvliet, dochter van Adrianus GOUMAN en Jannetje van NIEROP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Petronella Aartsdr. BEZEMER, geboren op 16-08-1884 te Piershil, overleden op 16-08-1884 te Piershil.
   2.  Ingena Aartsdr. BEZEMER, geboren op 25-12-1885 te Piershil.
   3.  Adrianus Aartsz. BEZEMER, geboren op 22-03-1888 te Piershil.
   4.  Aria Cornelia Aartsdr. BEZEMER, geboren op 02-04-1896 te Piershil, overleden op 07-07-1968 te Abbenbroek op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-10-1924 te Abbenbroek met Leendert GORZEMAN, 27 jaar oud, Veehouder, geboren op 25-01-1897 te Oostvoorne, overleden op 16-03-1972 te Abbenbroek op 75-jarige leeftijd.

 
XII.309    Cornelis Ariesz. BEZEMER, Winkelier, geboren op 28-10-1850 te Piershil, zoon van Arie Aartsz. BEZEMER (zie XI.207) en Ingena Cornelisdr. van der SCHOOR.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-07-1882 te Piershil met Elisabeth van RIJ, geboren te Zuid-Beijerland, overleden te Klaaswaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingena Cornelisdr. BEZEMER, geboren op 22-09-1882 te Piershil.

 
X.158    Sijmen Leendertsz. BEZEMER, Arbeider Mookhoek/Bonaventura, geboren op 10-12-1767 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-12-1767 te Strijen, overleden op 18-04-1846 te Strijen op 78-jarige leeftijd, zoon van Leendert Aertsz. BEZEMER (zie IX.62) en Pleuntje Symonsdr. SMITS.
Ondertrouwd op 24-04-1789 te Strijen met Neeltje Adrianusdr. JONGEKRIJG, 35 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-12-1753 te Strijen, dochter van Adrianus JONGEKRIJG en Maaike Huybertsdr. BIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Sijmonsz. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-08-1789 te Strijen, overleden voor 1813 te Utrecht.
   2.  Pleuntje Sijmonsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-10-1790 te Strijen, overleden op 03-12-1792 te Strijen op 2-jarige leeftijd.
   3.  Leendert Sijmonsz. BEZEMER, geboren op 26-12-1791 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-01-1792 te Strijen, overleden op 18-01-1794 te Strijen op 2-jarige leeftijd.
   4.  Arie Sijmonsz. BEZEMER, arbeider, geboren op 22-09-1793 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-09-1793 te Strijen. Arie trekt lot 37 in de Kerk van Strijen, hij is lang 164,6 m, journalier en
heeft een "broeder dood in dienst".
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-11-1827 te Strijen met Geertrui Jansdr. van VEEN, 42 jaar oud, arbeidster, geboren op 16-04-1785 te Strijen. Geertrui is weduwe van Jan van der Linden, dochter van Jan Ottosz. van VEEN en Johanna MEIJER.
   5.  Leendert Sijmonsz. BEZEMER, geboren op 23-02-1797 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-02-1797 te Strijen, overleden op 31-01-1799 te Strijen op 1-jarige leeftijd.
   6.  Pleuntje Sijmonsdr. BEZEMER, geboren op 19-03-1799 te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-03-1799 te Strijen. Zij trouwt Strijen 20 augustus 1826 met Jan van der Linden, geboren Strijen 8
november 1805 en gedoopt aldaar 17 november 1805, arbeider zoon van Jacob van
der Linden en Geertrui Heming (Veening).
   7.  Maria Sijmonsdr. BEZEMER, geboren te Strijen, overleden op 21-07-1791 te Strijen.

 
IX.66    Gerrit Aertsz. BEZEMER, Boer onder 's-Gravendeel, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-12-1718 te 's-Gravendeel, overleden op 26-07-1758 te Klaaswaal op 39-jarige leeftijd, zoon van Aert Leendertsz. BEZEMER (zie VIII.45) en Maaycken Geritsdr. SNIJDER.
Ondertrouwd op 29-06-1753 te Strijen met Maria Ariensdr. de COME, 37 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-05-1716 te Mijnsheerenland, dochter van Arij Leendertsz. de KOMEN en Pleuntje Pietersdr. KETELAER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pleuntje Gerritsdr. BEZEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-10-1753 te Strijen.
Ondertrouwd op 11-04-1777 te Strijen met Dingeman Ariensz. GROENEWEG, 30 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 31-07-1746 te Strijen, zoon van Arij Dingemansz. GROENEWEG en Jannigje Lourensdr. LOPS. Dit echtpaar woonde 16 januari 1809 te Alblasserdam (ORA Alblasserdam,
collectie Paludanus.
   2.  Maaijke Gerritsdr. BESEMER, Boerin, geboren te Mookhoek, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-02-1756 te 's-Gravendeel, overleden op 14-10-1842 te Dubbeldam op 86-jarige leeftijd. Uit: '1593 's-Gravendeel 1993"
Maaijke Bezemer, de vrouw van Imert de Best liep met een emmer over het erf om
drinkwater te halen. Zij stopte bij de waterput en keek er tevreden in. Hij was
goed gevuld, want het had de laatste dagen veel geregend. Dat leverde heel wat
water op. Veel bewoners van de Schenkeldijk vingen het regenwater op van het
pannendak en verzamelden het in een regenton of regenput. Bij langdurige
droogte kon er wel eens gebrek aan drinkwater komen, maar dat was nu niet het
geval. Daarom keek Maaijke zo tevreden.
Ondertrouwd (1) op 08-09-1785 te Strijen met Jacob Jillesz. HERWEIJER, 68 jaar oud, Landbouwer te Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-03-1717 te Strijen, overleden op 12-01-1796 te Strijen op 78-jarige leeftijd, zoon van Jillis Jacobsz. HERWEIJER en Lijntje Gerritsdr. van der WAEL, (ONA H.I.Ambacht nr.4865) 22-12-1798 Jacob Herweijer en Lena Schillemans
Vogelaar en Maayke Gerrits Besemer.
Ondertrouwd (2) op 28-03-1799 te 's-Gravendeel met IJmert Leendertsz. de BEST, 47 jaar oud, Boer aan de Schenkeldijk, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-10-1751 te Strijen, overleden op 27-02-1836 te Strijen op 84-jarige leeftijd, zoon van Leendert de BEST en Geertrui Immertsdr. In 't VELD.

 
IX.68    Arij Aertsz. BEZEMER, Boer onder Strijen, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 23-03-1721 te 's-Gravendeel, overleden op 19-09-1770 te Strijen op 49-jarige leeftijd, zoon van Aert Leendertsz. BEZEMER (zie VIII.45) en Maaycken Geritsdr. SNIJDER.
Ondertrouwd op 02-10-1750 te Strijen, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 25-10-1750 te Klaaswaal (Hervormd/Geref.) met Maria Ariensdr. KLEYNENDORST, 27 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-05-1723 te Klaaswaal, overleden op 30-09-1780 te Strijen op 57-jarige leeftijd, dochter van Arie Jacobsz. KLEYNENDORST en Jannigje Ariensdr. PONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maaike Arijsdr. BEZEMER, geboren circa 1760 te Strijen, overleden op 17-06-1788 te 's-Gravendeel, begraven op 20-06-1788 te Strijen.
Ondertrouwd op 08-04-1779 te Strijen met Claes Andriesz. KRUYTHOF, 34 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-04-1744 te Heinenoord, zoon van Andries Claesz. KRUYTHOF en Jannigje Clemensdr. BOLLAERT.

 
VI.43    Mariken Arien Ellaertsdr. Geboren te Ridderkerk, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-03-1601 te Rijsoord, dochter van Arien (Adriaen) Ellertsz. en Heyltgen Leendertsdr. BESEMER (zie V.25).
Ondertrouwd (1) op 26-06-1622 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24-07-1622 te Poortugaal (Hervormd/Geref.) met Arij Woutersz. van REUSEL, geboren circa 1600 te Poortugaal, overleden circa 1630 te Poortugaal, zoon van Wouter Ariensz. van REUSEL. Uit dit huwelijk Wouter gedoopt Poortugaal 9 april 1623.
Ondertrouwd (2) op 12-02-1634 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 26-02-1634 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Cornelis Gerritsz. SNOO, 30 jaar oud, Boer onder Bolnes, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-03-1603 te Ridderkerk, zoon van Geerit Leendertsz. SNOO en Neeltje Cornelisdr. Uit dit huwelijk twee dochters gedoopt te Ridderkerk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arijen Arijensz. REUSSEL, "Arijen Arijensz. Reusel sijnde een persoon die alleen woont en heeft weijnigh
om af te leven". (Ridderkerk in de Gouden Eeuw).

 
VI.46    Trijntje Arien Ellertsdr. BEZEMER, geboren circa 1608 te Ridderkerk, overleden circa 1676 te Ridderkerk, dochter van Arien (Adriaen) Ellertsz. en Heyltgen Leendertsdr. BESEMER (zie V.25).
Ondertrouwd (1) op 14-10-1629 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 30-12-1629 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Cornelis Ariensz. HERTOCH(t), geboren circa 1605 te Ridderkerk, overleden circa 1632 te Ridderkerk. Uit dit huwelijk een zoon Arijen gedoopt Ridderkerk 9 mei 1632.
Ondertrouwd (2) op 13-10-1633 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 11-12-1633 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Pieter Adriaensz. HORDIJK, Landbouwer, Heemraad, geboren circa 1603 te Barendrecht, overleden circa 1685 te Ridderkerk, zoon van Adriaen Robbrechtsz. (Robben), Landbouwer, en Adriaantje Jansdr. in 't VELD. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen te Ridderkerk gedoopt.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jannigje Pietersdr. HORDYCK, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-02-1645 te Ridderkerk, overleden circa 1681 te Ridderkerk.
Ondertrouwd op 15-10-1679 te Ridderkerk, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 05-11-1679 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Quiryn Pietersz. HUYSER, 34 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-07-1645 te Ridderkerk, overleden op 19-12-1702 te Ridderkerk op 57-jarige leeftijd. Quiryn was weduwnaar van Annighje Cornelis Blygeest, dr. van Cornelis Blasius
en Reisje Jacobs, met wie hij op 17.6.1672 te Dordrecht trouwde
Quiryn tr. derde Ridderkerk 3 mei 1682 met Elisabeth Jans Steenbergen geboren
te Elburg, overleden Ridderkerk 3.1.1716, zoon van Pieter Crynen HUYSER en Lysbeth Hermensdr.
   2.  Trijntje Pietersdr. HORDIJK (zie VII.53).

 
VII.53    Trijntje Pietersdr. HORDIJK, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-09-1650 te Ridderkerk, overleden circa 1689 te IJsselmonde, dochter van Pieter Adriaensz. HORDIJK en Trijntje Arien Ellertsdr. BEZEMER (zie VI.46).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 03-05-1682 te Ridderkerk (Hervormd/Geref.) met Arien Dirksz. REMMEL (HORDIJK), Landbouwer, geboren circa 1650 te IJsselmonde, overleden op 16-08-1719 te IJsselmonde, zoon van Dirk Leendertsz. HORDIJK (REMMEL), Boer, en Ingetje Jacobsdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Ariensdr. REMMEL (zie VIII.48).

 
VIII.48    Trijntje Ariensdr. REMMEL, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-02-1687 te IJsselmonde, begraven op 26-05-1758 te IJsselmonde, dochter van Arien Dirksz. REMMEL (HORDIJK) en Trijntje Pietersdr. HORDIJK (zie VII.53).
Ondertrouwd op 15-04-1719 te IJsselmonde, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 07-05-1719 te IJsselmonde (Hervormd/Geref.) met Jan Cornelisz. SALY, 29 jaar oud, Bouwman, Laagheemraad, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 29-01-1690 te Barendrecht, overleden op 26-07-1732 te IJsselmonde op 42-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Leendertsz. SALY, Boer te Carnisse, en Jannetje Gijsbertsdr. BAERTMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arij SALIJ (zie IX.70).

 
IX.70    Arij SALIJ, Bouwman, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-04-1720 te IJsselmonde, zoon van Jan Cornelisz. SALY en Trijntje Ariensdr. REMMEL (zie VIII.48).
Ondertrouwd op 02-05-1749 te IJsselmonde, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 25-05-1749 te IJsselmonde (Hervormd/Geref.) met Johanna Pietersdr. van DRIEL, 24 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-06-1724 te IJsselmonde, overleden op 06-05-1795 te IJsselmonde op 70-jarige leeftijd, dochter van Pieter Cornelisz. van DRIEL, Bouwman, Heemraad, en Jannetje Pietersdr. de LIJSTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Ariensdr. SALY (zie X.175).

 
X.175    Trijntje Ariensdr. SALY, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-05-1750 te IJsselmonde, begraven op 26-02-1789 te IJsselmonde, dochter van Arij SALIJ (zie IX.70) en Johanna Pietersdr. van DRIEL.
Ondertrouwd op 20-04-1770 te IJsselmonde, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-05-1770 te IJsselmonde (Hervormd/Geref.) met Pieter Pietersz. de LIJSTER, 33 jaar oud, Bouwman, Heemraad, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-02-1737 te IJsselmonde, begraven op 10-01-1811 te IJsselmonde, zoon van Pieter Cornelisz. de LIJSTER, Bouwman,Dijkgraaf,Hoogheemraad, en Geertje Jansdr. VINCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje Pietersdr. de LIJSTER (zie XI.220).

 
XI.220    Marrigje Pietersdr. de LIJSTER, geboren op 13-11-1775 te IJsselmonde, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-11-1775 te IJsselmonde, overleden op 03-09-1849 te IJsselmonde op 73-jarige leeftijd. Marrigje was doofstoom en heeft twee buitenechtelijke kinderen gekregen. Dochter van Pieter Pietersz. de LIJSTER en Trijntje Ariensdr. SALY (zie X.175).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje de LIJSTER (zie XII.312).

 
XII.312    Marrigje de LIJSTER, geboren op 10-11-1798 te IJsselmonde, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-11-1798 te IJsselmonde, overleden op 21-03-1829 te Rijsoord op 30-jarige leeftijd, dochter van Marrigje Pietersdr. de LIJSTER (zie XI.220).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-05-1828 te IJsselmonde met Klaas Dirksz. LEENSVAAR, 24 jaar oud, Arbeider, geboren op 28-10-1803 te Rijsoord, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-11-1803 te Rijsoord, overleden op 26-04-1864 te Rijsoord op 60-jarige leeftijd, zoon van Dirk Claasz. LEENSVAAR, Arbeider, en Adriaantje van het HOFF. Dirk hertrouwt te Ridderkerk op 11 november 1831 met Grietje van der Poll.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Klaasz. LEENSVAAR (zie XIII.318).

 
XIII.318    Dirk Klaasz. LEENSVAAR, Kleermaker, geboren op 04-03-1829 te Ridderkerk, begraven 05-1903 te Heerjansdam, zoon van Klaas Dirksz. LEENSVAAR en Marrigje de LIJSTER (zie XII.312).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-03-1853 te Heerjansdam met Wilhelmina Hendriksdr. van RAAMSDONK, 23 jaar oud, geboren op 08-12-1829 te Heerjansdam, overleden op 17-07-1918 te Groningen op 88-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van RAAMSDONK, Kleermaker, Koopman, en Jannigje van der SPIJKER, Naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nikolaas Dirksz. LEENSVAAR (zie XIV.254).

 
XIV.254    Nikolaas Dirksz. LEENSVAAR, Kleermaker, Postbode, geboren op 13-01-1866 te Heerjansdam, overleden op 08-09-1955 te Zwijndrecht op 89-jarige leeftijd, zoon van Dirk Klaasz. LEENSVAAR (zie XIII.318) en Wilhelmina Hendriksdr. van RAAMSDONK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-07-1890 te Zwijndrecht met Geertrui Anthonysdr. van 't HOF, 23 jaar oud, geboren op 14-11-1866 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 09-12-1866 te Zwijndrecht, overleden op 01-12-1945 te Zwijndrecht op 79-jarige leeftijd, dochter van Anthonie van 't HOFF, Schrijnwerker, en Pietertje van SINTANNALAND. Kinderen uit dit huwelijk allen geboren en gedoopt Zwijndrecht. Wilhelmina
29/4-7/6-1891, Pietertje 15/4-22/5-1892, Wilhelmina 11/9-22/10-1893 Elisabeth
26/8-24/9-1899, Dirk 23/10-18/11-1900.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth LEENSVAAR (zie XV.125).

 
XV.125    Elisabeth LEENSVAAR, geboren op 26-08-1899 te Zwijndrecht, gedoopt (ned.herv.) op 24-09-1899 te Zwijndrecht, overleden op 18-01-1985 te Zwijndrecht op 85-jarige leeftijd, begraven op 22-01-1985 te Zwijndrecht, dochter van Nikolaas Dirksz. LEENSVAAR (zie XIV.254) en Geertrui Anthonysdr. van 't HOF.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 20-12-1917 te Zwijndrecht met Philippus Cornelis BOUWER, 24 jaar oud, Fabrieksarbeider, geboren op 15-06-1893 te Gorinchem, overleden op 18-12-1957 te Dordrecht op 64-jarige leeftijd, zoon van Job BOUWER, Kleermaker, en Jurriana Wilhelmina van der WAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurriana Wilhelmina BOUWER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht.
   2.  Nicolaas BOUWER (zie XVI.125).
   3.  Hendrika Gerdiena BOUWER, geboren te Zwijndrecht.
   4.  Geertrui BOUWER, geboren op 07-12-1926 te Zwijndrecht, overleden op 25-04-1945 te Zwijndrecht op 18-jarige leeftijd.

 
XVI.125    Nicolaas BOUWER, Medewerker betonfabriek, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht, zoon van Philippus Cornelis BOUWER en Elisabeth LEENSVAAR (zie XV.125).
Gehuwd te Zwijndrecht met Geertruida Wilhelmina HENDRIKS, geboren te Zwijndrecht, dochter van Johannes HENDRIKS, Fabrieksopzichter, en Maria ARENTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertrui Maria BOUWER (zie XVII.48).
   2.  Maria Johanna BOUWER, geboren te Zwijndrecht.
   3.  Philippus Cornelis BOUWER, Technisch Medewerker, geboren te Dordrecht.
   4.  Johannes BOUWER, Technisch Medewerker, geboren te Dordrecht.

 
XVII.48    Geertrui Maria BOUWER, geboren te Zwijndrecht, gedoopt te Zwijndrecht, dochter van Nicolaas BOUWER (zie XVI.125) en Geertruida Wilhelmina HENDRIKS.
Ondertrouwd te Zwijndrecht, gehuwd te Zwijndrecht met Jan Teunisz. BEZEMER (zie XVII.1).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XVII.1).
 
III.6    Floris Ghijsbrechtsz. BESEMER, Heemraad van Mijnsheerenland, geboren circa 1500 te verm. Ridderkerk, overleden 1545-1546 te Mijnsheerenland, [OV.37e jrg.1982, blz.108,110-112, 115, 117-118. Register ende protocol van
eygen-ende rentebrieve van Moerkercken, ingaende anno XVe XXXI ende eindigende
metten jaren 1552].
-18-11-1534; belending land in Moerkerkenland aan de westzijde Floris Besemer
Ghijsbrechtsz.
-20-6-1535; 08-07-1535; 24-7-1535; 5-11-1536; 14-11-1537; Floris Besemer
Ghijsbrechtsz. heemraad van Moerkenland.
-31-5-1536; belending land Floris Ghijsbrechtsz. Besemer.
-15-10-1537; dat voor ons gekomen is Floris Besemer Ghysbrechtszn. onze mede
heemraad en verlijdt voor ons dat hij verkocht heeft Witt Cornelisz., die houder
is van deze brief, drie gouden karolusgulden des jaars 20 stuivers voor de
gulden gerekend, erflijke losrenten den penning XVI, die hij hem bewezen en
verzekerd heeft op 11 hond land gelegen in Moerkerkenland in een weer houdende
tezamen 3 morgen en 4 hondt land gemeen met Jan Willemsz. gemeen voet onder
voet.
-28-03-1543 koopt Floris Besemer Ghysbrechtsz. die houder is van deze brief van
Hubert Maertensz. 3 morgen 4 hond en 33 roeden cijnsland gelegen in het Oudeland
van Mijnsheerenland en geland in het hoogstuk aan Jan Heijensz. weg in een weer
groot 7 morgen, gemeen voet onder voet met Jan Jansz.en Jacob Adriaensz.
De erfgenamen van Lenaert Jacobsz. Besemer verkopen II mergen landt gelegen in
Oudt Somerland van Floris Gijsen (ORA Heinenoord 10, d.d. 24-9-1619).
(ORA Mijnsheerenland 1, 12-6-1535, Aert en Dirck Adriaens ter eenre en Pieter
Janse van sijn wijfs wege en Floris Besemer Ghijsbrechts van sijn wijffs wege
als erfgenamen van Adriana Aert Ariens weduwe.
(ORA Mijnsheerenland 2; 25-2-1557; Arent Ghijsz. Besemer van Alblas, gemachtigde
van Jacob Ghijs Besemer erfgenamen te weten Pieter, Leendert en Cornelis Jacob
Gijsensone, met Goosen Adriaens haer zwager en noch als gemachtigde van
erfgenamen van Cornelis Gijs Besemer met name Adriaen en Huyg Cornelisz. met
Willem Jans haar zwager als gemachtigde van Pieter Gijsen Besemer erfgenamen te
weten Jan Adriaensz., Lauris Adriaensz. met Jacob Cornelis en Dirrick Cloets of
Claets, als vader van zijn kinderen en Jan Jansz. man van Ariaentje Floris
Gijsen. Zoon van Ghysbrecht Heynricksz. BESEMER (zie II.2) en N.N.
Gehuwd met Bastiaentje Aertsdr. van DRIEL, geboren circa 1505 te Mijnsheerenland, overleden na 1557 te Mijnsheerenland, dochter van Aert Adriaensz. van DRIEL, Heemraad (1514,1524,1528), en Adriana N.N. Floris Gijsensz. echtgenote Bastiaentje Jansdr. zijn weduwe heeft bij zijn
overlijden 2 mergen aan H.G.Armen gegeven voor 1545 (GA Mijnsheerenland).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ariaentgen Florisdr. BESEMER, geboren circa 1530 te Mijnsheerenland, overleden circa 1557 te Mijnsheerenland. Akte 1557 Kaveling/Vertichting. Joris Jansz. man van wijlen Ariaentgen Floris
Ghijsbrechtsdr.Besemer en Arent Ghijssen Besemer met de erven van
Jacob,Cornelis en Pieter Ghijssen Besemer; Joris Jans 8 hont in Out Riederwaert
met Adriaen Gheritszn; Jan Pietersz. met meer anderen 3 morgen;2,5 hont in Oud
Alblas noordzijde in Floris Voppenland en Aert Smeetsland; de erven bedeelt aan
8,5 morgen in Oud Alblas noordzijde Jan Heynricxzlant; 2 morgen, 3 hont 15 roe
in Rijsoord bij Sinte Geertruyt, en 1 morgen in Adriaen Pietersz. Ambacht met
Loycx; 1,5 hont in 14 hont in Sandelingen Ambacht
1 morgen 4,5 hont in Nieuw Reyerwaert after Willem Adriaensz.huyssinghe an de
wech in Nieuw Ridderwaert.
(ORA Mijnsheerenland 1, d.d. 30-6-1546. Bastiaentje Jansdr. wijlen huisvrouw van
Floris Ghijsbrechtsz. en Aert Ghijsbrechts en Cornelis Ghijsbrechts als gerechte
voochden van Ariaentje Floris Ghijsbrechts.
Gehuwd met Joris Jansz.

 
III.8    Pieter Ghijsbrechtsz. BESEMER, geboren circa 1500 te verm. Ridderkerk, overleden voor 1550, zoon van Ghysbrecht Heynricksz. BESEMER (zie II.2) en N.N.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heynrickgen Pietersdr. BESEMER, geboren circa 1520 te verm. Ridderkerk.
Gehuwd met Dirck Cleysz. Comp. voor Schout en Heemraaden Dirck Cleysz. als man en voocht van
Heynrickgen Pietersdr. bij consent ende wille van Aert Bezemer Ghijsbrechtsz.
die vermaegen? was Cornelis Bezemer Ghijsbrechtsz. oemen van de voerschr.
Heynrickgen Pietersdr. verkopen Meeus Corneli3 3 morgen lant in Nieuw-Reyerwaert
in een weer van 9 morgen 2 hont van de Oud-Reyerwaertsedijck tot de lande toe
toebehorende die erfgen.van Aert Adriaens Vogelaer.
Noort: De erven Heynrickgen Gerrit Jans weduwe.
Zuyt: Pieter Aertsz. met zijn adherenten.
Noch 1/4 deel van 1,5 mergen lants in Nieuw-Reyerwaert Int Huysweer. In een
weer van 13 morgen gemeen met Aelbregt Pinsen ende Pieter Aerts. van de
Oud-Reyerwaertsedijck tot Willaertsdijckgen toe.
Noort: Aelbrecht Pinsen en Pieter Aertsz.
Zuyt: Aebel van Coulster.
14 april 1550 (Archief Huys ten Donck 830).
   2.  Lenertgen Pieter Ghijssendr. BESEMER, geboren circa 1520 te verm. Ridderkerk.
Gehuwd met Jan Adriaensz. Zoon van Adriaen Aertsz. die WAEL. Wij Cleas van Driel Dircksz. Schout in den Ambocht van Ridderkerck, Dirck
Willems; Pieter Cornelisz; Cornelis Symonsz; Willem Goessensz.; Heynrick Jansz.
ende Joest Boenensz. als heemraden in derselve Ambacht. Oirconden ende kennen
dat voir ons quam Jan Adriaensz. die ten echte wijve heeft Lenertgen Pieter
Ghijssendochter bij volcomen consent ende wille van Aert Bezemer Ghijsbrechtszn
ende Cornelis Bezemer Ghijsbrechtsz. oemen van Lenertgen Pieter Ghijssendochter
voornoemt. Ende vergieden dat hij mit voicht hant vercoft heeft Aert Symonsz die
houder is van deze brief een gerechte vierendeel van thien mergen lants mit
allen sijnen toebehoren gelegen in Nyew Ridderwaert in een weer lants van
van veerthien mergen ende twee hont streckende van den Ouden Ridderwaertsche
Dijck off totten lande toe, toebehorende die erfgenaemen van Aert Adriaensz.
Vogelaer tussche den lande toebehorende die erffgenaemen van Heynrickgen
Gherit Jansz. weduwe gelegen an die zuytzijde.
Noch een gerecht vierendeel van anderallff mergen lants mit allen sijnen
toebehoeren gelegen in't selve Nyen Ridderwaert Int Huysweer, in een weer
lants van Dertthien mergen gemeen mit Aelbrecht Pinsen, ende Pieter Aerts,
streckende van den Ouden Ridderwaertse Dijck af tot Willaerts Dijckgen toen
tussen Aelbrecht Pinsen ende Pieter Aertsz. land gelegen an die Noortzijde.
Ende Abel van Coulster mit sijn adherenten lant gelegen an die zuytzijde.
Ende kende dat hem van dit voirsz. lant betaelt is den eersten penninck metten
lesten. Gelovende hierbij dit voirsz. lant te vrijen ende te waren als een
vrij goudt van alle commer ende van alle antalen voirsz.
Zo kennen wij Schout ende Heemraden voirsz, dat wij over die ghifte van den
voirsz. lande gestaen hebben. Waerof den eygen vrij gekent worden ende waerof
die coep gecondicht worden Int openbaer onder die Hoechmissen inden Kercke van
den zelven Ambocht voersz. Des Zonnendaechs na Sinte Lucasdach nu lestleden.
Aller dinck sonder arg of list.
Acte opten XXVIIJe dach in Octobri Anno XVc vijf ende veertich.
(Archief Huys ten Donck 830)
Voor Schout Claes van Driel Dirksz, Joost Boenensz. Joris Jansz. Gheerit
Symonsz; Jan Joriszn; Willem Adriaensz, Adriaen Adriaensz. en Cornelis
Bezemer Jacobszn als heemraden Comp. Adriaen Aertsz. die Wael als curator
en momber van Jan Adriaensz. sijnen soen nu uutwijze de akte van de Camere
van Dordrecht en Jan Adriaensz. consent hebbende van Aert Bezemer Ghijsbrechtsz
ende Cornelis Bezemer Ghijsbrechtsz, sijn oemen verkoopt aan Cornelis Jansz.
Molenaer 6 car. gulden 20e penning op een geheel huys. met die beterschap
vandien, noch op die grienden avelingen, telingen, erf daer Jan Adriaensz.
nu ter tijt op woent aan de Droegendijck tussen Dirck Aertsz. huys ende werf
oostzijde; en westzijde Govert Dircksz. woninge ende hofsteede.
Hypotheekakte. (Archief Huys ten Donck 830).

 
III.9    Aert Ghijsbrechtsz. BESEMER, Landeigenaar, geboren circa 1500, overleden 1557-1561 te Oud-Alblas. Kohier 10e penning Adriaen Pieters Ambacht 1543 inv.148: Aert Ghijsbrechtszn.
bruyckt voor hem selven 5,5 mergen den mergen om IIIIS Rhijnsgld facit XXIIIJ
Rijnsgulden XV stuivers. Adriaen Aertszn. bruyt Xs morgen den mergen om V
Rhijnsgulden facit LIIs Rhijnsgld.
Aert Ghys Besemer van Alblas, huert in Blesgraef voor 10 jaren 4,5 morgen in
Vleyshouwersweer (1556) ook in 1566,1576 ? (N5) 1555 Oud Alblas Aert Ghys
Heynricksz. huysinge 25,-
1561 Aert Ghysbrechts huys 4,5-2,5 Noordzijde Oud Alblas 1561 Sebastiaen
Maertensz. en Ghysbrecht Aertsz bruycken in Aert Ghysen lant 4,5 morgen eigens.
1561 Cornelis Joest Heyndricxsz,. en Aert Ghysen erfgenamen bruycken 13,5 morgen
eygens
Zijn weduwe verhuurt in 1561 samen met de weduwe van Jacob Ghijsz. Besemer 3
mergen land in Hendrik Ido Ambacht aan Lenaert Jacobs Besemer. In 1580 hadden
zijn erfgenamen dit land nog gemeenschappelijk met de erfgenamen van Jacob
Ghijsz.Besemer.
In 1594 verkoopt Lenaert Jacobs Besemer aan Sijmen Pietersz. 2 morgen 2 hondt
vrij eigen land gelegen in Schildmanskinderen Ambacht aan Hendrick Yde Stege
gemeen met nog 4 hont lants toebehorende de erfgenamen van Aert Ghijs Besemer
tot Alblas streckende van Hendrick Ydenstege of totte land toe genaemt de
"Louwer(t)".
Kohier 10e penning van Rijsoord en Strevelshoek 1561; "Aert Ghijsz. en Cornelis
Ghijsz. erfgenamen te Alblas eigenaar en gebrukers van 3 mergen 1 hont weiland
gelegen in het hoofdambacht. Zoon van Ghysbrecht Heynricksz. BESEMER (zie II.2) en N.N.
Gehuwd circa 1555 te Oud-Alblas met .......Maertensdr. HARDAM, geboren circa 1500 te Oud-Alblas, overleden na 1561 te Oud-Alblas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ghijsbrecht Aertsz. BESEMER, geboren circa 1525 te Oud-Alblas. Kohier 10e penning Oud Alblas 1557 en 1561. Sebastiaen Maertensz. en Ghijsbert
Aertsz. bruiken in Aert Ghijsenland (= Aert Besemer Ghijsbrechtsz.) 14,5 morgen
"eygens", de morgen getaxeerd voor 5 rynsgld, dus tezamen 72,5 rynsgld.,
waarvan na aftrek van 2 rynsgld. voor de onkosten per morgen zuiver overblijft
43,5 rynsgld., zodat de 10e penning komt op 4 rynsgld. 7 stuivers.
Gehuwd.
   2.  Jan Aertsz. BESEMER (zie IV.20).

 
IV.20    Jan Aertsz. BESEMER, geboren te Oud-Alblas. Was Jan Aertsz. eerst gehuwd met Machteld Rutten, daarna met N.N Cornelisdr. Zoon van Aert Ghijsbrechtsz. BESEMER (zie III.9) en .......Maertensdr. HARDAM.
Gehuwd (1) met Machteld Rutten ????? Overleden na 1626 te Oud-Alblas, 1626: Jan Aertsz. Besemer's weduwe betaalt verponding 6,-.
Gehuwd (2) met (verm.N.N.Cornelisdr.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje Jansdr. BESEMER, geboren circa 1600 te Oud-Alblas.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-03-1628 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Dirck Jansz. van EYNDHOVEN. Dirck Jansz. van Eyndhoven weduwnaar van Teuntken Claesdr.
Gehuwd (2) met Andries Leendertsz.
   2.  Cornelis Jansz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-01-1605 te Oud-Alblas.
   3.  Arien Jansz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-01-1605 te Oud-Alblas.
   4.  Marinus Jansz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-01-1609 te Oud-Alblas.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Aert Jansz. BESEMER (zie V.26).
   6.  Leentge Jansdr. BESEMER, geboren circa 1593 te Oud-Alblas.
   7.  Ariaentje Jansdr. BESEMER, geboren circa 1595 te Oud-Alblas.
Gehuwd voor de kerk op 02-01-1620 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Jan Anthonisz. BOON, geboren circa 1590 te Langerak. RZH 13/302,305 1634 Arien en Cornelis Jansz Besemer tegen Jan Anth.Boon.

 
V.26    Aert Jansz. BESEMER, j.m. van Oud-Alblas, geboren 1585 te Oud-Alblas, overleden 1635-1646. Aert Jansz. (Besemer) 9.5.1625 40 jaar (RWg 3/8).
Land in Wijngaarden in Aert Janz Weer 5 morgen 1 hond
idem in Neel Francken weer en in Jaep Willem Joosten Weer, Sijen Weer
Verponding Wijngaarden 1626/3,-, 1627/6,-, 1638/20,-.
Ging waarsch.1618 van Oud Alblas naar Wijngaarden later naar Papendrecht ? Zoon van Jan Aertsz. BESEMER (zie IV.20) en (verm.N.N.Cornelisdr.
Gehuwd voor de kerk op 24-10-1610 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Lydewij Ghijsbrechtsdr. J.d. van Oud-Alblas, geboren circa 1585 te Oud-Alblas, dochter van Gysbert Ariensz. Woont Oud Alblas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maertgen Aert Jansdr. BESEMER, gedoopt (gereformeerd) op 14-08-1611 te Oud-Alblas.
Gehuwd met Huijch Pietersz. Geboren te Lekkerkerk. Zij wonen in 1665 te Lekkerkerk.
   2.  Geeraert (Gerrit) Aertsz. BESEMER (zie VI.56).
   3.  Gysbert Aertsz. BESEMER (zie VI.59).
   4.  Jan Aert Jansz. BESEMER, Woont Papendrecht 1665, geboren te Oud-Alblas.
Gehuwd.
   5.  Anneke Aert Jansdr. BESEMER.
Gehuwd voor de kerk op 31-12-1645 te Papendrecht (Hervormd/Geref.) met Adriaen Jaspersz. BAEN. Hij was weduwnaar van Marijken Pietersdr.Stock, zoon van Jasper Banensz.

 
VI.56    Geeraert (Gerrit) Aertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-01-1613 te Oud-Alblas, zoon van Aert Jansz. BESEMER (zie V.26) en Lydewij Ghijsbrechtsdr.
Gehuwd (1) 1645 te Oud-Alblas met Neeltgen Jaspersdr. BAEN, jongedogter van Papendrecht, geboren circa 1615 te Papendrecht, dochter van Jasper Banensz.
Gehuwd (2) met N.N.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aert Gerritsz. SWARTWATER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-02-1646 te Papendrecht.
   2.  Pleuntie Gerritsdr. SWARTWATER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-01-1648 te Papendrecht.
   3.  Jasper Gerritsz. SWARTWATER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 19-03-1651 te Papendrecht.
   4.  Cornelis Gerritsz. SWARTWATER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-04-1655 te Papendrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Jan Gerritsz. SWARTWATER, geboren circa 1635 te Papendrecht, overleden na 1697 te Papendrecht.
Gehuwd met Marigie Buyensdr. BLOM, dochter van Buyen Cornelisz. ALIAS LANGE BUY en Corsje Stevensdr.

 
VI.59    Gysbert Aertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-03-1616 te Oud-Alblas, begraven op 03-11-1693 te Oud-Alblas. ORA Oud Alblas 1/36v 31-1-1662 Gijsbert Aertszn Besemer schuld aan de Schout,
fo 1/37, schuld aan de Heer van der Mijle; 1/37v 4-2-1662 schuld aan Liedewy
Aryens Cort, de borg is Jan Aertsz.Besemer 8-2-1662, zoon van Aert Jansz. BESEMER (zie V.26) en Lydewij Ghijsbrechtsdr.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20-03-1644 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Geertge Ariensdr., 20 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-10-1623 te Oud-Alblas, overleden op 06-11-1710 te Oud-Alblas op 87-jarige leeftijd, dochter van Arijen Cornelis Jansz. en Neeltje Aryensdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lidewy (Lidue) Gijsbertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-01-1645 te Oud-Alblas, overleden 1682 te Oud-Alblas.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-04-1670 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Jacob Dirksz. (ROODNAT), 32 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-09-1637 te Oud-Alblas, overleden na 1697 te Oud-Alblas, zoon van Dierck Cornelisz. en Jaetgen (Judith) Jacobsdr. Uit dit huwelijk worden tussen 1671 en 1682 5 kinderen te Oud Alblas gedoopt.
   2.  Arijen Gijsbertsz. BESEMER (zie VII.62).
   3.  Aert Gijsbertsz. BESEMER (zie VII.64).
   4.  Cornelis Gijsbertsz. BESEMER, Heemraad te Oud-Alblas, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-02-1650 te Oud-Alblas.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 16-03-1681 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Bastiaentje Arijensdr. van ASPEREN, 30 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-01-1651 te Alblasserdam, dochter van Arien (Adriaen) Leendertsz. van ASPEREN, secretaris, en Aeriaentge Cornelisdr. ROMEYN. Belijdenis te Oud- Alblas 26 maart 1682.
   5.  Jan Gijsbertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-12-1651 te Oud-Alblas.
   6.  Jan Gijsbertsz. BESEMER, meester rietdekker, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-02-1655 te Oud-Alblas. RGB1 24-4-1711 Jan Ghijsbertsz. Besemer wonende Molenaarsgraaf koopt.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30-11-1681 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Niesien Cornelisdr. (MOLENAAR,DEKKER), 30 jaar oud, woonde te Molenaarsgraaf, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-10-1651 te Molenaarsgraaf, overleden op 20-02-1730 te Molenaarsgraaf op 78-jarige leeftijd, begraven op 21-02-1730 te Molenaarsgraaf, dochter van Cornelis Cornelisz. MOLENAAR, korenmolenaar, en Maertgen Aertsdr. Doopgetuige 25-1-1643. Niesien en Jan waren doopgetuigen te Brandwijk bij een kind van haar nicht
Marrigje Gerritsdr.Meulenaar op 3-10-1706.
   7.  Gerrit Gijsbertsz. BESEMER (zie VII.72).
   8.  Pleun Gijsbertsz. BESEMER (zie VII.74).
   9.  Martijntgen Gijsbertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-10-1665 te Oud-Alblas.
   10.  Martijntjen Gijsbertsdr. BESEMER, gedoopt (gereformeerd) op 30-05-1667 te Oud-Alblas. BK 484 februari 1723; Martijntje Gijsberts Winkelwaren.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10-02-1697 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Corstiaen Jansz. van LEXMOND, jongeman van Gijbeland, geboren circa 1665 te Gijbeland.
   11.  Adriaen Gijsbertsz. BESEMER (zie VII.79).

 
VII.62    Arijen Gijsbertsz. BESEMER, slenaer buijten Sint Joris-, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 22-07-1646 te Oud-Alblas, zoon van Gysbert Aertsz. BESEMER (zie VI.59) en Geertge Ariensdr.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-11-1672 te Dordrecht (Hervormd/Geref.) met Lijsbeth BLONDIUS, overleden 1686 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruyd Marijke Ayensdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-09-1672 te Dordrecht.
   2.  Urias Arijensz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-09-1673 te Dordrecht.
   3.  Jan Arijensz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-07-1675 te Dordrecht.
   4.  Mary Aryensdr. BESEMER, geboren te Dordrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-07-1676.
   5.  Neeltien Aryensdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-08-1680 te Dordrecht.
   6.  Neeltje Arijensdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-07-1682 te Dordrecht.
   7.  Lideweij Aryensdr. BESEMER, geboren circa 1685 te Dordrecht.

 
VII.64    Aert Gijsbertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-03-1648 te Oud-Alblas. ORA Oud Alblas 2/42: 1-7-1692 Aert koopt vogelkooy aan de noordzijde van Oud
Alblas = helft van 700 roe, zoon van Gysbert Aertsz. BESEMER (zie VI.59) en Geertge Ariensdr.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 25-04-1677 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Lijsje Leendertsdr. J.d.van Noordeloos 1677, geboren circa 1650 te Noordeloos.
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 11-02-1680 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Neeltje Roelantsdr. van der ZIJDE, 29 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-07-1650 te Oud-Alblas, dochter van Roelant Roelantsz. de Jonge van der ZIJDEN, bouwman,gegoed te Oud Alblas, en Grietje Pleunendr. Herbergierster te Bleskensgr.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelia Aertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 11-12-1678 te Oud-Alblas.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Roeland Aertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-11-1680 te Oud-Alblas.
   3.  Roeland Aertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-12-1681 te Oud-Alblas.
   4.  Arij Aertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-10-1682 te Oud-Alblas.
   5.  Lidewij Aertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-10-1682 te Oud-Alblas.
   6.  Lidwy Aertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-02-1684 te Oud-Alblas.
   7.  Lijsbeth Aertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 08-04-1685 te Oud-Alblas.
   8.  Pleun Aertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-09-1686 te Oud-Alblas.
   9.  Adriaen Aertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-12-1688 te Oud-Alblas.
   10.  Adriaen Aertsz. BESEMER (zie VIII.65).
   11.  Grietje Aertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-09-1692 te Oud-Alblas.
   12.  Gijsbert Aertsz. BESEMER (zie VIII.68).

 
VIII.65    Adriaen Aertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-06-1690 te Oud-Alblas, zoon van Aert Gijsbertsz. BESEMER (zie VII.64) en Neeltje Roelantsdr. van der ZIJDE.
Ondertrouwd op 24-04-1723 te Oud-Alblas met Bastiaentje Florisdr. RUYTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbeth Adriaansdr. BESEMER, geboren te Oud-Alblas.
   2.  Geertruy Adriaansdr. BESEMER, geboren te Oud-Alblas.
   3.  Neeltje Adriaansdr. BESEMER, geboren te Oud-Alblas.

 
VIII.68    Gijsbert Aertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-09-1694 te Oud-Alblas, overleden voor 1752, zoon van Aert Gijsbertsz. BESEMER (zie VII.64) en Neeltje Roelantsdr. van der ZIJDE.
Ondertrouwd op 14-01-1724 te Oud-Alblas, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 03-02-1724 te Oud-Alblas (Hervormd/Geref.) met Lena Cornelisdr. van der LEK, 32 jaar oud, gedoopt op 14-12-1691 te Nieuw-Lekkerland, overleden na 1752, dochter van Cornelis Geemensz. van der LEK, won.Nieuw-Lekkerland, en Ariaentje Gerritsdr. BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aert Gijsbertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-09-1724 te Oud-Alblas.
   2.  Neeltje Gijsbertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-09-1728 te Oud-Alblas.
   3.  Elisabeth Gijsbertsdr. BESEMER, lidmaat Capelle a/d IJssel, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-07-1732 te Oud-Alblas.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 23-01-1759 te Nieuwerkerk a/d IJssel (Hervormd/Geref.) met Thomas Aertsz. KOOGJE, 27 jaar oud, won.Nieuwerkerk a/d IJssel, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-10-1731 te Ouderkerk aan den IJssel, overleden voor 1801.
   4.  Ariaantje Gijsbertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-02-1734 te Oud-Alblas.

 
VII.72    Gerrit Gijsbertsz. BESEMER, jongeman van Alblas, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-01-1657 te Oud-Alblas, zoon van Gysbert Aertsz. BESEMER (zie VI.59) en Geertge Ariensdr.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 16-03-1693 te Papendrecht (Hervormd/Geref.) met Pietertje Banendr., 34 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-03-1658 te Papendrecht. Pietertje Banen trouwde 1e keer te Papendrecht 5 mei 1680 met Cornelis
Commeren Hoogendoorn, j.m. van Laag Blokland. Dochter van Baen Jaspersz. BAEN en Macheltien Jansdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Gerritsz. BESEMER (zie VIII.70).
   2.  Geertje Gerritsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-10-1695 te Papendrecht.
Ondertrouwd op 08-04-1724 te Papendrecht, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 30-04-1724 te Papendrecht (Hervormd/Geref.) met Job Jacobsz. de GROOT, geboren circa 1695 te Papendrecht.
   3.  Machteltje Gerritsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-12-1697 te Papendrecht.
   4.  Baan Gerritsz. BESEMER (zie VIII.75).
   5.  Cornelis Gerritsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-10-1701 te Papendrecht.

 
VIII.70    Gijsbert Gerritsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 14-02-1694 te Papendrecht, zoon van Gerrit Gijsbertsz. BESEMER (zie VII.72) en Pietertje Banendr.
Ondertrouwd op 08-04-1724 te Papendrecht met Lijntje Ariensdr. van DOORN, 29 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 16-05-1694 te Papendrecht, dochter van Arien Cornelisz. van DOORN en Annichje Gerritsdr. DECKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Gijsbertsz. BESEMER (zie IX.80).
   2.  Annichje Gijsbertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 15-01-1728 te Papendrecht.
   3.  Arien Gijsbertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-06-1729 te Papendrecht.
   4.  Annigje Gijsbertsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 06-01-1732 te Papendrecht.

 
IX.80    Gerrit Gijsbertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-11-1725 te Papendrecht, zoon van Gijsbert Gerritsz. BESEMER (zie VIII.70) en Lijntje Ariensdr. van DOORN.
Gehuwd met Engeltje Ariensdr. BLOM, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 20-01-1735 te Papendrecht, dochter van Arij Boudewijnsz. BLOM en Aagjen Ariensdr. SCHORTELDOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Gerritsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 01-01-1763 te Papendrecht.
   2.  Aagje Gerritsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-08-1764 te Papendrecht.
   3.  Gijsbert Gerritsz. BESEMER (zie X.178).
   4.  Aagje Gerritsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 04-10-1767 te Papendrecht.
   5.  Aagje Gerritsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 31-03-1771 te Papendrecht.
   6.  Aagje Gerritsdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 24-10-1773 te Papendrecht.

 
X.178    Gijsbert Gerritsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-02-1766 te Papendrecht. Op 30 april 1801 transporteert Gijsbert Bezemer aan Jan Hofwegen een huis en
erve staande en gelegen onder Papendrecht voor 600 gulden. Zoon van Gerrit Gijsbertsz. BESEMER (zie IX.80) en Engeltje Ariensdr. BLOM.
Gehuwd met Barbara Adriaansdr. van DALEN, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-02-1768 te Papendrecht, dochter van Adriaan Willemsz. van DALEN en Martijntje DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Gijsbertsz. BESEMER (zie XI.221).
   2.  Martijntje Gijsbertsdr. BESEMER, geboren op 16-12-1791 te Papendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 18-12-1791 te Papendrecht.
   3.  Engeltje Gijsbertsdr. BESEMER, geboren op 29-12-1794 te Papendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-01-1795 te Papendrecht.
   4.  Adriana Gijsbertsdr. BESEMER, geboren op 03-10-1796 te Papendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-10-1796 te Papendrecht.
   5.  Adriaan Gijsbertsz. BESEMER, geboren op 08-10-1799 te Papendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 13-10-1799 te Papendrecht.
   6.  Pieternella Gijsbertsdr. BESEMER, geboren op 09-04-1803 te Papendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-04-1803 te Papendrecht.
   7.  Aagje Gijsbertsdr. BESEMER, geboren op 03-04-1805 te Papendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-04-1805 te Papendrecht.
   8.  Gijsbert Gerritsz. BESEMER, geboren op 03-06-1807 te Papendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 07-06-1807 te Papendrecht.
   9.  Martijntje Gijsbertsdr. BESEMER, geboren op 23-08-1808 te Papendrecht, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 28-08-1808 te Papendrecht.

 
XI.221    Gerrit Gijsbertsz. BESEMER, Bouwman, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-04-1789 te Papendrecht, zoon van Gijsbert Gerritsz. BESEMER (zie X.178) en Barbara Adriaansdr. van DALEN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-04-1809 te Papendrecht met Kornelia Jansdr. ROODNAT, 25 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 21-09-1783 te Papendrecht, dochter van Jan ROOD(t)NAT en Selia Jansdr. MARCELIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Gerritsdr. BESEMER, geboren op 07-05-1809 te Papendrecht, overleden op 02-02-1815 te Papendrecht op 5-jarige leeftijd.
   2.  Aagje Gerritsdr. BESEMER, geboren op 24-09-1814 te Papendrecht.
   3.  Celia Gerritsdr. BEZEMER, geboren op 01-01-1816 te Papendrecht.
   4.  Celia Gerritsdr. BESEMER, geboren op 18-11-1819 te Papendrecht.
   5.  Martijntje Gerritsdr. BESEMER, geboren op 19-12-1821 te Papendrecht.
   6.  Gijsbert Gerritsz. BESEMER, geboren op 26-01-1823 te Papendrecht.
   7.  Pieternella Gerritsdr. BESEMER, geboren op 02-04-1824 te Papendrecht.
   8.  Gijsbert Gerritsz. BESEMER (zie XII.320).
   9.  Gerrit Gerritsz. BESEMER, geboren op 12-03-1834 te Papendrecht.

 
XII.320    Gijsbert Gerritsz. BESEMER, Bouwman, geboren op 25-07-1828 te Papendrecht en Matena, zoon van Gerrit Gijsbertsz. BESEMER (zie XI.221) en Kornelia Jansdr. ROODNAT.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 25-05-1848 te Papendrecht met Lena Huigsdr. van der GRAAF, 23 jaar oud, geboren op 21-03-1825 te Papendrecht en Matena, dochter van Huig van de GRAAF en Maria Margrieta RIJKER (RUITER).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 08-11-1860 te Papendrecht met Dirkje Aartsdr. van de GRAAF, 25 jaar oud, geboren op 22-12-1834 te Papendrecht en Matena, dochter van Aart van der GRAAF, arbeider, en Kuindertje BROER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit Gijsbertsz. BESEMER (zie XIII.320).
   2.  Maria Margrieta Gijsbertsdr. BESEMER, geboren op 11-12-1855 te Papendrecht.
   3.  Barbara Gijsbertsdr. BESEMER, geboren op 11-04-1858 te Papendrecht.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jan Gijsbertsz. BESEMER (zie XIII.324).
   5.  Arie BEZEMER (zie XIII.326).

 
XIII.320    Gerrit Gijsbertsz. BESEMER, geboren op 30-11-1853 te Papendrecht, overleden op 18-04-1914 te Papendrecht op 60-jarige leeftijd, begraven op 22-04-1914 te Papendrecht, zoon van Gijsbert Gerritsz. BESEMER (zie XII.320) en Lena Huigsdr. van der GRAAF.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-09-1877 te Papendrecht met Marigje Teunisdr. van der TAK, 21 jaar oud, geboren op 25-03-1856 te Papendrecht, overleden op 25-11-1937 te Papendrecht op 81-jarige leeftijd, dochter van Teunis van der TAK en Maria van den ADEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje Gerritsdr. BESEMER, geboren op 23-04-1883 te Papendrecht.
   2.  Maria Margritha Gerritsdr. BESEMER (zie XIV.258).
   3.  Cornelis Gerritsdr. BESEMER, geboren op 20-04-1886 te Papendrecht.
   4.  Teuntje Gerritsdr. BESEMER, geboren op 20-04-1886 te Papendrecht.
   5.  Gerrit Gerritsz. BESEMER, geboren op 16-08-1887 te Papendrecht.
   6.  Teuntje Gerritsdr. BESEMER, geboren op 07-01-1889 te Papendrecht.
   7.  Dirkje Gerritsdr. BESEMER, geboren op 06-06-1890 te Papendrecht.
   8.  Pleuntje Gerritsdr. BESEMER, geboren op 16-07-1891 te Papendrecht, overleden op 12-04-1918 te Papendrecht op 26-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1918 te Papendrecht.
Gehuwd met Cornelis BOER.

 
XIV.258    Maria Margritha Gerritsdr. BESEMER, geboren op 16-11-1884 te Papendrecht, overleden op 07-09-1931 te Papendrecht op 46-jarige leeftijd, begraven op 11-09-1931 te Papendrecht, dochter van Gerrit Gijsbertsz. BESEMER (zie XIII.320) en Marigje Teunisdr. van der TAK.
Gehuwd 09-1908 te Papendrecht met Arie Ariesz. KOOIJ, geboren op 16-07-1885 te Papendrecht, overleden op 14-11-1968 te Dordrecht op 83-jarige leeftijd, zoon van Arie KOOIJ en Hendrieka VERSCHOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pleuntje Ariesdr. KOOIJ (zie XV.126).

 
XV.126    Pleuntje Ariesdr. KOOIJ, geboren te Papendrecht, dochter van Arie Ariesz. KOOIJ en Maria Margritha Gerritsdr. BESEMER (zie XIV.258).
Gehuwd te Zwijndrecht met Daniel Jansz. BESEMER (zie XV.129).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Margrieta Danielsdr. BESEMER, geboren te Dordrecht.
Gehuwd met Jacobus van den OCHTEND, geboren te Papendrecht.

 
XIII.324    Jan Gijsbertsz. BESEMER, geboren op 13-11-1860 te Papendrecht, begraven op 23-10-1935 te Papendrecht, zoon van Gijsbert Gerritsz. BESEMER (zie XII.320) en Dirkje Aartsdr. van de GRAAF.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-07-1881 te Papendrecht met Lena Pietersdr. MATENA, 20 jaar oud, geboren op 03-10-1860 te Papendrecht, overleden op 16-02-1942 te Papendrecht op 81-jarige leeftijd, dochter van Pieter Joostsz. MATENA en Lena Aartsdr. van der GRAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jansz. BESEMER, geboren op 04-05-1883 te Papendrecht.
   2.  Joost Jansz. BESEMER, geboren op 15-09-1884 te Papendrecht.
   3.  Jan Jansz. BESEMER, geboren op 10-08-1887 te Papendrecht.
   4.  Dirksje Jansdr. BESEMER, geboren op 21-08-1890 te Papendrecht.
   5.  Dirksje Jansdr. BESEMER, geboren op 11-01-1892 te Papendrecht.
   6.  Jan Jansz. BESEMER (zie XIV.271).

 
XIV.271    Jan Jansz. BESEMER, geboren op 20-01-1898 te Papendrecht, overleden op 15-11-1979 te Papendrecht op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan Gijsbertsz. BESEMER (zie XIII.324) en Lena Pietersdr. MATENA.
Gehuwd te Zwijndrecht met Christina Danielsdr. DANS, geboren op 11-12-1898 te Zwijndrecht, dochter van Daniel Thomasz. DANS en Neeltje LOMMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lena Jansdr. BESEMER, geboren te Papendrecht.
Gehuwd met Pieter HEITMAN.
   2.  Daniel Jansz. BESEMER (zie XV.129).
   3.  Jan Jansz. BESEMER, geboren te Papendrecht.
Gehuwd met Pieternella Janny de HAAS.

 
XV.129    Daniel Jansz. BESEMER, geboren te Zwijndrecht, zoon van Jan Jansz. BESEMER (zie XIV.271) en Christina Danielsdr. DANS.
Gehuwd te Zwijndrecht met Pleuntje Ariesdr. KOOIJ (zie XV.126).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XV.126).
 
XIII.326    Arie BEZEMER, geboren op 01-04-1870 te Papendrecht, overleden op 16-10-1954 te Papendrecht op 84-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert Gerritsz. BESEMER (zie XII.320) en Dirkje Aartsdr. van de GRAAF.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-11-1893 te Papendrecht met Sijgina Wilhelmina NEDERLOF, 24 jaar oud, geboren op 20-08-1869 te Papendrecht, overleden op 07-02-1942 te Papendrecht op 72-jarige leeftijd, begraven op 11-02-1942 te Papendrecht, dochter van Cornelis NEDERLOF en Corstiana ZEEGELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert BEZEMER, geboren op 04-12-1893 te Papendrecht, overleden op 27-05-1894 te Papendrecht, 174 dagen oud.
   2.  Gijsbert BEZEMER, geboren op 12-02-1895 te Papendrecht, overleden op 24-09-1895 te Papendrecht, 224 dagen oud.
   3.  Corstiana BEZEMER, geboren op 01-03-1896 te Papendrecht.
   4.  Gijsbert BEZEMER, geboren op 14-02-1897 te Papendrecht, overleden op 09-07-1897 te Papendrecht, 145 dagen oud.
   5.  Dirkje BEZEMER, geboren op 17-07-1898 te Papendrecht.
   6.  Gijsbert BEZEMER, geboren op 24-09-1899 te Papendrecht.
   7.  Cornelia BEZEMER, geboren op 05-05-1902 te Papendrecht, overleden op 15-05-1902 te Papendrecht, 10 dagen oud.
   8.  Cornelis BEZEMER (zie XIV.280).
   9.  Wilhelmina BEZEMER, geboren op 08-05-1905 te Papendrecht, overleden op 17-07-1905 te Papendrecht, 70 dagen oud.
   10.  Cornelia BEZEMER, geboren te Papendrecht.
   11.  Arie BEZEMER, geboren te Papendrecht.

 
XIV.280    Cornelis BEZEMER, geboren op 03-07-1903 te Papendrecht, overleden op 19-06-1960 te Dordrecht op 56-jarige leeftijd, zoon van Arie BEZEMER (zie XIII.326) en Sijgina Wilhelmina NEDERLOF.
Gehuwd te Papendrecht met Cornelia VERDOORN, geboren te Papendrecht, dochter van Barend VERDOORN en Teuntje van de GRAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijgina Wilhelmina BEZEMER, geboren te Papendrecht.
Gehuwd.
   2.  Arie BEZEMER (zie XV.133).

 
XV.133    Arie BEZEMER, geboren te Papendrecht, zoon van Cornelis BEZEMER (zie XIV.280) en Cornelia VERDOORN.
Gehuwd met K van VEEN, geboren te Papendrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan A. BEZEMER, geboren te Papendrecht. Woont Papendrecht, W.Beckmanstraat 27.

 
VIII.75    Baan Gerritsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 05-04-1699 te Papendrecht, zoon van Gerrit Gijsbertsz. BESEMER (zie VII.72) en Pietertje Banendr.
Ondertrouwd op 29-03-1737 te Papendrecht, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 22-04-1737 te Papendrecht (Hervormd/Geref.) met Jannigje Jansdr. EIKENDONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje Banendr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 03-04-1738 te Papendrecht.
   2.  Geertrui Banendr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 12-06-1740 te Papendrecht.
   3.  Jan Banenz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 10-01-1743 te Papendrecht.
   4.  Gerrit Banenz. BESEMER, geboren te Papendrecht.

 
VII.74    Pleun Gijsbertsz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 27-07-1659 te Oud-Alblas, overleden op 18-05-1696 te Alblasserdam op 36-jarige leeftijd, zoon van Gysbert Aertsz. BESEMER (zie VI.59) en Geertge Ariensdr.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 04-05-1692 te Alblasserdam (Hervormd/Geref.) met Maaijke (Marijken) Ariensdr. BOUMAN, 49 jaar oud, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 09-06-1642 te Alblasserdam. Maaijke was weduwe van Pleun Ariens, dochter van Aryen Cornelisz. BOU, Heemraad Alblasserdam 1664-'71, en Neelge Pietersdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lidewij Pleunendr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 25-04-1694 te Alblasserdam.

 
VII.79    Adriaen Gijsbertsz. BESEMER, geboren circa 1670 te Oud-Alblas, overleden op 18-12-1723 te Papendrecht, zoon van Gysbert Aertsz. BESEMER (zie VI.59) en Geertge Ariensdr.
Ondertrouwd op 29-05-1695 te Papendrecht, gehuwd voor de kerk op 26-06-1695 te Papendrecht (Hervormd/Geref.) met Willempje Pietersdr. DURA, geboren circa 1670 te Papendrecht, dochter van Pieter Pleunsz. DURA en Ariaentie Bastiaensdr.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltje Adriaensdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 30-09-1696 te Papendrecht.
Ondertrouwd op 26-03-1723 te Papendrecht met Jasper Willemsz. de LEEUW, geboren circa 1695 te Papendrecht.
   2.  Gijsbert Adriaensz. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 17-11-1697 te Papendrecht.
   3.  Geertruy Adriaensdr. BESEMER, gedoopt (Hervormd/Geref.) op 26-12-1702 te Papendrecht.

 
III.11    Cornelis Ghijsbrechtsz. BESEMER, Landeigenaar te Oud Alblas, geboren circa 1500 te verm. Oud-Alblas, overleden circa 1557. Kohier 10e penning Adriaen Pieters Ambacht 1543 Inv.148 Cornelis Bezemer
bruyckt VIJ morgen II hont den morgen om IIIJ Rhijnsgld facit XXVX Rhijnsgulden
VJ stuivers
Cornelis Ghijsbrechtsz. te Oud Alblas, Landpoorter van Dordrecht (1527)
bezat 1554 huysinge verponding 20,- schatter voor de verpondinge hij is ws.
Cornelis Ghysen die 1561 landen bezit in Oud Alblas Z 24-30 (of de weduwe 21
morgen in Z15-16, zoon van Ghysbrecht Heynricksz. BESEMER (zie II.2) en N.N.
Gehuwd met Cornelia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Syke (Lucia) Cornelisdr. BESEMER, geboren circa 1550 te Groningen, doopgetuige met haar broer Ary Besemer te Oud Alblas op 11 juni 1612
bij haar kleinzoon Lenaert Arien Cornelisz. van Langerack.
zoon van Arien Cornelisz. van Langerack en Anneken Lenaerts Sterrenburg
1626 Oud Alblas Eyken Cornelis vrouwe van Lenaert Sterrenburgh met haer dochter
betalen 1000e penning 6 Lb.
Gehuwd met Lenaert Cornelisz. STERRENBURGH, schepen/heemraad van.
   2.  Adriaen Cornelisz. (BESEMER), woont wellicht Oud Alblas, genoemd in akte Mijnsheerenland RA 2.dd.25-2-1557.
   3.  Huijgh Cornelisz. (BESEMER), woont wellicht Oud Alblas, genoemd akte Mijnsheerenland RA 2. dd 25-2-1557.

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hosted by www.Geocities.ws

1