Psalm 110.1
Septuagint

eipen o kurioV tw kuriw mou, 
kaqou ek dexiwn mou, ewV an qw touV ecqrouV sou 
upopodion twn podwn sou
 

New Testament - Matthew 22.44

eipen o kurioV tw kuriw mou:  
kaqou ek dexiwn mou, ewV an qw touV ecqrouV sou 
upokatw twn podwn sou

Matthew 26.64

ap arti oyesqe ton uion tou anqrwpou 
kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV 

Mark 12.36

eipen  kurioV tw kuriw mou:  
kaqou ek dexiwn mou, ewV an qw touV ecqrouV sou 
upokatw twn podwn sou

Mark 14.62

oyesqe ton uion tou anqrwpou
ek dexiwn kaqhmenon thV dunamewV 

Luke 20.42-43

eipen  kurioV tw kuriw mou:  
kaqou ek dexiwn mou, ewV an qw touV ecqrouV sou 
upopodion twn podwn sou

Luke 22.69

apo tou nun de estai o uioV tou anqrwpou 
kaqhmenoV ek dexiwn thV dunamewV tou qeou

Acts 2.34-35

eipen o kurioV tw kuriw mou:  
kaqou ek dexiwn mou, ewV an qw touV ecqrouV sou 
upopodion twn podwn sou

Hebrews 1.13

kaqou ek dexiwn mou, ewV an qw touV ecqrouV sou 
upopodion twn podwn sou

Septuagint

The Lord said to my Lord, Sit thou on my right hand, until I make thine enemies thy footstool

New Testament

Matthew 22.44:  The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I put thine enemies underneath thy feet

Matthew 26.64:  Henceforth ye shall see the Son of man sitting at the right hand of Power

Mark 12.36:  The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I make thine enemies the footstool of thy feet

Mark 14.62:  ye shall see the Son of man sitting at the right hand of Power

Luke 20.42-43:  The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I make thine enemies the footstool of thy feet

Luke 22.69:  from henceforth shall the Son of man be seated at the right hand of the power of God

Acts 2.34-35:  The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, Till I make thine enemies the footstool of thy feet

Hebrews 1.13:  Sit thou on my right hand, Till I make thine enemies the footstool of thy feet

Masoretic Text

Jehovah said unto my Lord, Sit thou at my right hand, Until I make thine enemies thy footstool

Comments:  The NT, LXX and MT agree.

 
Hosted by www.Geocities.ws

1