Isaiah 6.9-10
Septuagint

kai eipe, poreuqhti, kai eipon tw law toutw,
akoh akousete, kai ou mh sunhte, kai bleponteV bleyete, kai ou mh idhte.  epacunqh gar h  kardia tou laou toutou, kai toiV wsin autwn barewV hkousan, kai touV ofqalmouV 

ekammusan:  mhpote idwsi toiV ofqalmoiV, kai toiV wsin akouswsi, kai th kardia sunwsi, kai epistreywsi, kai iasomai autouV

New Testament - Acts 28.26-27

legwn:  poreuqhti proV ton laon touton kai eipon:
akoh akousete, kai ou mh sunhte, kai bleponteV bleyete kai ou mh  idhte.  epacunqh gar h  kardia tou laou toutou, kai toiV wsin barewV hkousan, kai touV ofqalmouV 
autwn 
ekammusan,  mhpote  idwsin toiV ofqalmoiV kai toiV wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autouV

Septuagint

And he said, Go, and say to this people, Ye shall hear indeed, but ye shall not understand; and ye shall see indeed, but ye shall not perceive.  For the heart of this people has become gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and be converted, and I should heal them

New Testament

saying, Go thou unto this people and say, By hearing ye shall hear, and shall in no wise understand; And seeing ye shall see, and shall in no wise perceive:  For this people’s heart is waxed gross, And their ears are dull of hearing, And their eyes they have closed; Lest haply they should perceive with their eyes, And hear with their ears, And understand with their heart, And should turn again, And I should heal them.

Masoretic Text

And he said, Go, and tell this people, Hear ye indeed, but understand not; and see ye indeed, but perceive not.  Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn again, and be healed 

Comments:  The NT and the LXX agree.  The MT differs in mood, being imperative.  See also the same passage in Matthew 13.14-15.

 
Hosted by www.Geocities.ws

1