Genesis 2.24
Septuagint


eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera, kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou  kai esontai oi duo eiV sarka mian

 

New Testament - Matthew 19.5

kai eipen: 
eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera, kai proskollhqhsetai proV th gunaiki autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

Mark 10.7-8

eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera, kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian:  wste ouketi eisin duo alla mia sarx

1 Corinthians 6.16

h ouk oidate oti o kollwmenoV th pornh en swma estin; esontai gar, fhsin, 
oi duo eiV sarka mian

Ephesians 5.31

anti toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera, kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou,  kai esontai oi duo eiV sarka mian

SeptuagintTherefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave to his wife, and they two shall be one flesh
 

New Testament

Matthew 19.5:  and said, 
For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh?

Mark 10.7-8For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh:  so that they are no more two, but one flesh

1 Corinthians 6.16:  Or know ye not that he that is joined to a harlot is one body?  for, The twain, saith he, shall become one flesh

Ephesians 5.31:  For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh

Masoretic TextTherefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife:  and they shall be one flesh

Comments:  The NT and the LXX agree.  The MT does not insert the redundant word “two.”

 
Hosted by www.Geocities.ws

1