Genesis 1.27
Septuagint

kai epoihsen o qeoV ton anqrwpon: kat eikona qeou epoihsen auton:
arsen kai qhlu epoihsen autouV

New Testament - Matthew 19.4

o de apokriqeiV eipen: ouk anegwte ote o krisaV ap archV
arsen kai qhlu epoihsen autouV;

Mark 10.6

apo de archV ktisewV
arsen kai qhlu epoihsen autouV 

Septuagint

And God made man, according to the image of God he made them, male and female he made them

New Testament

Matthew 19.4: And he answered and said, Have ye not read, that he who made them from the beginning made them male and female

Mark 10.6: But from the beginning of the creation, Male and female made he them

Masoretic Text 

And God created man in his own image, in the image of God created he him:  male and female created he them

Comments:  The NT, LXX and MT agree.

 
Hosted by www.Geocities.ws

1