Ezekiel 20.34, 41
Septuagint

kai exaxw umaV ek twn lawn,
kai eisdexomai umaV 
ek twn cwrwn ou dieskorpisqhte en autaiV, en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en qumw kecumenw  ... en osmh euwdiaV prosdexomai umaV, en tw exagagein me umaV ek twn lawn,
kai eisdecesqai umaV 
ek twn cwrwn en aiV dieskorpisqhte en autaiV, kai agiasqhsomai en umin kat ofqalmouV twn lawn

New Testament - 2 Corinthians 6.17

exelqate ek mesou autwn
kai aforisqhte, legei kurioV,
kai akaqartou mh aptesqe:
kagw eisdexomai umaV
 

Septuagint

I will bring you out from the nations, and will take you out of the lands wherein ye were dispersed, with a strong hand, and with a high arm, and with outpoured wrath ... I will accept you with a sweet-smelling savour, when I bring you out from the nations, and take you out of the countries wherein ye have been dispersed; and I will be sanctified among you in the sight of the nations

New Testament

Come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, And touch no unclean thing; And I will receive you

Masoretic Text

And I will bring you out from the peoples, and will gather you out of the countries wherein ye are scattered, with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with wrath poured out ... As a sweet savor will I accept you, when I bring you out from the peoples, and gather you out of the countries wherein ye have been scattered; and I will be sanctified in you in the sight of the nations

Comments:  The NT, LXX and the MT agree. 

 
Hosted by www.Geocities.ws

1