Exodus 3.6
Septuagint

kai eipen, egw eimi 
o qeoV tou patroV sou, qeoV Abraam, kai qeoV Isaak, kai qeoV Iakwb
 

New Testament - Matthew 22.32

egw eimi o qeoV Abraam kai o qeoV  Isaak kai o qeoV Iakwb

Mark 12.26

egw o qeoV Abraam kai o qeoV Isaak kai o qeoV Iakwb

Luke 20.37

wV legei kurion ton qeon Abraam kai qeon Isaak kai qeon Iakwb

Acts 3.13

o qeoV Abraam kai o qeoV Isaak kai o qeoV  Iakwb

Acts 7.32

o qeoV Abraam kai Isaak kai Iakwb

Septuagint

And he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob

New Testament

Matthew 22.32I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob

Mark 12.26I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?

Luke 20.37:  when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob

Acts 3.13The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob

Acts 7.32the God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob

Masoretic Text

Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob

Comments:  The NT, LXX and MT agree. 

 
Hosted by www.Geocities.ws

1