Exodus 20.13-15, 17
Septuagint

ou moiceuseiV. 
ou kleyeiV. 
ou foneuseiV. 
... ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou

New Testament - Romans 13.9

to gar ou moiceuseiV, 
ou foneuseiV, 
ou kleyeiV, 
ouk epiqumhseiV

Septuagint

Thou shalt not commit adultery.  Thou shalt not steal.  Thou shalt not kill.  ... Thou shalt not covet thy neighbour’s wife

New Testament

For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not covet

Masoretic Text

Thou shalt not kill.  Thou shalt not commit adultery.  Thou shalt not steal.  ... Thou shalt not covet thy neighbor’s house

Comments:  The NT, LXX and MT agree.

 
Hosted by www.Geocities.ws

1